4
Sa'a­wy'i uito Iuwãu Iesui potmu'e 12 ok takat ara'a­kasa oken'ypy ewy atipy pe. Mi'i puo heremo yne atipy kape. Mi'i hawyi atipy kaipyi sehay atikuap sehay wen ma'ato huhu'e hap ewy — Iuwãu e eriot ro mesuwe atipy kape e. Atimo­herep teran epe aikotã aru topy­hu'at hamuat sese hap e. Yne aru topy­hu'at ui'e hap ewy e uhepe sa'a­wy'i. Mi'i hawyi meremo Tupana Pã'ãu uimoe­ha­py­hot'ok aikotã wẽtup ok miit ewy areĩne'en Tupana Pã'ãu wywo. Mi'i hawyi uhereto atipy kape. Mi'i tote ara'a­kasa yne uimu­'etu ewy ikahu kahato. Sa'a­wy'i ara'a­kasa Aipo­typot Koro Iesui apyk pe wuat'i ka'iwat no. Ikahu kahato topy­hu'at itote. Aikotã nu ikahu hekat rakat imehit hap ewy aikotã hẽtyhot meri­hup­'ok'e mekewat nu Iasipi hẽtyhot hap ewy aikotã nu Satuniu ewy Ai'akag Koro Iesui kahu hap. I'ewyte Morekuat apyk hap apypueri wo toĩne'en ipainũg hap we'yp ikahu kahato rakat ewy. Aika­'iwat e'amyap heryp'i ikahu rakat nu Emerauta mehit hap ewy. I'ewyte itote ara'a­kasa 24 miit apyk pe Morekuat e'amyap apypueri wo sa'a­wy­'i­wuaria po'og Tupana mohey haria. I'atue­sokpe ikytsig kahato rakat. I'atu­'akag note i'atu­'a­mãtap hekat rakat nu Uru kawiat morekuat painug hap ko'i. Mi'i hawyi araha'at i Aipo­typot Tupana e'amyap wato kape. Mi'i heiam myi tuwẽtem merep merep'e hap ko'i i'atu kahato. Huruhu­ru'e kahato itote sehay ewywuat wen huhu'e ihay pirik takat ewywuat tuwẽtem itote pyi. Ikahu kahato itote are'e uiwepe. Mi'i hawyi araha'at hawyi ara'a­kasa ariãty itote wen ma'ato Tupana Pã'ãu kawiat. Ikahu kahato itote katu­pono 7 ariãty ewywuat tuwẽtem itote pyi 7 ariãty eiam itote pote hap kape ara'a­kasa itote atipy pe.
Mi'i hawyi araha'at i hawyi ara'a­kasa hyemyi'a iwato'in nakat ewy. Itote Aipo­typot wat amyap toĩne'en hyemyi'a py'a­setpe. Mekewat hyemyi'a wato ewa ete heremo yne aipã'ãu. Mekewat hyemyi'a y'y yt ipitpit hin i heremo kahato ipuo aikotã mekewat Nu hekat rakat Tiamante ewy. Mi'i hawyi ara'a­kasa 4 ok atipy piaria itote. Mi'iria pe ete iha ko'i yne i'atupiit ete. Mi'i hap kape ara'a­kasa. Wẽtup ok atipy piat Awyato eowa ewywuat. Wẽtup ok atipy piat Wewato ahup mẽpyt eowa ewywuat. Wẽtup ok atipy piat miit eowa ewywuat. Wẽtup ok atipy piat hywi wato eowa ewywuat toĩne'en. Yne 4 ok atipy piaria tukup­te'en topopy kuap takaria 6 ipepo wẽtup atipy piat ete. I'ewyte yne i'atu­pepo ete iha ko'i torania puo. Ipepo ywyt'ok­pypuo i'ewyte iha ko'i tukup­te'en. Mi'iria yt te'e­roket hin i ma'ato te'e­ru­wepy at ka'ap Tupana kape — Wakuat sese En Tupana i'atu'e. Wakuat sese En Tupana i'atu'e. Wakuat sese En Tupana i'atu'e. En yn UrueTupana i'atu'e. En yn Urupo­typot Sese i'atu'e. En yn po'og po'og hesaika torania kawiat rakat i'atu'e. Wuat'i eminug hap e'yianmete ereĩne'en En i'atu'e. I'ewyte mesup te wuat'i e'at pe ereĩne'en i'atu'e. I'ewyte ikahuro hap ekuekai te ereĩne'en te'e­ru­wepy at ka'ap meimuẽwat 4 ok takaria atipy piaria. — Uruimõ­typot mõtypot kahato En Tupana i'atu'e. Hãpyk kahato En i'atu'e. Ewato kahato En i'atu'e. Urutu­wehum wehum kahato ewawi Tupana i'atu'e. Wuat'i e'at ieĩne'en hat i'atu'e. Ereĩne'en no Wuat'i Porekuat no i'atu'e te'e­ru­wepy puo meimuẽwat 4 ok atipy piaria. 10 Mi'iria te'e­ru­wepy turan meimuẽwat 24 miit sa'a­wy­'i­wuaria po'og Tupana mohey haria te'e­ru­we­pỹ­'ã­tutuk i'atuewa yi kape Morekuat Wato oro ewa kape imõtypot hamo. Mi'i hawyi i'atue­'a­mãtap wakuat ko'i ta'a­tuhep i'atu­'akag totepyi hawyi ta'a­tu­pugha Aipo­typot py ywyt'ok­pype hawyi — Urupo­rekuat En i'atu'e. Ereĩne'en no wuat'i e'at pe wuat'i Porekuat no uruto'e i'atu'e. 11 En yn ni Uruka­'iwat Urupo­typot i'atu'e. Ewaku hap put'ok'e sakpo'e wuat'i piat emõtypot hamo i'atu'e. Mi'i pote uruimõ­typot mõtypot En i'atu'e. Wuat'i Mimõ­typot En i'atu'e. Wuat'i Mimõ­wato En i'atu'e. Po'og po'og wuat'i kai En i'atu'e. I'ewyte esaika hap po'og po'og torania kai i'atu'e. Waku uruimõ­typot En katu­pono Urunug Hat En Wuat'i Nug hat En mote i'atu'e. Emowepit hap sese eminug ko'i katu­pono i'atu­kahu hap timo­herep Ekahu hap i'atu'e. Urutu­wehum kahato emiium ete emiky­'esat ewy pote i'atu'e. Emõtypot hap ko'i yne mi'i eminug ko'i i'atu'e 24 ok takaria sa'a­wy­'i­wuaria po'og imohey haria.
I'atu'e hap ewy atiwan yne mesuwe uimiwan me. Uito Iuwãu.