11
Salecebaicne kwesacine
Ngenge ngageebongka na kwele-sifuc yowa monic mibe tatakic mikac ngageningte aigabac. Wapongti wiyac yeicne sugu ainale bocyac aicnocaigac, silicine ingucnehac nani ngengele bocyac ainelecaigac. I yangucte, ngigac monic ye ngic bingecine biyachac micnoibong gacaigac, nani silicine ingucnehac Kristola ngenge ngigac-bingecne gbagbacne locngebabe ganingte ngagesigabac.+ Ngenge Kristo ngagepangkelu gbagbacne galu kweledi yele sugu angac ngagegaing. Aime hemadi Ewa kwesackelu lokwesacka lowec. Silicine ingucnehac monicti gagacka, gagangineng gbagbacne nga Kristole angac sugu ngagecaigaing, yogolec ngage-ngage ewalicngebadaickale, hangocnugac.+ Na aibabangineng monic nganicaigabac, yogo nalic mi aigac. Nongi Yesule siduc milu edocngebalu wedungeleibeng. Aime monicti kwesilu yogo hegilelu Yesu silicine monicte siduc milu edocngebalu wedungelecaigac. Me ngenge yele yowa mi wosaelu moc sugu kwele-madicka ngagecaigaing. Ailu ngenge Asu biyachac baibong, yogo hegilelu asu silicine monic ngic yengelacni kwele-madicka bacaigaing. Me nonge Siduc Madicne milu edocngebalu wedungeleibeng. Ailu yogo hegilelu siduc madicne silicine monic mime, ngenge yogo inguchac mi wosaelu moc sugu kwele-madicka ngagecaigaing.+
Naneuc yanguc ngagesigabac, ngic yenge salecebaicne feicnebenang wacebagaing, na yengele bagewa mi gagabac, miyac.+ Yowa mimile tapili yenge ingucne nala bocyac mi fagac, yogo noine. Aimebac ngage-ngage-motoc yogo andoinebenang fanelegac. Nonge ngage-ngage-motoc yogo yefe haicine monic-monicka ngengela biyachac bafuwabeng nganiibong.+
Ngengi feicne ainingte bawacnaguiba. Na hiye-monengte ailu Wapong yeicne Siduc Madicne mi mibe yegengkengeleme gaiba.* Ilec ngagebong na bikickolec aigabac, me? Yogo miyac!+ Aime na ngengela bole babele Yesule habu gocne yengi hiye-moneng neleibong. Nelebong yenge mi baficebalu hise ngic ingucne balu ngenge baficngebaiba, yogo noine.+ Ailu na ngengeholec galu wiyac gocnele kpungkeiba. Kpungkelu umacne yogo ngengelacni ngic monic mi lacnoiba, miyac. Ngic hae-gbafocnonggeng Masedonia prowins iwacni kwesiibong, yengibac woc-wiyacte kpungkeiba, yogo sasawa baficnuyackeibong. Inguc aibong na umac monic mi ngeleiba. Ailu monic mi ngeledacte. 10 Aime ngic-ngigac Akaia prowinswa gagaing, yengelacni wiyac monic mi balu naneicne aibaba feicnele mibe yogo nalic mi hedickedaingte. Foinac, Kristole yowa noine nala fagacte yowa noine migabac. 11 Na omale babafic monic neleningte mi ainelegac? Na kwelenedi ngengele angac mi ngagegabac, ngenge inguc ngagegaing, me? Na kwelenedi ngengele angacnugac, yogo Wapongti ngagegac. 12 Ngenge ngic gocne wiyac yelebong, yenge nongeholec soc moniyang ainingte ailu socngineng inguchac bafenogale aidaingte. Yenge inguc midaingkale, na aka yogo holelu hiye-monengte aibaba weni yogo aicaigabac, yogohac ailu gadacte.
13 Aime ngic ingucne yenge kwesac ailu salecebaicne ingucne aicaigaing. Ailu bole noine monic mi balu silicnginengti hefaliyeme Kristole salecebaicne yengele silic ingucne ailu gacaigaing. 14 Aibaba ingucne aibong ngenge mi kwatackedaing. Satang ye ingucnehac yeicne silicine bafaliyeme angocte angelo, yogo ingucne aicaigac. 15 Ye inguc aime, yele mole-baficfocine yenge inguchac silicngineng bafaliyebong aibaba dondonnele mole-bafic, ingucnehac aicaigaing. Aime yogo wiyac efecne aigac. Ailu yenge gacgu dameng moto-motoina aibabangineng yogolec ameine badaingte.
Kwele-sifuc yowa ingucne
16 Aime monic ye nale yanguc mi ngagedaic, “Ye kweleine sifuwegac.” Yogo hatacmac edocngebagabac. Ailu ngenge nale inguc ngagegaingka, ngenge kwele-sifuc ngic bacebagaing, ingucnehac na bacnubong ngic ingucne ailu mibe ngagedaing. Inguc aime na inguchac neicne wacne bafelu yowa kpisicnemac midacte. 17 Ailu yowa yago migabac, yogo Sugucnele mic balaibelu mi migabac, yogo kwele-sifuc yowa ingucne naneuc milu wacne bafelu migabac. 18 Ngic bocyac yenge socte ngage-ngage balaibelu yengileng wacngineng bafeningte yowa micaigaing. Ilec ailu na inguchac neicne wacne bafelu yowa gocne minogale ngagegabac. 19 Aime ngenge ngengungtihac ngage-ngage-motockolec gagabeleng inguc ngagegaing. Ailu ngenge kwele-sifuc yowale aka monic mi holelu angacka ngagecaigaing, aibabangineng yogobac nganilu gagabac. 20 Ngic gocne yengi kwelec kwekwe bacngebagaing, me woc-wiyacngineng ewalicngebagaing. Me ngengi baficebaningte kwesacngebagaing, me wacngineng bafegaing, me we-wepatang aingelegaing. Yenge inguc aibong ngenge yogo nganilu ngengi aka monic mi holeyelecaigaing, miyac. 21 Nonge aibaba ingucne ainogale tapilinonggeng mi fagac, na yowa ingucne minogale gamenugac.
