Poldi
Korin
Habu Yengele Hibi Monic Hatacmac Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Korin yogo taon sugucne monic wacineholec fawec. Taon yogo himong monic wacine Akaia me Grik iwa fawec. Roma ngic-ngigac homacne nga Yuda ngic-ngigac gocne iwa gaibong. Ngic-ngigac bocyacti lec-welec ailu lanac-ganac ailu gaibong.
Molickelu Poldi Korin iwa Yesule Siduc Madicne mime yegengkeme ngic-ngigac gocne yenge Yesu ngagesingkeibong. Ngagesingkelu yogolec lobeina aibaba sowacne aiibongte, Poldi hibi sanangne monic kwelengkeyelelu saleme hikewec. Hikeme balu wafeibong. Ailu gocne kwelengineng hefaliyeibong. Nga gocne yenge yele yowale takicebawec. Ilec ailu hibi yago kwelengkeyelewec. Yesu homackacni gboliye fangkelu honocmengka feme hifa 27 ngama ingucne motome, hibi yago kwelengkewec.
Dameng gocna Poldi bole-moniyangfocine yengeholecte ngagelu “nongele” milu kwelengkewec. Nga dameng gocna yeicnele sugu ngagelu yowa ingucne “nongele” milu kwelengkewec. Ailu dameng gocna yeicne nga Korin ngic-ngigac yengeholecte ngagelu yowa ingucne “nongele” milu kwelengkewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–11 Wenac-madic yowa nga mimitengte yowa
1:12—2:13 Korin ngic-ngigac yengi aiibongte ailu Pol ye kwele-umackolec aiwec. Ailu sifu Poldi yengeholec kwele-moniyang ainogale ngagewec
2:14—6:10 Polle bole noine yogo yanguc, Wapongti dodofic gbolicne ngic-ngigac yengeholec bawec, yogo mime yegengkewec
6:11—7:16 Poldi Korin ngic-ngigac yengele wenuc ngagewec, yogo mime yegengkewec
8:1—9:15 Ibu lonogale bamockedaing
10:1—12:21 Salecebaicne noine yenge bolengineng maaineholec bagaing, yogo mime yegengkewec
13:1–13 Poldi ngage-ngageine nga yowaine sanangne milu wenac-madicine edocebawec
1
Molic-molic yowa
Na Pol, Wapongti bawosaecnume Kristo Yesule salecebaicne aigabac. Na nga ngic hae-gbanonggeng Timoti, noki hibi yago Wapongte habu Korin taonka gagabiyeng, ailu Wapongte bingec sasawa Akaia prowinswa gagaing, ngengela logabelec. Mamacnonggeng Wapong nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo, yekele kwele-madic nga kwele-mogungtowadi ngengela fadaic.
Wapong ye baba-sanangte fileine
Sugucnenonggeng Yesu Kristo yele Mamac Wapong, ye mimitengineholec. Yedi Mamacnonggeng ailu ye nongileng kweleine sowalecaigac. Ailu ye Wapongnonggeng ailu baba-sanang sasawa, yogolec fileine.+ Nonge umackolec gabeng yedi basanangnubacaigac. Yogodi basanangnubame nonge yele baba-sanang balu ngic-ngigac umacnginengkolec yengela hikelu nalic basanangebadabelengte. Kristo ye doic ngagewec, nonge doic silicine ingucne umacnehac ngagecaigabeleng. Ilec Wapongti Kristole ailu umacnehac basanangnubagac.+ Doic ngagecaigabeleng, yefe iwa ngenge basanangngebame wasecne aigaing. Ailu Wapongti basanangnubacaigac, yefe iwa ngenge basanangngebagabeleng. Inguc basanangngebabeng ngenge doicka sanangne domagaing. Ngengele doic nga nongele doic, yogo silicnginec moniyang aigaic. Nongileng momochac doic ngagecaigabeleng, ingucnehac baba-sanangnonggeng bagabeleng. Yogo noine ngagepangkegabeleng.
