2
Mi'i hawyi Aheyke'et Iesui to'e uhepe — Iuwãu e mio tã etiwan no uimohey haria tawa EWESU apykok hat pe tawa Ewesu piaria etiat. Mio tã ere'e — Pyno atiky­'esat ereĩne'en uipo pe katu­pono tukup­te'en uipo sese kai ra'yn 7 waikiru ko'i ewy 7 ok takaria Tupana mõtypot yat piaria apykok haria e. Uito ti uhewyry eipy­'a­setpe aikotã aikotã ariãty yt hẽtyhot kahato i rakat moẽtyhot hat ewy e. Uhewyry eipy­'a­setpe eimoẽ­tyhot hamuat e. Eipe wẽtup haga 7 haga py'a­setpiat ariãty eiam ewy mekewat 7 ariãty wẽtup eiam hekat rakat py'a­setpuo e. Uimohey haria tawa Ewesu piaria woro­ho­'okuap kahato eipe. Uipotpap nug kahato haria eipe are e. Yt eipohep hin i uheropat hap ete e. Yt eweiky'e hin i yt naku i nug hap ne'i. Atikuap eheko waku hap. Karãpe wẽtup ok put'ok'e eimu'e hamo turan hepamo ihay eweimohey sio uhehay wo sio yt hap kuap hamo e. Ma'ato yt uhehay i ne'i pote meremo — Eso i rat ewei'e tope. Ewehã'ãg kahato mekewat sio Tupana mipo­'oro wẽtup miit sio tuwehay pyi ne'i hap kuap hamo e. Eweho­'opot kahato ra'yn uimohey hap upi e uimohey mot'i haria eipe e. Ta'i uheropat mot'i kahato haria eipe pãi are. Waku kahato eipe e wen ma'ato wẽtup yt naku i eikawiat yt uimo­wepit hin i hap toĩne'en. Sa'a­wy'i uiky'e kahato haty wo ma'ato mesup yt sa'a­wy­'iwuat yt ewy i ra'yn uiky'e eipe. Ui'atoiat uiky'e sa'a­wy­'iwuat hap ete e. Haty kahato uipy'a pe mi'i hap uhete e. Pyno eiwa­nẽtup o aikotã sa'a­wy­'iwuat uiky'e haty wo ehepiat hap kape uimi­ky­'eria e. Mesup uiky'e hap waure haria wo eweikup­te'en e. Ewei'aipok to uhowawi i uiky'e pote are'e ehepe ma'ato yt pote ariot ehe'a­riãty sasep hamo e. Mi'i hawyi i'ypyryp hap yn toĩne'en itote e. Koitywy 7 ariãty toĩne'en ma'ato ahasep hawyi ti aru eiwat pote i'ypyryp yt naku i topy­hu'at e. Ewei'aipok to uhowawi are'e ehepe tawa Ewesu piaria e. Tukup­te'en tawa EWESU piaria uimohey haria mu'e haria uhyt Niku­raita mimu­'eria — Waku ehary'i uiat uheha­ry'i wo hawyi uheha­ry'i ewano e haria to'ope yt naku u. Waku ehaiwot ro eweikup­te'en mi'i potmu­'eria ete katu­pono Uito i'ewyte uhaiwot areĩne'en i'atu­pot­mu'e hap upiaria ete e Iesui. Uimohey haria ehewaure ka'a kahato ro kat som Tupana Pã'ãu to'e topot­mu­'eria pe Tupana mõtypot yat piaria pe yi Asia tote e. Ewetum no ehewaure ka'a Tupana Pã'ãu einãpin hap kape e. Uimohey haria e pywo pe ti uimikoi ypia pe toĩne'en wẽtup uimikoi ywa py'a­setpe eimoieĩ­ne'en wuat'i e'at piat hap e. Uwe uwe uimohey toku­'uro hap kape i'ewyte uwe uwe topy­hu'at ahiag potiã'ãg hap akit hat toku­'uro hap kape mi'i hat pe aru are'e — Waku etu'u ro uimikoi ypia ywa eimoieĩ­ne'en wuat'i e'at piat hamo are'e aru e Tupana Pã'ãu ehepe e mekewat waikiru ipupiat rakat uimiwan nug hamuat tawa EWESU piaria pe.
