2
Kwele-moniyang aiibong
1-2 Aime hifa 14 motome Wapongti mime yegengkeme salecnume na hatacmac Yerusalem iwa hikeiba. Dameng iwa Banabasholec noke Titus mengockebec nonge momoc hikeibeng.+ Iwa hikebeng ngic micne gaibong, yenge Siduc Madicne Israel yengele alingkacni miyac, yenge edocebalu weduyelelu gaiba, yogolec siduc yenge filesoc filesoc mibe yegengkeyelewec. Na esecne miiba, nga yakumac milu gagabac, bolene yogodi sifuwelu noine mikac aidaickale, yowa yogo mibe yegengkeyelewec.* Aime kwele-moniyang aibong Titus ye Grik ngicti naholec kwesiwec, ye soc tofaine helockeningte Yesule habu yengele micnefocngineng yengi monic mi miibong. Ngic gocne yenge nongileng agofocnonggeng ingucne kwesac ailu gaibong, yengi sugu Titusle soc tofaine helockeningte inguc miibong. Kwesac-ngic yogo yengi akikic kwesilu hewacnonggang galu Kristo Yesudi yefe-yowale muckacni bacnubawec, yogolec nganibiyecnubaibong. Inguc ailu Yuda ngic-ngigac yengele yefe-yowadi hefecnubanogale aiibong.+ Yogolec Siduc Madicnele yowa noine ngengela sanangne fanale nonge damengmac bangkacne kwesac-ngic ingucne yengele yowale bagewa monic mi gaibeng, miyac.
Ailu bole balu ganogale milu ngic micne yengi iwa wiyac monic taockelu ainogale mi edocnuibong, miyac. Ailu yenge esecne wenuc gaibong, yogo nalic mi ngagesidacte. Wapong ye ngic socine nganilu ngic-ngigac mi bawosaecebadaicte. Yengebac yanguc nganiibong, Wapongti Pita ngic soc tofangineng helockeicne yengela Siduc Madicne mime yegengkenale bole-yowa lacnome damongkewec. Ingucnehac na ngic soc tofangineng mi helockeicne, yengela Siduc Madicne mibe yegengkenale bole-yowa neleme damongkegabac.+ Wapongti Pita bole tapiliineholec banale ailu saleme ye ngic soc tofangineng helockeicne, yengele hewacka salecebaicne bole bawec. Nga na ingucnehac bole tapiliineholec banogale salecnume Israel yengele alingkacni miyac, yengele hewacka salecebaicne bole balu gagabac.
Aime Yesule habu yengi ngic sugucnefocngineng ngani-motocebaibong, yogo Yakobos nga Pita ailu Yoane. Yenge Wapongte kwele-madicti nala fawecte, yogo ngani-motolu yenge na nga Banabas nokeholec kwele-moniyang ailu molenonggac baibong. Balu yanguc miibong, “Ngeke Israel yengele alingkacni miyac, yengela Siduc Madicne miboc yegengkeyeledaic. Nga nongibac ngic soc tofangineng helockeicne, yengela Siduc Madicne mibeng yegengkedaicte.” 10 Inguc milu yowa moniyang sugu yanguc taockelu miibong, “Ngeke ngic-ngigac waweweine, yengele umac nganilu baficebadabiyec.” Inguc miibongte na yogo hocne ngagelu mamang hidulu bole sanangne balu gaiba.+
Pitale yowa
11 Aime Pita ye Antiok iwa kwesilu sowacne ailu yefe lilowec. Ilec ailu nani domalu sowacne aiwec, yogo mifickelu edoiba. 12 Yakobosle aling yenge mi kwesiyebongka ye Israel yengele alingkacni miyac yengeholec nosing nolu gawec. Aime Yakobosle alingkacni ngic soc tofangineng helockeicne gocnedi kwesiibong. Dameng yogowabac Pitadi yengele hangockeme Israel yengele alingkacni miyac yengeholec hatacmac mi ngiyelu gawec.+ 13 Sowacne inguc aiwecte Yuda ngic-ngigac nebocine yenge inguchac yeholec kwesac-aibaba aiibong. Aime Banabas ye inguchac kwesac-aibabangineng yogo balaibelu yefe lilowec. 14 Aime nganicebabe, yenge Siduc Madicnele yowa noine yogolec aibaba mi balaibeibong. Inguc ailu na ngic-ngigac sasawa yengele haicka Pita yanguc edoiba, “Ga Yuda ngic hocne. Ailu Israel yengele alingkacni miyac, yengele aibaba balaibecaigic. Aime Israel yengele alingkacni miyac yenge omale aiyeleengka Yuda ngic-ngigac aibabanonggeng balaibeningte aigaing? Inguc aiyengka mi madickegac.”
