9
Ibule yowa
1-2 Aime na Wapongte bingec yenge baficebanogale kwelengkengelegabac. Ngenge bole yogo banogale biyachac efeckeibong yogo ngagegabac, hibi yagowa yowa yogo nalic hegiledackalesoc. Aime Masedonia yengele haicka ngengele yanguc mitengngebacaigabac, “Ngic hae-gbafocnonggeng Akaia gagaing, yenge bole yogo banogale hifa bageina biyachac efeckeibong.”* Ailu ngengi wiyac yeleningte kwele-efec bafuwaibong, homacne yenge ngengele siduc yogo ngagelu kwelengineng fangkeme yenge inguchac ainogale ngagesiibong.+
Aime nongi mitengngebaibeng, yogodi noine mikac aidaickale, ngic hae-gbafocnonggeng yogo salecebabeng fugabiyeng. Ailu yowa biyachac miibeng, ngenge yogo ingucnehac Wapongte bingec baficebanogale efeckelu gadabiyeng. Aime gacgu funogale mibe, Masedonia ngic gocne yenge naholec fulu nganicngebabong ngenge ibule bole yogowa mi efeckedaingtewa, ibac nonge nga ngenge momochac gamenubadaicte. Ilec ailu nani ngic hae-gbafocnonggeng sanangne edocebabe yenge molickelu ngengela funingte ngagegabac. Yenge fulu baficngebabong ngenge kwele-madicte wiyac lobong hikenogale biyachac mipangkeibong, yogo bamockelu kpaduckelu lolu gadabiyeng. Aime ngenge kwele-umacka ibu lodaingkale ailu, ibungineng kwele-madicka lonogale ngic hae-gbafocnonggeng salecebabeng fugabiyeng.
Kwele-madicka wiyac yelenoga
Monic ye nosing efecnemac bolewa duwedaicte, ye noine efecnemac badaicte. Nga monic ye nosing bocyac duwedaicte, ye noine umacnehac badaicte, ngenge yogo ngagesidaing.+ Silicine ingucnehac monic ye kwele-madicka ngic-ngigac wiyac yeleme, Wapongti yele kwele-angac ngagecnodaicte. Ilec ngenge ngagebocka me ngic-ngigac gocne yengi kpafengngebabong ngic-ngigac wiyac yeledaingte, yogodi mi madickedaicte. Ngenge kwelenginang filesoc wiyac monic biyac ngagepangkeibong, yogo yeledaing. Inguc aibong Wapongti kwele-madicka nalic baficngebalu game wiyac fangeledaicte, aime ngenge damengsoc woc-wiyacte mi kpungkedaingte. Inguc ailu ngenge bole madicne balu nalic baficebadaingte. Yogolec yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ye angacine balaibelu wiyac homacnehac botoc balu ngic-ngigac waweweine yelegac. Yele pasi dondonne, yogo damengsoc faginowagac.” (Mige 112:9)
10 Wapongti wasecne bafuwame bole fileinedi wasec yogo duwegac. Ailu nosingngine inguc bafuwacaigac, ye ngengele wasec ingucnehac bafuwalu noba-nosingngineng bocyac bame sawedaicte. Aime ngenge aibabangineng dondonne, yogolec noine bocyac taockeme taoc ailu hikedaicte.+
Yesule habu yengele babafic
11 Ngenge kwele-madicka baficebalu wiyac yelenogale aibong ngengela wiyacngineng bocyac fikedaicte. Inguc aime nonge kwele-madicte wiyac yogo ngic-ngigac yelebeng yenge Wapong kwele-madic micnodaingte.+ 12 Ngenge babafic bole balu, yogodi Wapongte bingec yenge wiyac monicte kpungkecaigaing, yogo baficebadaingte. Yogodi socngineng sugu mi baficebadaingte, miyac. Yogo Wapongta inguchac kwele-madic homacnehac micnodaingte. 13 Ngenge yowa balaibelu ngic-ngigac babaficte bole yogo bacaigaing, yenge yogo nganidaingte. Inguc nganibong ngenge Kristole Siduc Madicne mibong yegengkeme, yenge nga ngic-ngigac sasawa momochac baficebacaigaing, yogo ngagelu Wapongte wac bafedaingte. 14 Aime Wapongte kwele-madic sugucnehac ngengela fagacte yenge ngengele angacebame ngengele milockedaingte. 15 Wapongti kwele-madicka wiyac nolewec, yogo Yesu hocne. Yele funginele yowa wenuc minogale kpungkegabeleng. Yogolec mitengkenang.
* 9:1-2 Korin taon yogo Akaia prowins iwa fawec. + 9:1-2 2Kor 8:1-7 + 9:6 Ynn 11:24-25 + 9:10 Yes 55:10 + 9:11 2Kor 1:11; 4:15