Mi'i hawyi to'e i ra'yn uhepe mekewat 7 waikiru ipo piat rakat — Iuwãu e wẽtup uhehay etiwan hawyi etipo­'oro wẽtup Tupana mõtypot yat piaria kape e. Etipo­'oro uhehay i'atu­'a­pykok hat kape. Uimohey haria tawa SIMINA piaria kape e. Mio tã etiwan — Tawa SIMINA piaria uimohey haria Uito ti areĩne'en wuat'i e'yianmiat ieĩne'en hat e. I'ewyte areĩne'en aru yi waikiru ko'i kahuro pytkai hap e'at e. Mesuwe sa'a­wy'i uiku­'uro ma'ato mesup areĩne'en i ra'yn e. Uimohey haria tawa SIMINA piaria woro­ho­'okuap kahato eipe. Waku sakpo'e eipe e. Uheropat haria seseria kahato eipe e. Atikuap eweho­'opot uhetiano hap e. Atikuap aikotã ho'opot kahato popuo eipotpap uimi­ky­'esat nug hap ete. Satek takaria eweikup­te'en ma'ato uiwa­nẽtup hawe hekat kahato rakaria wuat'i e'at piaria eweikup­te'en e. I'ewyte atikuap aikotã itotiaria tukup­te'en hap ei'a­tu­sa­ty'i saty'i kahato haria e. Atikuap aikotã uruto yn ni Tupana kuap haria katu­pono Iuteu ywania sese uruto irania'in ehepe ma'ato eipe yt ewei'e. Mi'iria ta'a­tuehay sa'ag wo ehepe. Yt Tupana emiit'in hin i mi'iria ma'ato ahiag mõtypot yat piaria mi'iria e. Yt Iuteu ywania hin i ma'ato ahiag ywania sa'ag tukup­te'en mi'iria Iuteu ywania ran ne'i ko'i e. 10 Yt eweiken'ẽ tei'o ahiag mupi e katu­pono mi'iria ahiag mõtypot haria ei'a­tuiã'ãg aru eimo­so­'opot ehepiat imohey hap sa'ag hamo ehepiat uimohey hap moweityk hap ky'ewi. Ma'ato yt eweitoiat rei'o ehepiat uimohey hap ehã'ãg hap upi 10 e'at hap ewy eweho­'opot uimohey hap waure hamo. Eweipy­hu'at ro uimohey hap mywo eiku­'uro hap e'at kape pote eheĩne'en hap sese ikahu rakat wuat'i e'at piat atum ehepe aru e. Yt kat i sa'ag atipuẽti eikai e. Mi'i hawyi woro­ho­'o­painug more­kuaria wo uimi­mõ­typot wuat'i e'at piaria wo ra'yn uimohey haria sese eweikup­te'en mote are'e ehepe tawa SIMINA totiaria pe e uhepe uimiwan nug hamuat tawa SIMINA piaria pe. 11 — Pywo ti wuat'i uimohey haria pe mio tã e te Tupana Pã'ãu are aikotã are'e tawa SIMINA piaria pe hap ewy e. Waku ehewaure ka'a kahato Tupana Pã'ãu e hap uiwẽ pywiat e hap kape e torania 7 Tupana mõtypot yat piaria pe. Uwe uwe ahiag miat toiã'ãg hap akit hat topy­hu'at toku­'uro hap kape mi'i hat yt iku'uro i typuot hap mekewat wuat'i e'at piat miit'in moso­'opot at ka'ap hap e Tupana Pã'ãu ahepe.
