4
Wapong adu-madecfocine
Na yanguc ngagelu migabac, madec monicti mamacine homawecte mole-damocine yeicne ainale ngagedaicte. Ailu ye madec hakicte ailu yogolec wangec gagac, ye wacine mikac galu kwelec kwekwe ingucne gadaicte. Ye yeicne hole-gumec mamacine nga ngic mole-damoc moc damongkegac, yekele bagewa gaemewa mamacinedi dameng miwec, dameng yogo kwesime mafaine bame yeicne aidaicte. Nongileng ingucbac inguc gaibeng. Adu-madec gaebengka himongte aleng yengi kwelec kwekwe bacnubabong yengele bagewa gaibeng.+ Gaebengka dameng miicne, yogo kwesime Wapongti yeicne Madecine saleme wawec. Ye yefe-yowale bagewa ngigacta fikewec.+ Fikelu ngic-ngigac yefe-yowale bagewa gagabeleng, nongileng iwacni fuli bacnuba ofelu yeicne madecine ingucne hole-gumec ainolenale lowec.
Ngenge adu-madecfocine aigaing, yogolec ailu Wapongti Madecinele Asu saleme kwelenonggang galu nongeholec yanguc aukwelu hiyalu gagac, “O Mamacne.”+ Ilec ailu, ga hatacmac kwelec kwekwe mi aidamecte. Ga Wapongte madecte mac ngiye-ngiye baengka yedi mimipangine miwec, yogo geledaicte.
Poldi Galata yengele ngageboc aiwec
Aime ngenge esecne Wapong mi ngageebongka siduc-gbong nga aleng yengi kwelec kwekwe bacngebaibong. Aime yogo yenge Wapongte silic ingucne miyac. 9-10 Ngenge yanguctihac ngage-motolu Wapong ngagegaing, me yanguc nalic mibe, Wapongti ngenge biyachac ngagecngebawec gagaing. Ailu ngenge hadeng gocna nga tamacne gocna ailu gungka dameng nganicaigaing. Nganilu hifale dameng silicine haicine monic monicte ngagebong noine aime yogo balaibelu gacaigaing.+ Inguc ailu ngenge omale hatacmac hefaliyelu himongte aleng waweweine nga tapilingineng mikac, yengela hatacmac hikelu yengele kwelec kwekwe aling ainingte ngagegaing? Aibabangineng yogodi kpungke-kpungkeine aigac. 11 Na boletowa ngengela baiba, yogo noine mikac aidaickale ailu, ngageboc aigabac.
Wiyac fikeyeledaicte
12  Ngic hae-gbafocne, na ngenge ingucne gaiba. Ilec ngenge na ingucnehac ainingte dogbac ailu edocngebagabac.* Na ngengi monic mi basowalecnuibong. 13 Socnedi huckolec aiwecte dameng iwa molickelu Siduc Madicne mibe yegengkengelewec, yogobac ngagegaing. 14 Ailu socne huckolecte ailu ngenge umac ngeleiba. Aime ngenge mi ngage-sowalenelelu hegilecnuibong, miyac. Ngenge Wapongte angelo monic, me Kristo Yesudi kwesime damongkedabongtesoc na ekongnulu damongnuibong. 15 Aime yakumacbac kwele-angacngineng yogo wenuwa fagac? Ngenge molickelu angac homacne ngagelu donge-hucngineng bamoctolu nelenogale silic aiibong, ngengele aibaba madicne yogo mibasanang ailu mibe yegengkegac. 16 Na ung-yowa noine edocngebagabacte ngenge ngaba aigaing, me? Na yogolec ngagebe kpungke-kpungkeine aigac.
17 Ngic yenge mudocngebanogale aicaigaing, ngenge yengeholec taockelu domaningte dacineholecbenang micaigaing. Ailu yenge ngengele madicne monic mi ngagesicaigaing, miyac. Ngengi yengele yowale angac ngagelu hegilecnubalu yengela taockeningte, yenge yogolec sugu aiyelegac. 18 Ngenge aibaba madicne balaibeningte bole bagaing, yogo madicne. Aime nani ngengeholec gagabac, yogowa sugu miyac. Aibaba madicne balaibeningte, bole yogo damengsoc sanangkelu balu gadaing. 19 Adu-madecfocne, na ngengele ailu hatacmac doic gado ingucne hicnulu gagac, inguc ailu gabe Kristole aibabadi ngengele kwelewa fike-benangkedaic. 20 Na ngengele ngagelu wenuc aidacte, yogo kpungke-benangkelu ngage-ngage bole balu gagabac. Ailu ngengeholec yanguctihac gadaba midec, sawang-yowane sanangne nalic hegilelu yowa ulucne mibe ngenge yogo balaibedabong.
