3
Mi'i hawyi mekewat Miit waikiru ko'i 7 rakaria topo piat hat to'e i ra'yn uhepe — Iuwãu e etiwan no uhehay Tupana mohey haria tawa SARATU piaria kape e. Etiwan hawyi etipo­'oro i'atu­'a­pykok hat kape. Kotã ere'e o etiwan e — Uito ti Tupana Pã'ãu yne eiam e. Koitywy atimõ'ẽ ehowawi Tupana mõtypot yat piaria 7 tawa yi Asia totiaria pe e. I'ewyte toĩne'en uipo pe mekewat waikiru ko'i 7 rakaria. Atikuap kahato eiminug wakuat ko'i e. Wakuat kahato eipe i'atu'e miit'in mesu­wa­ro­tiaria. Wuat'i miit'in mimõ­typot ko'i eipe wen ma'ato uiwa­nẽtup hawe iku'uro rakat ewy eweikup­te'en katu­pono yt karãpe i uiwesat eipe e. Uiky'e hap eipy'a piat iku'uro ra'yn e. Ewe'eg wo o kat pote kurin uimohey hap eipy'a pe topy­hu'at e. Mi'i pote iku'uro rakat ewy uimohey ehepiat hap e. Waku eweiwyro o ehepiat uimohey hit hap. Ma'ato yt pote iku'uro aru eipy'a pe uimohey hap katu­pono atipuẽti eipotpap hap Tupana kapiat yt pywo pe i. Eiminug wakuat uimõ­typot hamuat yt uimo­wepit hin i uimohey ehepiat hap yt iwato i pote e. Pyno kurin kat uimohey hap ekawiat etimotag no e. Uimohey haria sa'a­wy'i uhehay sat kahato haria eipe e. Sa'a­wy'i ehewaure ka'a yn uhehay kape ma'ato mio yt e. Tawa SARATU piaria ewei'aipok to uimohey hap kape aikotã eweimoheg eheha pe'ok hap ewy eweimoheg uimohey hap ehepiat katu­pono ariot ehowawi aikotã sero'ok e hat ewy. Waku surara ewy eweikup­te'en ma'ato yt pote yt eweikuap hin i uhut hap e. Pyno eiwe­hymut ro katu­pono eiket kai put'ok­'are sere­'ok'e hat ewy e. Ma'ato wẽtup ok wẽtup ok toĩne'en eipy­'a­setpe uimohey te kahato hap wywo e. Mi'iria ete yt aremõti hin i — Uheropat haria eipe are'e hamuat yt ta'a­tu­hã'ãg hin i irania'in ewy sa'ag nug hap ete. Katu­pono ehewaku hap put'ok'e uhupiat ehewyry uiwywo hamo are'e ehepe ipat'ok etiat tawa SARATU piaria pe. Pywo pe ti ehepe ti aru atum eipainug hap ikytsig kahato rakat ehepe uhemiit sese eipe hap moherep hamo e. Pywo Uimohey haria torania pe are'e — Uwe uwe uimohey mot'i toku­'uro hap kape uwe uwe ti'akit yne ahiag miat toiã'ãg hap ko'i mi'iria ati'a­tu­painug kahato sokpe ikytsig nakano uhemiit sese eipe hap moherep hamo e. I'ewyte i'atuset yne atimo­herep wuat'i ehamo. I'atuset ko'i atimo­herep miwan me atipy pe e. Yt karãpe i ati'a­tu­set­mo­weityk mekewat miwan myi are'e. Tupana mimoieĩ­ne'en ko'i wuat'i e'at piat gupte'en hanuaria mi'iria e. Mi'iria uhemiit sese ko'i are'e atipy piaria pe. Mi'iria uheka­tu­wyria sese are'e Ui'ywot pe e. Pyno waku ehewaure ka'a kahato kat e som Tupana Pã'ãu to'e 7 Tupana mõtypot yat ko'i piaria pe katu­pono yne Tupana mohey haria kape wy ihay mesuwe.
