11
Wun atawa kwurkuw, aw wun Jisas Krais kwurdil pik kwurtuwalik tikuw, alik gwurabab wun kwurtuwa pik akwur.
Taakw day dayadiy abw takatipi-kwadiy God dikidi wiyaam.
Wun gwurak wayapiy sinadiwun aw kidiy gwurak kaliva-kwatuwadiy Kristen dayadiy sukw miyawa majik wukijibir titaay wuki-wukib tikwagwuralik tikuw. Aw wun ki majib wukijibir tigwurkikik. Jisas Krais yitaypik tikwanaad ababa duwaam. Duw day dayadiy takwaam yitaypik tikwanadiy. Aw God di yitaypik tikwanaad Jisas Kraisaam. Alik tikuw, aw duw diki abwa hat kaypwutiy maarkida God dikidi wiyaam Godak maaj bwulak aw God diki maaj wasapwiyik tikuw, aal di Jisas Kraisaam wap saydikik kwur-napik kwurdaala. Aw li taakw ab God dikidi wiyaam Godak maaj bwulak aw diki maaj wasapwiyik tikuw, liki abw abwa hat takatip maarkila, aal li likidi lanim wap saydikik kwurnapik kwurlaala. Aw li atawa kwurkila, aw li ata adiy yabim vaal yiyi yiyaan tikwanadiy taakw kaytik. Aw aal liki abw tapwiya-napik tapwiya-laala daya pik. Atampika jaav aal taakw mwiya wap say-kwadanaala, abw tapwiya-tapwiyak. Aw taakw day God dikidi wiyaam day dayadiy abw takatipi-kwadiy ata dayadiy abw tapwiyak-danadiy day adiy yabim vaal yiyi yiyaan tikwanadiy taakw dayadiy abw tapwiy-danadiy day wap saydakik atampik. Duw day God dikidi apawa gilabadiy pik kwasa mwiy tikir kwurnadiy. Alik tikuw, aw li day dayadiy abw takatipi-kidana duw taakw vagaluwkuw Godak gaba maaj sukwuk, aal maa rav. Aw taakw day duw daya apawa gilabadiy pik kwasa mwiy tikir kwurnadiy. Aw wun atawa watuwa aw God bas duw yitakadil. Di takwaam taay maa yitak. Aw di duwab yitakadil taakw. God di adi bas yitakadidi duw takwa danik tikuw maa yitak. Aw di bas taakw yitakadil duwa danik tikuw. Alik tikuw, yitakadil. 10 God dikidiy diki maaj kardadiy duw van tikwadanalik tikuw, alik taakw li liki abw takatipi-kwa duw taakw vagaluwkuw Godak gaba maaj sukwuk. Aw li atawa kwurkuw, simakakwa likidi laan-ad likim mwiya yitaypik tikwanaad. 11 Aw adiy Yitaypika Duw Jisas Krais dikidiy tikwanadiy duw taakw, day dayak awarwa awarwa sugwiyaan kwurkwadiy kapakap kapakap ti maarkuw. 12 Aw God taay taakw duwab yitakadil. Aw kita miyawa duw takwab wakwu-kwanadiy dayaam sapwiy-dakib. Aw adiy miyawa jaav dayadi mwiya maaw, aad God-ad. Dikib miyawa jaav yakwanadiy. 13 Aw kita gwur duw taakw wukin atasakw. Ata ata, aal viyakita li taakw abw takatip maarin tan God dikidi wiyaam dikik bas sikidana? 14-15 God bwutaay takwak nimadi nab kwiydidiy dayadiy abw takatipi-dakik. Aad dayadi gilabadiy-ad. Aw miyawa duw taakw bwu lakwudana aal mwiya wapa duw nimadi nab kwurtaka-kwurtakak dayadiy abwaam. 16 Aw li duw taakw ki watuwa majik wunawa maaj warjuwuk, aw wun dayak kitawa wakituwadiy, “Nyan, aal Jisas Krais diki maaj karay-kwanadiy duw, nyan abab atawa kaliva-kwanadiyan taakw day dayadiy abw takatipi-kwadiy Godak bas sikir tikuw ay diki maaj wasapwiyik tikuw dikidi wiyaam. Adiy nuwukadiy Godak wukijibir tikwanadiy duw taakw ab ki majik kapab tina sukw akis kwurkwanadiy.”
Day komunion jawjaay kidaba.
