7
Duw taakw kirakuw, bir kitawa nakamwiyib adakw.
Kita wun adiy gwur gwura wunak sukwukuw bas sigwurdiy jaav adiyka maa gwurak wakir adiyka sukwu-tuwadiy. Wun wuna kap wukituwa aal viyakita jaava duw taakw kir maarkidana. Aw duw taakw samasam kipa yabim kwuryi kwuryaan vaal yikwanadiy. A javik tikuw, aal viyakita ababa duw di diki kapa takwawa kwakida. Awarab aal viyakita ababa taakw li likidi kapa lanwa kwakila. 3-4 Taakw li liki kapa amwiyim akis van tikwana. Aw li likidi kapa laan-ad, di aad liki amwiyim van tikwanaad. Atampik likidi laan ab di diki kapa amwiyim akis van tikwanaad. Di diki taakw, aal dikidi amwiyim van tikwana. Alik tikuw, taakw dikik diwa nyig baay kwakir walik, aw di kwasik yidiba likik. Atampik taakw ab likidi laan likiwa nyig baay kwakir likik wadik, aw li kwasik yiliba dikik. Aw duwawa taakw bir birakik awarwa awarwa nyig baay kwakir kwasik yibirba. Aw li bir birabir mawul basa kasab maaj lakatiykuw kaam niki nyi wakuw bir nyig baay kwu maarkuw, aw bir Godak mwiyir wukik tikuw, aw a tasakwu-kibira nyi kwusilik, ginyir maa bir ata nakamwiyib nyig baay kwakwabir aw ata Satan yakuw, birkibir mawulaam sisuwdik, nuwukadiy duw takwawa vaal yikik-nabir. Aw wun kita gwurak aka mayaakw kwa-tuwadiygwur gwur duw taakw kira-gwurakik. Aw wun gwurak taakw akir waan maa wasap. Aw wun kip wukituwa miyawa duw taakw kip wuna pik, taakw kir maarin laan ri maarin ata kwakik-nadiy ya. Aw God nyanak ap kapakap kapakap kwiy-kwadadiyan niki yawiy niki yawiy kwurkwur. Duw takwak nikim nikim ap kwiy-kwanaad. Alik tikuw, nuwukadiyik di mayaakw kwakwanaad day taakw kiradakik. Aw nuwukadiyik di ap kwiy-kwanaad day kip pasa duw pasa taakw tidakikik.
Pol diki maaj adiy pasa duw pasa takwawa tawtaakw kwanadiy takwak.
Wun adiy pasa duw pasa takwawa tawtaakw kwanadiy takwak ki maaj wakir. Gwur wuna pik kip taakw kir maarin tituwa pik kwakigwura, aal mwiya viyakita. Aw li gwuradiy mawul taakw ay laan rikir mawul wardaak, aal jaaw, atawa akwur, aw gwuradiy mawul yiy kaytik kuwkuw nakuw, mawul warik-nadiy.
Pol diki maaj adiy taakw kiranadiy duwawa adiy laan rinadiy takwak.
