12
Yesule ngagelu gasackedabeleng
Ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec siducngineng alingkelu inguc kwelengkegabac, yenge homacnedi lolicke domalu nganicnubalu ngage-ngagesingngineng wideckegaing. Ilec ailu wiyac sasawa baumalecnubagac, yogo baickeyackenoga. Aime bikicti bacnubalu witicnubalu gagac, yogo helockeyackelu baickeyackenoga, yefe edalicnubalu fagac, yogo sanangnehac balaibelu gasackelu hikedabeleng.+ Hikelu dongenonggeng Yesula hiladabeleng. Yedi ngage-ngagesingnonggeng filesoc filesoc bamadickelu gadaicte. Ailu ye hocne ngage-ngagesing yogolec fungine. Ye belic-belic lobewa kwesidaicte, yogo ngagesilu malicpongte doicka felu wiyac gameineholec yogo balaibelu ngageme efecne aiwec. Inguc ailu Wapongte mac ngiye-ngiye foleinapec yogowa fewec yakumac ngiyegac hocne. Aime Yesudi molickelu doic ngageme bikic-baba ngic yenge ye yowa kwekwe aicnoibong. Aime ngenge tapili-wawa ailu kwelengineng wadaickale, Yesu ngagesilu gadabiyeng.
Mamac ye pasi alingka ainoledaicte
Aime ngenge bikic hegileningte hudu wecaigaing. Ailu sacngineng wanale gagawa mi felu gagaing. Aime Wapongti madecfocine basanangngebanale yanguc edocngebagac, ngenge yogo mi ngigecngebadaic.
“Madecne, Sugucnedi webating aigeleme ga ngageengka wiyac omane mi aidaic. Nga yedi yowa sanangne mime kwelegone mi wadaic.+
Sugucne ye ngic-ngigac monicte angackedaictewa, ye gagaine batingkecaigac. Ailu madecine ingucne ailu angac ngagecnodaictewa, yogo ye webating aicnocaigac.” (Ynn 3:11-12)
Ngenge Wapong madecfocine. Aime mamac sasawadi madecfocngineng webating aiyelecaigaing, silicine ingucnehac Wapongti doicka locngebalu bamadicngebadaicte.+ Ailu yedi madecfocine sasawa aibabanginengte ba-bating bole badaicte. Aime ngenge inguc mi aingeledaictewa, yele adu-madecfocinebenang mi aidaingte. Ngenge kosa galu kweficebaibong yenge ingucne aidaingte. Ailu himongka mamacfocnonggeng yengi batingnubabong nongileng yengele aibaba yogo ngagesilu alang bacebacaigabeleng. Aime asu yengele Mamacti batingnubame yele yowa balaibelu gaga-sanang badabeleng. 10 Mamacfocnonggeng yenge ngage-ngagengineng fagac, yogolec silicina dameng bangkacnemac sugu batingnubacaigaing. Nga Wapongti batingnubacaigac, yogodibac babaficineholecbenang aigac. Nongileng yele gaga gbagbacne iwa taockelu ganangte inguc aicaigac. 11 Aime ba-bating yogo yanguctihac kwele-sowac doicineholec bafuwanolecaigac, yogodi belic-belic mi aidaicte, miyac. Aime ngic-ngigac yenge ba-batingka sugule-sanangkelu gagaing, yengela aibaba yogodi lobewa nganime aibaba dondonne nga kwele-mogungka gaga yogolec noine bafuwadaicte.+
Sanangkelu ganoga
12 Ilec ailu ngenge molengineng tapiliine wadaicte, me higengineng sowacne yogo basanangkedabiyeng.+ 13 Ailu ngic-ngigac hige-sowac higengineng patickedaickale,
“Ngenge yefengineng holelu someckedaing.” (Ynn 4:26)
Ngenge inguc aibong higengineng madickedaic.