17 Aw kita ki javik gwurak kalivakuw, wun gwurak wayapiy maa si adi vagaruw-gwuradi yabik Godak gaba maaj sukwuk tikuw. Aw gwuraam sugwiyaan kwur-yaay, adi yaab gwuradiy mawulaam jawjaay kwurkwadadiy. 18 Wuna taay maaj aal kitawaana. Wun wukituwil maaj kitawaana. Gwur nakamwiyib Godak gaba maaj sukwuk titaay, gwur bapaar bapaar kaja-kwanadiygwur. Aw wun wukituwa nuwukadiy kidiy maaj adiy mwiya mwiyaba maaj-adiy way. 19 Atawa bapaar bapaar kaja-kwanadiygwur, mawul kapakap kapakap titaay. Alik tikuw, aal gwur mwiyir lakwu-kigwuradiy adiy gwur gwuradiy nyidim tinadiy duw taakw sikadadiy-adiy mwiya mwiyaba Godak wukijibir tikuw, dikidi gikim tikwanadiy. 20 Aw alik gwur nakamwiyib vagaruw-gwurkib Godak gaba maaj sukwuk tikuw, aal kikwagwura kamnaagw aal Yitaypika Duw Jisas Krais diki kamnaagw maa. 21 Aw wun gwurak atawa watuwa aw gwur duw napan karay-kwagwuradiy kamnaagw, jayib nak kapa kamnagwub kamnagwub kikwusitaay, nuwukadiyik am si maartaay, aw atawa kwurgwurkib nuwukadiy duw taakw kamik tikwanadiy. Aw nuwukadiy yaal wapwurukwutaay, wain wakwadanadi guw samasam kitaay, dayadiy sip duw tikwul-taykib tikwanadiy. 22 Aw gwur wiy maa ti dayaam kamnaagw kikuw guw kikak, ay? Aw gwur kitawa wukitaay adiy God dikidiy duw taakw wap saydakik, alik gwur dayadiy mwutamaam God dikidi wiyaam atawa kikwanadiygwur, ay? Atawa kwurgwurik, aw adiy saal yikwanadiy duw taakw wap saydiy. Aw gwurak atawa kwurkwagwuralik, aw wun wayapiy sikituwadiygwurik adiy atawa kwurkwagwuradiy javik, ay? Aw mwiya mwiyab samab wun gwurak wayapiy si maa adiy atawa kwur-kwagwuradiy javik.
Komunion liki maaw maaj.
23-24 Ki maaj aal Yitaypika Duw Jisas Krais wunak wadil-a aw gwurak kalivatuwa. Aal Juwtas Yitaypika Duw Jisas Kraisaam dikidiy mama nib tabaam takadil gaan, Yitaypika Duw Jisas Krais bret kwurkuw, Godak wayapiy san napakuw, aal bret di ata kwasa kwasadiy kasukw sukwakuw, ata dikidiy kaliva-didiy duwak ata wadidiy, “Kal wuna amwiy-a. Wun gwur gwura danik tikuw kwatiya-tuwa. Kip kita kwurtuwa pikada kwurjibir adakw aw mwiyir wunak wukin kariya-kariyak.” 25 Kan napakuw, awarab atampik adi adakapaam tidi wain guw kwurkuw, ata dayak wadidiy, “Kidi adakapaam tinadi wain guw di simaka-dadiygwur God diki gwurak takada kwula aban-a. Ki aban wun mwugiytuwik mwiya mwiyab tikina wun wunadi nyikiy danik tikuw. Nyanyi kidi wain guw kigwurkikib, ak aw mwiyir wunak wukin kariya-kariyak. 26 Gwur ki bret awa kidi adakapaam tinadi wain guw kigwurkikib, gwur simaka-kigwuradiy nuwukadiy duw takwak atawa wun kiyadiwun day dayadiy vaal danik tikuw. Atawa kip kwurjibir adakw aw yin kidi kupwaar wun dakituwa nyab.”
Gwur komunion bret awa wain yarakara ak.
27 Alik tikuw, aw li adiy duw ay taakw day dayadiy mawul viyakit ti maardaak ki Yitaypika Duw diki bret awa kidi adakapaam tinadi wain guw kwurkuw kikinadiy, aal day vaal yikinadiy Yitaypika Duw Jisas Krais diki amwiywa dikidi nyikiyim. 28 Aw duw taakw taay dayadiy mawul kwurkitaan vikwadiy, aal bret awa adi adakapaam tinadi wain ki maarkuw nibway, aw dayadiy mawul likil viyakit tinadiy ay maa. 29 Aw li adiy duw taakw Yitaypika Duw Jisas Krais diki amwiy liki mwiya maaw maaj samab laakw maarkwanadiy adi bayaki kikipatim, aw day kikuw aal bret awa adi wain guw aal viyakit ti maarkwana mawulawa, aw day daya Godaam mwugiy-kidanaad dayaam vaat kwiydikik. 30 Alik tikuw, akaanaka mwiya maaw maaj mwiya samasama duw taakw gwuradiy nyidim tikuw barik kwataay ap akis tikwanadiy. Aw nuwukadiy kiyadiy, diki amwiy kikuw mawul viyakit ti maarkuw. 31 Aw nyan Yitaypika Duw Jisas Krais diki kamnaagw kikir tikuw, nyanadiy mawul taay kwulapwu-kibana, God di nyanaam vaat kway maa. 32 Aw li nyanadi Yitaypika Duw God nyanaam vaat kwiydik, di atawa kwurda aw mwiyir nyan nyanadiy bwan nyanadiy valik kwiybakik. Kwiykuw, ata dikidi nimadi kot im nakamwiyib adiy dikim laakw maardiy duw takwawa ti maarbakik. 33 Alik tikuw, wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, Yitaypika Duw Jisas diki kamnaagw kikir tikigwura, nakamwiyib kip awarwa awarwanik kavin tan nakamwiyib ak rivriv. 34 Aw li duw taakw kaam yasakidiy, day dayadiy wiyaam kipaat kikwadiy aw ata God vaat kwiyik-dadiygwur, gwur viyakit ti maardiy mawulawa Yitaypika Duw Jisas diki kamnaagw kigwurik. Aw adiy nuwukadiy bas sigwuradiy jaav wun ginyir lakatiy-kituwadiy wun gwurak yakuw.