13
Kristo ye tapiliineholec gagac
Na hatacmac ngengela funogale ngagegabac, iwa fube dameng habackang aidaicte. Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ngic yaeckang me habackang yenge yowanginengti moniyang aidaictewa, ngenge bikic-baba ngicte yowa nalic wosaelu noine midaingte.” (Yef 19:15) +
Inguc aime na fube alecine yaeckang aiwec, iwa bikic-baba nga Yesule habutowa ngenge sawang-yowa milu yowa edocngebaiba. Aime yakumac yowa yogo dalicka galu hatacmac kwelengkengelegabac. Ilec ailu na hatacmac ngengela hefaliye fudacte, dameng iwa ngic-ngigac gocne ngenge bikickacni kwele-hefaliyec mi aiibong, ngenge mibating sanangnehac aingeledacte. Kristole bole yogo ngengela tapiliine mi wacaigac, miyac, ye bole tapiliineholec bacaigac. Aime micna yowaine noine micaigabac me miyac, yogolec ngengi uwaibong. Na ngengela hefaliye fulu yowa mibating aingelebe yele tapiliwa yowaine micaigabac, yogo ngage-motodaingte. Aime ye socine tapili mikac ingucne aime, malicpongka webong homawec. Homame Wapongti ye bafangkeme fangkelu yakumac yele tapiliwa gagac. Nonge ye ingucnehac yeholec wetackelu tapili-wawa gagabeleng. Aime yeholec wetackebeng, Wapongti locnubame yele tapiliwa, ngengela bole balu gbolicne gadabelengte.+
Gagangineng ngani-wosaec aidabiyeng
Aime ngenge ngage-ngagesingkolec gagaing me miyac, yogolec ngengungtihac filesoc filesoc wosaecnagulu lokwesacka lonagudaing. Aime Kristo Yesu ye kwelegona gagac, yogo mi ngage-motogic, me? Ga lokwesacka wawedengka, ibac ngage-motodeng.+ Inguc aibong nonge momochac lokwesacka mi wawegabeleng, ngenge yogo bafuwaningte ngagesigabac. Ngenge aibaba sowacne monic mi aidaingte. Nonge yogolec ailu Wapong milockelu gagabeleng. Nonge lokwesacka sanangne domagabeleng, ngic-ngigac yogo nganiningte ailu mi ngagegabeleng. I yangucte, nonge lokwesacka wawegabeleng, gocne yengi inguc ngagegaingka, yogo nalic aigac. Aimebac ngenge aibaba madicne ailu gagaing, yogodi feicne aigac. Nonge yowa nga aibaba noine nalic mi hekecnodabelengte, nonge yowa nga aibaba noine bafickegabeleng. Nonge tapili-wawa gaebengka ngenge tapilinginengkolec gabong beliyegabeleng. Ailu ngenge Kristoholec wetackelu sugulelu sanangkeningte inguchac milockelu gagabeleng. 10 Sugucnedi bole-yowa yago neleme na ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec sugulelu sanangkeningte bole-yowa tapiliineholec yago balu gagabac. Nga ngenge basowalecngebanogale monic mi miwec, miyac. Ilec na dalicka galu ngengele hibi yago kwelengkegabac. Gacgu ngengela fudacte, dameng iwabac sugule-sanang aidabiyengtewa, mibating yowa sanangne nalic mi midacte.+
Yowa moto-motoine
11  Ngic hae-gbafocne, na yowa mimoctolu yanguc migabac, ngenge beliyelu Kristoholec wetackelu sugule-sanangkedabiyeng. Ailu kwelengineng basanangkelu ngage-ngage moniyangka galu kwele-mogung bafuwadabiyeng. Inguc aibong Wapong, kwele-angac nga kwele-mogung fileinedi, ngengeholec gadaicte. 12 Ngenge Wapongte bingec gagaingte aibaba madicne balaibelu molewa babac ainagulu* wenac-madic minagudaing. Wapongte bingec sasawa yenge wenac-madicngineng salebong ngengela fugac. 13 Sugucnenonggeng Yesu Kristole kwele-madic, nga Wapongte kwele-angac, ailu Tili Asule kwele-moniyang, yogodi ngic-ngigac sasawa ngengela fagidaic.
Yogo foinac.
+ 13:1 Mat 18:16; 1Tim 5:19 + 13:4 Filp 2:7-8 + 13:5 1Kor 11:28 + 13:10 2Kor 10:8 * 13:12 Polle damengka yenge molewa babac ainogale bafaliyelu yanguc kwelengkewec, “muducnagudaing.”