12 Mi'i hawyi po'og tohenoi uhepe — Iuwãu e etiwan uhehay uimohey haria tawa PEKAMU piaria pe yi Asia totiaria pe e. Kotã ere o etiwan mi'iria pe — Tawa PEKAMU piaria uimohey haria apykok hat e uhehay ti surara ekyse'yp typy hãi nakat to'owa piat hãihyk takat ewy kahato. 13 Uimohey haria tawa PEKAMU piaria woro­ho­'okuap kahato eipe e. Atikuap aikotã eweikup­te'en uimohey haria sese wo ahiag emiit'in sem py'a­setpe e. Atikuap eweikup­te'en aikope ahiag topy­hu'at morekuat no hap tote e. Atikuap aikotã uiky'e sese haria eweikup­te'en itote. Yt eiwe­mõti hin i uhet enoi itotiaria piat hamo wãi'e ahiag pytkai e. Atikuap aikotã uimohey sese kahato haria eweikup­te'en itote. Atikuap aikotã yt eweipun hin i te kue uikuap ehepiat hap e. Atikuap sa'a­wy'i aikotã uhehay moherep hat wakuat kahato Antipa ahiag etama piaria ti'auka eipy­'a­setpia uhehay enoi uimohey hap kaipyi pote e. Uimi­po­'oro ta'a­tu­'auka hawyi atikuap sese yt naku i mi'iria ehetawa piaria e. 14 Ma'ato tukup­te'en eipy­'a­set­piaria uimohey ran haria uhehay ewanĩ­kaptia tawa PEKAMU piaria. — Uruto Tupana ehay moherep haria i'atu'e wen ma'ato wẽtup sehay moherep haria aikotã nimo sehay yt hãpyk i rakat enoi hat Parãu mienoi ewy ta'a­tu­mo­herep. Nimo Tupana ehay moherep hat Parãu e hap het rakat ti'a­tu­mu'e kahato Isareu ywania ewanĩ­kaptia eporekuat Paraki e het rakat Tupana emiit Isareu ywania mo'a­kag'aia Tupana set etiat hap tehay wo. Mio tã e Parãu — Waku ewetunug ienuk hap iwato hawyi ewei'auka eihũria Tupa­naria iã'ãkap ko'i mõtypot hamo e. Mi'i hawyi waku yne hary­po­ria'in wywo to'ope eweikup­te'en e. Mi'i etunug mote ewanĩ­kaptia Isareu ywania Tupana mi'a­piheg wo tukup­te'en eipy­'a­setpe e Parãu morekuat Paraki pe tomi­nãpin e uhepe uimiwan nug hamuat. 15 I'ewyte sehay yt naku i moherep haria tukup­te'en eipy­'a­setpe. Wẽtup sehay sa'ag moherep haria uimo­py­'ahak kahato mi'i ti mekewat uhyt Niku­raita ehay upiat gupte'en haria mekewat — Waku ahewaire waire watunug i'atu'e sa'ag uimo­py­'ahak haria e. 16 Ewetoiat ro yne Tupa­naria are'e. Ewetoiat ehewaire hap yne are'e. Ewei'aipok to uhowawi uimienoi ko'i nug hamo e. Yt pote ariot ehowawi eiwu­'uka hap erut hamo e. Mekewat uiwẽ piat kyse'yp typy hãihyk takat wywo areto ehowawi surara ewy e. Eiwe'eg wo'o are'e tawa Pekamu piat uimohey haria pe. 17 I'ewyte yne eipe uimohey haria kape mio tã are aikotã Tupana Pã'ãu eimu'e hap ewy e. Ehewaure ka'a pote ewewa­nẽtup to aikotã are'e 7 Tupana mõtypot yat piaria pe yi Asia piaria pe. Uwe uwe uimohey pot'i ahiag miat toiã'ãg pytkai toi'akit ne'i toiã'ãg hap toku­'uro hap kape mi'i hat pe atum man a atipy kaipywiat aikotã Ui'ywot tum sa'a­wy'i yahig note man a Iuteu ywania pe hap ewy atum tope uimiium to'ewy. Uito yn atikuap aikope mekewat man a uimiium uimohey sese haria piat nuat hap e. I'ewyte uimohey sese hat ahet'ok het pakup atum tope. Atiwan nu ikytsig sese rakat rote hawyi atum tope. Mekewat nu etiat uimiset pehik uito yn atikuap het. I'ewyte nu kytsig sat hat ikuap het ma'ato irania'in yt ikuap i toset uiat uimiwan. Mi'i atum uimohey toku­'uro hap kapiat haria pe pãi are'e uimohey haria 7 ywania yi Asia totiaria pe e mekewat hesokpe ikytsig nakat uhepe uimiwan nug hamuat tawa Pekamu piaria nãpin hamuat i'ewyte ahepe yne imohey haria pe nãpin hamo.
