10
God samasama viyakita jaav dayadiy gwalugwa duw takwak kwurkuw aw day jaaw yidiy.
Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, wun ki maaj liki mwiya maaw maaj lakwu-gwurkik. Mwiya tayir nyanadiy waraga duw taakw kipa tamiyka tamiyaam tiytiya-daal sikir, God dayaam yarakara galab kwurin baw tubwaar takatipi-dikib tiytiyadiy. Aal baw tubwaar God dayak wadikikib day kip wuki-wukib titaay yidiy. Aw aal day yidaal yabim takatipin ral nima solwara am God mwugiydik, day kip aal nima solwara-rib vasin vakiydiy agika gikir. Atawa baw tubwawa solwara birkibir nyidim tidaak, God dayak baptais kwiy-napik kwiydila aw mwiyir day mwiya mwiyab Mawsis wukin mawul nak tidakikik tikuw. 3-4 Tamiyka tamiyaam kwadaal sikir God di diki kamnaagw kwiyin guw kwiyin kwiydidiy. Adi kidadi guw aad nimadi Kabakir wakwudaad. Adi dayawa nakamwiyib yida Kabaak dikidi si Krais-ad. Aw God dayak adiy jaav kwurdilik ab day samab viyakita yawiy maa kwar, God dayak rakarak tidikikik mwugiyik-nadiy yawiy. Alik tikuw, kwasa mwiy yaal miyawa duw taakw kiyapakwuk kwurdiy aal tamiyaka tamiyaam.
Aw li nyan miya kayikak gaba maaj sukwukibana, atampika yawiy liki mwiy nyanaam yakina.
6-7 Aw adiy jaav nyanak kita titaay simaka-danadiyan nyan day wukidaal pik vaal yikir, miya kayikak gaba maaj sukwuk, atawa day kwurdaal pik kwar maarbakik. God di kitawa waad adiy day kwurdadiy javik,
“Day daan ridiy kamnagwuwa guw kikir, aw ata maa pwiyiryak rasidiy baagw tikir,” wakuw.
Nyan day vaal yidaal pik nyan vaal yibaba. Duw nuwukadiy takwawa awarwa awarwa vaal yidiy. Taakw nuwukadiy duwawa awarwa awarwa vaal yidiy. Atawa kwurbagwu-dalik tikuw, kipa nyaar nak mwiya mwiyab 23,000 duw taakw-adiy kiyapakwudiy. Nuwukadiy Godaam day kwurkitaan vitaay tidakikib, aw kabaay samasam yataay dayaam vatidakib kiyadiy. Aw nyan daya pik Yitaypika Duw Godaam kwurkitaan vikir kwurwayik. 10 Nuwukadiy Godak bwulasakiy saladiy, aw God dikidi diki maaj kardadiy sapakwadi duw wayakidik, dataay viyasipa-dadiy. Alik tikuw, nyan day atawa kwurdaal pik kwurbaba. 11 Adiy miyawa jaav nyanadiy waraga duw takwaam tidiy, kipa tamiyka tamiyaam tidaal sikir. Aw kidiyka God diki lapa nyigaam sukwu-dadiy simakadakik atawa kwurdaal pik kwar maarbakik. Aw nyan aka kidi kupw yabiyib kwusikidaal nyab kwanadiyan. 12 Alik tikuw, adiy nyanadiy waraga duw takwaam tidiy jaav lakwukuw, gwurakil yarakara! Adi, “Wun mwiya apawa Godak wukijibir tikwanadiwun,” wataay wakwanadi duw, di yarakara kwurkwaad vakirik-naad kidi kupwa kidiy javik. 13 Adiy gwurak yakwanadiy gwuradiy mawulaam kwurkitaan vikir tikwanadiy jaav, day adiy jaav nuwukadiy duw takwak ab yakwanadiy-adiy. Kapab maa. Aw adiy jaav gwurak yadaak, kip apawa Godak wukijibir adakw. Di samab akis dikidiy duw takwaam viyamay-kwanaad. Aw di dayaam sugwiyaan kwurkwanaad apawa kip tidakikik. God di samab mayaakw kwu maa gwuraam kwurkitaan vi jaav yadakikik aw gwur rav maa adiy yakidiy javim kakil-kakilik. Aw adiy jaav gwuraam yadaak, God yaab kwulapwu-kwanaad gwur adiy javim gwutakaan tigwurkikik.
