5
Mi'i hawyi uito Iuwãu araha'at i atipype hawyi ara'a­kasa Aipo­typot apyk hap ikahu rakat tote. Mi'i kape araha'at hawyi ara'a­kasa miwan Aipo­typot po sese kai to'okmõi me. I'yhop ipe pewiu rakat ete miwan kokai kokai toĩne'en typy kawiat miwan. Howapy kahato ipyt'at kahato mekewat miwan ipe ete. Mekewat iwan yt uwe i imowẽpap kuap katu­pono iheg me to'okmõi me toĩne'en. Tomo­sat'e hap 7 wo ipyhyp hap i'ywop hap ok tã 7 imosat'e hap ete ytyghe ewywuat toĩne'en. Mi'i hawyi ara'a­kasa wẽtup ok atipy piat ieĩne'en hat surara akag hesaika rakat hẽtup tehay pirik wo — Uwe uwe ewaku hap put'ok'e Aipo­typot mi'ok­po'i miwan porap mowẽpap e hamo e tehay pirik wo ahowawi. Mi'i hawyi toikat kahato ma'ato yt wẽtup ok i toipuẽti katu­pono i'atue­waku hap yt put'ok'e hin i i'okpo'i porop mowẽpap e hamo. Yt uwe i toipuẽti atipy pe i'ewyte yt uwe i yi tote toipuẽti. I'atue­waku hap yt put'ok'e hin i imowẽpap hamo i'ewyte teha'at mekewat miwan kape hamo. Yt uwe i toipuẽti i'okpo'i porop hamuat hawyi uito Iuwãu arawak haty wo katu­pono waku waku sese rakat yt wẽtup i aito toipuẽti pote arawak itote. Ma'ato wẽtup ok 24 rakaria po'og Tupana mohey sa'a­wy­'iwuat haria to'e uhepe — Yt erewak tei'o mehĩ e uhepe — Eraha'at ro toĩne'en aipy­'a­setpe wẽtup ok waku kahato rakat hewaku hap put'ok'e mekewat miwan moherep hamo e. Meiẽ mekewat Morekuat Tawi E'yianmiat Wuat'i Porekuat nuat yt karãpe i'aparap i pote hewaku hap put'ok'e Tupana miwan imoherep hamo e. Eraha'at ro hesaika kahato Awyato Tig ewy hesaika hap ewy e. Ei'y­wania Akag Mi'i Eha'a­se'i Pot Iuta Saipepiat Mi'i e. Mi'i ewaku hap put'ok'e mekewat miwan sat hamo mekewat puratig ewywuat moherep hamo e. Katu­pono mi'i yn Gu'uro Sese Hap Moma Hat e. Mi'i yn ahiag yt toma'at kuap i hat e uhepe mekewat sa'a­wy­'i­tewuat po'og imohey hat. Mi'i hawyi araha'at hawyi ara'a­kasa wuat'i py'a­setpe wẽtup ok Miit Aihũ Mẽpyt Hit Kuteiru Ewywuat. Aipo­typot koro eiam note y'am me toĩne'en meimuẽwat 24 ok takaria sa'a­wy­'i­wuaria po'og imohey haria py'a­setpe. I'ewyte meke­waria 4 ok takaria atipy piaria te'e­ru­wepy puo Tupana mõtypot haria py'a­setpe. Mi'i hawyi uito Iuwãu araha'at kahato mekewat Hũ Hit kape. — Gu'uro Kaipywiat Wẽtem Hat Mi'i Miit are'e. Mi'i hawyi ara'a­kasa ipiit suk hap ko'i kape. — Pywo ti rat Miit'in Mi'auka Sa'a­wy­'iwuat Mi'i Miit are'e araha'at isuk hap ko'i kapiat hawyi. Aikotã wati­'auka aihũ hit aiminug sa'ag Tupana piat hep hamo aika­wiano ai'a­piheg hap moma hamo hap ewy are'e uiwa­nẽtup hawe. Tupana Mipo­'oro Aihũ hit wuat'i py'a­setpe hap kape araha'at. Ta'i 7 i'aut rakat i'akag note hap kape ara'a­kasa. I'ewyte 7 iha