2
Jesucristu nduú ana cáhàn nihni sàhà‑ndà nùù Dios
Nahi dèhe mií xínduu‑nsia, ñàyùcàndùá tiaí palabra yohó nùù‑nsiá ñà‑màsà quídá‑nsiá cuàchi. Doco nú iá ana nì quida iin cuàchi, dandu (ni cúnáhá‑nê) iá stná ana cáhàn nihni sàhà‑ndà nùù Yuandiaha‑nda. Te ¿ana quidá ducán? Divi Jesucristu, vàchi mii‑yá, ndàcuisì ini‑yà. Te divi sàhà ñà‑ndùá nì quida‑ya nì xìhì‑yà sàhà cuàchi‑nda, ñàyùcàndùá, mà nsínúú gà ini Yua‑nda Dios sàhà‑ñá. Te màdì cuísi sàhà cuàchi ndohó nì xíhì‑yà, còó, vàchi nì dànáà stná‑yà sàhà cuàchi nsidanicuú nèhivì ñuhìví. Te vichi nú ni chívàha‑nda ñà‑ndùá cachí‑yà, dandu vàtùni cundaà ini‑ndà ñà‑sànì xini stnàhá ndisa‑nda xi‑yá nduá. Doco nú cachí iin nèhivì ináhá‑nêyà, doco có‑chîvàha‑ne ñà‑ndùá cachí‑yà, dandu (cundáà ini‑ndà), tnuhu‑né, có‑nìhnú ndáà cuisì ini‑nè palabra xi‑ya. Doco nú quidá‑né cumplir ñà‑ndùá cachí‑yà, dandísá sànì sàà‑nè cuu ndisa ini‑nè sàhà‑yá, te ducán vàtùni cundaà ini‑ndà iin nèhivì xí‑yá sàndùú‑né. Vàchi nú ni cachí‑nè nèhivì xí‑yá nduú‑né, dandu ndiá ìcà‑né quida viì stná‑nè nacua nì quida mii‑yá.
Ñà‑ndùú palabra saa dandacú Dios chivàha‑nda
Màsà cúcáhán‑nsiâ iin ley saa nduá tiaí nùù‑nsiá vichi, ñánì. Còó, ley yucán nduá, divi ley nì xinindisá‑nsiá na ní quìhvi‑nsia ichì‑yá, vàchi divi ley yucán nduú palabra nì xinitnùhu‑nsia daa. Doco cunaha‑nsiá, nahi ley saa nduú stná ñà‑ndùá tiàí nùù‑nsiá yohó. Te nú nsinúú ini‑nsià nansa nì quida mii‑yá (na ní ìa‑ya yohó), xì nansa (quidá stná‑yà) xì ndohó vichi, dandísá vàtùni cundaà ini‑nsià, ley saa nduá, vàchi cueé‑ni cueé‑ni làcà iyuhu iín tnúú ini‑ndà, te vichi ndiaha gá sàdàtnúù‑yà sàxìnítnùní‑ndà sàhà‑ñá cundaà ini‑ndà nansa iá ñà‑ndácuisì.
Nú iá iin ana cachí sàdàtnúù Dios sàxìnítnùní‑xi, doco có‑xìñùhù‑né ñanìtnaha‑ne, dandu ichì ñáa nduá nchícùn ìì‑né dècuèndè vichi. 10 Doco nècuàchì cuú inì‑xi sàhà ñanìtnaha‑xi, mii‑né ndisa, iin‑ni datnúù Dios sàxìnítnùní‑nè, te có‑nàcání ini‑nè sàhà inga iñàha cuida cuàchi‑ne. 11 Doco nècuàchì có‑xìñùhù xì ñanìtnaha‑xi, tàñáha ga tnùù ndiaha sàxìnítnùní‑nè. Xicá ñáa‑né, ni có‑sâha tnuní ini‑nè índù cuàhàn‑nè, vàchi iín tnúú ini anima‑nè ñà‑sànì quihin‑ne ichì ñáa.
12 Hijos míos, tiaí tutu yohó nùù‑nsiá sàhà‑ñá sànì xicahnú ini‑yà sàhà cuàchi‑nsia (na ní xinindisá‑nsiáyà), te nì ndacùcahan‑nsiá quìvì‑yá. 13 Stná mii‑nsiá nècuàchì sahnú, tiaá stnáì palabra yohó nùù‑nsiá ñà‑sà‑ìnáhá stnahá stná‑nsià xì mii‑yá ana itiácú nicanicuahàn. Daaní, mii‑nsiá nècuàchì chicá cuachi, tiaá stnáì nùù‑nsiá ñà‑sànì cundee‑nsiá nùù ñà‑malu.
Hijos, ñà‑yòhó tiaí nùù‑nsiá sàhà ñà‑sànì sàà stná‑nsià nì xini stnàhá‑nsiá xì Yuandiaha‑nda. 14 Te mii‑nsiá nècuàchì sahnú jaàn, tiaá stnáì ñà‑yòhó nùù‑nsiá ñà‑sà‑ìnáhá stnahá stná‑nsià xì mii‑yá ana itiácú nicanicuahàn. Daaní, mii‑nsiá nècuàchì chicá cuachi, tiaá stnáì ñà‑yòhó nùù‑nsiá sàhà‑ñá fuerte gà anima‑nsià, vàchi nihnú ndisa ini‑nsià palabra ìì xí Dios, te sànì cundee stná‑nsià nùù ñà‑malu.