Wapongte kwele-mogung mi wickenoga
14 Ngenge gaga gbagbacne mi gadaingtewa, Sugucne nalic mi nganidaingte. Ilec ngenge ngic-ngigac sasawa yengeholec kwele-mogung nga gbagbacne ganingte bole sanangne badabiyeng. 15 Ngengelacni monicti Wapongte kwele-madickacni wawedaickale, ngani-motolu gadabiyeng. Aime ngengele hewackacni wiyac aalic nga kwele-umac yogodi aingeledaickale, ngani-motolu gadabiyeng. Ailu yogodi umac bafuwangeleme kwele-sowacti bocyac basowalecngebadaicte. 16 Ailu ngengele hewackacni monicti selo-boic aibaba aidaickale, me Esau ingucne Wapongte kpaoma aidaickale, ngenge ngani-motolu gadabiyeng. Esau ye molic-molic madecte mole-damoc badaicte. Aimebac ye nosing moniyang yogolec mole-damoc gbaineholec lanac-ganac aiiboc.+ 17 Ailu ngagegaing, ye lobewa mamacinelacni mimi-madic yogo banogale milockelu hiyame mamacinedi hegilewec. Aime kwele-hefaliyecte yefe monic mi fikecnowec.+
Honocmengte Yerusalem
18 Israel ngic-ngigac yenge Mosesholec Sinai tiki bangkalelu nganibong dac-ubilang lobeme hasocine kundung kwelu badicke-benangkewec. Aime gbelong weme+ 19 kpeng monic sugucnedi hiyame yowa-malac monicti yowa mime hangocebame mi ngageningte uwacnoibong.+ 20 Inguc mibong, yowa yogodi umac sugucnehac bafuwayelewec,
“Ngic me sic monicti tiki iwa feme ngenge yogo posadi holebong homadaic.” (Wah 19:12-13)
21 Aime wiyac nganiibong yogolec bocyacbenang hangocebame, Mosesdi inguchac yanguc miwec,
“Na hangocnume dengdengnugac.” (Yef 9:19)
22 Ngenge Sinai tiki ingucne iwa monic mi kwesiibong, miyac. Ngenge Sion kupic, yogo Wapong gagaineholec yele taon ailu honocmengte Yerusalem, iwa belic-belicte tutumangka kwesiibong. Aime angelo habu taosenkacni fegac, yogolecsoc tutumang iwa tumaneibong. 23 Aime ngic-ngigac sasawa yengele Wapong, ye mimocto-mimocto ngicngineng, ailu ngic-ngigac Wapongti filesoc filesoc bamadicebalu yenge dondonne wacebawec, yengele asungineng. Aime honocmengte hibiwa wacngineng kwelengkeicne fagac, yogo yenge molic-molic adu-madec ingucne gagaing, yenge honocmengte habu aigaing. Yenge sasawadi momoc kpatulelu iwa gagaing. 24 Aime ngenge Yesula kwesibong yedi dodofic gbolicnele ngic hewacine aigac hocne. Aime ye sacine wickewec, yogodi Abelle sacti yowa miwec, yogo ewalilu tapiliineholecbenang midaicte.+
25 Ilec Wapongti ngenge yowa edocngebalu gagac, ye lobe holecnodaingkale, damongngineng balu ganingte migac. I yangucte, Mosesdi himongka galu ngic-ngigac ung-yowa sanangne edocebame, yenge yele yowa ngagenogale takicebame hegile galu bikicte ameine baibong. Aime Wapongti honocmeng iwacni ung-yowa edocnubame yowaine lobe holedabelengtewabac bikicte ameine iwacni inguchac nalic mi hikedabelengte.+ 26 Mosesle damengka Wapongte yowa-malacti himong igockeme uc aiwec. Nga yanguctihacbac yanguc mipangkelu edocnubalu gagac,
“Dameng monicka hatacmac himong igockebe uc aidaicte, iwabac himong sugu miyac, honocmeng momochac igockebe uc aidaicte.” (Hag 2:6)
27 Aime “dameng monicka hatacmac” yowa yogodi yanguc mime yegengkeme edocnubagac, wiyac molic-molicina mime fikeyackewec, ye yogo igockeme miyac aiyackedaicte. Aime wiyac sasawa mi fikeemewa fawec, ye yogo momoc igockeme sanangnehac domalu fafa-sanang fadaicte.
28 Aime ngani-damong monic noleme balu gagabeleng, yogo igockedaicte dameng iwa nalic mi sowaledaicte. Ilec ailu nongileng Wapong kwele-madic ngagecnobeng ye ngageme madickedaicte, yefe iwa yele bagewa galu alang bacnolu afeelu kwelec kwedabeleng.
29 “Foinac, Wapongnonggeng ye dac-ubilang ingucne ailu wiyac sasawa lobeme miyac aiyackedaicte.”+ (Yef 4:24)
+ 12:1 1Kor 9:24-25 + 12:5 Yop 5:17; Ynn 3:11-12; Miye 3:19 + 12:7 Yef 8:5 + 12:11 Yak 3:17-18 + 12:12 Yes 35:3 + 12:16 Fike 25:29-34 + 12:17 Fike 27:30-40 + 12:18 Wah 19:16-20; Yef 4:11-12 + 12:19 Wah 20:18-21; Yef 5:22-27 + 12:24 Hib 8:6; Fike 4:10 + 12:25 Hib 2:1-3; 10:26-29 + 12:29 Yef 9:3