11
Ngage-ngagesingte fungine
Wiyac monic fikenolenale sanangnehac ngagesilu gagabeleng, yogo dongedi mi nganilu sifu ngagebeng noine aigac, aibabanonggeng yogolec wacine ngage-ngagesing.+ Ngic-ngigac esecne gaibong, yenge ngage-ngagesingkolec gaibongte ailu Wapongti mibasanang aiyelelu madicne wacebawec.
Wiyac dongedi nganicaigabeleng, yogo wiyac dongedi mi ngani-nganiinacni fikeibong. Wapong ye yowa mime himong nga sawa yago fagaic, yogo fikeiboc, yogo ngagesingkeibengte ngage-motogabeleng.+
Ngage-ngagesingkolec ngic-ngigac
Abel ye ngagesingkewecte Wapongte depec lobewec, yogodi Keinte ibu ewaliwec. Ewalime Wapongti yele depec nganilu ngageme madickeme ngic dondonne wackewec. Abel ye biyachac homawec. Ailu sifu yele ngage-ngagesingte yowaine miwec yogo fagachac.+
Enok ye ngagesingkewecte monic mi homawec. Aime Wapongti ye moc sugu baickeme fewec. Ye mi feemewa Wapongti yele yanguc miwec, “Na yele ngagebe madickegac.” Inguc milu Wapongti ye baickeme ngic-ngigac yenge ye basackeibong, ailu monic mi bafuwaibong.+
Aime monic ye Wapongte emewa hikenogale ngagegacka, ye yanguc ngagesingkelu hikedaic, Wapong ye gagac hocne aime ngic-ngigac ye wackelu basackecaigaing, yenge ameine madicne yeledaicte. Nga monic ye ngage-ngagesingngine mikac gacaigacka, Wapongti yele ngageme mi madickedaicte, miyacbenang.
Ngic-ngigac yenge misa sugucne kwesinale umacine fikewec yogo mi ngani-motoibong, Wapongti Noa sawang-yowa inguc edowec. Edome Noa ye yowaine ngagesingkewecte alang bacnolu wage monic bawec. Inguc bame yeicne nga golowacfocine umackacni olocebame wasecne gaibong. Ye ngagesingkewecte himongte ngic-ngigac yengele aibaba sowacne bame yegengkeme, Wapongti sowacnenginengte ailu yowawa locebawec. Ye ngagesingkewecte ngic dondonne yengele mole-damoc bawec.+
Wapongti Abraham wackeme yele yowa ngagesingkewecte ye balaibelu yeicne himongngine hegilelu himong monicka hikenogale ngageme mi kpungkewec. Himong Wapongti lacnonale miwec, yogodi mole-damocine aiwec.+ Wapongti himong lacnonale yowa mipangkewec, ye Wapongte yowa ngagesingkewecte hikelu kwilic-ngic ingucne gawec. Galu kpoluc-faleine bame domawec. Aime Aisak nga Yakobo yeke aibaba yogohac ailu gaiboc. Yeke Abrahamkolec dodoficte himong yogo balu gabong yogodi mole-damocngineng aiwec.*+ 10 Wapong yeuctihac taon sanangne esecne molickelu bafuwawec, yogo fafeginowagac. Aime Abraham ye kwilic galu taon yogolec wangec gawec.
11 Ailu ye ngic dandangngine aiwecte gboli nalic mi bafuwadaicte. Aime Sara ye inguchac ata dandang kogoc-baba damengngine biyachac miyac aiwec. Abraham ye Wapongte yowa ngagesingkelu gawecte madec monic kwefickewec. Wapong ye yowaine mipangkelu yogo balaibedaicte hocne, ye inguc ngagesiwec.+ 12 Ilec ailu ngic ye homanogale aiwec. Aime kogoc nalic mi bafuwadaicte, yelacni sifu ngambofocine bocyac fikelu saweibong. Ngambofocine yogo yenge sawawale asocmeng nga kiwecka dingong ingucne aiibong, yogo ngicti dzalengineng nalic mi wafenoga.+
13 Ngage-ngagesingkolec ngic-ngigac molickelu gaibong, yenge hocne Wapongte yowa ngagesingkelu homaibong. Aime Wapongti himong yagohac yengele himong mipangkewec, yogo monic mi bafuwayelewec. Yenge wiyac dalickahac fame fulucke nganibong angacineholec aime yanguc mibong yegengkewec,
“Nonge himongka yawa dameng kpisicnemac kwilic gagabeleng.” (Fike 23:4) +
14 Aime ngic-ngigac yowa silicine ingucne micaigaing, yenge yengileng himong bafuwanogale babasac bole bagabong yegengkegac. 15 Ailu yenge himongngineng esecne molickelu gaibong ailu hegileibong, yogo ngagesidabongka midec, yenge nalic hatacmac hefaliyelu hikedabong. 16 Aime himong monicti himong esecne ewaligac, wacine honocmeng, yenge himong yogolec aiyelewec. Ilec ailu “Wapong ye Wapongnonggeng,” yenge inguc mibong, ye mi gameewec. I yangucte, yedi yengele ngagelu taon monic biyachac bamadickewec.
