5
Honocmengte soc holenoledaicte
Aime nonge yanguc ngagegabeleng, himongte soc yogo fale ingucne. Fale yago heliyelu musungkeme, Wapongti socnonggeng gbolicne, yogo mac ingucne monic moledi mi baicne honocmengka biyachac lowec fanolegac. Mac yogodibac fafa-sanang faginowagac.+ Inguc aime nongileng yanguctihac falewa malacnonggeng gogoweme gaebengka, angacnonggengti honocmengte mac holenoleme haunangte ainolegac.+ Foinac, yedi yogo holenoleme haudaictewa, asunonggeng someckeme senggang mi domadabelengte. Aime nongileng fale yagowahac malacnonggeng gogoweme gabeng, umac ainoleme fale yogo baickelu moc ganogale mi ainolegac. Gagadi homac gbokenale ngagelu, ye mac gbolicne feina holeme haunale ainolegac. Wapong yeuctihac soc yogo banangte bacnubame madickeibeng, yedi hocne Tili Asu nolewec, aime yogodi mimipangte noine aigac.
Ilec ailu socti macnonggeng aime iwa kwilic galu Sugucnele macka mi gagabeleng, nongileng inguc ngagelu ngagebocka mi gagabeleng.+ Nongileng yanguctihac ngage-ngagesingte yefe balaibelu wiyac dongedi ngani-nganiine mi balaibecaigabeleng. Inguc galu ngageboc mikac gagabeleng. Aime yefeine monic fadecka midec, nonge himong-socnonggeng yago nalic hegilelu Sugucnela hikelu macnonggeng gbolicna gadabeng.+ Yogolec yanguc sanangne ngagegabeleng, yagowa me honocmengka yeholec gabeng kweleine madickenale nongileng boleine balu gagabeleng.+ 10 Nongileng sasawa Kristole wowosaele damengka fedabelengte. Febeng yedi dameng iwa aibabanonggeng madicne nga sowacne ailu gaibeng, yogolec ameine filesoc badunoledaicte.+
Sugucnele habuwa gaga
11 Sugucne ye damuineholec, nonge yogo ngagegabelengte hangocnubame alang bacnocaigabeleng. Ilec ailu ngic-ngigac ngagesingkegaing, yogowa kpafengebanogale bole balu gagabeleng. Aime Wapongtibac funginenonggeng dondonne biyac nganilu ngagegac. Aime na ngagebe ngenge inguchac kwele ngage-ngagenginang funginenonggeng ngage-motolu gagaing. 12 Nonge wacnonggeng hatacmac mi bafegabeleng, miyac. Gocne yengi kwesilu wiyac dongedi nganicaigaing, yogolec socngineng bafecaigaing. Nga kwelenginengte noinebac mi bafecaigaing. Ngic ingucne yengi kwesilu wacnonggeng bawabong nalic yanguc edocebadaingte, “Nonge Pol nga bole-moniyangfocine yengele ngagebeng feicne aigaing.” 13 Nonge ngic haicka kwele-sifuc aigabelengka, yogo Wapongte ngagelu aigabeleng. Nga ngage-ngage-motockolec gagabelengka, yogo ngengele ngagelu, ailu gagabeleng.
14 Ngic moniyangti ngic-ngigac sasawa yengele ame balu homawec. Aime yefe yogowahac sasawadi homayackeibong, inguc wosaelu ngagegabeleng. Ilec ailu Kristo ye kweleinedi angac ngagegac, yogo bacnubayackeme bole balu gagabeleng. 15 Kristodi ngic-ngigac sasawa yengele ailu homawec. Aime ngic-ngigac gbolicne gagaing, yengileng gagale ngagelu hatacmac mi gadaing, miyac. Yenge Sugucnele ngagelu gadaing. I yangucte, yedi yengele ailu homame Wapongti ye hatacmac bagboliyeme fangkewec.+
Kwele-moniyang bafuwanolewec
16 Ilec ailu yanguctihac doma felu kwele esecnele aibaba balaibelu ngic-ngigac mi wosaecaigabeleng. Ailu esecne molickelu kwele esecna ngage-ngage ingucna Kristo wosaeibeng. Nga yanguctihacbac miyac. 17 Ilec ailu monic ye Kristoholec wetackelu gagacka, Wapongti ye bafickeme gbolicne fikelu gagac. Gaga esecnele wiyac yogo biyachac miyac aiwec. Hei, gaga gbolicne yogodi fikelu fagac hocne.+ 18 Yogo sasawa Wapongtacni kwesicaigac. Kristodi amenonggeng badume, yefe yogowa Wapongti nongilengkolec kwele-moniyang bafuwawec. Bafuwame kwele-moniyangte yowa mibeng yegengkenale bole noleme gagabeleng.+ 19 I yangucte, Wapongti Kristoholec game himongtowa yagolec ngic-ngigac yeholec kwele-moniyang ainingte aibaba inguc aiwec. Aime ye ngic-ngigac yengele bikic hegilelu hatacmac mi ngagesiwec. Hegileme ngic-ngigac yeholec kwele-moniyang ainingte, kwelenonggang yowa yogo hocne lome mibeng yegengkecaigac.+
20 Ilec nonge Kristole mic-yowa babeng, Wapongti micnonggeng basanangkeme Kristole ailu ngic-ngigac yanguc edocebacaigabeleng, “Ngenge Wapongkolec kwele-moniyang aining.” 21 Kristo ye bikic mikac. Aime Wapongti nongileng bikic lacnome bikicte ameine yogowa fewec. Feme nongileng yeholec wetackelu Wapongte ngic-ngigac dondonne ailu nalic gagabeleng.+
+ 5:1 2Kor 4:7 + 5:2 Rom 8:23 + 5:6 Hib 11:13-16 + 5:8 Filp 1:23 + 5:9 Kol 1:10; 1Tim 4:1 + 5:10 Ngag 12:14 + 5:15 Rom 14:7-8 + 5:17 Rom 8:1; Gal 6:15 + 5:18 Rom 5:10 + 5:19 Rom 3:23-25 + 5:21 Hib 4:15