3
Dèhe ndisa Dios nduu‑nda, cachí San Juan
Hijos míos, na cuàhà guá cuú ini Yua‑nda Dios sàhà‑ndà, vàchi sànì nìhìtáhvì‑ndà cachi‑yà xì‑ndà ñà‑ndùù‑ndà dèhe ndisa‑ya. Te divi xínduu‑nda. Ñàyùcàndùá, nèhivì ñuhìví yohó, có‑nàcúní‑nè ndohó, vàchi ni mii‑yá, cónì nácúní‑nèyà daa. (Cachíˋ xì) mii‑nsiá nècuàchì mànì guá nùí ñà‑vichi sàndùù‑ndà dèhe ndisa‑ya. Te mate táñâha ga datúi‑ya nùù‑ndà índù forma nùù‑xí sàà‑ndà cunduu‑nda, doco ináhá‑ndá quìvì naxicocuíìn‑yà, dandu nahi mii‑yá nanduu‑nda, vàchi mimíí nacua iá‑yà, ducán icúmí‑ndá cuni‑ndà nùù‑yá. Ñàyùcàndùá, nú ducán nihnú ini‑ndà ñà‑ìcúmí‑ndá cuni‑ndà nùù‑yá, dandu cuàhàn‑ndà nsidaviì‑ndà anima‑ndà, ndoa nacua iá ndoo stná anima mii‑yá.
Nú tùha nèhivì quida‑ne cuàchi, dandu ñà‑càhíchì stná ini‑nè ley xi‑ya queámà, vàchi nsidanicuú cuàchi, ñà‑có‑sâha ley xi‑ya nduá. Sà‑ìnáhá‑nsiâ ñà‑dìsáhà‑xí nì quixi‑ya ñuhìví yohó; ináhá‑nsiâ nì quixi‑ya ñà‑dandutu‑yá cuàchi‑nda. Doco mii‑yá, còò ni‑iin cuàchi ni quidá‑yá. Nsidaa ndohó nècuàchì nduú ndisa nèhivì xí‑yá, mà túha‑nda quida ga‑ndà cuàchi. Doco ana tùha quida ducán, tàcùní‑nè mii‑yá, ni tàcùní stná‑nè nansa iá modo xi‑ya. Hijos míos, màsà cuáha‑nsia dandahví ni‑iin nèhivì mii‑nsiá, vàchi (ináhá‑ndá ñà‑ndáà nduá yohó): nú quidávíi‑nda, dandu (vàtùni cachi‑ndà) ndàcuisì ini‑ndà nahi mii‑yá. Nècuàchì tùha quida‑xi cuàchi, iá‑nè ladu xi ñà‑malu, vàchi ñà‑malu, dècuèndè yuté ñuhìví xì dècuèndè vichi, iin‑ni quidá‑si cuàchi. Te (ináhá‑ndá) índù‑ñá dìsáhà‑xí nì quixi Dèhemanì Dios ñuhìví yohó: divi sàhà‑ñá dandutu‑yá nsidaa ñà‑ndùá quidá quisì mà.
Nsidaa ana nduú dèhe ndisa Dios, mà túha‑ne quida‑ne cuàchi, vàchi mii vida saín xi Dios ñuhú ini‑nè, te mà sáà‑nè quida‑ne ducán, vàchi dèhe ndisa‑ya nduú‑né. 10 Mà úhì cundaà ini‑ndà ana nduú dèhe‑ya, te ana nduú dèhe ñà‑malu. Iin nècuàchì có‑quìdá víi, ò iin nècuàchì có‑cùú inì‑xi sàhà ñanìtnaha‑xi, có‑ndùú‑né nèhivì xí Dios. 11 Vàchi sànaha na ní xinitnùhu‑nsia razón ndiaha sàhà‑yá, te iin‑ni dècuèndè vichi, ducán nì sàcùnaha‑nsiá ñà‑nì cùú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà. 12 Màsà quídá‑ndá na nì quida Caín (sànaha). Iá‑te ladu xi ñà‑malu, ñàyùcàndùá nì sahnì‑té ñanì‑te. Te ¿índù chuun nì sahnì stnàhá‑te? Divi sàhà‑ñá nì xinì‑te có‑quìdá víi mii‑té, te ñanì‑te, quidá víi‑né.
