3
Poldi bolele fungine miwec
Nonge wacnonggeng hatacmac bafegabeleng, me? Me ngic-ngigac gocne yenge nongele fungine kwelengkebong balu ngelenoga, me hibi ingucne ngengelacni banoga, me? Yogo miyac!+ Ngenge ngengungtihac nongele hibi aigaing. Aime Kristodi hibi yogo kwelenonggeng kwelina biyachac kwelengkewec. Aime ngic-ngigac sasawa yenge hibi yogo wafe-ngagec ailu gacaigaing.+ Aime nonge ngengela bole babeng ngengi Kristole hibi aigaing, yogo yegena biyachac fikewec. Ailu hibi yogo pen-misainedi mi kwelengkeicne, miyac. Wapong gagaineholec yele Asudi hibi yogo kwelengkewec. Ailu ye tafe posadi baicne, iwa mi kwelengkewec, miyac. Yogo tafe ingucne ngic-ngigac kwelenginang kwelengkeicne fagac.+
Dodofic gbolicne
Kristoholec wetacke galu yanguc ngagesigabeleng, Wapongti boleina locnubalu yogo damongkedaicte. Ailu nonge yogo ngagelu yanguc nalic mi midabelengte, “Nonge nalic nongungtihac bole yogo banogalesoc aigabeleng.” Miyac. Bole banangte tapili, yogo Wapongtacni kwesicaigac. Yedi baficnubame dodofic gbolicnele mole-bafic gagabeleng. Dodofic yogo posawa kwelengkewec, yogo ingucne miyac. Asudi dodofic yogo kwelenonggang kwelengkewec. Aime yowa yogo posawa kwelengkeicnedi dondonne nalic mi balaibebong homacka locebagac. Aime Asudibac bagboliyecnubagac.+
Wapongti yowa yogolec hibi posawa kwelengkewec, yowa yogodi homac bafuwayelewec. Aime yowa yogo wac feicne angocineholec kwesiwec. Mosesle haic-mesudi angoleme Israel ngic-ngigac yenge haic-mesuina donge hilaningte aibibiyeibong. Yogolec lobeinabac angoc tapiliine wawec.+ Mosesle bole yogo wac feicne angocineholecti molickeweckacni tapiliine wawec. Aime Tili Asule bolele wac feicne angocineholecti wiyac yogo hatacmac ewaligac. Mosesle boledi yowawa locnubalu sowacnenonggeng mimoctocaigac, yogodi wac feicne angocineholec aiwec. Ailubac Asule bolele yefe bafuwanoleme dondonne aigabeleng, yogolec wac feicne angocineholecti hatacmac feicnehac ailu ewaligac.+ 10 Inguc aime wac feicne angocineholec gbolicne yogodi, wac feicne angocineholec esecne fawec yele wac bawagac. 11 Wiyac wac feicne angocineholec esecne kwesiwec, yogolec angocine biyachac wame miyac aiwec, noine. Aime wiyac fafeginowagac, yogolec wac feicne angocineholecti wiyac esecne ingucne hatacmac ewaligac.
Sugucnele tapili nga wac feicne
12 Aime wiyac fafeginowagac, yogo ngagesilu hangoc mikac bole balu wangec gagabeleng. 13 Moses haic-mesuinele angocine, yogolec tapiliine waemewa, ye yanguc ngagewec, “Israel ngic-ngigac yenge pasi yogo mi nganidaing.” Ilec haic-mesuine kpolucti someckewec. Aime nongibac inguc mi aicaigabeleng, miyac.+ 14 Yengele ngage-ngage fongkewec. Aime yanguctihac wewedufocngineng dodofic esecnele yowa wafeyelecaigaing, dameng iwa wiyac kpoluc ingucne sanangne domalu ngage-ngagengineng hedickelu gagac. Aime ngic-ngigac yenge Kristoholec wetackegaingka, wiyac yogo baickeme gagaing. 15 Oc, yanguctihac wewedufocngineng yenge Mosesle yowa wafeyelebong, wiyac kpoluc ingucne yogodi kwelengineng hedickelu gagac. 16 Aime monic ye kwele-hefaliyec ailu Sugucneholec wetackegacka, wiyac kpoluc ingucne yogo baickeme miyac aigac.+ 17 Sugucne ye Asu, ailu Sugucnele Asudi ngic monickolec game ngic ye mucine mikac gagac.+ 18 Aime nongileng sasawa haic-mesunonggeng mi someckelu gabeng, Sugucnele wac feicne angocineholecti dongenonggang iluc nganicka nganicaigabeleng. Silicine ingucne kwelu bafaliyeme ye ingucnehac aicaigabeleng. Aime yele wac feicnedi gaganonggang sugulelu sawegac. Sugucne ye Asu, aime Asudi boleine bame pasi yogo fikegac.
+ 3:1 2Kor 5:12; Sale 18:27 + 3:2 1Kor 9:2 + 3:3 Wah 24:12; Yer 31:33; Esek 36:26-27 + 3:6 Yer 31:31; 1Kor 11:25; Yoa 6:63 + 3:7 Wah 34:29 + 3:9 Yef 27:26; Rom 1:17 + 3:13 Wah 34:33 + 3:16 Wah 34:34 + 3:17 Yoa 8:36; Rom 8:2