Dodofic yaeckang
21 Aime yefe-yowale bagewa ganogale angacngebacaigacte, ailu ngenge hedec lolu yefe-yowa ngagecaigaing, me? 22  Abraham ye madeckecine yaeckang, yowa inguc yefe-yowawa kwelengkeicne fagac. Aime madec monicti ngigacinebenang, yelacni nga monicbac kwelec kwekwe ngigac yelacni.+ 23 Aime kwelec kwekwe ngigac yelacni madecine ye socte gagale alingkacni fikewec. Nga ngigacbenangngine yelacni fikewec, ye Wapongti Abraham nga Sara mipangkeyetewec, yogowacni fikewec.+
24 Na nangeng yowa monic yanguc holelu migabac. Ngigac yaeckang yeke dodofic yaeckangte sosocine aigaic. Dodofic monic yogo Arebia himong iwa Sinai tikiwa yefe-yowa milu hefeicne yogolec adu-madecfocine yenge kwelec kwekwe gagale bagewa fikelu gacaigaing, yogo Hagadi aigac. 25 Ailu Haga ye Sinai tiki ingucne aigac. Nga Yerusalem yakumac fagac, yogo Hagale sosoc aigac. Yerusalem ye yakumac yeicne nga adu-madecfocine yengeholec kwelec kwekwe mucineholec ailu gagabiyeng. 26 Aime Yerusalem monic honocmengka wilini mucine mikac, Sara yogo nongileng nenggacnonggengbenang. Ailu Sara nongilengkolec mucine mikac.+ 27 Aime yele yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ngigac hufing kogocgone mikac, ga belic-belicka ganong. Nga ngigac gado monic mi hicguwec, ga tapiliholec beliyelu aukwenong. Ngigac hufing gale adu-madecfocgone yenge homacnehac sawedaingte. Ailu ngigac ngaweineholec yele adu-madecfocine ewalicebagaing.” (Yes 54:1)
28 Ngic hae-gbafocne, Wapongti Abrahamkolec yowa mipangkeme Aisak fikewec, ingucnehac Wapongti Yesule ailu yowa mipangkeme yeicne adu-madecfocine fikeibeng.+ 29 Madec socte aibabale alingkacni fikewec, yedi dameng iwa madec Asule aibabale alingkacni fikewec, ye weyebic aicnowec, silic ingucnedi yakumac fagac.+ 30 Aime Wapongte hibidi yogolec ngagesilu yanguc migac,
“Ga kwelec kwekwe ngigac madecineholec welu yebicepaengka hikedabiyec. I yangucte, kwelec kwekwe ngigac yele madecti ngigacbenangngine yele madeckolec mole-damoc nalic mi badabiyecte, miyac.” (Fike 21:10)
31 Ngic hae-gbafocne, ilec nongileng kwelec kwekwe ngigac yelacni miyac, nongileng ngigacbenangngine yelacni.
+ 4:3 Kol 2:20 + 4:4 Yoa 1:14; Rom 1:3 + 4:6 Rom 8:15-17 + 4:9-10 Rom 14:5; Kol 2:16 * 4:12 Galata ngic-ngigac yenge Israel yengele alingkacni miyac. Ilec ailu esecne Yuda yengele yefe-yowa mi balaibeibong. Pol ye inguchac Yuda yengele yefe-yowa mi balaibewec. + 4:22 Fike 16:15; 21:2 + 4:23 Rom 9:7-9 + 4:26 Hib 12:22; Miye 21:2,10 + 4:28 Rom 9:7 + 4:29 Yoa 8:35 4:29 Dameng iwa Yuda ngic yenge yefe-yowa balaibelu gaibong, yenge yanguc miibong, “Ngic-ngigac Yesu ngagesingkegaing, yenge yefe-yowa inguchac balaibedabiyeng.”