5
Kristodi lukecnubawec
Nongileng muc mikac ganangte Kristodi yefe-yowale muckacni lukecnubawec. Ilec ngenge sanangkelu domadabiyeng. Ngenge hatacmac yefe-yowale kwelec kwekwe locngebabong gadaingkale, ngani-motolu gadabiyeng.
Ngagegaing, ngenge soc tofangineng helockedaingte, ibac Kristolacni babafic monic mi badaingte, na Poldi inguc edocngebagabac. Ngic soc tofangineng helockedaingte, yenge Wapongte yefe-yowa sasawa ngagelu balaibeyackedaing, yogo sanangnehac hatacmac edocngebagabac. Nga ngic Wapongte haicka dondonne domalu yefe-yowa balaibeningte ngagegaing, ngenge Kristolacni hatacmac baicngebabong Wapongte kwele-madic hegilelu lobina gagaing. Aime Asudi bacnubame nongileng ngage-ngagesingka gabeng Wapongti dondonne wacnubadaicte, yogolec wangec gagabeleng. Nongileng Kristo Yesuholec wetackelu gadabelengte, ibac soc tofangineng helockeicne me mi helockeicne, yogolec ngagebeng wiyac feicne mi aidaicte. Ngage-ngagesingnonggeng balaibelu kwele-angacka ago aiyelelu balu gadabelengte, yogodi sugu feicne aigac.+
Sawang-yowa
Ailu ngenge Yesule ngage-ngagesingte yefewa gasackebong ma ngicti yefengineng hedickeme yowa noine hegilelu gagaing? Ngic yogo yengele yowadi Wapong wacngebawec, yelacni mi welegac. Yis kapucine kpisicnemacti sawecaigac, ingucnehac ngic yengele kwesacti sawecaigac.+ 10 Na Sugucneholec wetackelu ngengele ngagesilu yanguc ngagelu gagabac, ngenge nale ngage-ngage yogo balaibe galu ngage-ngage gocne hegiledaingte. Aime monic ye ngageboc bafuwangelelu gagac, ye bikicte ameine badaicte.+ 11  Ngic hae-gbafocne, soc tofangineng helockeicnele yefe yogo mi edocebalu weduyelegabac, yefe yogo biyachac hegileiba. Malicpongte yowa mibe ngic yengi weyebic ainelelu gagaing. Ngic yogo yenge soc tofangineng helockeningte weduyeledaba midec, ngic-ngigac yenge malicpongte yowale ngaba mi aidabong. 12 Aime ngic gocnedi yowanonggeng kwelu ngengele ngage-ngage basifuwelu gagaing, na yengele kwele-dac ngagegabac. Ailu ngagebe ngic yogo yenge socngineng bucbuchac helockelu baickebong madickedaicte.
Asu nga socte gaga
13 Ngic hae-gbafocne, ngenge yefe-yowale mucngineng mikac ganingte Wapongti wacngebawec. Ngenge muc mikac gaga yogo gagaingte migbedic yowa milu socnginengte gaga balaibebong mi madickedaicte. Yogo mi fikenale ngenge angacka kweledi doficnagulu kwelec kwekwe ngic ingucne kwelec kwedabiyeng.+ 14 I yangucte, yefe-yowadi yogolec momoc kpatuleicne yanguc fagac,
“Gageicne aigelecaigac, silicine ingucnehac ngic-ngigac gale emewa gagaing, yengele kwelegonedi ago aiyelelu angac ngageyelelu gadamec.”+ (Dep 19:18)
15 Aime ngenge ngengileng, gocnedi micti minagulu ngaba ainagulu basowalecnagudaingkale, damongngineng balu gadaing.
16 Na yanguc migabac, ngenge Tili Asudi molickeme hikedaing. Inguc ailubac ngenge socnginengte gagale angac yogo hegiledaingte, ailu mi balaibedaingte. 17 Socnginengte gagadi Asule gaga wecaigac. Nga Asudi socnginengte gaga wecaigac. Yeke ngaba ainagucaigabiyec. Ilec ngenge wiyac madicne ainogale ngagecaigaing, yogo hegilecaigaing.+ 18 Nga Asudi molickeme hikedaingtewa, yefe-yowale bagewa mi gadaingte.
19 Aime socnginengte gagale aibaba yogo yanguc yegengkedaicte, selo-boic aibaba nga aibaba wonongkolec ailu kosa gagadi wakeicne.+ 20 Siduc-gbong alang bacnolu gaga nga hefec-dinac aibaba. Ailu ngabaholec gaga nga ngenge yowanginengti ngaba silic aicaigaing. Nga hasowac ailu aalicka wiyac ainoga. Nga bonec nono aibaba, gulu-kwouc ailu habu kwesacine haicine monic-monic fagac. 21 Ailu hasowac nga misa sanangne nobong kwele basifuc aiyelecaigac, ailu aibaba gocne ingucne. Esecne edocngebaiba, ailu yakumac hatacmac ung-yowa milu edocngebagabac. Ngic-ngigac aibaba ingucne balaibecaigaing, yenge Wapongte ngani-damongte gaga nalic mi badaingte.
22 Asule gaga noine yanguc ainoga. Kwele-angacka dodofic ailu ganoga, nga belic-belic, ailu kwele-mogungkolec. Nga aibaba ulucne, nga babafic ainagulu, nga aibaba madicne. Ailu ngage-ngagesingkolec, 23 nga uluwelu gaga, ailu aibaba damongkenoga. Yefe-yowadi aibaba ingucne sasawale aka monic mi holegac. 24 Aime Kristo Yesule ngic-ngigac yenge socnginengte gaga yogolec kwele fangke-fangke nga angac-heloc, yogo biyachac malicpongka webong homawec.+
25 Asudi gaganonggeng bafuwanolelu, damongkenoleme nongileng ye balaibedabeleng. 26 Balaibelu soc bafefe me kwele kwefang ainagulu me hasowac ainagulu mi aidabeleng.+
+ 5:6 1Kor 7:19; Gal 6:15 + 5:9 1Kor 5:6 + 5:10 Gal 1:7; 2Kor 11:15 + 5:13 1Pi 2:16 + 5:14 Rom 13:9 + 5:17 Rom 7:15-23 + 5:19 1Kor 6:9-10 + 5:24 Rom 6:6; Kol 3:5 + 5:26 Filp 2:3