22
Pywo ti rat ikahu kahato tawa Ieru­sarẽi Pakup e atipy piat uhepe. Eraha'at ro y'y kape e hawyi araha'at y'y kape. Mi'i turan ikahu kahato y'y. Yt ihy pitpit hin i. Miir'in mohãite rakat toĩne'en itote. Ihyeput kahu kahato. Ihy py'a­setpiat ikahu sese rakat ewy. Aikope Tupana ta'apyk Tohũ Kuteiru wywo mi'i hap ywy'okpy kaipyi ihyeput y'y. Y'y wyti ihyeput mu'ap py'a­setpuo are'e. Y'y ẽpe ete wyti aria'yp ko'i kokai kokai ikahuria kahato rakaria tukup­te'en are'e. I'ywa ko'i hewo kahato ma'ato yt to'o­'ewy hin i hewo tuereto kat kat ywa ko'i. Wẽtup ewaty wẽtup ywa hewo hawyi wẽtup waty hawyi wẽtup ywa hewo tuereto. 12 wo hewo wẽtup 12 waty pe. Watu'u mekewat kat kat ywa ko'i hawyi aimoieĩ­ne'en wuat'i e'at aipiit ipakup wuat'i e'at pe hap topy­hu'at. I'yhop ko'i mohag ewy wuat'i ywania moehãite hamo. Sa'a­wy'i Tupana to'e Ãtãu me — Ui'atoiat hawyi e'yi yt ihãite i e. Ma'ato itote yi pakup hawe hesaika kahato toine'en katu­pono Tupana to'e yi pe — Yt woro­'a­kurek po'og i ra'yn e. Erenug i ro e yi pe. I'atu kahato itote Tupana Hũ eropat haria wo. Koitywo Tupana toĩne'en i'atu­py­'a­setpe Morekuat no Iesui wywo e. Wuat'i ywania i'atu­potpap kahato imiky­'esat nug hap ete. Tuwehik kahato i'atuete. Mesup yt pya hin i i'atukai e. To'o­ha'at to'oe­wawi toky'e haype e. Toset no toi'a­tu­mo­wekuap i'atue­wa­tu'a ete e. Yt kat i ariãty itote kat pote yt kat i i'ypyryp hap itote pote. Wãtym yt kat i katu­pono Aipo­typot Tupana toĩne'en ahe'a­riãty wo. Topy­hu'at Aika­'iwat hẽtyhot puo aiko­hye­wyry e. Mi'i pote yt kat hamo i at itote. Mi'i hawui Iesui eropat haria te'e­ro­py­hu'at irania'in yi totiaria more­kuaria wo wuat'i e'at pe e.
Mi'i hawyi to'e uhepe atipy piat — Iuwãu e yne aru ui'e hap topy­hu'at aikotã are'e hap ewy e. Yt pya i ra'yn tut aru ui'e hap e'at Aipo­typot Tupana e hap e. Sa'a­wy'i ihay tehay moherep haria wẽ pyi aikotã aikotã topy­hu'at hamuat hawyi i'e hap ewy topy­hu'at. Koitywy Tupana uipo­'oro atipy kaipyi teropat haria mesu­wa­ro­tiaria mu'e hamo aikotã aru topy­hu'at mesu­wa­rote hap e. Pywo yn Tupana ihay uiwẽ pyi e. Mi'i hawyi atikuap Tupana Hũ Kuteiru Iesui ehay — Uhyt'i'in mana'in e ehewaure ka'a ro uhowawi kat pote ariot merep hap ewy ehowawi hamuat e. Eiwe'eg wo o katu­pono yt uwe i ikuap karãpe ariot hap. Mesuwe uhemiit Iuwãu tiwan uhehay ko'i yne aikotã aikotã topy­hu'at aru eimo­we'eg hamo hap yt uwe i eima'at hamuat e. Woro­ho­'o­nãpin kahato mesuwat miwan me e. Pyno ewetunug o uhepiat einãpin hap mesuwat miwan miat e.
