3
Ngagesingkelu noine bafuwanoga
Galata ngic-ngigac, ngenge ngage-ngage-motocngineng mikacbenang. Yesu Kristo malicpongka webong domawec, ngenge yogo ngage-motoningte haicnginang yowa andoine wedungeleibeng. Aime ma ngicti kwesacngebalu ngage-ngagengineng basifuweme ngenge inguchac gagaing? Wiyac moniyang sugu uwangelebe bafaliyening, ngenge oma yefewa Asu baibong? Yefe-yowa balaibeibongka, me Siduc Madicne ngagelu ngagesingkeibongte ailu Asu baibong? Ngagegaing, ngenge ngage-ngagesingka Asu baibong. Ngenge Asuholec gaganginengti molickeweckacni yakumacbac socnginengte gagawa hatacmac gagaing, me? Ngenge aibaba kapainebenang ailu gagainghac, me? Ngenge esecne Yesule ailu doic moc ngageibong, me? Aime yakumacbac yogolec noine akikic hegilegaing. Wapongti Asuine ngelelu pasi damuineholec hewacnginang balu gagac. Aime yefe-yowa balu gabong, me Siduc Madicne ngagelu ngagesingkebong pasi yogo fikegac? Ngagegaing, ngenge ngagesingkegaingte ailu pasile maaine balu gagac.
Ngage-ngagesingte yowa
Yogo yanguc fikewec,
“Abraham ye Wapong ngagesingkewecte ailu, ye ngic dondonne wackewec.”+ (Fike 15:6)
Ilec ailu ngic-ngigac Wapong ngagesingkelu gagabeleng, nongileng Abraham gbolifocine aigabeleng, ngenge yogo ngage-motodaing. Ailu Wapongti Israel yengele alingkacni miyac, yenge ngage-ngagesingte ailu ngic-ngigac dondonne wacebadaicte. Ye Siduc Madicne yogo lobewa fikenale esecnehac Abraham edowec. Aime yogo Wapongte hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Himongka ngic-ngigac habutowa gagaing, yenge sasawa gale madicte aimadickeyeledacte.” (Fike 12:3; 18:18; 22:18)
Abraham ye Wapongte yowa ngagesingkewec, ingucnehac ngic-ngigac yenge Wapongte yowa ngagesingkedaingte, yenge Abrahamkolec momoc mimi-madic milu edocebadaicte.
10 Ngic-ngigac yenge Wapongte yefe-yowa balaibecaigaing, yenge sasawadi Wapongte aalicte bagewa gagaing. Wapongte hibiwa yogolec yowa monic yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ngic-ngigac yenge Wapongte yefe-yowawa yowa kwelengkeicne fagac, yogo sasawa balaibelu yogowacni monic hegiledaingte, yenge Wapongte aalicte bagewa gagaing.” (Yef 27:26)
11 Wapongte hibidi inguchac yanguc migac,
“Monic ye ngage-ngagesingkolec, Wapongti dondonne wackeme gaga-sanang gadaicte.” (Hab 2:4)
Aime wackedaicte, iwacni monic ye Wapongte yefe-yowa balaibecaigac, Wapongti yele dondonne mi wackedaicte, miyac.+ 12 Wapongte yefe-yowadi ngage-ngagesingte yowa mi bayegengkedaicte. Aime yowa monic yanguc sugu mimiine fagac,
“Monic ye yefe-yowa sasawa balaibedaicte, ye yefe iwa gagaineholec ailu gadaicte.” (Dep 18:5)
13 Nonge yefe-yowa sasawa mi balaibelu Wapongte aalicte bagewa gabeng Yesudi amenonggeng balu fuli bacnubawec. Ailu yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ngic-ngigac sasawa yocka gbedicebabong domacaigaing, yenge Wapongte aalicte bagewa gagaing.” (Yef 21:23)
Kristodi malicpongka Wapongte aalicte bagewa gawecte yefe-yowale umackacni bacnubawec.+ 14 Wapongti Abraham mimi-madic milu lacnowec, yogodi Yesule ailu Israel yengele alingkacni miyac, yengela hikeyackenale Kristo Yesudi fuli bacnubawec. Inguc aime Wapongti yowa mipangkewec, yogo balaibelu nongileng Yesu ngagesingkebeng Asu nolewec.
