6
Bolele umac nga kwele-madic
Nonge Wapongkolec momoc bole balu ganangte yanguc sanangne edocngebagabeleng, ngenge Wapongte kwele-madic baibong, yogo moc wickedaingkale ailu, edocngebagabeleng. Wapongti yogolec yanguc miwec,
“Dameng madicne aime na hedec kwelu mimilocgone ngageiba. Ailu na bikicte ameine baiba, dameng iwa baficguiba.” (Yes 49:8)
Ngagegaing, yakumac dameng madicne aigac, aime ye yanguctihac bikicte ameine bame wasecne aigabeleng.
Aime ye bole noleme ngic-ngigac yenge yogo mibong sowaleme kwelenginengti hegiledaingkale ailu, nonge yengele yefewa okac mi locaigabeleng. Ailu Wapongte mole-baficfocine gagabeleng, yogo aibabanonggeng sasawa ngic-ngigac edalicebalu fangkelu feina sanangnehac gagabeleng. Nonge doicka sanangke-benangkelu umac haicine monic-monic bafuwabeng, umacti hefecnubame gacaigabeleng. Ngic yengi hududi wecnubacaigaing, ailu muc-macka locnubacaigaing, ailu nongele ailu aalic hendolongkolec bafuwacaigaing. Nonge boletowa balu deboc-gboli galu nosing-sawe aicaigabeleng.+ Nonge gbagbacne domalu ngage-ngage-motockolec galu, ulucne ailu ngic-ngigac baficebagabeleng. Ailu Tili Asuholec wetackebeng kwelenonggengti angac kwesacine mikac ngagelu gagabeleng.+ Ailu yowa noine milu Wapongte tapili balu gagabeleng. Gaga dondonne yogodi hudule wiyac ingucne, yogo mole-folenonggeng nga kananonggengti* balu damongkecaigabeleng.
Gocne yengi wac feicne nolecaigaing. Nga gocne yengi nongele sowacne micaigaing. Ailu gocne yengi lobe-yowa ainolecaigaing. Nga gocne yengi mitengnubacaigaing. Nga gocne yengi nongele yowale kwesac-yowa micaigaing. Aime sifu nonge yowa noine migabeleng. Bocyacti nonge ngic omane wacnubacaigaing. Ailu sifu bocyacti ngagecnubagaing. Nonge homanogale ailu sifu gbolicne gagabeleng. Ngic yengi hududi wecnubabong sifu mi homacaigabeleng.+ 10 Ailu ube-hobec ngagelu sifu damengsoc beliyelu gagabeleng. Nonge waweweine galu sifu ngic-ngigac baficebabeng yenge kwelele wiyac madicneholec aigaing. Wiyacnonggeng mikacbenang gagabeleng. Ailu sifu Wapongte wiyac sasawa fanolegac. Silic ingucne gabeng ngic-ngigac yenge funginenonggeng nalic ngage-motodaingte.
Kweledi angac ngagenagulu ganoga
11 Ngic-ngigac Korin taonka gagaing, ngengele ngagelu yowa yegena migabeleng. Ailu nonge ngengele kwelenonggengti angac sugucnehacbenang ngagegabeleng. 12 Aime ngenge nongele ngagelu kwelengineng hefegaing. Nga nongibac ngengele ailu sifu kwelenonggeng mi hefegabeleng, miyac. 13 Adu-madecfocne, na yakumac ngengele yanguc migabac, nongi ngengele aicaigabeleng, silicine ingucnehac ngengi hefaliyelu kwelenginengti nongele angac sugucnehacbenang aingeledaic.+
Kundung nga angoc
14 Ngenge ngic-ngigac gocne ngage-ngagesing mikac, yengeholec mi wetackedabiyeng. Gaga dondonne nga yefe-yowa wewe yeke yowa nalic hefedabiyecte, me? Yogo miyac! Nga angoc nga kundung yeke kwele-moniyang nalic aidabiyecte, me? + 15  Kristodi Aleng Sugucnengineng yeholec kwele-moniyang nalic aidaicte, me? Nga ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec yenge ngic-ngigac ngage-ngagesing mikac, yengeholec ngage-ngagengineng moniyang nalic aidaingte, me? 16 Ailu Wapongte ibu-mac nga siduc-gbong yekele hewacka yowa nalic hefenoga, me? Yogo miyac! I yangucte, nongilengti Wapong gagaineholec, yele ibu-mac. Ilec ngenge ngic-ngigac gocne ngage-ngagesing mikac, yengeholec mi wetackedabiyeng. Wapongti yogolec yanguc miwec,
“Na macne yengela balu yengeholec galu hewacnginang lec-welec aidacte. Galu yengele Wapong aibe yengi ngic-ngigacfocne aidaingte.” (Dep 26:12; Yer 32:38; Esek 37:27) +
17 Ailu Sugucnedi yanguc migac,
“Ngenge yengele hewacka galu wiyac monic wonongkolec bakpaduc mi aidabiyeng, ngenge yenge hegilecebalu baickelu ngengilangkac hikelu gadabiyeng. Ngenge inguc aidaingtewa, na ngengele angacnume bacngebadacte.” (Yes 52:11; Esek 20:24,41) +
18 “Ailu na ngengele Mamacngineng aibe, ngengi nale adu-madecfocne aidaingte, Sugucne Tapilitowa Fileinedi inguc migac.” (2Sm 7:14) +
+ 6:5 2Kor 11:23-27 + 6:6 1Tim 4:12 * 6:7 Folenonggeng, yogolec yanguc ngagecaigabeleng, yogodi tapiliholec wenagunoga. Kananonggeng, yogolec yanguc ngagecaigabeleng, yogo hudule wiyac damongkebeng asa-baba ingucne ailu bole badaicte. + 6:9 2Kor 4:10 + 6:13 1Kor 4:14 + 6:14 Efs 5:11 6:15 Grik yowawa Aleng Sugucnengineng wacine monic Belial kwelengkeicne. Wac yogolec fungine yogo “wiyac omane” me “basowalecaigac”. + 6:16 1Kor 3:16 + 6:17 Miye 18:4 + 6:18 Yer 31:9