Pyno uito Iesui potmu'e Iuwãu are'e. Mesuwe uimiwan me yne toimo­herep Tupana yn uhewaure miẽtup mo hap. Ipat'ok ara'a­kasa ipat'ok atikuap atipy piat wẽ pyi hawyi arepỹ­'ã­tutuk howawi imõtypot hamo. Mi'i hawyi are'e — Ikahu kahato ti emimo­herep emienoi uhewowi are'e. Woro­mõ­typot kahato En pãi are'e. Mi'i hawyi mekewat wẽtup atipy piat sehay erut hat to'e uhepe — Yt uimõ­typot tei'o Tupana ewy katu­pono uito Tupana eropat hat sese ne'i ei'e­wywuat re ne'i uito e. Eweimõ­typot ro Tupana yn e. Tupana eropat hat no areĩne'en aikotã sa'a­wy­'iwuat Tupana ehay moherep haria powyro hat re areĩne'en e. Mi'i hap ewy te mesup woro­po­wyro teran Iesui mohey haria e uhepe. Meiũran aru i'atu kahato mesuwat emiwan wo mopywo haria hawyi ta'a­tunug i'e hap ewy haria e. Mi'iria powyro hat areĩne'en e. Ma'ato yt atiky­'esat i uimõ­typot hap ma'ato atiky­'esat Uipo­'oro Hat Tupana Iesui mõtypot hap e atipy piat uhepe. 10 Mi'i hawyi to'e uhepe — Iuwãu e etimo­herep o mesuwat emiwan e. Yt atiky­'esat i mig'i wo ne'i etimo­herep e. Epiat ikuap kat aru kat aru toĩne'en hap ewy atiky­'esat irania'in ikuap wy e. Kat pote atiky­'esat yne ikuap miit'in aikotã aru topy­hu'at hap yiam me te i'atu­mo­we'eg hamo — Pywo miwan i'atu'e hamo. Katu­pono yt pya i miwan miat tut aru e hap ko'i e. 11 Mi'i hawyi to'e — Eiwe'eg wo o mehĩ'in mana'in e. Waku eweimohey yne torania kat e som to'e mesuwat miwan me hãpyk hap yt put'ok'e yne i te pytkai e. Yt naku i eweimohey ran ne'i kat e som hap ko'i sio mũki­'ite e'ihot'ok ewei'e i'e hap mohey hap ete e. Mũki­'ite atimohey ewei'e pote pot'i poity'i kat pote merep i hap ewy tut Aika­'iwat. Ma'ato hut turan atomohey Iesui ere'e ne'i turan tut pote yt naku i nug haria wo eweikup­te'en. Yt naku i eiwa­nẽtup hut turan ipitpit kahato eiwa­nẽtup hawe e. Ma'ato waku nug haria eweikup­te'en turan tut pote waku kahato rakaria wo te eweikup­te'en ne itote e. Ma'ato Tupana kape ewanẽtup hap hut turan mote — Eipe waku kahato e tut hawyi. Pyno eiwe'eg wo e kat pote mũki­'ite atimohey Iesui ewei'e pote pot'i poity'i e atipy piat ahepe.
12 Mi'i hawy Iesui to'e uhepe ahepe — Ehewaure ka'a ro e. Yt pya hin i uhut hap e'at e. Meremo eha'up wywo ariot eiminug wakuap ok tã ium ehepe hamo e. Eiminug yt naku i hap ok tã atum ehepe ha'up e. 13 Yne sa'a­wyi­wanuat nug hat sese Uito aikotã miwan toĩne'en sa'a­wy­'ipyi ikahuro hap kape aikotã aru toĩne'en hap atunug yne aru i'e hap ewy e. Mi'i hap ewy aha'a­wynug aikotã wo'o­mu'e hap ete toĩne'en miwan me sa'a­wy'i hap ewy atunug aru e. Mi'i e hap ewy areĩne'en yne e'yianmete e. Mi'i hap ewy areĩne'en yne wyro hamo e. Aikotã miwan toĩne'en mo'y­wopo wuat hawyi yt kat i ra'yn miwan toĩne'en po'og kat pote toran hap ta'yn hap ewy atunug yne ra'yn Tupana e hap atunug aru e hap ahaipepiat nug hat areĩne'en ne e Iesui ahepe.