Mi'i hawyi po'og Iesui henoi uhepe — Iuwãu e mesup etiwan uimi­'a­tu­nãpin uimohey haria tawa WIRATEU piaria kape. Etiwan hawyi etipo­'oro ui'e hap i'atu­'a­pykok hat kape — Uiwy­ria'in Uito ti mekewat wakuat sese rakat Tupana ewywuat e. Hãpyk sese rakano areĩne'en pywuat yn uhehay e. Ta'i Uito morekuat Tawi Saipepiat Sese e. Mi'i pote Wuat'i Porekuat no areĩne'en e. Mi'i pote are'o­ken­hyp'ok kuap kahato i'ewyte atunug kuap kahato mu'ap ehewyry hamo e. Aho'o­ken­hyp'ok hawyi yt uwe i uhemiit'in pyhyp kuap mesu­wa­rote e. Wuat'i Ywania Porekuat no areĩne'en. Uito Tawi Saipepiat Sese Are. Katu­pono morekuat Tawi tum tepu­retig uhepe ipowat'yp sese uipo pe toĩne'en e. Mi'i pote uhehay wo aho'o­ken­hyp'ok kuap wuat'i pu'ap uipotpap nug hamuat i'ewyte atipyhyp kuap wuat'i pu'ap ewanĩ­kaptia wat e. Yt uwe i uipyhyp kuap e. Uimohey haria tawa WIRATEU piaria woro­ho­'okuap kahato eipe e. Ehesaika hap mesu­wa­rote yt iwato hin i hap atikuap wen ma'ato mi'i pytkai uiwa­nẽtup hawe ehesaika kahato uhesaika hamo katu­pono ewetunug yne uhepiat einãpin hap ko'i e. Waku kahato eipe katu­pono yt eiwe­mõti hin i uimohey hap moherep hamuat hap uhetiat enoi enoi irania'in miat hamo. Mi'i pote woro­ho­'o­po­'oro eipe wuat'i miit'in kape uhehay moherep hamo e. Yt uwe i uipyhyp kuap pãi e. Yt uwe i uhe'o­ken­hyp'ok kuap e. Mi'i pytkai Uito wuat'i uhewa­nĩ­kaptia e'oken­hyp'ok kuap hat areĩne'en e. Uiphyp kuap haria yt uwe i e. — Yt ehenoi tei'o ehay mesuwe i'atu'e pytkai ahenoi te itote uhehay e. Yt uhehay pyhyp kuap i. Mi'i pote uito atikuap kahato eipo­'oro uhehay moherep hamuat wuat'i ywania mu'e hamuat uimi­ky­'esat ewywuat hap katu­pono woro­ho­'okuap kahato wakuap nug haria eipe hap e. Koitywy woro­ho­'o­po­'oro wuat'i miit'in mu'e hamo yt hekat rakaria hin i eipe pytkai e. Ma'ato tukup­te'en ehetawa pe ahiag mõtypot sese haria — Uruto po'og eikai i'atu'e ehepe katu­pono uruto ti Aparãu emiariru sese ko'i ma'ato eiperia yt i'atu'e. I'atu­'eso mio tã i'atu'e pote. Yt Iuteu ywania hin i mi'iria e. Pyno ati'a­tu­mohit kahato mi'iria hawyi eimõ­typot hamo te'e­ru­we­pỹ­'ã­tutuk ehowawi — Aparãu emiariru sese eipe i'atu'e aru ehepe katu­pono Iesui miky'e sese ko'i eipe i'atu'e aru ehepe. Ati'a­tu­mohit kahato mi'iria ehamo hawyi te'e­ru­we­pỹ­'ã­tutuk ehowawi e. 10 Waku kahato uhehay mohey mot'i haria eipe e. Ta'i yt eipo hep hin i uhehay moherep hap ete uhehay nug hap ete e. Meiũran aru torania iã'ãg koro hap e'at put'ok'e mesu­wa­ro­tiaria wuat'i miit'in iã'ãg hamo sio uhemiit sese sio yt hap kuap hap e'at sese ma'ato mi'i hap e'at e'yianme woro­ho­'ohep mesuwat yi pyi eiperia katu­pono woro­ho­'okuap ta'yn uhehay nug mot'i haria eipe hap atikuap ta'yn e. Mi'i pote mekewat e'at wuat'i iã'ãg hap yt put'ok'e i eiwat ehã'ãg