10-11 Adiy taakw kiranadiy duwawa adiy laan rinadiy takwak ki maaj dayak watuwa. Ki maaj wun wuna kapa mawula maaj maa. Aal maaj Yitaypika Duw Jisas Krais diki maaja. Laan rina taakw li likidi lanim wapaliba. Aw li dim wapakuw, aal li kip kwakwa. Li nikidi duwak laan riliba. Atawa kwakwak kwasik yikuw, li sibinin yikwa likidi taay duwak. Rikuw, mawul nak maa kwakwabir. Aw duw di samab diki takwaam wapadiba. 12 Adiy nuwukadiy duw takwak dayak ki maaj aal watuwa. Yitaypika Duw Jisas Krais di ki maaj wunak maa kway. Aal wun wunaki kapa mawula maaja. Aw li adi Kristen duw diki kiradil taakw li Godak wukijibir ti maarkwana taakw tikuw, aw a taakw dikiwa nakamwiyib kwayak mawul yilik, aw di samab likim wapadiba. 13 Awarab aal Kristen taakw aw li adi Godak wukijibir ti maarkwanadi duwak laan rikuw, aw adi duw kip likim kiraan tiyak wadik, aw aal taakw dikim wapaak samab kwurliba. 14 Aw li adi Godak wukijibir ti maarkwanadi duwawa di diki Kristen takwawa nakamwiyib kwakidalik tikuw, aw aal taakw liki danik tikuw, God adi duwak mayaakw kwakinaad. Awarab atampik aw li aal Godak wukijibir ti maarkwana taakw li adi likidi Kristen duwawa nakamwiyib kwakilalik tikuw, aw diki danik tikuw, God a takwak mayaakw kwakinaad. Atawa tikuw, aw God birakidiy nyanugwak mayaakw kwakidadiy. Aw li God dayaam atawa kwar marik-da, aw day dikik adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw dayadiy nyanugw kaytik tikik-nadiy. 15 Aw li adi Godak wukijibir ti maarkwanadi duw diki Kristen takwaam wapak kwurdik, awarab aal Godak wukijibir ti maarkwana taakw likidi Kristen lanim wapak kwurlik, aal gwur jaaw aw atawa kwurdakik. Adi Kristen duwaam mwugiy-wayik kip aal Godak wukijibir ti maarkwana takwaam kirajibir tidikikik dikim wapaak kwurlik. Awarab aal Kristen takwaam mwugiy-wayik kip adi Godak wukijibir ti maarkwanadi duwaam laan rijibir rilikikik likim wapak kwurdik. Yaakiya bir kajakwabir. Aw God bwu tasakwudil dikidiy duw taakw kwusida-takaan tikwanadiy mawulawa kwayadakik. Alik tikuw, gwur mayaakw adakw atampika duw taakw kajaan tidakikik. 16 Aw gwur aal Kristen taakw, nyin maa laakw li nyin mwugiy-nyinik nyinadi laan Kristen tidikikik. Awarab min Kristen duw, min maa laakw li mina takwaam mwugiyminik Godak wukijibir tilikikik.
Miyawa duw taakw God dayak tasakwukuw, kwiydil tamiyawa yawiy kip kwurjibir tikwadanadiy.
17 Miyawa duw taakw God dayak tasakwukuw kwiydidiy tamiyawa yawiy kip kwurjibir tikwadanadiy. Wun ki maaj miyawa God dikidiy ababa tipa kidiy bapa duw takwak kaliva-tuwadiy. Wun ki majib walakwuyi-kwatuwadiy wuki-wukib tidakikik. 18 Aw li tayir day duw diki sip lupwakuw aw mwiyir di God dikid-ad waan simakak tikuw, aw li God adi duwak wadik di Jisas Kraisak wukijibir tidikikik, aw di God diki majib wuki-wukib tikuw, di samab aal tayir lupwadaal karim yibwiyik kwurdiba. Aw li adi duw day diki sip lupw maardaak aw God adi duwak wadik Jisas Kraisak wukijibir tidikikik, aw adi duw God diki majib wuki-wukib tikuw, aw di diki sip lupwadakik mayaakw kwadiba. 