Jisas diki kamnagwawa wudib dayadiy kamnaagw mwiya kapab tikwanadiy.
14 Alik tikuw, wunadiy wuna mawul yiladiy kapa nyanugw, mwiya mwiyab miyawa bwan akwiy adiy miya kayikak, dayak gaba maaj sukwusukwuk. 15 Wun lakwutuwa kidiy watuwadiy maaj adiy mawul tugwaam naan tikwanadiy duw takwak watuwadiy-adiy. Alik tikuw, gwur gwura kap kidiy watuwadiy majik wukin atasakw likil day viyakit-adiy ay kupwaraap-adiy waan. 16 Aw nyan komunion kibakikib, aw nyan Godak adi adakapaam tikwana wain guwak wayapiy sikwanadiyan. Aw nakamwiyib adi wain guw kan napataay, aal nyan nakamwiyib Jisas Krais dikidi nyikiy kibana pik kibanaad. Aw nyan komunion kibakikib, aw adi bret kasukwutaay kikwabana, aal nakamwiyib nyan Jisas Krais diki amwiy kibana pik kibana. 17 Aw aal bret nakaar rila pik, aw nyan samasama duw taakw aal bret aam kikwabanalik tikuw, aw nyan amwiy nak patin tinadiy Jisas Kraisawa duw taakw kaytik-adiyan bret nikir kikuw. 18 Adiy Yisrayil jaka tipa kidiy duw takwak awuk. Aw day tayir adi kabaka jabim Godak takadadiy kamnaagw kikuw, aw day mawul nak tidalik day abab. 19 Ki wun watuwa maaj liki maaw maaj aal kitawaana: miya kayik adiy duw day dayadiy kapa tabaar yitaka-dadiy. Adiy mwiya mwiyaba duw takwaam van tinadiy jaav maa. Adiy kipa miya kayik-adiy. Aw adiy dayak kwiy-kwadanadiy kamnaagw, adiy kipa kamnaagw-adiy. Adiy duw taakw kikwabanadiy kamnaagw-adiy kwiy-kwadanadiy. 20 Adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw day adiy jaav vaal kwurkwadana, aal day adiy wudibak vaal kwur-kwadanaala. Godak maa. Aw gwur adiy wudibawa nakamwiyib patin titak, aal maa wanadiwun. 21 Aw gwur samab maa rav adi Yitaypika Duw Jisas Krais dikidi adakapab kikuw, dikiwa nakamwiyib patin titak, aw adiy wudib dayadiy adakapab kwurin kikak. Awarab atampik gwur maa rav Yitaypika Duw Jisas Krais diki jabim rina kamnaagw kikuw, aw adi wudib dayadi jabim rina kamnaagw kikak. 22 Aw li nyan atawa kwurkibana, nyan nyanadi Yitaypika Duw Godaam sisuwik kwurnadiyan, aw di nyanak wasupw-supaan tikuw yaal giradikik, ay? Aw mwiya mwiyab nyana ap mwiya yitaypik tina diki apaam, ay? Alik tikuw, aw li gwur vaal kwurkigwur adiy miya kayikak, God gwuraam vaat kwiy-kidadiygwur.
Kitawa Kristen duw taakw kamnaagw kikwadiy haiden duw taakw dayadiy wiyaam.