rakat ara'a­kasa 7 iha pyi Tupana Pã'ãu hẽtyhot hap 7 iha Tupana eha piat ewywuat. Teha wo toi'a­tuepiok kuap kahato mesup­wa­rotiat yne miit'in sio waku sio yt hap kuap hamo. Yne heremo tope ewywuat. Mi'i hawyi mekewat Hũ Hit tat mekewat miwan topo sese kai to'okmõi miat miwan Wuat'i Porekuat po sese kai. Mi'i pote mekewat Hũ Kuteiru ta'a­tu­mõ­typot meimuẽwat 4 ok takaria atipy piaria po'og rakaria. Mekewat miwan totat topo pe hawyi Tupana Hũ Hit Kuteiru itotiaria timõ­typot kahato mekewat Hũ Kuteiru. Meimuẽwat 4 ok takaria wuat'i e'at piat ieĩne'en haria. I'ewyte meimuẽwat 24 ok takaria po'og nakaria te'e­ru­we­pỹ­'ã­tutuk yi kape imõtypot hamo. Mi'i hawyi te'e­ru­wepy kahato ta'a­tupo piat wepy nug hap wywo. Haity ko'i imehit kahato rakaria wywo ikahu rakaria wywo te'e­ru­wepy ta'a­tupo piat kawakĩu wywo Tupana Hũ Kuteiru Hit mõtypot hamo. Mi'i hawyi ta'a­tuwuk ikamhig se rakat tyghe mohag hy puat Mekewat Kuteiru mõtypot hamo. Ta'a­tuwuk ikamhig se rakat aria eiam imehit rakat Uru kawiat puo. Mi'i ikamhig se kahato hap ewywuat Tupana wanẽtup hap ewy. Katu­pono Ihũ Hit mõtypot hap ahehay howawiat hap ewy. Mi'i hawyi ara'a­kasa typy'i kahato miit'in Ihũ Hit mõtypot haria itote. Mi'i hawyi te'e­ru­wepy kahato irania'in nywo. Ma'ato i'atu­wepy hap ipakup takat — Waku kahato En Tupana Hũ i'atu'e. — Waku kahato En i'atu'e. Ewaku hap put'ok'e mekewat miwan okpo'i porop hamo. Waku eti'ok­po'i porop hawyi etimo­herep uruepe Mimi Uhyt i'atu'e. Ewaku hap yn put'ok'e Tupana mimo­sat'e hap hep hamo i'atu'e. Ewaku hap yn iwato hap ok tã i'okman miat miwan moherep hamo e'auka uruka­wiano pote i'atu'e Sa'a­wy'i esuu topy­hu'at Tupana piat urukyi'at towanuat hawe i'atu'e. Katu­pono wuat'i mesu­wa­rotiat ywania kaipyi uruho­'oekyi Tupana emiit no wuat'i miit'in wẽtup pusu wẽtup pusu kuap haria i'ewyte wuat'i miit'in yt to'o­'e­wywuat rakaria kaipyi i'ewyte wuat'i miit'in wẽtup seko wẽtup seko mohey haria yt to'o­'ewy ewywuat i rakaria kaipyi i'ewyte wuat'i yt to'o­'e­wywuat i i'atupiit ete i'atueko rakaria kaipyi uruho­'o­kyi'at esuu wo i'atu'e. I'ewyte wuat'i setama kaipyi uruho­'o­kyi'at wuat'i ipe hun ipe kytsig ipe hup rakaria kaipyi uruho­'oekyi Tupana emiit no Esuu wo i'atu'e te'e­ru­wepy puo wuat'i ywania Tupana Mipo­'oro Aihũ Kuteiru ewywuat aikawiat iku'uro rakat kape. 10 — Waku kahato En Iesui i'atu'e. Katu­pono urunug miit'in moherep Tupana kapiat hamuat i'atu'e. Koitywy urunug pa'i ko'i wo. Koitywo wato­py­hu'at emi'ai­roria miit'in pore­kuaria wo emiky­'esat nug hamo i'atu'e. Waku kahato En Tupana Hũ Kuteiru Waku sakpo'e kahato i'atu'e te'e­ru­wepy puo wuat'i ywania itotiaria.
