Poldi
Galata
Habu Yengele Hibi Kwelengkeyelewec
Mimi-yegeng yowa
Galata yogo prowins monic. Poldi lolickelu taon bocyac iwa Yesule siduc edocebame ngagesingkebong Yesule habu gocne fikeibong. Pol lolickelu hikeme lobeina wewedu gocne lolickelu yowa yanguc taockelu edocebaibong, “Wapongte gaga banogale Yesu sugu ngagesingkebong andoine mi aigac. Ngage-ngagesing yogo yanguc taockedaing, Yuda ngic-ngigac yengele yefe-yowa nga aibaba momoc balaibedaing.” Poldi kwesac-yowa ingucne fikewecte ngagelu ung-yowa yago kwelengkeyelewec. Yesu homalu homackacni gboliyelu fangkeme hifa 16 ngama ingucne motome, Poldi hibi yago kwelengkewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–5 Wenac-madic yowa
1:6—2:21 Ngenge wewedu kwesacine yengele yowa mi ngagedaing
3:1—4:31 Ngage-ngagesingte yefewa sugu Wapongte gaga badaingte, aibabale yefewa miyac
5:1—6:10 Kristodi baficngebame Tili Asule yowa ngagelu gaga gbolicne gadaingte
6:11–18 Yowa moto-motoine
1
Kwele-madic yowa
Na Salecebaicne Pol. Ngic yengi bole-yowa yago mi neleibong. Me ngic monicti bole yagolec yefe mi bafuwanelewec, miyac. Yogo Wapong Mamacti, Kristo homackacni bagboliyewec, ye nga Yesu Kristo yeki yefe yago bafuwaneleibocte bole yago balu gagabac. Na nga ngic hae-gbafocne momoc gagabeleng, nongi Yesule habu Galata prowinswa gagaing, ngengele hibi yago longelegabeleng.
Mamacnonggeng Wapong nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo, yekele kwele-madic nga kwele-mogungtowadi ngengela fadaic. Ye Mamacnonggeng Wapongte ngage-ngage nga angacine balaibelu nongileng bikicte ailu yeicne gagaine hegilewec. Inguc ailu kindololo dameng yanguctihac gagabeleng, yogowacni baicnubanale gagaine hegilewec.+ Ilec ailu yela wac feicne moto-motoine mikac fafegidaic, yogo foinac.
Kristole Siduc Madicne sugu fagac
Kristodi kwele-madic aingeleme ngenge balaibeningte Wapongti wacngebawec. Aimebac ngenge ye biyacbenang hegilelu hikegacgu Siduc Madicne yogo silicine monicte hedec lolu balaibecaigaing, yogo nganibe wiyac sowacnebenang aime kwatackegabac. Ilec ailu siduc yogo Siduc Madicne miyac. Ngenge Kristole Siduc Madicnele yefe balaibeningte aingeleme, ngic gocnedibac ngenge kwele basifuc aingelelu Kristole siduc taockelu basowalecaigaing.+ Ailu Siduc Madicne nonge biyachac edocngebalu wedungeleibeng, yogobac nonge me honocmengkacni angelo monicti, yogo basifuwelu silicine monic mime yegengkengeledaictewa, ye Wapongte aalicte bagewa gadaic.+ Aime yowa biyachac miibeng, ailu yogohac hatacmac migabac. Ngenge Siduc Madicne biyachac ngagelu angacngebawecka, monicti yogo basifuwelu silicine monic mime yegengkengeledaictewa, ye Wapongte aalicte bagewa gadaic.
10 Aime na yakumac yowa migabac, yogo ngic-ngigac yengi na ngage-madickeneleningte mi migabac. Yogo Wapongti ngage madickenale ailu migabac. Na ngic-ngigac yengi nale ngagebong madickenale bole badaba midec, Kristole kwelec kwekwe nalic mi gadaba.+
Polle bolele fungine
11 Ngic hae-gbafocne, Siduc Madicne mibe yegengkecaigac, ngage-ngage yogo ngic mimiwacni miyac, yogo edocngebabe ngagegaing.+ 12 Ngic monicti mi mime ngageiba, me monicti mi wedunelewec, yogo miyacbenang. Yesu Kristo yeuctihac hocne yogo bayegengkelu wedunelewec. 13 Na esecne Yuda ngic-ngigac yengele ngage-ngagewa galu aibaba aiiba, ngenge yogobac ngagegaing. Na Wapongte habu homacnehac weyebic aiyelelu basowalecebaiba.+ 14 Ailu Yuda ngic-ngigac nongele yefe-yowa nga aibabawa ngage-ngagenedi sugulegacgu Yuda ngic-ngigac agofocne yenge homacne ewalicebaiba. Ailu ngesa-ngambofocne yengele yefe balaibelu mamang hidulu gaiba.+
15 Nenggacte gobe kwelina ngiyeebewa Wapong yeuctihac kwele-madic moc ainelelu bawosaecnulu ngageboc mikac wacnuwec.+ 16 Ailu yeicne angacine balaibelu yeuctihac madecine edalicnume nganilu Madecinele siduc yogo Israel yengele alingkacni miyac, yengela mibe yegengkenale inguc ainelewec. Aime na dameng yogowahac gacgu wenuc ainogale ngic gocne mi-uwac monic mi aiyeleiba. 17 Ailu ngic molickelu salecebaicne aiibong, yenge nganicebanogale Yerusalem iwa mi hikeiba, miyac. Nabac Arebia himongka sugu hike galu hatacmac Damasko hefaliye kwesiiba.
18 Iwa gabe hifa habackang motome, Pita* nganinogale Yerusalem hikelu hadeng 15 yeholec gaiba.+ 19 Aime iwa gacgu salecebaicne monic mi nganicebaiba. Na Sugucne Yesule gbaine Yakobos sugu nganiiba. 20 Ngagegaing, yowa kwelengkegabac, yogo kwesac miyac, yogo Wapongte haicka foinac migabac.
21 Aime yogolec lobeina Siria nga Silisia prowins iwa hikelu lolickeiba.+ 22 Aime Yudeya himongka Kristole habu gaibong, yengi na monic mi nganicnuibong. 23 Yenge nale yowa-siduc yanguc sugu ngagelu gaibong, “Ngic yedi esecne weyebic ainolewec, ye ngage-ngagesingte Siduc Madicne basowalewec, yogo yakumac ngic-ngigac milu edocebame yegengkecaigac.” 24 Yenge inguc ngagelu nale ailu Wapong wacine bafeibong.
+ 1:4 Gal 2:20 + 1:7 Sale 15:1,24 + 1:8 1Kor 16:22 + 1:10 1Tim 2:4 + 1:11 Mat 16:17 + 1:13 Sale 8:3 + 1:14 Sale 22:3 + 1:15 Yes 49:1; Gal 2:7 * 1:18 Grik yowawa Pita wacine monic Kefas fagac. + 1:18 Sale 9:26 + 1:21 Sale 9:30