4
Nansa quidá Espíritu Ìì xí Dios, xì nansa quidá stná espíritu xi ana nduú contra xi Cristu
Mii‑nsiá nècuàchì mànì guá nùí, màsà cúníndísâ ndevàha‑nsia ñà‑ndùá cachí nèhivì nú cachí‑nè Espíritu Ìì dacáhàn xì‑né. Còó, vàchi xiñuhu‑ñá quida‑nsia prueba, a ndisa Dios dacáhàn xì‑né, á coó. Vàchi cuàhà tètnùhù sànì quesaha xicánúú ñuhìví vichi, te cachí‑te ñà‑cuenta xi Dios cáhàn‑te. 2-3 Doco nú ndisa Espíritu Ìì xí Dios dacáhàn xì iin nèhivì, dandu cuàhàn‑nè candisá‑né cachi‑nè: “Ñà‑ndáà nduá, nì sàcòo cuerpu Jesucristu, te nì tùinuù‑yá ñuhìví yohó”. Ducán xiñuhu cachi‑nè, dandu cundaà ini‑ndà, divi Dios dacáhàn xì‑né. Doco nú có‑càchí‑nè ducán, dandu cundaà ini‑ndà màdì Dios dacáhàn xì‑né; còó, iin espíritu iá ladu xi contra xi Cristu dacáhàn xì‑né. Te sà‑ìnáhá‑nsiâ icúmí quixi ana nduú contra xi Cristu. Doco cunaha‑nsiá, vichi sà‑ìá espíritu xi tèmà ñuhìví yohó.
Hijos míos, nèhivì xí Dios xínduu‑nda, te sànì cundee‑nda nùù nèhivì (xínchicùn xì contra xi Cristu), vàchi chicá fuerte mii‑yá iá nùù anima‑ndà, te chicá mà fuerte mii‑sí xicánúú guá ñuhìví yohó. Nèhivì (nchícùn contra xi‑ya) mà, cuisì modo xi ñuhìví yohó nihnú ini‑nè, te ñàyùcàndùá, modo xi ñuhìví yohó cáhàn‑nè, te compañeru‑nè, divi ducán nihnú stná ini‑nè, te cudíì ini‑nè cunini‑ne ñà‑ndùá cachí guâ nècuàchìmà. Doco ndohó, nèhivì (nihnú ini xì) Dios nduu‑nda. Te nsidaa ana ináhá xí‑yâ, cudíì ini‑nè cunini‑ne palabra cáhàn‑ndà. Doco nècuàchì có‑ndùú nèhivì xí‑yá, có‑cùní‑nè cunini‑ne. Ñàyùcàndùá, ducán nduú modo cundaà ini‑nda a ndisa Espíritu Ìì chindéé xí iin nèhivì, te ò iin espíritu malu dandahví xì‑né.
Cuú ndisa ini Dios sàhà nsidaa nèhivì
Nicanicuahàn ni cúcúú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà, (ñani) màní, vàchi divi ñà‑jaàn nduá cuní Dios quida‑nda. Nsidaa ana cuú inì‑xi sàhà ñanìtnaha‑xi, dèhe ndisa Dios nduú‑né, te ináhá stnahá‑né xì‑yá. Doco nsidaa ana có‑cùú inì‑xi sàhà ñanìtnaha‑xi, có‑ìnáhá‑nê Dios, vàchi mii‑yá, de por sí ducání cuú ini‑yà sàhà nèhivì. Divi ñà‑jaàn nduá dìsáhà‑xí nì techuún‑yá mindaa Dèhemanì‑yá nì quixi ñuhìví yohó sàhà‑ñá nìhì‑ndà vida ndiaha nicanicuahàn. Sàhámà sàcùndáà vàha ini‑ndà ñà‑cùú ndisa ini Dios sàhà‑ndà. 10 Vàchi màdì ñá‑sànì cuu ini ndohó sàhà mii‑yá nduá, còó; divi ñà‑cùú ini mii‑yá sàhà ndohó nduá, te sàháyùcàndùá nì techuún‑yá Dèhemanì‑yá nì quixi‑ya nì xìhì‑yà sàhà‑ndà, dandu mà nsínúú gà ini‑yà sàhà cuàchi‑ndà.