Wiyac moc noledaicte
15  Ngic hae-gbafocne, na ngic aibabanonggeng fagac, yogolec silicina edocngebabe ngagegaing. Monicti dodoficte yowa mime monicti yogo nalic mi hegiledaicte, me yowa monic yogolec feina mi taockedaicte. 16 Wapongti Abraham nga ngamboine yeke wiyac gocne yetenale yowa mipangkewec, yogo ye ngambofocine homacne yengele mi miwec. Ye ngic moniyangte sugu yanguc miwec, “Ngambogone.” Ngic ye hocne Kristo.+
17 Na ilec ailu yanguc migabac, Wapongti Abrahamkolec dodofic balu mipangkewec, yogo gacgu hifa 430 motome, hatacmac Mosesholec yefe-yowa miwec, yogodi mimipang esecne nalic mi ewalidaicte me baickedaicte.+ 18 Aime yefe-yowa balaibegacte Wapongti gagale wiyac nalic mi lacnodaicte, Wapongte mimipangka sugu gagale wiyac nalic badaicte. Aime Wapongti Abraham moc bamadickelu mipangkelu gagale wiyac lacnowec, yogodi mimipang mipangkeicnele gagale wiyac bawec aigac. Ye yefe-yowawa nalic mi badaicte.+
19 Inguc fikedecka midec, omalebac yefe-yowa loicne fagac? Yogo aibaba sowacne aibong yefe-yowadi edalicebadaicte. Wapongte yefe-yowa famehac gacgu Abrahamte gbolile mipangkewec, ye fikewec.
Aime kwele-moniyang fikenale angelo yengi yefe-yowa balu ngic hewacngineng Moses lacnoibong.+ 20 Ngic hewacine yedi aling moniyangte yowa mi midaicte. Aime Wapong ye moniyang ailu yeicne mimipang yowa sugu midaicte.*
21 Wapongti Abrahamta yowa mipangkewec, yogo yefe-yowadi welockegac, me? Yogo miyacbenang. Wapongti yefe-yowa nolewec, yogodi gaga-sanang nalic mi noledaicte, miyac. Ilec ailu ye yefe-yowale ailu ngic-ngigac dondonne nalic mi wacnubadaicte, miyac.+ 22 Ngic-ngigac Yesu Kristo ngagesingkebong Abrahamte yowa mipangkewec, yogo yeledaicte. Inguc fikenale Wapongte yefe-yowale hibidi yanguc edalicnubawec, ngic-ngigac sasawa nongileng bikicti witicnubame bageina gaibeng.
23 Ngage-ngagesing mi fikeemewa nongileng muc-macka ngiyebeng yefe-yowadi damongnubawec. Aime ngage-ngagesing fikeme umac yogo miyac aiwec.+ 24 Aime yefe-yowadi damongnubalu wedunoleme gacgu Wapongti ngage-ngagesingte ailu dondonne wacnubanale Kristo lome fikewec.+ 25 Aime dameng yagowa ngage-ngagesingte yefe dondonna gaga yogo biyac fikewec. Ilec ailu yefe-yowale bagewa hatacmac mi wedunoleme gagabeleng.
26 Ngenge sasawadi ngage-ngagesingka Kristo Yesuholec wetackelu Wapongte adu-madecfocine aigaing.+ 27 Nga ngic-ngigac Kristoholec misa-lowac aiibong, ngenge sasawa silicngineng yanguc, Kristodi ngakpi-kpolucngineng ingucne aime ngenge ye socnginang holebong hauwec.+ 28 Yogo Yuda ngic-ngigac me Grik ngic-ngigac, me kwelec kwekwe me damongngine, me ngic me ngigac, ngenge aling monic-monic mi aigaing. Ngenge sasawadi Kristo Yesuholec wetackelu aling moniyang aigaing.+ 29 Aime Kristoholec wetackegaing, ngenge Abraham ngambofocine galu Wapongte mimipang bagaing.+
+ 3:6 Fike 12:3; Rom 4:3,16 + 3:11 Gal 2:16 + 3:13 Rom 8:3 + 3:16 Fike 12:7,9; 13:15; 24:7 + 3:17 Wah 12:40 + 3:18 Rom 4:14 + 3:19 Rom 5:20; Sale 7:38 * 3:20 Ilec ailu Wapongti Abrahamta mipangkewec, yogodi Mosesle yowa ewaligac. + 3:21 Rom 8:2-4 + 3:23 Gal 4:3 + 3:24 Rom 10:4 + 3:26 Yoa 1:12 + 3:27 Rom 6:3 + 3:28 Rom 10:12 + 3:29 Rom 4:13