11 Mi'i hawyi atikuap wẽtup wepy hap Tupana Hũ Kuteiru kape. Atipy piaria i'atu kahato te'e­ru­wepy hap atikuap itote. Atipy piaria sem te'e­ru­we­'a­tunug kahato wuat'i Morekuat Akag apyk hap kape ara'a­kasa. I'ewyte meimuẽwat 24 ok takaria po'og imohey sese haria wywo te'e­ru­we­'a­tunug torania atipy piaria wywo Tupana Hũ Kuteiru mõtypot hamo. Typy'i kahato mi'iria ewywuat hap kape ara'a­kasa. I'atu kahato 10000 wo 10000 rakat watopag itote itote hap ewy typy'i hap ewy ara'a­kasa atipy piaria sem yt mimo­rania yne kuap takat i hap ewy ara'a­kasa itote. 12 Mi'i hawyi yne atipy piaria te'e­ru­wepy Tupana hũ Kuteiru kape haty wo — Waku kahato En Waku kahato En Miit'in Mi'auka i'atu'e te'ru­wepy puo atipy piaria — Ewaku hap put'ok'e miit'in airo hamo sio waku yt e hamo i'atu'e te'e­ru­wepy puo. Ewaku hap put'ok'e Wuat'i Miit'in Porekuat Nuat pote i'atu'e. Waku wuat'i ekat topy­hu'at epo pe. Ta'i ewaku hap put'ok'e kahato katu­pono wuat'i we'eg hap kuap hat En i'ewyte wuat'i hesaika hap ekai toĩne'en i'atu'e. Pyno hãpyk kahato En mote waku Wuat'i Mimo­wato wo ereĩne'en i'atu'e. Waku yne ehay emõtypot hap topy­hu'at te'e­ru­wepy haty wo atipy piaria sem mekewat Tupana Mipo­'oro Aihũ Kuteiru Miit'in Mi'auka Iesui kape. Uito Iuwãu ara'a­kasa yne uimu­'etu.
13 Mi'i hawyi uito Iuwãu wẽtup i wepy hap atikuap Tupana Hũ Kuteiru mõtypot kahato hap wepy hap. Wuat'i atipy piaria i'ewyte wuat'i yi totiaria wepy hap atikuap wuat'i yi ywyt'ok piaria i'ewyte y'y wato piaria wepy hap atikuap. Mio tã i'atu'e — Uruimõ­typot kahato En i'atu'e. Era'apyk to wuat'i Morekuat eiam note Urupo­rekuat koro wo Mehĩ Mimi i'atu'e. Ereĩne'en no Wuat'i Akag Wato wo i'atu'e. Ereĩne'en no Wuat'i Kawaiat Po'og Nakano i'atu'e. Yt uwe i po'og hesaika ekai Mimi Mehĩ i'atu'e. Ta'i ewaku hap uruikuap kahato i'atu'e. Waku kahato En wato'e wuat'i e'at pe katu­pono wuat'i e'at pe ga'atpo mũki­'ite mesup wuat'i e'at pe ewaku hap put'ok'e Urumi­mõ­typot no eminug ko'i. 14 Mi'i hawyi mekewat 4 ok takaria — Pywo ti rat pywo ti rat i'atu'e. I'ewyte mekewat 24 ok takaria po'og Tupana mohey sa'a­wy­'iwuat haria te'e­ru­we­pỹ­'ã­tutuk i'atuowa yi kape ta'a­tu­mõ­typot Tupana Hũ Kuteiru haype — Wuat'i e'at piat ieĩne'en hat uruhe­waku kahato En i'atu'e.
Mi'i tã uito Iuwãu ara'a­kasa uimu­'etu.