13 Ñánì, màsà ndúlócô‑ndà nú indéhe‑nda có‑xìñùhù nèhivì ñuhìví ndohó.
14 Divi sàhà‑ñá cuú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà, ñàyùcàndùá cundáà ini‑ndà sànì yàha‑nda ladu xi Dios ndé cutiacu anima‑ndà nicanicuahàn; có‑ìá gà‑ndà ladu ndé xíhì anima‑ndà.
Nú có‑cùú ini iin nèhivì sàhà ñanìtnaha‑ne, dandu náhà xìcà tàñáha ga yàha‑ne ladu ndé itiácú anima‑ndà. 15 Vàchi nsidaa ana có‑xìñùhù xì ñanìtnaha‑xi, ndudává‑né xì iin tè‑sàhní. Te ináhá‑ndá, ni‑iyuhu vida ndiaha có‑ñùhú anima iin tè‑quìdà ducán. 16 Te vichi sànì sàà‑ndà nì cundaà vàha ini‑ndà nansa ndiá ìcà‑ndà cuu stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà, vàchi sànì xini‑ndà ñà‑ndùá nì quida mii‑yá, nì xìhì‑yà cuenta xi‑nda. Ñàyùcàndùá, ndiá ìcà stná‑ndà cundoo‑nda dispuestu cui‑ndà sàhà ñanìtnaha‑nda. 17 Vàchi nú indéhe iin nèhivì iá necesidad nùù iin ñanìtnaha‑ne, te có‑ìndéhe ndahví‑nè nècuàchìmà, mate algu icúmí‑nê, dandu ñà‑jaàn cundáà ini‑ndà có‑cùú ini‑nè sàhà Dios. 18 Hijos míos, màsà cáchí uun‑nda ñà‑cùú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà; màsà cáhàn uun‑nda cachí‑ndà ducán. Xiñuhu ñà‑quida ndisa‑nda cumplir, te quida stná‑ndà obra nùù ñanìtnaha‑nda.
19 Nú ni quida‑nda ducán, dandu vàtùni cundaà ndisa ini‑ndà palabra ndàcuisì nduá sànchícùn‑ndà, te mà yúhî gà‑ndà sàhà anima‑ndà nùù Dios. 20 Vàchi nú dayúhî cuàchi‑nda mii‑nda, dandu (xiñuhu nsinuu ini‑ndà), cahnú Dios xi‑nda, te ináhá‑yâ nansa iá nsidaa iñàha. 21 Doco te nú còò ni‑iñàha dayúhî xì anima‑ndà, dandísá mà yúhî‑ndàyá, (ñani) màní, 22 vàtùni càcàn tàhvì‑ndà nùù‑yá, te nìhì‑ndà ñà‑ndùá xícàn‑ndà, vàchi chívàha‑nda ñà‑ndùá cachí‑yà, te quida‑nda ñà‑ndùá cudíì ini‑yà sàhà‑xí. 23 Te ¿ndíà nduá nì dàndàcú‑yá nùù‑ndà? Divi ñà‑cahvi‑nda xi Dèhemanì‑yá Jesucristu, te cuu stnahá stná ini‑ndà sàhà‑ndà nacua nì cachi‑yà xì‑ndà. 24 Te nú chívàha‑nda ñà‑ndùá cachí‑yà, dandu ñá‑sànì ndèe anima‑ndà ini anima mii‑yá nduá, te iá stná‑yà ini anima ndohó. Te sànì sàhatahvì stná‑yàndó Espíritu Ìì xí‑yá, te ñàyùcàndùá, vàtùni cundaà ini‑ndà iá ndisa Dios ini anima‑ndà.