12
Poldi wiyac nganiwec
Funginene gocne taockelu wacne bafebe, yogodi ngenge nalic mi baficngebadaicte. Ailu sifu yogo migabachac. Sugucnedi gung-didicka edalicnulu yowa sangkeicne milu edocnuwec, yogo minogale aigabac. Ngic monic Kristoholec wetackelu gagac, ye ngagegabac, ye honocmeng habackang,* Wapongti iwa fuluckeme fewec. Aime yakumac gabeng hifaine 14 aigac. Ailu ye sockolec fewec me socine hegilelu fewec, yogo mi ngagegabac, Wapongtibac yogo ngagegac. Na ngic yogo ngagegabac. Ailu ye sockolec me socine mikac fewec, yogo mi ngagegabac, Wapongti ngagegac. Ngic yogo ye fuluckeme felu Wapongte mac madicnebenang iwa galu yowa gocne ngicti mimilesoc miyac. Ailu mi minogale aka-yowaineholec fagac, yogo ngagewec. Na ngic yogolec wacine bafedacte. Naneicne wacne mi bafedacte, miyac. Na tapiline waicne. Ilec ailu funginene bafelu migabac.
Naneicne soc bafenogale angacne fadecka, yogo kwele-sifuc yowa mi aidec, yowa noine midacte. Ailu ngic yenge yogo ngagelu mimiteng ainelelu socne bafedaingkale, hegilegabac. Ngic-ngigac nganicnucaigaing, me siducne ngagecaigaing, yefe yogowa sugu nale fungine ngagesicaigaing.
Wiyac monic
Wiyac feicne sangkebenangkeicne milu edocnuwec. Yogolec ailu socne bafebele Wapongti mi ngagewec. Ilec na wiyac monic somang ingucne socna fikewec fagac, yogo Satangte bolele aleng monicti doic nelecaigac.+ Neleme wiyac yogo socnacni baickenale Sugucne sanangne milockebe alecine habackang biyachac aiwec. Aime Sugucnedi yanguc edocnuwec, “Nale kwele-madicti ga andocgulu fadaicte. I yangucte, nale tapilidi tapili-wawa yogolec gagawa bucbuchac yegengkegac.” Inguc miwecte yanguc ngagegabac, Kristole tapilidi somecnunale tapiline waicne yogo bafelu midacte.+ 10 Ilec ailu na tapili-wawa nga umacka gabe midelec ainelelu weyebic ainelebong kwele-umac ngagecaigabac. Inguc ainelebong Kristole ailu umac yogolec angacnugac. I yangucte, na tapiline waicne galu yogowahac tapiliholec aicaigabac.
Pol ye salecebaicne noine
11 Ngengi kpafengnuibongte ailu kwele-sifuc ngic ingucne aigabac. Ngenge ngengungtihac nale bole edalicebabong madickedecka. I yangucte, na ngic omane gaibawa, sifu salecebaicne ngic feicnetowa wacebaibong, yogo yengele wamicne monic mi gacaigabac.+ 12 Na ngengele hewacka bolene umackolec balu sanangne gaiba. Yogo ngengi ngagesingkeningte pasile maaine haicine monic-monic, nga pasi mi ngani-nganiine ailu pasi damuineholec fikengelewec. Salecebaicne yengele bolele maa yogo babe fikelu yegengkeme nganiibong.+ 13 Ailu Yesule habu gocne yengele hewacka bole baiba, yogo ngengeholec galu silicine monic baiba, ngenge inguc ngagegaing, me? Wiyac moniyang sugu fagac, na moneng-mafale ailu umac monic mi bafuwangeleiba. Yogo nganibong sowacne aiibawa, ngenge nale sowacne yogo hegiledaing.+
Hikenogale efeckeicne
14 Ngagegaing, ngengela hatacmac funogale efeckegabac, fube alecine habackang aidaicte. Fulu socte babaficte umac mi ngeledacte. Adu-madec yengi nenggac-mamac yengele wiyac mi bakpaduc aidaingte, miyac. Nenggac-mamac yengibac adu-madecfocngineng yengele wiyac bakpaduc aidaingte. Ilec na woc-wiyacngineng banogale mi fudacte, miyac. Na ngengele ailu fudacte. 15 Ailu ngengi gagangineng madickenale ailu na moneng-mafa fanelegac, yogo kwele-madicka nalic baficngebalu longeledacte. Ailu yogo sugu miyac, naneicne gaga inguchac bucbuchac ngengele kwele-ilucte ailu nalic hegiledacte. Na ngengele kwelenedi ago bacngebalu angac sugucne ngagegabacka, ngenge omale nale angac kpisicnemac ngagegaing?
16 Na umac monic mi bafuwangeleiba, ngenge yogo yakumac hocne ngagegaing. Aime na kwesac-ngic, mic-heloc ailu wiyacngineng ewalicngebaiba, ngenge inguc ngagegaing, me? 17 Ailu ngic salecebabe fuibong, yengi nale ngagesilu wiyac monic ewalicngebaibong, me? Yogo miyac. 18 Ailu nani Titus ngengela funale sanangne edobe ngic hae-gbanonggeng monic yeholec momoc salecepabe fuiboc. Fulu Titusdi inguchac wiyac monic ewalicngebawec, me? Yogo miyac. Noke asu moniyang balaibelu gagabelec, me? Oc, noke aibaba moniyang balaibeibec.+
Ngagebocte yowa
19 Nonge funginenonggeng mibeng madickenale migaing, ngenge inguc ngagesigaing, me? Yogo miyac. Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, nongebac Kristoholec wetacke galu Wapongte haicka yowa migabeleng. Ailu ngenge locngebabeng sugulelu sanangkeningte bole sasawa bagabeleng. 20 Na ngengela fulu ngagebe ngenge nale angac mi balaibedaingte. Ailu ngenge inguchac nale mi angacngebadaicte. Ilec ailu hangocnugac. Ngenge yowangineng mife-miwa nga hasowac ailu, aalic ngagelu bonec nono galu, sulecebalu, gube kwelu, socngineng bafelu, kwele-moniyang mi gabong, ngenge silicngineng ingucne nganicngebadackale, hangocnugac. 21 Aime fulu ngengelacni ngic-ngigac bocyac yenge bikic bafuwalu aibaba wonongkolec, nga selo-boic aibaba ailu gaibong. Ailu gaga kosa gaibong, aibaba sasawa yogo mi hegileibong. Yogo yenge nganicebalu hii kwele-sowackolec aibe, Wapongti ngengele haicka bacnu wadaickale, hangocnugac.+
* 12:2 Polle damengka ngic gocne yengi ngagelu yanguc milu gaibong, honocmeng habackang fagac. Monic yogo sawawa kaguwa nga nango gagaing. Nga monic yogo sawawabenang asocmeng nga tamacne gagaing. Nga monic yogo Wapongte mac ngiye-ngiye fagac. Ilec honocmeng habackang wackelu gaibong. 12:6 Yowa noine, yogo Pol yeicnele ngagelu ngic monic miwec. + 12:7 Yop 2:6 + 12:9 Filp 4:11-13 + 12:11 2Kor 11:5 + 12:12 Rom 15:19 + 12:13 2Kor 11:9 + 12:18 2Kor 8:6,16-18 + 12:21 2Kor 13:2