23 Gwur wakwanadiygwurik, “Aal jaaw, nyan miyawa jaav kwurkibana,” wataay. Aw nuwukadiy jaav viyakit maa gwur kwurkwurik. Awarab gwur wakwanadiygwurik, “Aal viyakita, ababa jaav jaaw kwurkibana,” wataay. Aw adiy nuwukadiy jaav gwuradiy mawulaam mwugiy maa apawa Jisas Kraisak wukijibir tigwurkikik. 24 Samab gwur gwuradiy kapa sipa danik mawul wuki-tikwa. Aw adiy nuwukadiy duw takwaam sugwiyaan kwurik wukin ada. 25 Aal viyakita adiy takwaam taka-kwadanadiy nikim nikim kamnaagw yapiy-kigwura. Aw adiy kwiya kijaav taka-kwanadiy duw takwak bas sitikwa, “Ata ata, adiy jaav taay wudibak vaal kwurdadiy-adiy?” waan, aw ata gwuradiy mawul ata samasam wukik-nadiy adiy jaav ki maarmarik. 26 God diki lapa nyigaam ki maaj rina aal javik,
“Kidi miyawa kupw aad miyawa Yitaypika Duw God dikid-ad. Awarab adiy miyawa kidi kupwaam rinadiy jaav ab miyawa dikidiy-adiy.”
Alik tikuw, ababa kamnaagw jaaw, kwurin ak. Mawul vitiy katiy titikwa. 27 Aw li adi Jisas Kraisak wukijibir ti maarkwanadi duw dikiwa yin kamnaagw kiminkikik wadik, aw min yikir mawul wakuw, aal jaaw maay. Dikiwa yikuw, niki kamnaagw niki kamnaagw ab takadik, jaaw kip kwurin ak. Aw taay dikik bas kitawa siwayik, “Kidiy kijaav miya kayikak vaal kwurdadiy-adiy?” waan, aw ata mina mawul wukik-na adiy kamnaagw kikak. 28 Aw li duw minak wadik, “Kidiy kamnaagw taay bwu miya kayikak kwiydadiy-adiy,” waan wadik, aw min diki mawulak wukikuw, aw min adiy kamnaagw kiwayik, aw adi duw minak tayib atawa wadik. 29-30 Aw wun minak atawa maa wu adiy kamnaagw kikak lakw waminkikik min mina mawula danik tikuw. Aw adi nikidi duw diki mawula danik tikuw, adi, “Kidiy kamnaagw bwutaay miya kayikak vaal kwurdadiy-adiy,” waan wada duw.
Wun atawa wakuw, aw min bas sikimina way, “Agwa javik wun kwurik kwurtuwa jaav adi nikidi mawul mwiya kap wuna mawula pik tinadi duw diki danik tikuw, kwar maarkituwa? Aw wun Godak wunadiy kamnagwuk wayapiy san napakuw, aw agwa javik tikuw nikidi duw wanaad wun vaal yinadiwun waan, adiy kamnaagw kituwalik tikuw? Wun bwutaay Godak wayapiy dayak situwadiy,” waan. 31 Aw wun gwurak atawa watuwa aw mwiyir adiy kigwuradiy guw kamnaagw niki jaav niki jaav, aw mwiyir adiy kwur-kigwuradiy javir nuwukadiy duw takwaam mwugiydaak, day gaba maaj sukwudakik Godak. 32 Gwur samab mwugiy-tikwa gwuradiy kwagwuradiy sukwaar nuwukadiy duw takwaam vaal yidakikik, adiy Juw jaka tipa kidiywa nuwukadiy jaka tipa kidiywa adiy Jisas Kraisak wukijibir tikwanadiy. 33 Gwur wun kwurtuwa sukwa pik akwur. Wun wagawa tikwanadiwun miyawa duw takwaam nyanyi nyanyi dayaam sugwiyaan kwurik. Aw wun akis wun wuna kapa sipak titaay jaav kwurkwanadiwun wun wunaam sugwiyaan kwurik. Aw wun adiy jaav kwur-kwatuwadiy miyawa duw takwak daya danik titaay dayaam sugwiyaan kwurik aw God mwiyir adiy duw takwaam nyigildikik titaay.