4
Kristo yegena mibong yegengkedaicte
Wapongti kwele-sowac ailu Asule bole yogo nolewec. Ilec ailu tapili-wawa mi aicaigabeleng. Nonge aibaba sangkeicne gameineholec sasawa biyachac hegileibeng, yogo mic-heloc nalic mi aingeledabelengte. Ailu Wapongte yowa bafac-tafalic ailu nalic mi edocngebadabelengte, miyac. Yowa noine ailu dondonne fikelu yegengkenale, nonge Wapongte haicka yowaine mibeng ngic-ngigac sasawadi wosaecnubalu kwele ngage-ngagenginang nalic ngage-motogaing.+ Aime Siduc Madicne micaigabeleng, yogo ngagebong ngage-ngagengineng hedickegacka, yenge dac-sanangte yefewa gagaingte, yengela inguc hedickegac. Aime dameng yagolec wapong, yogo Aleng Sugucnengineng, yedi ngic-ngigac bacebame ngage-ngagesingngineng mikac gagaing. Ailu yenge Kristole wac feicnele Siduc Madicnedi bacebame yegengkecaigaing, yogo mi nganiningte ngage-ngagengineng hedickecaigac. Ailu Kristo ye Wapong edalicnubagac.+ Aime yowa yanguc edocebalu weduyelecaigabeleng, Yesu Kristo ye Sugucne. Nonge nongileng siduc mi micaigabeleng, miyac. Yesule ailu ngengele kwelec kwekwe ailu gagabeleng. Wapongti yanguc miwec,
“Kundungkacni angoc fikena.” (Fike 1:3)
Wapong ye hocne kwelenonggeng bame angolelu gagac. Ailu Kristo ye Wapongte wac feicne angocineholec yogo ngage-motonoga. Ngage-ngage-motoc yogodi yele haic-mesuwacni kwesilu kwelenonggeng bame angolegac.+
Tapilitowa feicne iwa fedabeleng
Nongileng sanangne miyac, yogo hebec ingucne gagabeleng. Aime Wapongte wac feicne yogolec tapili feicnebenang. Ailu yogo moneng-mafa ingucne kwelenonggang loicne fagac. Tapilitowa yogo yelacni kwesicaigac, yogo nongelacni miyac. Aime ngic-ngigac yengi yogo ngage-motoningte yedi yogo kwelenonggang lowec.+ I yangucte, umac haicine monic-monicti neboc nga nebockacni kwesilu fikenolecaigac, yogodi mi hefecnubacaigac. Aime ngage-yaec aigabeleng, aimebac tapilinonggeng mi wawebenangkegac.+ Ngic yengi welu yebicnubabong, Sugucnedi mi hegilecnubacaigac. Yenge wecnubabong wawelu sifu mi miyac aicaigabeleng. 10 Yesule gagadi socnonggang fikelu yegengkenale ailu, Yesu homawecte doic yogo socnonggang ingucnehac fikeme gagabeleng.+ 11 Yesule gagadi himong-socnonggang fikelu yegengkenale ngic-ngigac yenge damengsoc Yesule ailu nonge gbolicne gaebengka socnonggeng homacka logaing.+ 12 Ilec ailu homac ye nongela bole inguc balu game, gagadi ngengela inguchac boleine balu gagac.
13 Yowa monic yanguc kwelengkeicne fagac,
“Na ngage-ngagesingkolec gaibale ailu miiba.” (Mige 116:10)
Aime nonge inguchac kwelenonggang ngage-ngagesingkolec galu ngagesingkelu yowa milu gagabeleng. 14 Wapongti Sugucne Yesu homackacni bagboliyewec. Aime yedi hocne homackacni bagboliyecnubalu Yesuholec taocnubame nonge ngengeholec momochac bacnubadaicte. Ailu yeicne emewa locnubame domadabelengte, yogo ngagegabeleng.+ 15 Umac sasawa yogo baficngebanogale ailu fikecaigac. I yangucte, Wapongte kwele-madicti taockeme taoc ngic-ngigac yengela kwesime ngic-ngigac bocyac yenge kwele-madic sugucnehac ngagelu Wapong mitengkebong wac feicne badaicte.
Homalubac gagawa hikenoga
16 Ilec nongileng kwelenonggeng mi wagac. Socnonggengti tapili-wawa ailu miyac ainogale aiyemewa, Wapongti sifu hadengsoc kwelenonggeng bame gboliyelu gagac.+ 17 Aime umac nga doic ngagecaigabeleng, yogo dameng bangkacnemac fadaicte, yogodi wiyac sugucne mi aigac. Yogodi yefenonggeng bame gaga-sanangte tapili nga wac feicne sugucnehac ewalime balu gagabeleng.+ 18 Wiyac dongedi nganicaigabeleng, yogo damengngine kwesime miyac ainowagac. Aime wiyac dongedi mi ngani-nganiine, yogodi fafa-sanang fadaicte. Ilec wiyac dongedi mi ngani-nganiine, nongileng dongenonggeng yogowa hilalu gagabeleng. Nga wiyac dongedi nganicaigabeleng yogo hegilegabeleng.+
+ 4:2 2Kor 2:17; 1Tim 2:5 + 4:4 Efs 2:2; Kol 1:15; Hib 1:3 + 4:6 Yes 9:2; 2Kor 3:18 + 4:7 2Kor 5:1 + 4:8 2Kor 1:8; 7:5 + 4:10 1Kor 15:31 + 4:11 Rom 8:36 + 4:14 1Kor 6:14 + 4:16 Efs 3:16 + 4:17 Rom 8:17-18 + 4:18 Kol 1:16