18 Mi'i hawyi mekewat ariãty eiam 7 haga rakat puat hewyry rakat to'e uhepe — Iuwãu etiwan ui'e hap ko'i hawyi etipo­'oro uimohey haria awa TIATIRA piaria kape i'atu­'a­pykok hat kape etipo­'oro. Mio tã etiwan — Tawa Tiatira piaria Uito ti Tupana Sa'yru e uhehay sese atipo­'oro ehowawi e. Uheha ko'i ti aria sapuẽ sapyhot hap ewy nu mehit hap ewy e. 19 Woro­ho­'okuap kahato eipe. Atikuap eipotpap ko'i waku kahato hap e. Wakuap nug hap ko'i ewetunug hap atikuap. Atikuap eiwo­'o­ky'e kahato eiwo­'o­po­wyro eipotpap etiat kaipyi hap atikuap. Aikotã eiwo­'o­mõ­typot eiwo­'oehay upiat hap kaipyi hap atikuap e. I'ewyte atikuap aikotã eweikup­te'en mot'i uimohey wywo hap e. Atikuap mesup ta'yn uheropat po'og haria wo eweikup­te'en hap e. Atikuap aikotã ha'a­wy­tewuat kai po'og na'yn waku eipe hap ko'i atikuap yne. 20 Ma'ato i'ewyte atikuap aikotã ehewaku hap toĩne'en kahato pytkai toĩne'en yt naku i hap itote yt eweitoiat hin i te e. Mi'i hap nug hap ete ehewa­nĩkap wo kahato areĩne'en e. Toĩne'en wẽtup ok hary­poria eipy­'a­setpe — Uito Tupana ehay moherep hat e hat Iesapeu e hap het rakat e. — Pyno sig waku ahewaire hewaire e Tupa­naria mõtypot hamo i'ewyte waku Tupa­naria iã'ãkap mõtypot ienuk hamo e Tupana uhepe e hat Mana Iesapeu. Mi'i ete toi'a­tu­mu'e uhemiit pytkai yt kat ewei'e i tope. Yt eweipo­'oro hin i eipy­'a­setpyi. Yt naku i kahato ewetunug tawa TIATIRA uimohey haria e. 21 Sa'a­wy'i are'e — Mana Iesapeu pe — Etoiat ro ewaire waire hap meremo hawyi era'aipok to uhowawi mana are'e. Karania wo ne'i mio tã are'e tope ma'ato — Yt yt an e ne'i uhepe e. 22 Pyno koitywy Mana ewaire waire hap e'yni e'ahu hap eiam mo topy­hu'at e. Hary­poria yt we'eg i hat mio koitywy woro­'a­piheg epiat ho'opot hap mywo. I'ewyte ihainia'in etiat wema'at haria i'ewyte ati'a­tu­'a­piheg yne emo'ahu hap e'yni pe e. Torania emoewaire haria i'atu­'ahu emoewaire hap ta'a­tue­'yni pe uhepiat ta'a­tu­'a­piheg e'apiheg tuwywuat. Eiwo­'o­'e­wy­'ewy mot'i mana Iesapeu e. Ewetoiat eiminug sa'ag hawyi ewei'aipok to uhowawi hawyi waure wo areĩne'en ma'ato yt pote uimi­'a­piheg ko'i wo eweikup­te'en ehehatek hap sese topy­hu'at e. Iwato kahato ho'opot aru e. 23 Yt ewe'eg i kahato i mana pote topap topap kahato aru hira­karia emẽpyt'in ko'i e. Woro­'a­piheg kahu hawyi uimohey haria te'e­ru­wa­nẽtup kahato aikope aikope te'e­ru­we­'a­tunug yi Asia totiaria te'e­ru­wa­nẽtup kahato aru e'apiheg hap emimu­'eria