2
Ti ja kuñaꞌnu xaan ga maa Yandios, yukan kuu ja vaꞌa na chuꞌun ini yo taka jnuꞌun ya ja ni jinisoꞌo yo sɨkɨ Seꞌe ya. Chi nu tuu, ti sanaa ti naa ini yo jnuꞌun un. Chi undi janaꞌan ni jajniñu Yandios ángel ya ja ni ka kaꞌan i jnuꞌun ya, ti ni ka jini yɨvɨ ja iyo ndaa jnuꞌun un. Ti taka yɨvɨ ni ka saniꞌin ini jiin yɨvɨ ja tu ni ka kandixia jnuꞌun ni kaꞌan ángel un, ti ni jaꞌa xaan ya nundoꞌo ni ka ndoꞌo i. Nu siaꞌan ni kuu undi nuu, nusa ti ja kuu vijna, ¿nanu kin nama yo maa yo nuu nundoꞌo un nu na kusɨɨn yo nuu ichi Yandios, ti xndoo yo jnuꞌun kanuu xaan ga un nu? Ti xnakan maa Jitoꞌo ni stuu ya jnuꞌun jaꞌa, ti sa ni ka kaꞌan tuku taka chaa ni ka ñusoꞌo un, chi ni ka jini da ja iyo ndaa. Ja yukan kuu ja ni ka nakachi tuku da nuu yo. Ti Yandios suni ni chindee ya taka chaa ni ka nakani jnuꞌun ya. Chi ni saꞌa ya jiin da ja na saꞌa da ndɨ sɨɨn ndɨ sɨɨn jniñu nava na nakuni yo ja kuñaꞌnu xaan ndixia ya. Ti suni ni jaꞌa ya Espíritu Santo nuu ɨɨn ɨɨn da. Ti ni saꞌa Espíritu un jiin da ja ni ka saꞌa da tɨjnɨ nuu jniñu ñaꞌnu, siaꞌan nava kuni maa Yandios.
Ni kii Jesús nanu yɨkɨ kuñu yɨvɨ naa i
Ti Yandios ansu nuu taka ángel ya ni jaꞌa ya jnuꞌun ja na kundisojniñu i nuu ñuyɨvɨ ja kii ɨnga kɨvɨ, chi sa nuu Seꞌe ya ni jaꞌa ya jniñu un. Ti sɨkɨ ñuyɨvɨ kii un kuu ja kaꞌan ri jaꞌa. Chi suꞌva yoso nuu tutu ii ja ni kaꞌan rey David najanaꞌan jiin Yandios:
¿Nau kuu yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa ja ñukuu ini ni nuu i nu?
¿Xi nau ja kuu yɨvɨ kanchuku nuu ñuyɨvɨ jaꞌa ja nakutu ini ni ja kuu i nu?
Tu ni saꞌa ni i ja na kundisojniñu i nuu ni nanu ka kandiso jniñu taka ángel ka junukuachi nuu ni.
Chi jaku ni kɨvɨ vekoyo i ja na kundisojniñu i nuu ni.
Ko ni saꞌa ñaꞌnu ndixia ni yɨvɨ ni chiñuꞌun maa ni.
Ti ni jaꞌa jniñu nuu i ja na kuñaꞌnu i sɨkɨ taka ja ni saꞌa ni.
Ti tendɨꞌɨ ja iyo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ni saꞌa ni ja na kuñaꞌnu i nuu.
Kachi tutu.
Ti vasu ni saꞌa Yandios ja na kuñaꞌnu i nuu tendɨꞌɨ ja ni saꞌa ya, ko tu ni kendo ni ɨɨn ndajniñu ja tu ni kuñaꞌnu i nuu. Ti vasu jandaa kuu yukan, ko changa ga kuni yo ja kuñaꞌnu i nuu tendɨꞌɨ ja iyo. Ko vijna na ti ni chaku ndaa ini yo ja Jesús, ja ni xnukuu ga ya ja kuu jaku ni kɨvɨ nuu taka ángel Yandios ja na ko ndoꞌo konene ya ti na kuū ya. Ko chaku ini yo ja jiin jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Jesús, nu ni jiꞌi ya ja kuu tendɨꞌɨ yɨvɨ, ti vijna vii xaan ni nduñaꞌnu ga ya. Ti tendɨꞌɨ ni ja ka iyo vijna ka jaꞌa ja yɨñuꞌun nuu ya. Yukan kundaa ja ni kundaꞌu ini Yandios nuu yɨvɨ naa i, chi ni taji ya Jesús ja ni jiꞌi ya nuu tendɨꞌɨ yɨvɨ naa i.
