21
Mi'i hawyi uito Iuwãu araha'at i ra'yn hawyi ara'a­kasa yi waikiru waty ko'i ipakup ko'i sese ra'yn. Koran nuat saipepiat ko'i ipakup takaria Tupana minug ko'i. Mi'i hawyi koran nuat yt kat hamo i ra'yn. Ikahu kahato yi pakup waikiru ko'i pakup waty pakup at pakup wote te'e­ru­we­mõti kahato ne'i ra'yn yianmiat at waikiru waty mytyp. Mi'i hawyi araha'at ywaipe turan ara'akasa tawa Ierusarẽi ipakup ta'apyk turan wakuat kahato Tupana ewywuat wakuat. I'ewyte ikahu sese rakat aikotã hary­poria ikahu sese rakat ewy. Are pãi ikahu kahato aikotã hary­poria tuwe­painug to'o­kyi'at hap e'at pe hap ewy are saĩke iro pote. Mi'i hawyi atikuap mi'i tawa Tupana etawa Ieru­sarẽi ipakup e hap het rakat are'e. Mi'i hawyi wẽtup ok tuwẽ­powat atipy kaipywiat Tupana ieĩne'en hap kaipyi miit'in py'a­setpiat ra'yn ieĩne'en hat. Waku pe i ra'yn toĩne'en mesup yi tote e. Miit'in topy­hu'at Tupana ywania wo i ra'yn e. Wuat'i miit'in topy­hu'at hemiit'in no e. — AheTupana sese En i'atu'e i ra'yn koitywo tope e. — Eipe uimẽ­pyt'in e Tupana i'atuepe e. Mi'i hawyi yt eweiwak po'og nei'o e. Koitywy ti aru yt karãpe i te'e­ruwak po'og e. Yt kat i i'atu­'arot hap e. Yt kat i po'og haty hap itote e i'atue­hãite sese itote katu­pono yt kat i sa'a­wy­'iwuat ewy e. Ipakup we tukup­te'en mesup e. Mi'i hawyi to'e Aipo­typot Iesui uhepe atipy kaipyi Morekuat eiam kaipyi — Koitywy atomo­pakup i yne uiminug sa'a­wy'i wuat wuat'i e. Yne aru topy­hu'at uimienoi ui'e hap ewy e. Etiwan no ui'e hap ewy Iuwãu e uhepe. Koitywy atunug i ra'yn waku pe yne i ra'yn ui'e hap ewy e. Waku pe i ra'yn uimi­ky­'esat ewy atunug e. Pyno ha'a­wynug sa'a­wy'i hat Uito i'ewyte yne saipepiat nug hat Uito e. Yne wyro hat Uito e. Waku pe yne atunug uimi­ky­'esat ewy e Iesui uhepe. Uwe uwe tikuap sese teran Tupana mi'i hat pe atimo­herep Tupana yt kat sa'up i uhegyi'at hap ok tã e. Atum tope Ui'ywot kuap hap e. Aikotã etipuẽti y'y hit'i ihy kahu rakat ere'y­'utui kahato turan hawyi ere'y'u yt kat sa'up ete i hap ewy atum Tupana kuap hap wuat'i e'at piat eimoieĩ­ne'en hamuat e. Atunug ui'e hap ewy e. Uwe uwe ahiag miat toiã'ãg hap yt naku i nug hamuat akit hat mi'i hat pe atum yne Tupana wat e. Mi'i hat pe are'e — Uha'yru sese en uhaki'yt sese en are'e. Mi'i hawyi uiwesat mi'i hat — En ni Ui'ywot sese i'atu'e e. Ma'ato irania'in te'e­ro­ken'ẽ uimohey hap moherep hamo e. Mi'i pote mi'iria aru tukup­te'en wuat'i e'at pe mekewat aria emyi'a wato pe ytyghe wuk hap ewywuat pe e. I'ewyte wo'o­pot­'auka haria paini ko'i i'ewyte hewaire hewaire rakaria i'ewyte wuat minug Tupana mõtypot haria i'ewyte wo'o­ma­'at'i ma'at'i haria i'ewyte yt uimohey i haria i'ewyte yt naku i nug haria mi'iria typuot i map hanuaria ho'opot wuat'i e'at pe aria ẽty emyi'a ewywuat pe e uhepe Aipo­typot Iesui atipy kaipywiat morekuat eiam note pyi.