Yesu ngagesingkelu wasecne ainoga
15 Nonge Yuda ngic, nonge Yuda ngic-ngigackacni fikeibeng. Nonge Israel yengele alingkacni miyac, bikic-baba aling yengelacni mi fikeibeng. 16 Ngic monic ye Kristo Yesu ngagesingkeme Wapongti ye ngic dondonne wackedaicte, yogo ngagegabeleng. Nga monic ye yefe-yowa balaibelu gagacka, Wapongti ye ngic dondonne mi wackedaicte, miyac. Aime Wapongti ngage-ngagesingnonggengte ailu ngic dondonne wacnubanale nongileng yefe-yowa hegilelu Yesu ngagesingkelu gagabeleng. I yangucte, ngic-ngigac yefe-yowa balaibecaigaing, Wapongti yenge ngic-ngigac dondonne nalic mi wacebadaicte, miyac. Ye ngic-ngigac Yesu ngagesingkelu gagabiyeng, yenge sugu dondonne wacebadaicte.+
17 Gocne yengi nongileng yanguc micaigaing, “Yenge Kristole ngage-ngage dondonne bafuwanogale ailu bikickolec aigaing.” Inguc fadecka midec, Kristodi bikicte yefe bafickedec ingucne aidecka, yogo miyacbenang! 18 Na yefe-yowa yogo biyachac hegilelu baickeiba, yogo hatacmac aidacte, ibac bikic bafuwadacte. Ilec ailu na hatacmac aibaba esecne mi aidacte, miyac. 19 Aime yefe-yowadi bikicne edalicnume Wapongkolec ganogale ailu homalu yefe-yowa yogo hegileiba. Na Kristoholec malicpongka momoc wecnupabong domaibec.
20 Ilec ailu naneuctihac hatacmac gaga yago mi gagabac. Kristodi nale kwele kwelina gagac. Ilec yanguctihac sockolec galu Wapongte Madec ngagesingkebe yedi gagana aibaba madicne bame wakeneledaicte. Yedi hocne kwele-angacka ago ainelelu nale ailu yeicne gagaine hegilewec.+ 21 Wapongte kwele-madic kwelena mi hegiledacte. Monic ye yefe-yowa balaibecaigac, Wapongti ye ngic dondonne yogo nalic mi wackedaicte, miyac. Yogolec ailu Kristo ye malicpongka homawec. Aime yefe-yowadi tapiliineholec fadecka Kristole homac yogo wiyac omane aidec.
+ 2:1-2 Sale 15:2 * 2:1-2 Grik yowawa, Poldi gasac-gasacte nangeng yowa miwec. + 2:4 Gal 1:7; 5:1,13 + 2:7 Sale 22:21 2:9 Grik yowawa Pita wacine monic Kefas fagac. + 2:10 Sale 11:29-30 + 2:12 Sale 11:3 2:14 Poldi Pitale yowa mime motowec, yogo ngic gocne yenge kwele-yaec ailu yanguc ngagecaigaing. Aling 14 me 17 me 21 yogowa Pitale yowa motowec. + 2:16 Sale 15:10-11; Rom 3:20-28; Gal 3:11 + 2:20 Gal 1:4