10 Ti taka ja iyo ja kuu maa Yandios kuu. Ni saꞌa ya chi ni kusɨɨ ini ya. Ti kuni Yandios ja kuaꞌa xaan seꞌe ya na kinkoyo i nuu taꞌu ya jniñu, nuu vii xaan na nduñaꞌnu i jiin ya. Ti ja yukan ni choxnuu ya Jesús ja na koo ndoꞌo koo nene ya nava na kundaa jniñu ni jaꞌa ya nuu Seꞌe ya. Siaꞌan ni sasɨɨn ya Jesús ja na koo ndoꞌo koo nene ya nundoꞌo un nava na kotuꞌva ya jiin jniñu kanuu ga un. Chi mani maa Jesús ni saꞌa jniñu ñaꞌnu un, jaꞌa yɨvɨ naa i ja ni nama ya i nuu Yandios. 11 Chi maa ɨɨn ni Jesús saꞌa ya ja na kuxio yɨvɨ naa i nuu jniñu kueꞌe ti na nduu i seꞌe Yandios. Ja yukan kuu ja maa Seꞌe Yandios, ya kuu Cristo Jesús, tu kukanuu ya kaꞌan ya ñanijnaꞌan ya ka kuu yo, 12 chi yoso nuu tutu ii Yandios ja ni kaꞌan Jesús jiin Tata ya:
Na xndaku ndaa na jnuꞌun ni nuu taka ñanijnaꞌan na.
Ti maꞌñu nuu ka ndututu i jiin na, na kata kuaka na himno jiin i ja kuu i chaa ñaꞌnu.
13 Ti suni kaꞌan ya tuku ja ɨɨn nuu ya jiin taka yɨvɨ ja ka kuu i ñani ya:
Ruꞌu chi ñukuu ndaa ini ri maa Yandios.
Ti kachi tuku ya:
Jaꞌa kancha ri jiin taka seꞌe Yandios ja ni jaꞌa ya nuu ri ja na kunchuku i jiin ri.
Ni kachi Jesús.
14 Ti sɨkɨ taka yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa ja ja ni ka nduu seꞌe Yandios, suni ka chaku i kanchuku i jiin yɨkɨ kuñu i, ti suni siaꞌan ni chaku Jesús nuu ñuyɨvɨ jaꞌa nanu yɨkɨ kuñu ɨɨn yɨvɨ nava na kuū ya jaꞌa yo. Ti jiin jniñu ñaꞌnu un, ja ni jiꞌi ya ja kuu yoꞌo. Yukan ni xnaa ya jniñu ni saꞌa jaꞌuꞌu un ja ni skɨvɨ yɨvɨ naa i nuu kuachi i ti naa i. 15 Ti suni jiin jniñu ñaꞌnu ja ni jiꞌi ya jaꞌa yo, ti ni chajiyo ya taka yɨvɨ nuu jnuꞌun yuꞌu ja ka yuꞌu i kuu i, chi ka yuꞌu i ja jaa kɨvɨ kuū i. 16 Chi jandaa ndixia kuu ja tu ni kii Jesús nuu ñuyɨvɨ yo ja nama ya taka ángel ya jiin jniñu ñaꞌnu un. Chi suꞌva ni kii nama ya yɨvɨ ka kuu jnaꞌan tata yo Abraham najanaꞌan. 17 Ti sɨkɨ ja ni nama ya yɨvɨ naa i, nusa ti ɨɨn ni kuu ja jiin yɨvɨ, sɨkɨ taka ja ka ndoꞌo i nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti siaꞌan kundaa ja kuu ya ɨɨn sutu kuñaꞌnu nuu Yandios, ja ni kundaꞌu ini ya yoꞌo, ti ni siuku ndaa ya jiin taka jniñu ni tatu Yandios nuu ya. Ja yukan kuu ni soko ya maa ya ja kuu yɨvɨ ja na kenchaa kuachi i, nava tukaa kuɨtɨ ini Yandios nuu i. 18 Chi suni undi maa ya ni ndoꞌo ya ja ni jito nchaa ya nundoꞌo un. Ti ja yukan kuu ja chindee chituu ya yɨvɨ jitonchaa nundoꞌo un nuu i.
Kuñaꞌnu ga Jesús ja kuu Moisés