14 Mi'i hawyi to'e atipy piat — Uwe uwe inug mesuwat piat tonãpin hap mi'i Tupana mipoi­tyro wo toĩne'en. Pywo ti rat uwe uwe Tupana mipoi­tyro wo toĩne'en uwe uwe tunug Tupana miky­'esat mi'i hat pe ti aru Tupana to'e — Waku etu'u kat kat ywa wuat'i e'at piat eimoieĩ­ne'en hamuat uimikoi kaipyi e aru Tupana mi'i hat pe. Ereke mehĩ ereke mana uhetawa pakup we e aru tomi­ky­'esat nug haria pe e. 15 Ma'ato irania'in me — Ereke ro yt e hin i e. Yt karãpe i — Ereke ro uhetawa pe e paini ko'i pakup we e. Yt karãpe i — Ereko ro e wo'o­'auka haria pe e. Yt karãpe i — Ereke ro e hewaire waire rakaria pe e. Iewyte uwe uwe imõtypot mo wuat Tupana mi'i haria pe — Ereke ro yt e hin i Iewyte uwe uwe miit'in potma­'at'i ma'ati hat toĩne'en ni'i hat pe — Ereke ro uhetawa pakup we yt e i e atipy piat.
16 Mi'i hawyi Iesui to'e uhepe ahepe — Uito Iesui morekuat Tawi saipepiat sese aikotã ahewat'yp iku'uro mi'i hawyi toĩne'en i'ypykyt hap ewy areĩne'en morekuat tawi saipepiat meiũran i'yp wato kahato aru e. Uito areĩne'en aikotã mekewat waikiru tut ihot'ok kai i at ut hap enoi hamuat hap ewy atimo­herep Tupana ut hap e. Mi'i hap ewy atipo­'oro ra'yn wẽtup ok uipot­po­'oro atipy kaipyi yne mesuwat miwan moherep ehowawiat uimohey haria kape Iuwãu miwan myi e Iesui.
17 Mi'i pote mesup — Era'aipok to Iesui meikowo wato'e. Aikotã hary­poria tiky­'esat kahato tehay­tuwy pya ieĩne'en hat hawyi — Era'aipok to era'aipok to e hap ewy wato'e — Era'aipok to wato'e aipy'a pyi epe Iesui. I'ewyte Tupana Pã'ãu ehay moherep haria sa'a­wy­'i­wuaria i'ewyte koran wuaria — Era'aipok to meikowo Iesui i'atu'e Tupana Pã'ãu ehay moherep haria i'ewyte aito. I'ewyte waku yne mesuwat miwan kuap haria te'e­ro'e — Era'aipok to Iesui waku wato'e. Uiwy­ria'in eweikup­te'en teran wuat'i e'at pe pote ewetat ro yt kat sa'up i aikotã mekewat y'y aimoieĩ­ne'en hap yt kat sa'up i Tupana etawa pe rakat hap ewy waku wato­mohey. 18 Uito ti Iuwãu. I'e hap ewy yn atiwan. Waku eweimohey uimiwan hap are'e. Yt etimo­'a­py'i tei'o mesuwat sehay katu­pono Tupana ehay yn atimo­herep. Yt mesuwat uiat kaipyi i ma'ato i'e hap ewy yn atiwan are'e. Yt naku i mesuwat miwan ewei'e pote Tupana mi'apiheg no eweikup­te'en aru aikotã yne mesuwat uimiwan aikotã aikotã aru mesuwe ho'opot hap ewy. Mi'i hap ok tã tohenoi aru. 19 Ma'ato ipat'ok yn etimohey pote mi'i hawyi etihep uhehay kurin na'yn mesuwat miwan myi pote mi'i haria pe Tupana to'e — Eipe yt ewetu'u kuap i eimoe­hãite hamuat uimikoi kat kat ywa e uhetawa pakuwe mesuwat miwan miat mienoi ewy eweihep wẽtup uhehay wakuat mesuwat miwan myi pote woro­ho­'ohep eset uimiwan myu uwe toine'en wuat'i e'at pe aru ui'e hap uimiwan miat kaipyi e Tupana. 20 Pywo kahato mesuwat miwan me to'e Iesui — Ariot aru merep'e hap ewy e. Pyno — Eriot ro Iesui waku wato'e Aika­'iwat pe. 21 — Uika­'iwat Iesui eti'a­tu­poi­tyro o egyi'at hap kaipyi yne mesuwat yi Asia piaria i'ewyte etipoi­tyro mesuwat miwan mohey haria yt i'atue­waku hap upi i wen ma'ato i'atu­ky'e hap wywo hap ok tã. Mi'i hap ahẽtup Iesui set upi waku.
Uito Iesui potmu'e 12 ok Iuwãu Iesui mimo­herep aikotã aru e hap miwan nug hat.