3
Ndeꞌe naa ra ñani, ja ka jini yo taka jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Jesús ja kuu yoꞌo, ja jiin jniñu un ni ka kusɨɨn yo, ti ni ka ndɨvɨ yo nuu Yandios. Siaꞌan ni saꞌa Yandios chi ni kundaꞌu ini ya taka roꞌo ja na nitaꞌu ra ti kinkoyo ra nuu taꞌu ya jniñu. Ti vijna kuni ri ja na kuꞌun ini ra Jesús, chi sɨkɨ jnuꞌun ka kandixia yo un ti kaꞌan ndaa yo ja Jesús kuu maa apóstol kuñaꞌnu ga ja ja ni stuu ya jnuꞌun Yandios, ti maa ya kuu sutu kuñaꞌnu ga nuu Yandios. Ka jini vaꞌa ra ja ni siuku vaꞌa Jesús taka jniñu ni tatu Yandios nuu ya, nu ni taji ya na saꞌa ya jniñu apóstol kuñaꞌnu, ja kuu ya ɨɨn sutu kuñaꞌnu ga. Ni siuku ndaa kuɨtɨ ya jniñu un nanu ni siuku ndaa ɨɨn chaa Israel janaꞌan ja ni nani Moisés, na ni siuku ndaa da taka jniñu ni tatu Yandios nuu da, na ni janukuachi da nuu ñuu ya, ja undi janaꞌan un ni kachi Yandios ja ka kuu i maa yɨvɨ nación ya, ti siaꞌan vaꞌa ni junukuachi Moisés nuu i. Ti kuñaꞌnu xaan ga Cristo ja kuu Moisés, chi ni niꞌin ga ya ja yɨñuꞌun nuu yɨvɨ siaꞌan nanu ka kaꞌan vaꞌa yɨvɨ sɨkɨ ɨɨn chaa saꞌa ɨɨn veꞌe ti ansu maa veꞌe un. Chi taka veꞌe un ka iyo yɨvɨ ni ka saꞌa. Suni siaꞌan taka ja iyo ni kuu jiin ndaꞌa maa Yandios.
Ti Moisés ni siuku vaꞌa da jiin jniñu da ja ni junukuachi da veꞌe Yandios undi naa janaꞌan. Ti taka jnuꞌun ni kaꞌan da, ja ni jaꞌa Yandios nuu da. Jiin jnuꞌun un ni xnaꞌan ndaa da ti ni jaꞌa da jandaa sɨkɨ ɨɨn kɨvɨ ja kii. Ti vijna ndiso jniñu maa Cristo nuu veꞌe Yandios, chi kuu ya maa Seꞌe Yandios ja ndiso ya jniñu veꞌe maa Tata ya. Ti ja kuu veꞌe ya yukan ka kuu yoꞌo naa yo sɨkɨ ja ka yɨꞌɨ yo jiin ya. Ti yukan kuu jandaa nu nɨ ini yo na kandixia yo Cristo, ya ndiso jniñu ñaꞌnu ja ni taji Yandios. Ti jiin yukan kusɨɨ ini yo ka ñukuu ini yo ja niꞌin taꞌu yo nuu Yandios.
Yɨvɨ ka kandixia ndetatu i nuu kancha Yandios
Ja yukan na chuꞌun ini ra jnuꞌun kaꞌan Espíritu Santo nuu tutu ii Yandios:
Vijna ti nu na chunsoꞌo ra naa ra jnuꞌun kaꞌan Yandios naa ra.
Ti koto kuniꞌin ini ra nanu ni ka kuniꞌin ini yɨvɨ Israel na janaꞌan.
Ti ni ka ndonda i sɨkɨ jnuꞌun Yandios, chi tu ni ka jandatu i nuu Yandios na ni ka jikonuu i nuu ñuꞌun teꞌe un.
Yukan ni ka skexiko velu ra ruꞌu na janaꞌan, kachi Yandios,
vasu ni ka jini da taka jniñu ñaꞌnu ni saꞌa ri nu uu xiko kuiya.
10 Ja yukan kuu ja ni kuɨtɨ ini ri nuu yɨvɨ janaꞌan un.
Ti ni kachi ri: Nɨnɨ ka kuu jika ini ra nuu ja kuu ɨɨn ichi vaꞌa.
Ti tukaa ka kuni kundikun ra ichi vaꞌa un nasa xndaku ri.
11 Ti sɨkɨ yukan kuu ja ni kuɨtɨ ini ri, ti ni chisojnuꞌun ndaa kuɨtɨ ri nuu i, ja tukaa kuu nanitaꞌu i ja na kɨvɨ i ndetatu i jiin ri nuu kancha ri.
Kachi tutu.
12 Koto maa ra naa ra ñani. Koto ma kuniꞌin ini ra ja nakaka yata ra jiin jnuꞌun ni ka kandixia ra ti tukaa kuandatu ra nuu jnuꞌun ya, chi maa ya kuu Yandios chaku. 13 Ja yukan kuu ja kanuu ja na xndaku niꞌin nuu jnaꞌan ra naa ra ti kuaꞌa jnundee ini jnaꞌan ra. Ti siaꞌan saꞌa ra taka kɨvɨ vijna naa ra, chi yɨɨ xaan kuan kuu kɨvɨ jaꞌa, ti tu jini yo nasa ga iyo ja na chindee jnaꞌan yo, ti na xndaku niꞌin nuu jnaꞌan yo. Ko kanuu ja na xndaku niꞌin nuu jnaꞌan ra vijna nava ni ɨɨn ra tu nduniꞌin ini sɨkɨ jnuꞌun ya, ja xndaꞌu kuachi un roꞌo. 14 Ko nu na siuku ndaa yo jnuꞌun ya nava ni kejaꞌa yo, na ni kejaꞌa kandixia yo jnuꞌun Yandios sɨkɨ Jesús, ti siaꞌan na siin yo undi kɨvɨ sandɨꞌɨ ni ga. Ti kɨvɨ un kuñukuu ini yo ja nduñaꞌnu yo jiin Cristo nuu taꞌu ya jniñu. 15 Chi kaꞌan tutu ii Yandios:
Vijna ti nu na chunsoꞌo ra jnuꞌun kaꞌan Yandios, ti tu kuniꞌin ini ra naa ra nanu ni ka nduniꞌin ini yɨvɨ Israel najanaꞌan, na ni ka ndonda i sɨkɨ jnuꞌun Yandios.
16 ¿Ka jini ra nau yɨvɨ ka kuu ja ni ka ñusoꞌo jnuꞌun Yandios ti ni ka nduniꞌin ini un nu? Suu tendɨꞌɨ yɨvɨ ni yɨndaꞌa Moisés ja ni keniꞌin da ñuu Egipto. 17 ¿Nusa ti ka naꞌan ra nau nuu yɨvɨ ni kuɨtɨ ini Yandios ja ni kuu uu xiko kuiya nu? Suu nuu yɨvɨ ni ka saꞌa kuachi ja tu ni ka kandixia jnuꞌun Yandios, ti tendɨꞌɨ i ni ka jiꞌi undi nuu ñuꞌun teꞌe un. 18 ¿Ti nau nuu yɨvɨ ni chisojnuꞌun Yandios ja tukaa kɨvɨ kuɨtɨ i ndetatu ri jiin ya nusa? Suu taka yɨvɨ ni ka nduniꞌin ini nuu jnuꞌun ya yukan. 19 Ja siaꞌan ti ni jini ndaa yo ja tu ni kuu kɨvɨkoyo i nuu ñuꞌun ni chisojnuꞌun Yandios nuu i, sɨkɨ ja tu ni ka kandixia i maa ya.