Mi'i hawyi uito Iuwãu araha'at hawyi ara'a­kasa wẽtup ok mekewat sa'a­wy­'i­wuaria 7 ok takaria yianmiat kamũti howapy rakat erut hat tut uhowawi. Mi'i hawyi ihay uiwywo — Mehĩ e to'iro uhupi e. Atimo­herep teran epe uwe topy­hu'at Tupana Sa'yru ehary'i e hap e. Uwe iku'uro aikotã aihũ iku'uro sa'a­wy'i aika­wiano hap ewy e. Mi'i wat ikahu rakat ihary'i teran e. — To'iro e. 10 Mi'i hawyi uhereto uimu­'etu itote hawyi Tupana Pã'ãu timo­herep yne uhepe. Mi'i hawyi to'e uhepe — Era'apyk to meiũpe yity'ok ywaiti sese rakat rote e. Eraha'at ro e hawyi araha'at hawyi ara'a­kasa Tupana etawa sese iwato kahato iminug ikahu kahato Tupana ewy. Hãpyk kahato Tupana e'okipy. Mi'i ta'apyk yi kape tawa Ieru­sarẽi e hap het rakat. 11 Are pãi hẽtyhot kahato mekewat Tupana etawa are'e. Tuwe­kaipyi hẽtyhot hap toĩne'en ikahu tonug hat ewy ikahu hap are'e. Ta'i nu ikahu rakat ewy imehit ihup ihyryp'i ika'ay. Mekewat nu ha'up woity rakat ko'i ewy are'e. Mekewat nu IASIPI ewy ikahu kahato mekewat tawa are'e. Nu yt ipitpit hin i rakat ewy aikotã nu TIAMANTE ewy are'e. 12 Mi'i hawyi ara'a­kasa 12 oken'ypy mekewat tawa wato ete — Waku eiwe­hyt'ok e hap mekewat tawa ete. Mi'i puo yn waku wateke mekewat tawa pe. Katu­pono tawa pyhyp hap ywaiti rakat toĩne'en mekewat tawa Ieru­sarẽi mipueri wo. Atipy piat surara toĩne'en yne oken'ypy rania tukup­te'en 12 oken'ypy ete. 12 set toĩne'en oken'ypy rania. Wẽtup set toĩne'en yne oken'ypy ete ikuap hamuat. Aha'a­se'i Iako sa'y­ru'in 12 ok takaria Iuteuria ko'i set 12 ywania set toĩne'en itote yne oken'ypy kuap hamo. 13 Mekewat tawa okipy owa ete oken'ypy ko'i ete kokai mye'ym oken'ypy hawyi kokai oken'ypy mye'ym oken'ypy kokai mye'ym oken'ypy kokai mye'ym oken'ypy tuereto auriwo. Mye'ym oken'ypy at min'e hap kai mye'ym oken'ypy at wẽtem hap kai mye'ym oken'ypy at posak kai koka­wiano mye'ym oken'ypy i'ewyte koka­wiano at posak kawiano mye'ym oken'ypy. 14 Mi'i hawyi araha'at tawa kape hawyi are'e — Pywo ti rat arewa­nẽtup yt karãpe i i'apo­rok'e oken'ypy ko'i mekewat oken'ypy ko'i ny kawiat imehit kahat hap ewy aikotã wahi i'a rakat ikahu rakat nu ko'i yn he'o­kipy wo. Iwato kahato rakaria 12 oken'ypy toĩne'en itote are'e. Ikahu kahato meimẽwat nu ko'i to'o­tote tote yity'ok ewy. Toĩne'en yne wyti itote uruset ko'i Tupana hũ Iesui potmueria 12 ok takaria set ko'i tukup­te'en yne tawa 12 okipy ete hap ara'akasa. I'ewyte uhet Iuwãu itote ara'akasa wy are'e. 15 Mi'i hawyi mekewat atipy piat to'e i uhepe — Mesup atikuap teran karan iwato karan i'ywop hap Tupana etawa Ieru­sarẽi pakup e. Toĩne'en ipo pe hã'ãg hap ikahu kahato rakat imehit rakat Tupana etawa iã'ãg hamuat typy miit ywaiti hap ewy iã'ãg hap. Mi'i hawyi oken'ypy ko'i i'ewyte tohã'ãg koran iwato koran i'ywop hap ewy. I'ewyte nu pype i'ãpe'ok takat tohã'ãg atipy piat tawa pyhyp hap. 16 Tohã'ãg hawyi iwato kahato e uhepe i'ywop hap iwato hap ywaiti hap to'o­ku­pitu kupitu Tupana etawa 12.000.000 aiko wato hap ok tã hap ewy e uhepe. 