10
Salecebaicne aibabangineng
Ngic-ngigac gocne yengi nale yanguc micaigaing, “Pol ye nongilengkolec yawa galu hangocka yowa ulucne micaigac. Nga dalicka hikelu yowa sanangne hangoc mikac kwelengkelu lome hikecaigac.” Kristo ye ulucne. Ailu ye kwele-efecka yefe yogo balaibegac. Ilec na aibaba ingucne kpafengebanogale aineleme foloineholec edocngebagabac. Na ngengela fulu hangoc mikac yowa sanangne edocngebanogale mi ainelegac. Ilec aibabangineng aidaingtewa, yowa sanangne mibele mi aidaing. Aimebac na ngengela fube ngic gocne yengi nale yanguc micaigaing, “Pol ye kwele esecnele aibaba balaibelu boleine balu gagac,” yenge yowa sanangne yogo hangoc mikac nalic edocebadacte.+
Nonge soctepecka gagabeleng, yogo noine. Aimebac hudu yuwenac yogo kwele esecnele aibaba mi balaibegabeleng, miyac. Lebe-maleku nga hudule wiyac balu gagabeleng, yogo sockacni miyac. Yogo Wapongtacni ailu yogo tapiliineholec. Aime nonge yogo balu sowacnedi oda ingucne aigac yogo hembalackelu kwesac ngage-ngage baickegabeleng.+ Aibaba nga ngage-ngage feicne sasawa yogodi Wapongte ngage-ngage gbolongne yogo wecaigac, nonge yogo momochac baickegabeleng. Baickelu ngage-ngage yogo Kristole yowa balaibeningte hefelu bageina logabeleng. Aime ngenge nongele yowa balaibebong yegengkegac, dameng iwa gocne yowa kwekwe aigaing, yogolec ameine sasawa badunangte efeckelu gagabeleng.
Aime monicti yanguc ngagedaicte, “Na Kristole ngic gagabac.” Ye yeuctihac inguc ngagepangkedaictewa, nonge Kristole ngic ye ingucnehac gagabeleng. Yogo inguchac yeuctihac ngagesidaic. Ngenge inguc ngagesibong, ye nga nonge aibabanonggengti ngengela fikelu yegengkedaic. Sugucnedi bole-yowa tapiliineholec nolewec, yogo ngenge basowalecngebanogale mi nolewec, miyac. Ye ngenge basanangngebanogale tapili nolewec. Na tapiline yogolecsoc fagac, ailu yogo ngagebe feicne aigac. Inguc taockelu migabacte ailu, yogolec mi gamenudaicte.+ Ailu hibi kwelengkecaigabac, yogodi hangoc sugucne fikengelenale mi ngagesicaigabac. 10 Aime gocne yengi yanguc micaigaing, “Polle hibi yogo yowa dacine nga umacineholec. Aimebac ye kwesilu nongilengkolec galu sockapec tapili-wawa galu yowa mime, ngic-ngigac yenge yowa omane milu hegilegaing.” 11 Ngic-ngigac inguc micaigaing, yenge yanguc ngagesidaing, nonge dalicka galu yowa dacineholec hibiwa kwelengkecaigabeleng. Aime iwa fulu ngengeholec galu aibabanonggeng aicaigabeleng. Nga hibiwa kwelengkeicne yogo silicine moniyang aiboc gagabeleng.
Bole-yowa silicina balaibenoga
12 Gocne yengibac yanguc micaigaing, “Nani nongileng hewacka sugucne gagabac.” Yenge yogo mingagec ailu wosaenagucaigaing. Ngic ingucne yenge yengileng sugu wosaecnagulu maaine locaigaing, yenge wiyac monic mi ngage-motolu yefe lilogaing. Aime nonge domalu madi nongileng feicne gagac, yogo nalic mi midabelengte. 13 Wapongti bawosaecnubalu bole-yowa noleme nonge yogo balaibelu ngengela inguchac fuibeng. Aime nonge Wapongte maa yogo sugu balaibelu bafelu midabelengte. Maa yogo ewalilu socnonggeng nalic mi bafelu midabelengte.+ 14 Nonge molickelu ngengela fulu Kristole Siduc Madicne edocngebaibeng, yogo Wapongte maa mi ewaliwec. Nga ngengela mi fudabengka, bolenonggengte yowa-siduc yogodi maaine ewalime soc bafefe aidecka. 15 Aime gocne yenge bole biyachac baibong, nonge iwahac hikelu nongi molic-molic ailu feicne ainangte milu monic mi bacaigabeleng, miyac. Nonge yanguc ngagelu wangec gagabeleng, ngengele ngage-ngagesingti sugulelu sanangkeemewa, nongele bole yogo ngengela inguchac sugulelu sanangkedaicte.
16 Aime ngenge ngage-ngagesingka sugulelu sanangkebong, nonge ngengele lobewa mac-himong gocne falegac, iwa inguchac hikelu Siduc Madicne mibe yegengkeyeledaicte. Inguc ailu iwa ngic monicte bolele molic-molic ailu feicne aigabeleng mi midabelengte. 17 Aime
“Monic ye mime feicne aidaicte, ye Sugucnele mime feicne aidaic.” (Yer 9:24) +
18 Sugucnedi ngic monic bafegac, yele ngageme ngic madicne aigac. Nga monic ye yeuctihac socine bafegac, yedibac ngic madicne mi aigac.+
+ 10:2 1Kor 2:3; 4:21 + 10:4 Efs 6:13-17 + 10:8 2Kor 13:10 + 10:13 Rom 12:3 + 10:17 1Kor 1:31 + 10:18 1Kor 4:4