2
Ilec ngage-ngagenedi yanguc ngagesigabac, na hatacmac kwele-umac bafuwangeledackale ailu, mi fudacte.+ Na molickelu kwele-umac bafuwangeledactewa, ngengelacni madi belic-belic bafuwaneledaicte? Kwele-umackolec ngengi sugu belic-belic bafuwaneledaingte. Aime ngengela fube gocne ngengi belic-belic bafuwanelecaigaing, yogolec ngagebe madickegac. Ngenge kwele-umac bafuwangeledackale ailu, hibi monic kwelengkengeleiba. Na ngengele yanguc ngage-benangkegabac, belic-belic nala fadaictewa, ngenge sasawadi beliyedaingte. Na kwelenedi ngengele aineleme kwele-umac sugucne balu hiyalu hibingineng kwelengkengeleiba, yogodi umac ngelenogale mi kwelengkeiba, miyac. Na kwelenedi ngengele homacnehac angacnugac, yogo ngageningte hibi yogo kwelengkeiba.+
Monicte bikic hegilenoga
Ngic kwele-umac bafuwawec, ye kwele-umac na sugu mi bafuwanelewec, miyac. Ye ngenge sasawa kwele-umac bafuwangelewec. Yogolec bocyac mi midacte, yogo efecnemac migabac. Aime ngenge bocyacti ngic yogo bikicinele ailu mibating biyac aicnoibong, yogo sugu andoine. Aime yanguctihac ingucne hatacmac mi aicnodabiyeng. Ye kwele-umacine sugucnebenang yogoholec galu umacti baumaledaickale, ngenge bikicine hegilelu mibasanang aicnodabiyeng. Inguc ailu kwele-angacngineng edalilu basanangkedabiyeng, yogo sanangne milu edocngebagabac. Ngenge sasawadi yowane balaibecaigaing me miyac, yogo ngagenogale hibine kwelengkengeleiba. 10 Ailu ngenge ngic monicte bikic hegiledaingtewa, nani inguchac yele bikic hegiledacte. Nga nani bikic monic hegileiba, yogo Kristole haicka ngengele ailu yele bikic hegileiba. 11 Aime Satangti kwesacnubame wawedabelengkale, inguc aidabeleng. Ye ngage-ngageine alingkecaigac, yogo ngagegabeleng.+
12 Aime Toas taonka fuiba, dameng iwa Kristole Siduc Madicne edocebalu weduyelenogale Sugucnedi yefeine biyac bafuwaneleyec.+ 13 Fulu ngic hae-gbane Titus basackelu asunedi kwele-mogung mi bafuwame wenac-madic milu locebalu Masedonia prowinswa hikeiba.+
Salecebaicne yengele bole hoine madicne
14 Aime Wapongti hudu ewalime nonge Kristoholec wetackelu gabeng bacnubame damengsoc yeicne alingka mengocnubame nganibong yogodi feicne aigac. Inguc aime macsoc hikebeng, Yesule siduc yogo hoine madicne ailu yogodi bolenonggang fikelu hikecaigac. Ilec Wapongte kwele-madic micnogabeleng! 15-16 Kristoholec wetackelu gabeng hoinonggeng madicne Wapongta fecaigac. Ngic-ngigac wasecne aidaingte, yengele hewacka yogodi hoine madicne gagaineholec ailu gaga yelegac. Nga dac-sanangte yefe balaibecaigaing, yogo yengele hewacka howac hoine fitolu yogodi homac yelegac. Ma ngicti bole yogo nalic badaicte? Ngic Kristoholec wetackelu gagac, yedi sugu nalic badaicte.+
17 Ngic homacne yenge hiye-monengtowa bafuwaningte ngagelu Wapongte yowa micaigaing. Nonge yenge ingucne mi aicaigabeleng, miyac. Wapongti salecnubame Kristoholec wetackelu gabeng kwelenonggeng dondonne faemewa Wapongte haicka yele yowa mibeng yegengkecaigac.
+ 2:1 1Kor 4:21 + 2:4 Sale 20:31 + 2:11 Luk 22:31 + 2:12 Sale 14:27; 1Kor 16:9 + 2:13 Sale 20:1 + 2:15-16 Luk 2:34; 2Kor 3:5-6