15 Ni‑iin‑nsia, màsà cúú ini‑nsià sàhà ñà‑ndùú modo xi ñuhìví yohó, ni màsà xího stná‑nsià ñà‑ndùá iá nùá. Vàchi nú ni cuú ini‑ndà sàhà modo xi ñuhìví yohó, dandu (náhà xìcà) ñà‑có‑cùú ini‑ndà sàhà Yua‑nda Dios nduá. 16 Vàchi nèhivì nihnú inì‑xi ñuhìví yohó, xího cuáhà‑né quida cahnú‑né cuàchi‑ne xì iquìcúñú‑nè, te xího stná‑nè cundehè‑né cuàhà iñàha có‑ndiàá, te nducuéhê stná‑nè sàhà ñà‑ndùá icúmí‑nê. Doco nsidaa ñà‑jaàn, có‑ndùá ñà‑cùdíì ini Yua‑nda Dios sàhà‑xí. Còó, ñà‑cùdíì ini nèhivì ñuhìví yohó nduá. 17 Doco ñuhìví yohó, icúmíâ nsiha, te mà níhì gá nèhivì ñà‑ndùá nìsa xihò guá‑nèmà. Doco ana quìdà‑xì ñá‑ndùá cachí Dios, nicanicuahàn cundoo ndiaha‑né.
Nansa cundaà ini‑ndà índù ñà‑ndùú ñà‑ndáà, te índù ñà‑ndùú ñà‑tnùhù
18 Hijos míos, na ian vàxi xínu tiempu yohó nduá. Te sànì xinitnùhu‑nsia icúmí quixi iin ana nduú contra xi Jesucristu, divi nduú Anticristu. Doco dècuèndè stná tiempu vichi ndoó stná cuàhà contra xi‑ya. Ñàyùcàndùá, vàtùni cundaà ini‑ndà ñà‑vàxi xínu tiempu yohó nduá. 19 Tiàa xínduu contra xi‑ya, antes nìsa cutnahá stná‑nè xì‑ndà, doco vichi sànì quecuaán‑né, vàchi cónì ía ndisa‑ne ladu xi‑nda, vàchi nú nèhivì ladu xi‑nda nduú‑né nì cùí, dandu dècuèndè vichi cutnahá íì‑né xì‑ndà. Doco, còó, sànì quecuaán‑né sàhà‑ñá cunahà xìcà ñà‑dìín ladu iá‑nè.
20-21 Te mii‑nsiá, nùù mii‑yá ana chicá ìì sànì nìhìtáhvì sàxìnítnùní‑nsià, te sà‑ìnáhá nsidaa‑nsiá ñà‑ndùú ñà‑ndáà. Te ñà‑sà‑ìnáhá‑nsiâmà, ñàyùcàndùá tiaí tutu yohó nùù‑nsiá, màdì sáhà‑ñá có‑ìnáhá‑nsiâ, vàchi ndisa, ináhá‑nsiâ ñà‑ndùú ñà‑ndáà. Te sàhà‑ñá nduá palabra ndàcuisì, ñàyùcàndùá ni‑iyuhu mà cúndúá ñà‑tnùhù.
22 Te ¿ana chicá nduú tètnùhù ndisa? Divi tiàa cachí sàhà Jesús ñà‑có‑ndùú‑yá Cristu ndiaha nì quixi nùù Dios. Cunaha‑nsiá, contra xi Jesucristu nduú ana cachí: “Còò ana nduú Yua‑nda Dios, ni còò stná Dèhemanì‑yá”. 23 Nú ni cachí‑ndà: “Còò Déhemanì‑yá”, dandu ducán queá ñà‑sànì nacuaà stná‑ndà Yua‑nda Dios. Doco nú ndácùcahan‑nda Dèhemanì‑yá, dandu Yua‑nda Dios iá vàha stná xì‑ndà.
24 Ñàyùcàndùá, mii‑nsiá, nicanicuahàn xiñuhu cunihnu inì‑nsia palabra xi‑yá, divi palabra nì xinitnùhu‑nsia sànaha. Nú iin‑ni ni cúníhnú ini‑ndà ñà‑ndùá nì xinitnùhu‑nda daa, dandu iin‑ni cunduu stná‑ndà nèhivì xí Dèhemanì‑yá, nèhivì xí Yua‑nda Dios. 25 Te mii‑yá, sànì quida‑ya comprometer nìhì‑ndà vida ndiaha nicanicuahàn.
26 Cunaha‑nsiá, tutu yohó tiaí nùù‑nsiá sàhà‑ñá cundaà vàha inì‑nsia sàhà nèhivì tnùhù cuní dandahví xì‑nsiá. 27 Doco mii‑nsiá, sànì nduhiì sàxìnítnùní‑nsià nì quida‑ya, te ducání iá dècuèndè vichi; còò necesidad dacuahá inga nèhivì mii‑nsiá, vàchi sànì nsida iì‑yá sàxìnítnùní‑nsià, te dècuèndè vichi chindéâmà mii‑nsiá, vàtùni cundaà ini‑nsià sàhà nsidaa iñàha, vàchi palabra ndàcuisì nduá nì chinaha‑yà, còò ni‑iin ñà‑tnùhù nduá. Te divi nacua nì chinaha‑yà mii‑nsiá antes, divi ducán xiñuhu quida stná‑nsià vichi, nicanicuahàn ni cúníhnú ini‑nsià cunduu ìì‑nsiá nèhivì xí‑yá.
28 Hijos míos, vichi cachíˋ xì‑nsiá: iin‑ni ni cúndúú‑ndá nèhivì xí‑yá, dandu quìvì naxicocuíìn‑yà, mà yúhî‑ndà, ni mà cúcáhán nûù‑ndà cundehè‑yándô. 29 Ináhá‑ndá, ndàcuisì ini‑yà. Ñàyùcàndùá nú nihnú ndàcuisì stná ini ndohó, dandu vàtùni cundaà ini‑ndà ñà‑sànì sàà‑ndà cunduu ndisa‑nda dèhe‑ya nduá.