e — Tupana tikuap kahato aiminug wuat'i yt naku i rakat ko'i i'atu'e aru are e. Meiẽ toikuap sewaire waire nug i wuat'i wywuat hap i'atu'e aru e. Pywo ti rat Tupana tikuap aiwa­nẽtup hap i'ewyte aiminug ko'i sio waku sio yt hap ko'i i'atu'e aru. Are pãi aipoepyk aiminug ok tã ne sio waku sio yt i'atu'e aru uimohey haria yne 7 tawa ko'i piaria e. 24 Ma'ato tukup­te'en eipy­'e­satpe hary­poria yt iwe'eg i rakat ehay upiat yt tuwat i rakaria uimohey haria. Mi'iria ihainia iwe'eg kahato rakaria — Yt naku i kahato ahewaire e. Mi'iria pe Woro­ho­'o­ky'e kahato e Tupana katu­pono yt eweiwat i mekewat Iesapeu wẽ pywiat po'og ahiag ehay sa'ag wuat'i kawiat rakat upi are'e e Tupana tawa TIATIRA piaria piat pe. Sa'a­wy'i Iesapeu to'e — To'iro woro­ho­'o­mu'e yt eimikuap i te ete e. Mi'i ahenoi teran ehepe ma'ato wẽtup sehay piat pe. To'iro ahewaire waire mig'i wo ahiag ehay pyi e. Ma'ato yt i'atu'e irania'in. Mi'iria pe yt woro­ho­'o­nãpin teran i katu­pono — Yt ewei'e ra'yn mana Iesapeu mienoi hap kape. 25 Pyno mio tã are'e waku nug haria pe tawa TIATIRA piaria pe. Uimohey mot'i ro e. Karamuo ariot hap kape uhut ehowawiat hap kape eweikup­te'en no uimohey haria mot'i pote morekuat nuaria wuat'i pianuaria woro­ho­'onug e. 26 Uwe uwe eipe uimohey mot'i rakaria i'ewyte uwe uwe i'akit ahiag miat toiã'ãg hap i'ewyte uwe uwe inug uhehay toku­'uro hap kape mi'i haria pe are aru — Waku kahato eipe are. Woro­ho­'onug eipe wuat'i ywania porekuat wo wuat'i e'at pe aru are e. 27 Sa'a­wy'i sese mio tã to'e Ui'ywot uhepe — Uha'yru e aikotã aikotã kamũti nug hat ti'a­porok tominug yt hãpyk i hawyi mi'i hap ewy ti aru waku eti'a­tu­'a­piheg o yt naku i nug haria wẽtup ywania wẽtup ywania yt uimohey teran i haria e nimo Ui'ywot uhepe. 28 Pyno koitywy kat Ui'ywot to'e uhepe mi'i hap ewy are ehepe. Pywo ti rat eipe ui'e­wywuat pote woro­ho­'onug eipe wuat'i ywania pore­kuaria wo ui'ewy eweikup­te'en aru wuat'i e'at piat are. I'ewyte meiũran ti aru ariot ehowawi aikotã aikotã mekewat waikiru wato at wẽtem hap enoi hap e'yianmete wuat ipohup at tuerut hap ewy ariot ehowawi i'ypyryp hap moma hamuat eimo­wepit hamuat ariot aru ehowawi are e. 29 Waku ehewaure ka'a kahato kat som are'e uipot­mu­'eria 7 Tupana mõtypot yat ko'i piat we'a­tunug haria pe yi Asia totiaria pe are'e e. Uito Iuwãu pyno waku watikuap kahato torania aitoria wuat'i Tupana Pã'ãu mimo­herep ahepe mesuwat uimiwan me.
Uito Iuwãu.