Homacte alingkacni bamoctocnubawec
Ngic hae-gbafocne, Asia prowinswa nongela umac fikeme doic ngageibeng, ngenge yogolec mi kpungkeningte ngagelu edocngebagabeleng. Umactowadi tapilinonggeng welu bawame nalic mi domalu kwelenonggang yanguc ngageibeng, “Nonge homadabelengte hocne.”+ Aime Wapongti ngic-ngigac homackacni bagboliyecebacaigac, ye ngagepangkenangte yedi homacte alingkacni baicnubawec. Nongele tapili yogo andoine miyac, ye yogo edalicnubanale inguc aiwec. 10 Wiyac gocnedi wehomacnubanogale aibong yedi baicnubawec. Ailu ye lobewa gacgu ingucnehac homackacni baicnubadaicte. Ailu baicnubanowagac, nonge yele inguc ngagesingkelu wangec gagabeleng.+ 11 Ailu yogo fikenale ngenge mimilocka baficnubadabiyeng. Aime Wapongti kwele-madicte wiyacine noledaicte, yogo fikeme ngic-ngigac bocyacti yenge yogo nganilu nongele ngagelu Wapong mitengkedaingte.
Polle fungine
12 Ngic-ngigac yengele haicka nga ngengele haicka momochac Wapongte aibaba madicne nga gaga gbagbacne gagabeleng. Ailu kwele ngage-ngagenonggeng mime yegengkeme himong yagowa inguc galu ngagebe feicne aicaigac. Aime kwele esecnele ngage-ngage-motoc balaibelu ngengele hewacka mi gagabeleng, miyac. Wapongte kwele-madicti yefe edalicnubame balaibelu gagabeleng. 13-14 Yowa kwelengkecaigabeleng, ngenge yogo sasawa wafelu ngage-motogaing. Wiyac kpungke-kpungkeine monic mi kwelengkecaigabeleng. Yanguctihac ngenge nebeyang ngagecnubaibong. Aime na ngagebe lobewa ngengi bucbuchac ngage-motodaingte. I yangucte, ngenge nongele ailu nalic ngagesilu wacnonggeng bafegaing. Aime Sugucnenonggeng Yesule damengka nongi ingucnehac ngengele ngagesilu wacngineng bafedabelengte.
Yesule habu Korin iwa mi yugucebawec
15-16 Na molickelu yogo ngagesilu yanguc ngageiba, na ngengela yefe fulu falockelu Masedonia prowinswa hikedacte. Hikelu hatacmac ngengela hefaliyelu kwesidacte. Kwesibe ngengi baficnulu Yudeya himongka salecnudaingte. Na inguc aidactewa, molickelu ngengela fulu hatacmac hefaliyebe, ngengi nale ailu alecine yaeckang kwele-madic ngagedaingte. Aime sifu inguc mi aiiba.+
17 Na yogo molickelu alingkelu lobeina moc kosa hegileiba, me? Ailu na kwele esecna yefe bolene damongkelu “oc, oc,” milu hefaliyelu “miyac, miyac,” yogo dameng moniyangkahac micaigabac, me? Yogo miyac! 18 Foinac, Wapong ye yowa mimiine balaibecaigac. Aime nonge ingucnehac yowa edocngebacaigabeleng, iwa “oc” nga “miyac” nalic mi kpatulecepadabelengte. 19 Ailu na nga Sailas ailu Timoti, nonge Yesu Kristo Wapong yeicne Madecine yogo edocngebalu wedungeleibeng, ye “oc” nga “miyac” mi kpatulewec, miyac. Yela “oc” yowa sugu fagac.+ 20 Wapongti wiyac nolenale mipangkewec, ye Madecinele ngagesilu “oc” miwec. Inguc mime Madecinele ailu mimipangngine noine fikewec, ailu fikelu hikedaicte. Fikelu hikeme “yogo foinac” mitengkebeng Wapongti wac feicnehac bagac.+ 21 Wapong yeuc ngenge nga nonge momochac bawosaecnubalu Kristola wetacnubame domagabeleng. 22 I yangucte, yele ainangte Tili Asu kwelenonggang lowec. Aime yogodi Wapongte maa aigac.+
23 Aime Korin taonka mi fuiba, yogolec fungine yanguc, na ngengele hewacka yowa sanangnehac midackale ailu, hegilelu mi fuiba. Yowane yogo Wapong yeuctihac widecnucaigac. Na kwesac aigabacka wecnudaic. 24 Aime ngenge wenuc ngagesingkegaing, yogo mi milu yoingngebalu gagabeleng, miyac. Ngenge Sugucne ngagesingkelu sanangne domalu gagaing. Inguc domalu beliyeningte ngenge nga nonge momochac bole balu gagabeleng.+
+ 1:3 Rom 15:5 + 1:5 Mige 34:19 + 1:8 Sale 19:23; 1Kor 15:32 + 1:10 2Tim 4:18 + 1:15-16 1Kor 16:5-6 + 1:19 Sale 18:5 + 1:20 Miye 3:14 + 1:22 Efs 1:13-14; 2Kor 5:5 + 1:24 1Pi 5:3