6
Sanangne domalu baficebanoga
Ngic hae-gbafocne, ngengelacni monicti bikic bafuwame ngic Asuholec gagaing, ngengi ngic yogo ingucne kwele-ulucka bafickelu edo-bamadic aicnodaing. Ailu ngengileng ingucnehac lokwesacka wawedaingkale, damongnagulu gadabiyeng.+ Ngenge hewacnginang ngic-ngigac umacnginengkolec ngani-bafic aiyelelu gadabiyeng. Inguc ailu Kristole yefe-yowa balaibedaingte.+ Monic ye feicne mi ailu yeicnele ngageme feicne aidaicte, yebac yeuctihac kwesac ainagudaicte. Ngenge filesoc filesoc aibabangineng ngani-wosaec aidaing. Aime monic ye nganime yeicne aibabaine nalic aime, yogolec kwele-madic yeicna fadaic. Inguc facnodaictewa, gocne yengele aibaba yogo nganilu mi wosaedaicte. Ngic yenge bolengineng filesoc filesoc badaingte.+
Wewedufocngineng Wapongte yowa wedungelecaigaing, ngenge yengele ngagesilu wiyacngineng madicne heuckelu wewedufocngineng nebocine yeledaing.+
Aime gageuctihac kwesacnagulu yanguc mi ngagedamec, “Na Wapong kwesackegabac.” Ga Wapong nalic mi kwesackedamecte. Yogolec ngic monic ye nosing monic duwedaicte, ye nosing noine silicine ingucnehac fuluckedaicte.+ Monic ye socte gagawa wiyac duwecaigac, ye socte gagawacni noine fuluckeme sowaledaicte. Nga monic ye Asule gagawa wiyac duwecaigac, ye yogolec noine, gaga-sanang badaicte. Ilec ailu aibaba madicnele tapili-wawa mi aidabeleng. Nongileng tatakic mikac galu aibaba madicne ailu gaebengka damengtowa kwesime nosing noine madicne badabelengte. 10 Nongileng damengnonggeng fagachac, iwa ngic-ngigac sasawa aibaba madicne aiyeledabeleng. Ailu agofocngineng yenge Sugucnenonggeng ngagesingkelu gagabiyeng, yenge madicne homacnehac aiyeledabeleng.
Kwele-efec nga mimi-madic yowa
11 Nganining, naneuc molenedi kweleng sugucnebenang kwelengkegabac.* 12 Ngic sasawa yengi soc tofangineng helockeningte kpafengngebalu micaigaing, yenge socnginengte gagale silicka feicne ainingte ailu inguc micaigaing. Ailu yenge Kristole malicpongte ailu weyebic aiyeledaingkale, inguc aingelecaigaing. 13 Ngic soc tofangineng biyac helockeibong, yenge yengileng yefe-yowa mi balaibecaigaing. Nga yengebac ngengele ngagelu yengileng wac bafeningte ailu ngengele soc tofangineng helockeningte homacnehac aiyeledaicte. 14 Aime nani wiyac monicte ngagelu wacne mi bafedacte, miyacbenang. Sugucnenonggeng Yesu Kristole malicpongte wac sugu bafedacte. Yogolec ailu himongte gaga yogo webong nala homame naneicne himongte gagawa wecnubong homaiba, ingucne ngagegabac.
15 Ngic soc tofangineng helockeicne me mi helockeicne, yogodi wiyac feicne mi aigac. Wapongti mime ngic-ngigac gbolicne fikeibong, yogodi sugu feicne aigac.+ 16 Aime ngic-ngigac yefe yogo gaganginang balaibecaigaing, yenge Wapongti yengela kwele-mogung nga kwele-sowac lodaicte, yogo yengi Wapongte aling gbolicne aigaing.
17 Ailu yanguc mimoctogabac, Yesule bole babe wecnubong yele lofoc socna balu gagabacte, monicti na kwele-umac hatacmac mi neledaic.+
18 Ngic hae-gbafocne, Sugucnenonggeng Yesu Kristole kwele-madicti asunginang fadaic. Yogo foinac.
+ 6:1 Mat 18:15 + 6:2 Rom 15:1 + 6:5 Rom 14:12 + 6:6 1Kor 9:11,14 + 6:7 Rom 8:13 * 6:11 Poldi hibi kwelengkenogale mime ngic monicti yele yowa ngagelu kwelengkelu gawec. Ilec ailu Galata hibi yago 1:1-6:10 Poldi mime ngic monicti ngagelu kwelengkeme motowec. Motome 6:11-18 ibac Pol yeuctihac kwelengkewec. Ilec ailu Galata ngic-ngigac nganilu yanguc ngageibong, ngic monicti hibi yogo mi saleme baibong. Poldi sugu kwelengkelu saleme baibong. + 6:15 Gal 5:6; 2Kor 5:17 + 6:17 2Kor 4:10