5
Nansa cundee‑nda nùù nèhivì malu ñuhìví yohó
Nú sànì xinindisa‑nda ñà‑divi Cristu nì quixi ansivi nduú Jesús, dandísá, dèhe Yua‑nda Dios xínduu‑nda; te nú cuú ini‑ndà sàhà mii‑yá ana nduú Yua‑nda, dandu cuàhàn‑ndà cuu stná ini‑ndà sàhà nsidaa dèhe‑ya. Vàchi nú cuú ini‑ndà sàhà‑yà, te chívàha‑nda ñà‑ndùá cachí‑yà, dandu cundaà ini‑ndà, cuú ndisa ini‑ndà sàhà ñanìtnaha‑nda xínduu stná dèhe‑ya. Vàchi ñà‑chívàha‑nda ñà‑ndùá nì cachi‑yà, divi ñà‑cùú ndisa ini‑ndà sáhà‑yá queé stná mà. Te ñà‑ndùá dàndàcú‑yá, mà cúñáñá‑ndá chivàha‑ndañá. Vàchi cunaha‑nsiá, nsidaa ana nduú dèhe ndisa‑ya, nicanicuahàn icúmí‑nê cundee‑né nùù nèhivì malu ñuhìví yohó. Vàchi divi sàhà‑ñá xiníndísá‑ndá mii‑yá, ñà‑jaàn nduá dìsáhà‑xí níhì‑ndà cundee‑nda nuù nècuàchìmà. Vàchi ¿ana gà cui cundee‑xi nùù nsidaa nèhivì malu ñuhìví yohó? Cuisì nèhivì xiníndísá‑xí Jesús ñà‑ndùú‑yá Dèhemanì Dios cundee.
Ñà‑ndùá cachítnùhu xi‑nda sàhà Dèhemanì Dios
Nì quixi Jesús ñuhìví yoho, te nì cuhiì‑yá xì tècuìí, te nì xìtià stná nìì‑yá. Màdì cuísiá nì cúhíì‑yá xì tècuìí nduá; còó, divi sàhà‑ñá ni cuítià stná nìì‑yá nduá nì quixi‑ya. Te Espíritu Ìì xí‑yá nduú ana datnúù xì anima‑ndà sàhà nsidaájàn, vàchi micuísi ñà‑ndáà nduá cachí Espíritu Ìì.
Cunaha‑nsiá, nùù gloria na ian ndoó ùnì ana cachítnùhu xi‑nda sàhà stná mà, divi Yua‑nda Dios, xì (Dèhemanì‑yá nani) Palabra ìì, xì stná Espíritu Ìì xí‑yá. Doco imindaa mii‑yá nduú‑yá. Te ñuhìví yohó, ùnì stná modo iá cundaà ini‑ndà sàhà Jesús, vàchi Espíritu Ìì xí‑yá nduú iin ana cachítnùhu sàhà‑yá; te iá stná tècuìí nì cuhiì‑yá, xì stná nìì‑yá nì xìtià. Sàhà nsi‑únì modo jaàn cundáà ini‑ndà sàhà‑yá, doco iin‑ni razón ndiaha nduú nsidaámà.
Cunaha‑nsiá, nú nèhivì ùún cachítnùhu xi‑nda iñàha, mà úhì xiníndísá‑ndá palabra xi‑ne. Te nú ducán, dandu chicá más ndiá ìcà‑ndà cunindisa‑nda razón ndiaha sànì cachitnùhu Dios sàhà Dèhemanì‑yá, vàchi iá ñà‑ndùá sànì cachi‑yà. 10 Te ndohó, ináhá‑ndá palabra ndàcuisì nduá, vàchi ñuhá anima‑ndà, te ducán ñuhú stná anima nsidaa ana xiníndísá‑xí Dèhemanì‑yá. Doco nècuàchì có‑xìníndísâ, (ndahví‑nè), vàchi ducán queá na ian ndaníhí tnúhú‑nê Dios, vàchi có‑xìníndísâ‑né ñà‑ndùá sànì cachi‑yà sàhà Dèhemanì‑yá. 11-12 Te divi ñà‑yòhó nduá sànì cachi‑yà: iá nansa nìhìtáhvì‑ndà vida ndiaha nicanicuahàn quida‑ya, te Dèhemanì‑yá nduú ana sáhatahvì xì vida mà. Ana inácáá Dèhemanì‑yá anima‑xi, sà‑ìcúmí‑nê vida ndiaha ma, te ana còò‑yá anima‑xi, còò stná‑mà nùù‑né.
Ni cácàn tàhvì‑ndà nùù Dios sàhà‑ñá nìhì‑ndà gracia
13 Palabra yohó tiaí nùù mii‑nsiá nècuàchì cahvi xi Dèhemanì‑yá, te ndácùcahan xi quìvì‑yá áma sáà‑nsià cundaà vàha inì‑nsia ñà‑sànì nìhì ndisa‑nda vida ndiaha nicanicuahàn. 14 Te vichi có‑yûhî‑ndà càcàn tàhvì‑ndà nùù‑yá, vàchi nú iin chuun vàha nduá xícàn tàhvì‑ndà, dandu iníní‑yá, ináhá‑ndá. 15 Te nú iníní‑yá na xícàn tàhvì‑ndà ducán, dandu ináhá‑ndá sà‑ìcúmí‑ndá ñà‑ndùá nì xìcàn‑ndà, ndéni iñàha nì cui ni cúndúá.
16 Nú xiní‑ndà iin nècuàchì iin‑ni cahvi stná xì‑yá ñà‑nì quida‑ne iin cuàchi có‑ndùú cuàchi cui‑ndà sàhà‑xí, dandu xiñuhu càcàn tàhvì‑ndà nùù‑yá sàhà‑ñá nì níhì‑né cutiacu va‑ne, nú ndisa có‑ndùá iin cuàchi cui‑ndà sàhà‑xí. Vàchi iá cuàchi cui‑ndà sàhà‑xí, te nú sànì quida iin nèhivì‑ñá, dandu mà cácàn tàhvì‑ndà nùù‑yá sàhà‑né. 17 Nsidaa ñà‑có‑ndiàá, cuàchi nduá. Doco iá cuàchi mà cúí‑ndà sàhà‑xí.
18 Cunaha‑nsiá, nú dèhe ndisa Dios nduu‑nda, dandu có‑quìdá ndevàha ga‑ndà cuàchi. Te ndiaá stná Dèhemanì‑yándô sàhá màsà tníí ñà‑malu‑ndó.
19 Divi Dios nduú Yuandiaha‑nda, ináhá‑ndá, doco nsidaa gá nèhivì ñuhìví, ndahà ñà‑malu ndoó‑né.
20 Te ináhá‑ndá nì quixi Dèhemanì‑yá, te nì sàà‑ndà nì cundaà ini‑ndà nì quida‑ya, vàtùni nì xini stnaha‑nda xi mii‑yá ana nduú Dios ndisa; te nì ndèe stná anima‑ndà ini anima mii‑yá, ñàyùcàndùá, sà‑ìá anima‑ndà ini anima Dèhemanì‑yá Jesucristu. Te divi mii‑yá nduú‑yá Dios ndisa, te vida ndiaha nicanicuahàn sáhatahvì‑yándô.
21 Hijos míos, cuidadu cundoo‑nsia ñà‑màsà cáhví‑nsiâ ni‑iñàha có‑ndùú ndisa Dios.