11 Pues cunaha‑nsiá, nú ducán tantu guá cuú ini Dios sàhà‑ndà, dandu ndiá ìcà stná‑ndà cucuu stná ini‑ndà sàhà ñanìtnaha‑nda, ñani màní. 12 Ni‑iin nèhivì, tàñáha ga cuni‑nè meru nùù Dios. Doco nú cuú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà, dandu vàtùni cundaà ini‑ndà ñà‑ini anima‑ndà iá‑yà, te chindéé‑yândô sàà‑ndà cuu stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà nacua ndiá ìcà‑ndà. 13 Te sànì sàhatahvì stná‑yàndó Espíritu Ìì xí‑yá. Ñàyùcàndùá cundáà ini‑ndà ñà‑sànì ndèe anima‑ndà ini anima mii‑yá nduá, te mii‑yá, iá stná‑yà ini anima ndohó. 14 Te nsiùhù, sànì xininùù‑nsí ñà‑ndùá nì quida Yua‑nda Dios nì techuún‑yá Dèhemanì‑yá nì quixi‑ya ñà‑dacácu‑ya nèhivì ñuhìví. Ñà‑jaàn nduá cachítnùhu‑nsi xì nèhivì. 15 Vàchi nú sànì cachi vate‑nda ñà‑divi Dèhemanì Dios nduú Jesús, dandu iá Dios ini anima‑ndà, te sànì ndèe stná anima‑ndà ini anima mii‑yá.
16 Sànì xini‑ndà ñà‑cùú ndisa ini‑yà sàhà‑ndà, te sànì xinindisá stná‑ndà ñà‑jaàn. Vàchi mii‑yá, de por sí ducani cuú ini‑yà sàhà nèhivì. Ñàyùcàndùá, nú iin‑ni cuú stnahá stná ini‑ndà sàhà‑ndà, dandu vàtùni cundaà ini‑ndà ñà‑sà‑ìá anima‑ndà ini anima mii‑yá, te mii‑yá, iá stná‑yà ini anima ndohó. 17 Ducán iá sàhà ñà‑nì sáà‑ndà cuu ndisa ini‑ndà sàhà‑yá, dandu na sáà quìvì juiciu, vàtùni cunihnu ini‑ndà, mà yúhî‑ndà, vàchi na ian nihnú ini mii‑yá, ducán nihnú stná ini ndohó na ndoó gá‑ndà ñuhìví yohó. 18 Te nú cuú ndisa ini‑ndà sàhà‑yá, dandu sadíàmà nùù ñà‑yúhî‑ndà. Doco nú yúhî‑ndà, dandu dandóhâmàndó. Te cunaha‑nsiá, nsidaa ana yúhî, cumánì vá sàà‑nè cuu ini‑nè sàhà‑yá modo ndiá ìcà‑né.
19 Ndohó, cuú ini‑ndà sàhà‑yá, vàchi dihna mii‑yá nì quesaha cuú ini‑yà sàhà‑ndà. 20 Doco vihini cachi iin nèhivì ñà‑cùú ini‑nè sàhà‑yá, mate iá iin ñanìtnaha‑ne có‑xìñùhù‑né. Pues nú ducán, dandu (náhà claru) dandahví uun‑ne. Vàchi nú có‑cùú ini‑ndà sàhà iin nèhivì sànì xininùù‑ndà, dandu ¿nansa cui cuu ini‑ndà sàhà iin ana tàñáha ga cuninùù‑ndà nahi Dios? 21 Cunaha‑nsiá, nsidaa ndohó nècuàchì cuú inì‑xi sàhà‑yá, sànì dàndàcú stná‑yà nùù‑ndà ñà‑nì cùú stná ini‑ndà sàhà ñanìtnaha‑nda.