17-18 Wapongti Abraham lokwesacka lome, ye yowaine ngagesingkelu madecine depec ingucne lobenogale aiwec. Aime Wapongti madec yele esecne molickelu yanguc mipangkewec,
“Aisakte fikesaweckacni yengi gale ngesa-ngambofocgonebenang aidaingte.” (Fike 21:12)
Madecine moniyang yogo hocne ye dodoficte aling gawec, aime sifu ye balu depecine ainale miwec.+ 19 Aime ye yanguc ngagesilu gawec, “Wapongti ye homackacni inguchac nalic bagboliyedaicte.” Ilec nangeng yowa yanguc holelu migabeleng, “Wapongti Aisak homackacni bawec.”+
20 Aisak ye dodoficte yowa ngagesingkelu wiyac lobewa fikedaicte, yogo ngagesilu Yakobo nga Esau mimi-madic milu edocepawec.+
21 Aime Yakobo ye Wapong ngagesingkelu gawecte homanogale ailu yele wacka Yosefe madeckecine filesoc mimi-madic milu edocepawec. Edocepalu yasuinedi kwesingnagu domalu Wapong afeewec.+
22 Yosefe ye Wapongte tapili ngagesilu dodoficte yowaine ngagesingkelu Israel ngic-ngigac Isip himongkacni hefaliye hikeningte yowa miwec. Ilec ailu yeicne luwe balu hikeningte ngagesilu milockelu edocebawec.+
Mosesle siduc
23 Moses fikewec, dameng iwa madec fikebong wehomacebanogale, ngictaudi inguc mime fawec. Aime nenggac-mamackecine yeki ye silicine madicne nganilu ngictaule mi hangocepame mimipang yowaine hegileiboc. Hegilelu Wapong ngagesingkelu tamacne habackang madecnginec balu sangkeboc fawec.+ 24 Aime Moses ye sugulelu ngagesingkewecte Farao aduinele madec, yele inguc miningte takickewec. 25 Ye bikicte kwele-madic ngagelu dameng bangkacnemac ganale mi aicnowec. Ye Wapongte ngic-ngigac yengeholec umac balu ganale ngageme madickewec. 26 Ailu ye Isip himongte moneng-mafa yogolec ngageme wiyac omane aiwec. Kristole ailu game banogale ngageme wiyac feicne aiwec, yogodi Isip himongte moneng-mafa ewaligac. Ye yogo ngagesilu Wapongtacni fuliine madicne banogale donge hilawec. 27 Ye Wapongte yowa ngagesingkewecte Isip himongte ngictau yele aalicinele mi hangockewec. Ailu Isip himong hegilewec. Ye Wapong mi nganiicne yogo, ye dongedi mi nganiwec ailu nganilu gagac ingucne doic ngagecgu kweleine mi wawec. 28 Ngic-wewe angelodi Israel ngic-ngigac yengele molic-molic madecfocngineng wehomacebadaickale, ye Wapong ngagesingkewec. Ngagesingkelu Ewalicebaicnele Hombangte lama madecine welu sacinedi nunginangsoc hosoyackewec.+
29 Aime Israel ngic-ngigac yenge ngagesingkeibongte Kiwec Sasacnedi siyeckelu yefe ingucne kelengkelu fame falockeibong. Isip ngic yenge inguchac falockenang milu lebong kiwec hatacmac fafaina fanale ailu banagume yenge kiwec nolu homayackeibong.+
Ngagesingkelu gabong wiyac fikewec
30 Israel yenge Wapongte yowa ngagesingkeibongte Yeriko taonte odatowa posadi baicne, yogo lolickebong hadeng 7 aiyemewa heliyelu wayackewec.+ 31 Oda mi heliyewec, dameng iwa ngic yaeckang yeke sangkelu Yeriko taon ngani-ngagec ainogale hikeboc yefe-ngigac Rahap ye Wapong ngagesingkewecte ailu kwele-mogungka hefolecepawec. Ilec ailu Yeriko ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng mikac yenge sowaleibong inguc ye mi sowalewec.+
32 Aime na Gideon nga Barak ailu Samson nga Yefata ailu Dawidi nga Samuel ailu siduc-mimi ngic sasawa, yengele siduc inguchac nalic midacka. Aime nale dameng monic mi fagac.+ 33 Yenge ngagesingkeibongte ailu ngictau bocyac yengele hudu-baba ngicfocngineng tapilingineng bawalu ngictaufocngineng aiibong. Ailu laion micngineng badickeibong. Aime yefe-yowa fawec yogo dondonne damongkelu Wapongti wiyac mipangkewec yogo baibong.+ 34 Yenge dac sugucne babong pisickewec. Aime ngabafocngineng yengi hudu-baba fitecti wehomacebanogale aiyelebong hikeibong. Yenge tapili-wawa gabong Wapongti tapili yelewec. Yenge hudu tapiliineholec welu kwilic-ngic yengele hudu-baba ngic bocyac yebicebaibong.+ 35 Ngigac gocne yenge ngagesingkelu gabong Wapongti alingfocngineng bagboliyecebame homackacni fangkebong yengela hatacmac locebawec.
