8
Yerusalem yengele babafic
Ngic hae-gbafocne, Wapongti Masedonia habu gagaing, yenge kwele-madic wenucka aiyeleme gagaing, yogo edocngebanogale ngagegabeleng.+ I yangucte, yenge umac feina doic ngagelu waweweinebenang galu sifu belic-belic homacnehac ngagelu ibu umacnehac loibong.* Yenge wiyac fayelewecsoc yogo loibong. Aime loibong, yogo sugu miyac, yenge wiyac sugucnehac ewalilu loibong. Inguc nganilu mibe yegengkegac. Aime nani aibe yenge mi loibong. Yenge yengungtihac inguc ngagelu loibong. Yenge sanangne mikpafeng ainolelu yanguc edocnubaibong, “Nonge inguchac yengeholec kwele-madicte aibaba taockelu Wapongte bingec yenge baficebanogale ngagegabeleng.” Inguc mibong yanguc ngageibeng, yenge molickelu moneng ngagesilu lodaingte. Aimebac yenge molickelu Wapongte ngage-ngage nga angac balaibelu yengileng Sugucnele molewa lonaguibong. Silicine ingucnehac nongela taockelu inguchac ainoleibong.
Inguc aibong, Titus ye kwele-madicte ibule bole yogo lonogale ngengela fungkewec, ye bole yogo bamoctonale mipangkelu sanangne edoibeng. Ngengela wiyac sasawa umacnehac fagac. I yangucte, ngage-ngagesing nga yowa madicne mimingineng fangelegac. Ailu ngage-ngage-motoc nga bolele angac ailu nongele kwele-angacngineng fangelegac. Inguc fagacte ngenge inguchac kwele-madicte wiyac sugucnehac lodaing.+
Na yowa yago ung-yowa mi edocngebagabac, miyac. Masedonia habu yenge bole yogo banogale angacngineng fagac. Aime yenge ingucne ngenge ngic-ngigac yengele kwelenginengti angac noine ngagegaing me miyac, yogolec lokwesacka locngebagabac. Ngenge Sugucnenonggeng Yesu Kristo yele kwele-madic ngagegaing. Ye honocmengka wactowaineholec galu ngengilengte ailu macine hegilelu waweweinebenang ailu gawec. Ye waweweine aiwecte ngengileng kwelele wiyactowanginengkolec aiibong.+
10 Ngenge hifa bageina bole yogo sugu molickelu mi baibong, miyac. Ngenge molickelu angac biyachac ngagelu mipangkeibong. Ilec ngenge ibu loningte nale ngage-ngage taockebe yogodi baficngebadaic. 11 Ngenge molickelu efeckelu bole yogo kwele-angacka baibong, ingucnehac mamang hidulu yanguctihac bolengineng nalic aime yogo bamoctodaing. 12 Aime ngenge efeckelu wiyacngineng fangelegacsoc ibu lodaingte, yogo Wapongte haicka madickegac. Nga wiyacngineng mi fangeledaictewa, yogolec yowaine mikac.+ 13 Ngic-ngigac gocne yenge umacngineng mikac gadaingte. Nga ngengibac baficebanogale ibu lolu umackolec gadaingte. Aibaba ingucnedi mi madickegac, miyac. Ngenge gagangineng silicine moniyang ailu ganingte migabac. 14 I yangucte, dameng yanguctihac ngengela wiyac bocyac fagac, wiyac yogolec nebocine ngic-ngigac wiyac monicte kpungkecaigaing, yenge baficebadaingte. Aime lobewa gacgu ngenge wiyac monicte kpungkedaingtewa, iwa yengela wiyac bocyac fadaicte, yogodi ngenge inguchac baficngebadaingte. Ngenge inguc ailu gagangineng silicine moniyang gadaingte. 15 Yogolec Wapongte hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ngic nosing bocyac bawec, yele nosing andoine aicnowec. Nga efecnemac bawec, yebac ingucnehac nosing andoine aicnowec.” (Wah 16:18)
Hiye-moneng madicne damongkenoga
16 Aime nonge ngengela kwele-madicka bole bacaigabeleng, silicine ingucnehac Wapongti Titusle kwele kwefangkeme ye ngengela boleine kwele-madicka balu gawec. Yogolec Wapong mitengkegabac. 17 Ye ngengela bole banale mikpafeng aicnobeng kweleine biyachac lolu yeicne mibasanang ainagulu angac sugucnehac ngagelu efeckelu ngengela fudaicte.
18 Aime ngic hae-gbanonggeng monic, ye Siduc Madicne mime Yesule habu sasawa gagaing, yenge yele mibong madickecaigac, ye salebeng Titusholec momoc fudabiyecte. 19 Sugucnedi wac feicnehac banale ailu baficebanogale edalicebalu nonge kwele-madicte ibu kpaduckelu gagabeleng. Yesule habu yengi ngic yogo bawosaeibong, ye nongeholec momochac ibu yogo balu hikenoga. 20 Aime ibu sugucne yogo wenuc damongkelu gagabeleng, monicti yogolec lobe-yowa midaickale, nongileng momochac balu hikenangte angacnubagac. 21 Sugucnele haicka sugu miyac, ngic-ngigac yengele haicka momochac aibaba madicne aibeng madickegac. 22 Ailu nonge ngic hae-gbanonggeng monic salebeng yekeholec fudaingte. Ngic yogo ye bole haicine monic-monicte angacine sugucnehac ngagecaigac, nonge dameng bocyac yogo nganilu kwelenonggeng madickewec. Ailu ye ngengele ngageme feicne aigac.
23 Aime ngic yogo nga ngic hae-gbanonggeng monic yeke Yesule habu yengele salecebaicne galu bolenginac Kristole wac bafecaigabiyec. Aime na Titusle yanguc mibe ngageibong, ye bole agone aime noke momoc ngengela fulu bole bacaigabelec. 24 Ilec ngenge Yesule habu yengele haicka angacngineng edalicebalu kwelenginengti yengele angacngebadaic. Aime nonge ngengele ngagelu yowa madicne miibeng, yogodi kwesac mi aidaic.+
+ 8:1 Rom 15:26; 2Kor 9:1-2 * 8:2 1 Korin 16:1 iwa Poldi ibu yogolec kwelengkewec. Yesule habu Yerusalem iwa umackolec gaibong. Ilec ibu yogo yenge yeledaicte. + 8:7 1Kor 16:1-2 + 8:9 Mat 8:20; Filp 2:6-7 + 8:12 Mrk 12:43-44 + 8:24 2Kor 7:13-14