hamuat e. 11 Pywo ti rat ariot merep'e hap ewy e. Yt uwe i Uito hawyi meremo aremo­herep i. Ahut hap e'at pe woro­ho­'o­painug eipe more­kuaria wo mekewat e'at pe e. Pyno eweimohey ro ui'e hap eipy'a pe uhut hap kape e. Yt naku i wẽtup sehay upi ne'i eweiwat eima'at hap upi ne'i e. Ma'ato eima'at hap upi eweiwat pote yt atum kuap i eimiẽtup e. Yt woro­ho­'onug kuap i more­kuaria wo e. Mekewat wuat'i e'at piat more­kuaria wo hap eweipun hawyi. 12 Mi'i pote are torania pe uwe uwe i'akit ahiagnia piat toiã'ãg hap yt naku i nug hamuat mi'i hat uimõ­typot sese hat topy­hu'at wuat'i e'at pe Tupana mõtypot yat atipy pe e. Aikotã Tupana mõtypot yat e'ãkukag iwato'in nakat nu heg kawiat ikahu rakat ewywuat eweikup­te'en atipy pe aru Tupana mõtypot yat apy'aha wo katu­pono ahiag miat eima'at hap pun haria yne eweipy­hu'at pote e. Mekewat e'at pe aru eipiit ete atiwan uhet pakup i'ewyte Ui'ywot etawa set atipehik ehete mekewat Nusaken Pakup i het rakat atiwan ehete. Mekewat tawa atipy kaipywiat yi kapiat sut hat set mekewat tawa wakuat Ui'ywot Tupana mipo­'oro set atiwan aru ehete katu­pono eheko sa'ag akit haria eweikup­te'en pote are'e uimohey haria tawa WIRATEU piaria pe e. 13 Pyno waku ehewaure ka'a kahato kat e kat e Tupana pã'ãu to'e Tupana mõtypot yat piaria pe. Kat e toi'a­tu­nãpin tomohey haria itotiaria hap kape.
14 Pyno mi'i hawyi po'og to'e uhepe — Iuwãu e etiwan no tawa IRAUTISEIA piaria kape e. Uhet Iesui. Ta'i yt uipo hep hin i pywuat sehay enoi hamuat ete e. Ta'i sa'a­wy'i mesuwat mytyp nug hap e'yianmete areĩne'en itote wuat'i Tupana Miky­'esat Nug Hano yi atipy at waty waikiru ko'i aha'a­wynug yne Uito e Iesui uhepe. 15 Uimohey haria tawa IRAUTISEIA piaria woro­ho­'okuap kahato eipe e. Atikuap kahato aikotã eiwe­potpap uimi­ky­'esat nug hap ete e. Are pãi yt haty wo hin i eiwe­potpap uipotpap nug hap ete uimi­ky­'esat nug hap ete — Hepama waku hap ne'i ewei'e. Eipiit yt at hakup hin i uipotpap nug hap ete hap atikuap. I'ewyte — Aipiit yt ra'ak hin i Tupana potpap nug hap ete ewei'e hap atikuap. Ma'ato eiperup i pot'i eiwe­potpap are'e. Uiwa­nẽtup hawe po'og waku haty wo eiwe­potpap sio eipe­rup'i sese hap wywo ma'ato — Mũki­'ite ti rat waku watunug ei'e hap yt uimo­wepit hin i hap e. 16 Pyno yt eipy'a pyi i hin i uiky'e e. Eiwe­potpap wen ma'ato — Arepotpap teran kahato Tupana potpap hap ete haty wo yt ewei'e hin i eipy'a pe. Mi'i pote woro­ho­'o­pugha aru e. Yt atiky­'esat i mi'i tã haria uipotpap nug haria hap e. Uito atiky­'esat eipy'a pyi eiwa­nẽtup hawe — Atunug neran kahato e haria ma'ato yt pote uimo­py­'ahak haria wo eweikup­te'en e. 17 Mi'i hap ewy arewa­nẽtup ehowawi tawa IRAUTISEIA piaria. Ma'ato — Waku kahato rakaria uruto ewei'e irania'in me. Waku kahato uruto ewei'e eiwo­'ope. Waku pe