Polle fungine
Aime ngic gocne yenge hangocngineng mikac galu wacngineng bafecaigaing, na ingucnehac hangoc mikac kwele-sifuc yowa milu wacne bafebe ngagegaing.+ 22 Yenge Hibru ngic, me? Oc, na inguchac Hibru ngic. Yenge Israel ngic, me? Oc, na inguchac Israel ngic. Yenge Abraham ngambofocine, me? Oc, na inguchac yele ngambo hocne aigabac. 23 Aime yenge Kristole mole-baficfocine aigaing, me? Na yengele feicne aigabac. Ailu hatacmac kwele-sifuc yowa ingucne taockelu migabac. Na Kristole bole ewalicebalu balu gagabac. I yangucte, ngaba yengi dameng bocyac muc-macka locnubong ngiyeiba. Ngiyebe yenge dameng bocyac muc-hududi umacnehac wecnuibong. Aime dameng bocyac homanogale ailu gaiba.+
24 I yangucte, alec 5 Yuda ngic yengi umbikadi wecnuibong. Aime 5 yogolec kwelina moniyang moniyang hibe alecine 39 aiwec. 25 Ailu dameng habackang Roma yengele hudu-baba ngic yengi hududi wecnuibong. Ailu dameng moniyang posadi holecnuibong. Nga dameng habackang lac-wagewa hikebe lac-wage kiwecka haume hauiba. Haulu dameng monicka deboc moniyang nga hadeng moniyang kiwec feina faiba.+ 26 Na dameng bocyac himongne himongne lolicke hikelu misa sugucne falockebe wecnume sowalenogale aiiba. Aime kindololo ngic yengi yefewa basowalecnunogale aiibong. Ailu neicne alingfocne yengi basowalecnunogale aiibong. Ailu Israel yengele alingkacni miyac, yengi basowalecnunogale aiibong. Nga taon gocna ngic yengi basowalecnunogale aiibong. Ailu himong kisiwa misaine mikacka, nga kiwecka galu umac bafuwaiba. Aime ngic hae-gba ingucne kwesacnulu basowalecnunogale aiibong.+
27 Inguc ainelebong sifu bole sugucnehac doickolec balu gaiba. Bagacgu dameng bocyac gung-gboli galu nosing nga misale homalu gaiba. Ailu nosing-sawe gaiba. Aime dameng bocyac ngakpi-kpolucte basackelu aibibiyelu tilodi homacne bacnume gaiba. 28 Ailu umac yogo sugu miyac, na hadengsoc Yesule habu sasawa damongebanogale ngagelu ngageboc ailu bole umacnehac balu gagabac. 29 Habu yengelacni monicti tapili mikac aime, na yogolec inguchac tapiline wacaigac. Aime yengelacni monicti agoine monic fuluckeme bikic bafuwame, yele umac yogo nganibe kwelena dac ingucne lobecaigac.
30 Na soc bafefele mi ainelegac. Aimebac wacne bafenogale mibe, wiyac gocnedi tapiline bawawecte ngagelu bafelu midacte. 31 Na yowa kwesacine mi migabac, yogo Sugucnenonggeng Yesu Kristo yele Mamac nga Wapong, yedi ngagegac. Yela mimitengti mimiteng fagidaicte. 32 Na Damasko taonka gabe ngictau Aretasle gawanadi na bacnuningte taonte odale nuina damongfocine locebawec.+ 33 Locebame alingfocne yengi na baficnulu uficka umengnulu taonte odale gbelong nuwa yefe locnubong oda lobina haulu yele molewacni hangoc hikeiba.
+ 11:2 Efs 5:26-27 + 11:3 Fike 3:4,13 + 11:4 Gal 1:8-9 + 11:5 1Kor 15:10; 2Kor 12:11 + 11:6 1Kor 2:1,13 * 11:7 Ngic ye hiye-monengte ailu bole bacaigac, yele bole yogo wiyac feicne aigac, Korin ngic-ngigac yenge inguc ngagelu gaibong. Ilec gocne yenge ngagebong Polle bole yogo wiyac omane aiwec. + 11:7 1Kor 9:18 + 11:8 Filp 4:15-16; 2Kor 12:13 + 11:21 Filp 3:5 + 11:23 Sale 16:23 11:24 Grik yowawa yowa yanguc fagac, “40 yogowacni moniyang sugu hegileibong.” Aibaba yogolec fungine Yefe-yowa 25:2-3 iwa migac, hudu 40 nalic wedaingte. Aime Yuda ngic yenge yefe-yowa mi hegiledaingkale ngagelu moniyang hegilelu 39 sugu wecebalu gaibong. + 11:25 Sale 16:22; 14:19 + 11:26 Sale 9:23; 14:5 + 11:32 Sale 9:23-25