19 Aw duw aal kaar tikuw, ay ti maarkuw, a jaav aal yitaypika jaav maa. Duw takwak mwiya yitaypik tina jaav aal day God dikidiy majib wuki-wukib titak. 20 Alik tikuw, ababa duw taakw day bas Godak wukijibir tidaak, a sikir kwurdadiy tamiyawa yawiy jaaw, day atawa kip kwurjibir kwurkwadiy. 21 Aw li min adi kipa yawiyda vatakwuraan saan kwar maarin tikwanadi duw, aw minak God wadik dikik wukijibir timinkikik, aal jaaw, min wukitikwa mina yawiyik. Aw li minaam van tikwanadi duw minaam kip kugwayakik, aal yaakiya, dikim wapakuw, maay. 22 Adiy gwuraam van tinadiy duw dayadiy tabaam tigwura pik, atampik tayir adiy gwuraam van tidiy vaal tabaam tidiygwur. Aw Yitaypika Duw Jisas Krais gwurak wadik dikik wukijibir tigwurkikik, aw gwur diki majib wukikuw, di diki kugwayaki-didiygwur adiy gwuraam van tidiy vaal daya tabaam tigwur. Alik tikuw, gwur kip kipakipa yawiy gwuraam van tinadiy duwak kwurin tigwuraal ab, aw kita gwur Jisas Krais dikidiy kugwayakin tikwanadiy duw taakw tikwanadiygwur. Aw atampik gwur sanak yawiy kwurkwanadiy duw taakw, gwur duw tabaam ti maarnadiy, aw Yitaypika Duw Jisas Krais gwurak wadik gwur dikik wukijibir tigwurkikik, aw gwur diki majib wukikuw, gwur kipakipa yawiy duw taakw kaytik Jisas Krais diki tabaam tikwanadiygwur. 23 God nima javir gwuraam yapiy-didiygwur. Di dikidi Nyan kiyaad gwuraam yapiy-yapiyik. Yapiykuw, gwur God dikidiy duw taakw tikuw, gwur maa aw nuwukadiy duw taakw day gwuraam kapaba yabir kwurin karay-karayik dayadiy tabaam tigwurkikik. 24 Kristen gwalugwa duw taakw, alik tikuw, ababa duw taakw day bas Godak wukijibir tidaak, a sikir kwurdadiy tamiyawa yawiy day wapadaba.
Pol niki maaj adiy pasa duwawa pasa takwak wadidiy.
25 Aal wunak adiy pasa taakw bas sigwuril maaj aka wakituwa gwurak. Aw Yitaypika Duw Jisas Krais wunak niki maaj niki maaj maa kway gwurak watuwkikik atampika taakw dayadiy majik. Alik tikuw, wun wuna wukituwa maaj aka gwurak wakituwa atampika takwak. Aw Jisas Krais bwu sukwasukw kwurdidiwun diki yawiy kwurtuwkik tikuw. Alik gwur kip wukijibir ada ki wakituwa maaj mwiya maaja waan. 26 Aw kidiy nyaam kupwarapa jaav nyan Kristen duw takwaam bas yadanalik tikuw, wun wukituwa aal viyakita jaav aal pasa duw taakw day kip taakw kir maarin laan ri maarin kwakidana. 27 Aw adiy bwutaay taakw kiradiy duw, day dayadiy takwaam wapadaba. Aw adiy pasa duw day takwak kwakidaba kirakirak. 28 Aw li gwur duw taakw kira-kigwura, aal gwur vaal maa yi. Aw li gwur pasa taakw duw kwurkuw, nyinaam kira-dikik, aal gwurabab vaal maa yi. Aw wun lakwutuwa adiy taakw kiraan kwakwanadiy duw, dayawa dayadiy takwaam yakwanadiy vaal adiy pasa duw takwaam yakwanadiy valim yitaypik tikwanadiy. Alik tikuw, maa wanadiwun atampika vaal gwuradiy pasa duw takwaam yayak. 