kahato uruto ewei'e. Ahekat kahato rakaria aito ewei'e eiwo­'ope. Aimi­ky­'esat ok tã topy­hu'at ra'yn mesup aipo pe ewei'e eiwo­'ope. Ma'ato yt mi'i tã hin i eweikup­te'en uiwa­nẽtup hawe are'e e. Yt naku i pe eweikup­te'en uiky'e ran haria e. Pywo ti rat aikotã satek takaria ewy ti rat eweikup­te'en e. Aikotã sẽtup i sẽtup i e haria ewy eweikup­te'en e. Aikotã yt ihapytig i rakaria ewy eweikup­te'en e. Aikotã yt hesokpe i rakaria ewywuat eweikup­te'en e. Mi'i ewywuat eweikup­te'en mytkai — Waku pe watoĩ­ne'en ewei'e eiwo­'ope. Ma'ato yt i'atu­wepit hin i rakaria ewy eipe e. 18 Tawa IRAUTISEIA piaria Uimohey haria koitywy woro­ho­'o­nãpin neran aikotã ehekat wuat'i e'at piat sat hap kuap hap ete e. Uimohey haria eweikyi'at ro uipo pyi ehekat sese yt ikahuro rakat i e. Toĩne'en uipo pe hekat kahato rakat wuat'i e'at piat e. Mi'i ti aria yt i'u kuap i hap ewy e Imehit kahato rakat mi'i mekewat nu Uru kawait ewywuat e. Mi'i eweikyi'at uikai hawyi hekat rakaria sese rakano eweikup­te'en are e. Eweikyi'at ro uipo pyi ehesokpe sese wuat'i e'at piat nuat e. Eipainug ikahu rakat sese mekewat ikytsig sese rakat eweikyi'at ro eipainug sese wuat'i e'at pe hap e. Ma'ato yt pote eiwe­mõti kahato aru yt kat i ehesokpe turanuat ewy pote eweikup­te'en wuat'i ehamo wuat'i e'at pe e. I'ewyte eweikyi'at mohag sese seha pohag eheha moeha­pytig hamuat wuat'i e'at piat nuat e. 19 Pywo ti rat uimohey haria uimi­ky'e sese ko'i ati'a­tu­nãpin meremo ati'a­tu­'a­piheg meremo yt naku i ta'a­tunug hawyi uimẽ­pyt'in mote e. I'atu­minug sa'ag ko'i atimo­herep kahato i'atuepe. Eiwe­morem no eiminug sa'ag ko'i kaipyi hawyi ewei'aipok to uhowawi yne ehesaika hap wywo hawyi ewetunug no uimi­ky­'esat ewywuat are'e yn e. 20 Uimohey haria pywo ti rat areĩne'en eho'o­ken­'ypy ete hawyi mi'i kaipyi woro­ho­'o­kaykay — Mehĩ'in mana'in are areke teran ei'yat pe are'e at ka'ap Ui'ywot Tupana mõtypot yat piaria pe e. Uwe uwe kaykay­'ui'e hap ikuap hawyi uiwesat — Waku Mehĩ waku Mimi — Ereke ro e. Mi'i hat pe areke sese hawyi arenuk iwywo i'ewyte tenuk uiwywo itote — Ereke ro Mehĩ Mimi e haria py'a pe areĩne'en e Iesui ahepe.
21 Sa'a­wy'i ati'akit kahato ne'i ahiag hawyi areĩne'en wuat'i Porekuat no Ui'ywot yatype e. I'ewyte uwe uwe i'akit ahiag ui'ewy i'ewyte uwe uwe uimohey toku­'uro hap kape mi'i hat pe aru are'e — Waku era'apyk to uiwywo mesuwe ui'ya­type are'e aru mekewat uiky'e hat pe e. 22 Pyno mio tã are uimohey haria we'a­tunug haria pe mekewat 7 Tupana mõtypot yat piaria pe yi Asia totiaria pe. I'ewyte torania uimohey haria pe are'e waku ehewaure ka'a kahato mesuwat ui'e hap kape e. Waku eiwe­wa­nẽtup kahato mesuwat Tupana Pã'ãu mienoi kape kat are'e sese Tupana mõtypot yat piaria pe e Iesui ahepe.
Uito Iuwãu i'e hap ewy atiwan yne ehewowi.