Ngictau gocne yenge ngage-ngagesingkolecte ailu hududi weba-doic aiyelelu Wapongte yowa hegileningte milu edocebaibong. Aime ngage-ngagesingkolec yenge homackacni gboliyelu fangke-fangke, yogolec gaga madicne ngagesilu muc-mackacni ngictau yengele yowa hegilelu mi hikeibong.+ 36 Aime gocne yenge ngic haicka mife-miwa aiibong. Nga gocne yenge midelec aiyelelu muc-hududi wecebaibong. Ailu gocne yenge senti witicebalu muc-macka locebaibong.+ 37 Aime gocne yenge posadi holecebaibong. Nga gocne segedi socngineng balockeibong. Nga gocne hudu-babale fitecti wehomacebaibong. Nga gocne yenge ngakpi-kpolucnginengti miyac aime lama nga noning socine holelu gaibong. Ailu socte wiyacte kpungkelu gaibong. Inguc aibong ngic-ngigac yengi weyebic aiyelebong umac feina gaibong.+ 38 Galu yenge himong kisiwa misaine mikacka nga himong sifecina, ailu henebewa nga himong yefina lolickelu gaibong. Yenge madicnengineng bakwesilu ngic-ngigac sowacne mac-himongnginengkolec yengele hewacka gaibong. Aime ngic-ngigac yogo yenge himongte ngic-ngigac yengeholec gagalesoc mi aiwec.
39 Aime ngic-ngigac yogo yenge ngage-ngagesingkolec gaibongte Wapongti nganicebame madickewec. Ailu yenge dodoficte wiyac baningte yowa mipangkeicne, yogo himongka galu monic mi baibong. 40 Wapongti nongileng wiyac feicne lonogale ngagewec. Ailu yenge nongilengkolec momochac bamadicnubanale ngagesiwec.
+ 11:1 2Kor 5:7 + 11:3 Fike 1:1; Mige 33:6; Yoa 1:3 + 11:4 Fike 4:3-10 + 11:5 Fike 5:21-24 + 11:7 Fike 6:13-22; 7:1 + 11:8 Fike 12:1-5 * 11:9 Yogolec fungine Fike-fike 15:1-21 iwa fagac. + 11:9 Fike 35:12 11:11 Hibru yowawa fungine yegena mi aigac. Ilec ailu gocne yanguc bafaliyecaigaing, Sara ye inguchac Wapongte yowa ngagesingkelu gawec. + 11:11 Fike 18:11-14; 21:2; Rom 4:19 + 11:12 Fike 15:5; 22:17 + 11:13 Mige 39:12; 1Pi 2:11 + 11:17-18 Fike 22:1-14 + 11:19 Rom 4:17 + 11:20 Fike 27:27-29,39-40 + 11:21 Fike 47:31-48:20 + 11:22 Fike 50:24-25; Wah 13:19 + 11:23 Wah 1:22; 2:2 + 11:28 Wah 12:21-30 + 11:29 Wah 14:21-31 + 11:30 Yos 6:12-21 + 11:31 Yos 2:1-21; 6:21-25; Yak 2:25 + 11:32 Mimo 6:11-8:32; 4:6-5:31; 13:2-16:31; 11:1-12:7; 1Sm 16:1-1Ngt 2:11 + 11:33 Dan 6:1-2 + 11:34 Dan 3:23-27 + 11:35 1Ngt 17:17-24; 2Ngt 4:25-37 + 11:36 1Ngt 22:26-27; 2Ngsi 18:25-26; Yer 20:2; 37:15; 38:6 + 11:37 2Ngsi 24:21