29-31 Wunadiy Godak wukijibir kwakwanadiy gwalugwa duw taakw, ki lapa nyigaam sukwutuwa maaj liki mwiya maaw maaj aal kitawaana: Nyan nyi bap van simiy kwaya maa. Alik tikuw, gwur mayaakw adakw God dikidiy yawiy gwuradiy yawiyim yitaypik tidakikik ki nyab karayrib taakw kirakinadiy duw day yawiy kwurkwadiy Godak adiy taakw kir maarkwanadiy duw kaytik. Adiy wukitaay sarmabap kwakwanadiy duw taakw, day yawiy kwurkwadiy Godak adiy wukitaay sarmabap kwu maarkwanadiy duw taakw kaytik. Adiy rakarak titaay kwakwanadiy duw taakw, day yawiy kwurkwadiy Godak adiy rakarak ti maartaay kwakwanadiy duw taakw kaytik. Adiy jaav samasam yapiy-kwanadiy duw taakw, day yawiy kwurkwadiy Godak adiy jaav samasam ti maarkwanadiy duw taakw kaytik. Gwur duw taakw kidi kupwa kidiy javir yawiy kwurkwanadiy, gwur yarakara ada adiy jaav gwuraam van tikik-danadiygwurik. Aw nyan lakwubana kwasa mwiy tikuw kidi kupw lakwubana pik kwusikinaad. 32 Wun niki jaav niki javik samasama mawul wuki-gwurkik maa watuwalik tikuw, alik wun kitawa gwurak wanadiwun. Adiy pasa duw kwanadiy duw Yitaypika Duw Jisas Kraisaam mwugiyik rakarak tidikikik, day diki yawiyda kwurjibir tikir kwadanaala. 33-34 Aw adiy taakw kiranadiy duw, day adiy day dayadiy takwa danik wukikuw, dayadiy rakarak tikidanadiy kupwa java danik wuki-kwanadiy dayaam mwugiyik rakarak tidakikik. Atawa tikuw, adiy taakw kiranadiy duw day mawul vitiy katiy wukikwanadiy, Godak wukin, dayadiy takwak wukin. Atampik adiy laan rikwanadiy taakw ab, day dayadiy lanim mwugiyik rakarak tidakikik wukidalik tikuw, alik dayadiy kupwa java danik wukikwanadiy dayim mwugiyik rakarak tidakikik. Aw adiy pasa takwawa adiy niba taakw aw day dayadiy mawulawa amwiy miyawa Jisas Kraisak kwiyik wukidalik tikuw, alik day diki yawiyda kwurik wuki-kwanadiy. 35 Aw wun gwurak atawa watuwa, wun wabay majir maa gwurak wabay gwur gwuradiy mawul wadanadiy yawiy kwurkwurik. Aal wun gwur gwurak sugwiyaan kwurik watuwala Yitaypika Duw Jisas Kraisak yararib tan yawiy kwurgwurkik, miyawa adi viyakita yabib mawul vitiy katiy ti maarin. 36 Aw li duw diki takwa nyan kip dikiwa wiyab laan ri maarin kwalik, aw di wukikuw aal viyakit maa likim watip-watipik laan ri maarlikik wakuw, aal yaakiya, diki yawiya. Aw di vaal yi maa yaakiya wakida duw likim kirakirak. 37 Aw li duw di kapa mawulaar wukikuw, aw nuwukadiy duw taakw dikik wu maardaak, di diki takwa nyan laan ri maarlikik, aal di viyakita jaava kwurkida. 38 Aw li adi duw diki takwa nyan laan rilikikik duwak mawul warkinaad, aal di viyakita jaava kwurda. Aw li adi duw diki nyan laan ri maarlikik likim watipi-kinaad, aal di aal yitaypika jaava atawa kwurkida.
Pol niki maaj adiy tawtaakw kwanadiy takwak wadidiy.
39 Aal duwaam rina taakw, li nikidi duwak maa laan riliba, likidi laan kip nyi bap van kwadik. Aw li likidi laan kiyadik, aal jaaw, li liki mawul warkiladi duwak rikwa. Aw adi laan rikiladi duw di adi Godak wukijibir tikwanadi duw tikwaad. 40 Aw wun wukituwa, aal duw kiyadik tawtakw kwakina takwak, aal viyakita kip laan ri maarin tawtakw kwakila. Aal wun wukituwa wuna mawul atawa wukina. Aw wun wukituwa God dikidi Mawul wuna mawulaam rawun kwakwanaad. Aw di wunadiy wuki-kwatuwadiy mawulaam van tikwanaad.