7
Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, Wapongti inguc mipangkewec. Ilec nongileng wiyac sasawadi asunonggeng nga socnonggeng hedickeme wonongkolec aicaigac, yogo suweyackelu gbagbacne aidabeleng. Ailu Wapongte hangocnubame alang bacnogabelengte ailu angacnubame molickelu Wapongte bingec ganangte, yogo bamoctoyackelu sugulelu sanangkedabeleng.
Kwele-madic yowa
Ngenge kwelengineng basugulelu angac ngagenoledabiyeng. Nonge ngic me ngigac monic aibaba sowacne mi aicnoibeng. Ailu monic mi basowaleibeng. Ailu kwesacka wiyacngineng monic mi ewalicebaibeng. Ngengele yowa mimoctonogale mi midacte, miyac. Ngenge nongele kwele kwelina gagaing, yogo biyachac edocngebaiba. Ailu homadabelengte me gadabelengte, yogo ngenge nga nonge momochac aiyackedabelengte. Na hangoc mikac yowa edocngebalu ngengele ngagebe feicne aime micaigabac. Ailu nonge umac haicine monic-monicte feina gaebengka ngengi nonge basanangnubaibong. Ilec belic-belic sugucnehac ngagegabac.
Titusdi siduc balu kwesiwec
Foinac, nonge Masedonia prowinswa hike sulumebeng, umac haicine monic-monicti fikenoleme ngiye-domacnonggeng madicne monic mi fikewec. Ngic-ngigac yengi weyebic ainoleibong, aime kwelenonggengti hangocnubame gaibeng.+ Aime Wapong ye ngic-ngigac kwele-umackolec gabong basanangebacaigac, yeuctihac Titus saleme nongela kwesiwec, yogodi basanangnubawec. Ailu Titus kwesiwec, yogo sugu miyac, ngengi wenucka mibasanang aicnoibong, ye yowa yogo edocnulu basanangnume ngageiba. Ailu ngenge nganicnunogale angac ngageibong. Aime umac yogolec ailu ubengineng hobeleme kwele-sowac ngageibong. Ailu ngenge wenucka nale angac sugucnehac ngageibong, ye yogo momochac edocnume beliyeiba.
Siyeckelu gaibong
Hibine kwelengkeiba, yogodi kwele-sowac bafuwangelewec. Na yogo ngagelu dameng bangkacnemac ngageboc aiiba. Nga yanguctihacbac ngageboc mi aigabac.+ Na ngengele kwele-madic ngagelu beliyegabac. I yangucte, ngenge kwele-sowac sugu ngagedabong yogo mi beliyedaba. Ngenge kwele-sowac ngagelu kwele-hefaliyec aiibong. Ngenge Wapongte angac nga ngage-ngage balaibebong kwele-sowac bafuwangelewec. Inguc ainingte yanguctihac molickelu nongele hibile ailu umacngineng fikewec, yogo biyachac miyac aiwec. 10 I yangucte, Wapongti kwele-sowac bafuwangeleme kwele-hefaliyec ailu wasecne aidaingte, yogo kwelenginengti ngageboc mi aigaing. Himongte kwele-sowac, yogodibac homac bafuwangeledaicte.+
11 Ngagegaing, Wapongti kwele-sowac ingucne bafuwangeleme yogodi ngengela noine yanguc fikengelewec, ngenge tatakic mikac aigaing. Ailu aibaba bikicineholecte hangocngebame, yogowacni baickegaing. Ailu yenge bikic yogolec aibong ngenge aalicngebagac. Ailu mibating aingeleningte mimedec aigaing. Ailu nganicnunogale aingelecaigac. Ailu nale dogbac aicaigaing. Ailu ngicti bikic aiwec, ye mibating aicnoibong. I yangucte, gagangineng yogodi bucbuchac gbagbacne fikeme nganicaigabeleng. 12 Ilec na molickelu hibi kwelengkengeleiba, yogo ngic monicti agoine basowalewec, Ngic yogo me agoine, yekele ailu hibi yogo mi kwelengkeiba, miyac. Ngenge Wapongte haicka nongele kwelenginengti angac ngagecaigaing, yogo fikelu yegengkeme ngengungtihac yogo ngani-motoningte ailu inguc kwelengkengeleiba. 13 Yogodi basanangnubame gagabeleng.
Titus hefoleibong
Galu taockelu yanguc ngageibeng, ngenge sasawadi Titusle kwele nga asuine yogo bamogungkelu tapili gbolicne bafuwacnoibong. Nonge yogo ngagelu belic-belic sugucnehac ngagebeng yogodi basanangnubawec. 14 Na Titusle haicka ngenge mitengngebalu yanguc edoiba, ye ngengela fulu nganicngebame na mi gamenuwec. Nonge ngengela fulu yowanonggeng sasawa yogo noine miibeng, silicine ingucnehac Titusle haicka mitengngebabeng noine fikewec. 15 Ye ngengele ngagelu kweleinedi angac sugucnehac ngagegac. Ye ngengela fume ngengi mac holecnolu hangoc ailu dengdengngebame yowaine ngageibong, ye yogo mi ngigeckewec. 16 Ngenge sanangne gagaingte na ngageboc mikac beliyegabac.
+ 7:5 2Kor 2:13 + 7:8 2Kor 2:4 + 7:10 Mat 27:3-5; Hib 12:16-17