17 I'anam kahato mekewat tawa pyhyp hap wẽtup go i'anam hap ewy e. Pywo ti rat yt uheso i iwato hap ete. Uipo piat hã'ãg hap hãpyk kahato rakat. Yi totiat iã'ãg hap to'o­'e­wy­'ewy e. 18 Ikahu kahato Tupana tunug tetawa. Po'og yi kape tawa Ieru­sarẽi pakup he'okipy suwy ipyhyp hap nu ãpe'ok wẽtup nu kawiat ikahu kahato rakat ihyryp'i nu IASIPI e hap het rakat ikahu kahato imehit kahato nu Uru ewy. Heremo kahato ipuo. 19 Mi'i rẽ araha'at hawyi atikuap Tupana etawa pytyp 12 wuat to'o­tote tote ikahu kahato. Mi'i tote typy nu wo tawa pakup he'okipy suwy nu ha'up woity rakat ihyryp'i atipy ewy nu SAWIRA e hap nu kawiat. Mye'ym nu wo tawa Ieru­sarẽi pakup hakipy suwy ha'up woity rakat kawiat wo ihyryp'i imehit hap aikotã pykasu atig e'ai'a etiat ewy itig hap ewy nu KAUSETUNIA kawiat ha'up woity rakat. Mi'i hawyi 4 nu wuat Tupana etawa e'okipy suwy hap toĩne'en nu ha'up woity sese rakat ihyryp'i ga'apy ewy mekewat nu EMERAUTA e hap nu kawiat wo. 20 Mi'i hawyi 5 wuat Tupana etawa pytyp mi'i ti ha'up woity rakat sese ihup kahato rakat nu SATUNIU e hap het rakat. Mi'i hawyi 6 wuat nu tawa pytyp ihup kahato suu ewy nu SATIU e hap het rakat ha'up woity rakat. Mi'i hawyi 7 wuat nu tawa pytyp wẽtup ika'ay kahato ikahu kahato rakat ha'up woity rakat nu KISORITU e hap het rakat. Mi'i hawyi mekewat 8 wuat nu tawa pytyp ihyryp'i hawyi itig ikytsig kahato rakat no nu PERIRU e hap het rakat. Mi'i hawyi 9 wuat nu tawa pytyp wẽtup nukara imehit ika'ay rakat hap ewy nu TUPASIU e hap het rakat. Mi'i hawyi 10 wuat nu tawa pytyp ihyryp'i paku'a yhap imehit hap nu tawa pytyp nu KISOPASU hap het rakat. Mi'i hawyi 11 wuat nu tawa pytyp ha'up woity rakat ihyryp'i kyre rakat nu IASINTU e hap het rakat. Mi'i hawyi 12 wuat nu tawa okipy toran hap he'o­kipy ikahu sese rakat ihyryp'i kyre heremo kahato ipuo nu AMETITA e hap het rakat. 21 Pyno 12 Tupana e'oken­'ypy ko'i ete ikahu kahato rakaria aikotã wahi ikahu rakat ewy. Wẽtup a yne oken'ypy ete aikotã wahi ikytsig kahato rakat i'a nu PERURA e hap het rakat imehit kahato rakat. 22 Mi'i hawyi uito Iuwãu araha'at tawa Ieru­sarẽi Pakup kape hawyi atikat mekewat aikotã sa'a­wy'i tawa Ieru­sarẽi pot'i pe toĩne'en Tupana mõtypot yat iwato'in kahato rakat hap ewy. Arewa­nẽtup toĩne'en Tupana mõtypot yat aikotã tawa Ieru­sarẽi pot'i piat ewy are'e uiwa­nẽtup hawe haype. Ma'ato atikat pytkai yt atipuẽti Tupana mõtypot yat nu kawiat minug. Kat pote are. Mi'i hawyi atikuap hawyi pãi — Aika­'iwat koro Tupana Tohũ Kuteiru wywo koitywy tuwenug Tupana mõtypot yat miit'in eiam mo tomõ­typot hamo toĩne'en mesup are'e uiwepe. 23 Hẽtyhot kahato tawa Ieru­sarẽi Pakup we. Tupana kahu hap Ihũ Kuteiru kahu hap topy­hu'at mekewat tawa imoẽtyhot hamo ariãty ewy at ka'ap. Sa'a­wy­'iwuat at waty waikiru ko'i yt imoẽtyhot i ra'yn itote. 24 Tupana topy­hu'at tohũ Kuteiru wywo to'ewy at waty waikiru ewy mesuwat yi tote wuat'i ywania tomie­ha­kye­ra'at moẽtyhot hamo. I'ewyte yne i'atu­'akag ko'i Tupana mõtypot haria tukup­te'en Ihũ Kuteiru mõtypot haria wo. Mi'i hawyi miit'in akag ko'i tuwat tawa Ieru­sarẽi Pakup kape Tupana mõtypot hamo — Urupo­rekuat sese En i'atu'e hamo. 25 Tupana yt tipyhyp hin i itote — Eiwe­hyt'ok o e yn. Ma'ato sa'a­wy­'iwuat tawa Ieru­sarẽi pot'i pe ta'a­tu­pyhyp wãtym hawyi ma'ato Ieru­sarẽi Pakuwe yt ta'a­tu­pyhyp i wãtym yt kat i itote pote. 26 Mi'i hawyi yne ywania te'e­ro'e — Tawa Ieru­sarẽi Pakup po'og yne kai i'atu'e. To'iro watuwat tawa Ieru­sarẽi Pakup kape AheTupana mõtypot hamo i'atu'e. To'iro watioto ahekat aimiium Tupana piat mõtypot hamo i'atu'e. 27 Tupana mimo waku ko'i yn teke kuap hetawa pe Tupana Hũ Kuteiru miset pehik ko'i miwan etiat — Mi'iria uimi­moieĩ­ne'en ko'i yn tuwe­hyt'ok kuap mesuwe e. Yt naku i nug haria heso heso rakaria miit'in ma'at haria yt uwe i itote Tupana etawa pe.
Mi'i hap ko'i kape uito Iuwãu ara'a­kasa uimu­'etu aikotã topy­hu'at irane hamaut hap.