8
Adiy kwiy day kwiydadiy adiy karabwum miya kayikak dayadiy vaal kwurkwurik.
Kita aal wunak kwiy kikak sigwuril majik aka maa gwurak wakituwa. Adiy karabwum miya kayikak vaal kwur-kwadanadiyik. Gwur bwu wagwuril, “Nyan kidiy javik lakwu-lakwub tikwanadiyan,” wakuw. Ayiy, aal maaj mwiya maaja, suwaal maaj maa. Aw gwur awuk! Samasama jaav lakwun titaay aal duwaam mwugiy-kwalaad di diki mawulak sakwar sakwar tidikikik. Aw aal nuwukadiy duw takwak yikwana mawul, aal adi duwaam mwugiy-kwalaad di viyakita ap tikwana mawul kwurdikik. Sikadadaad di diki mawulaar wukitaay, “Wun mwiy samasama jaav lakwu-kwanadiwun,” wakinaad, aal samasama jaav kip rinadiy di mwiyir lakwu-lakwuk. Aw sikadadaad di Godak mawul yikuw, God lakwu-kidaad adi duw dikidi duwad tinaad. Aw wun gwurak aka wakir adiy vaal karabwum kwur-kwadanadiy kiki kwiyak. Nyan bwu lakwubana Godaar nak-ad. Alik tikuw, adiy miya kayik day mwiya God maa. Day kip miyaam yitaka-dadiy. 5-6 Mwiya kipa javijaav-adiy tikwanadiy, kidi kupwa kidiy, adawur tubwa kidiy. Adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw wakwadanadiy, “Day ap titaay, day adiy kidi kupwaam van tikwanadiy-adiy,” wataay. Aw nyan mwiyir lakwubanaad Asaay di-ad Godaar nak. Di-ad miyawa jaav dayadi mwiya maaw-ad. Aw nyan diki danik tikuw, nyi bap van kwakwanadiyan dikik yawiy kwurik. Nyanadi Yitaypika Duw, aad duwaar nak-ad, Jisas Krais. Di miyawa jaav yitaka-didiy diki kwurdil yawiyir. Alik nyan kita aka God diki apaar kwakwanadiyan.
Gwur yarakara ada atampika kwiy dayadiy milaam kikuw, ata dayadiy mawul jawjaay tikik-nadiy.
Aw nuwukadiy duw taakw ki jaav maa laakw. Nuwukadiy, tayir Godaam laakw maardiy duw taakw, a sikir day adiy miya kayikak vaal kwurdadiy kwiy jaaw kidadiy. Aw nuwukadiy Godak wukijibir tikwanadiy duw taakw, dayadiy mawul mwiyir ap maa ti. Alik day wukikwanadiy adiy vaal kwur-kwadanadiy miya kayik dayadiy ap adiy dayak vaal kwur-kwadanadiy javib kip rawun kwakwanadiy wataay. Aw kikibana, ata nyanadiy mawulaam rawdaak, kupwaraap tikinadiyan wataay, wukikwanadiy. Aw li nyan atampika miya kayikak vaal kwurkwadanadiy kwiy kikibana ay ki maarkibana, ata ata tikina? Nyanaam mwugiy-kiladiyan God diki milaam kwasa viyakit ay kwasa kupwaraap tibakikik, ay? Samab maa. Aw min atampika vaal kwur-kwadanadiy jaav jaaw kikwanadimin wakuw, yarakara aw min mwugiyik-minadiy adiy nuwukadiy Jisas Kraisak apawa wukijibir ti maarkwanadiy duw taakw ata vaal yidakikik, day minaam vikuw aal kip rikwadana jaav kiminik. 10 Alik min, “Wun kidiy javik lakwu-lakwub tikwanadiwun,” waan wakuw, aw li min wulaan adiy miya kayik dayadiy karabwum kikimina adiy miya kayikak vaal kwurkwadanadiy kwiy, aw adi Jisas Kraisak apawa wukijibir ti maarkwanadi duw minaam vikuw min adiy jaav kiminik, aw aal dibab adiy miya kayikak vaal kwur-kwadanadiy kwiy ata kikir way tikinaad. 11 Alik tikuw, aw adiy atampika vaal kwurkwadanadiy jaav minak kipa kamnaagw tidaak ab, aal maa rav. Min atawa kitikwa aw adi Kristen gwalugwa duw, adi diki danik tikuw Jisas kiyaad, diki mawul miyawa jawjaay tikik-na. 12 Aw li min atawa vaal yikimina adi minadi Kristen gwalugwa duwak, aw diki Jisas Kraisak wukijibir tikwada ap ti maarna mawulaam jawjaay kwurkiminaala. Aw aal mwiya Jisas Kraisak min vaal yiminaala. 13 Alik tikuw, aw li wun kwiy kitaay mwugiy-kituwaad wunadi Kristen gwalugwa duwaam vaal yidikikik, aal wun atawa kwur-yaay, ginyir ginyir wun samab kwiy ki maa aw wun mwugiyik-tuwaad di vaal yidikikik.