13
Mac holeyeledabeleng
Ngic hae-gbafocne, ngenge ngengungtihac kwelenginengti angac ngagenagulu ago ainagulu gadabiyeng. Ngic-ngigac haic fulune ngengela kwesibong ngenge yenge macnginang locebanogale mi hegiledaing. Ngic-ngigac gocne yenge inguc aiibong, yenge ngicbenang macka locebagabeleng milu angelo gocne macka locebaibong.+ Aime ngic-ngigac muc-macka ngiyebong ngenge yengeholec momochac ngiyegaing, silicine yogo ingucnehac ngengi yengele ngagesilu baficebadabiyeng. Nga ngic-ngigac gocne wecebacaigaing, yogo ngengele soc momochac wegaing, silicine yogo ingucnehac ngengi yengele ngagesilu baficebadabiyeng.
Aime ngawe-ngigac banagucaigaing aibaba yogo alang bacnodabiyeng. Aime ngawe-ngigac yeke momochac mapicnginec alang bacnolu selo-boic aibaba mi aiboc wonong mikac fadaic. I yangucte, Wapongti selo-boic ngic-ngigac funginengineng wosaelu ameine yeledaicte hocne.+ Aime ngenge hiye-monengte angac sugucnehac mi ngagedabiyeng, ngenge wiyac biyac fangelegac, yogo sugu andoine aigac, ngenge inguc ngagelu gadabiyeng. Wapong yeuctihac yanguc biyachac miwec,
“Na ngenge mi hegilecngebadacte. Ailu wiyacngineng lilolu nalic mi lobe holengeledacte, yogo miyacbenang.” (Yef 31:6) +
Ilec sanangkelu hangoc mikac galu yanguc nalic midabelengte,
“Sugucne ye nongileng babaficnonggeng, aime ngic monicti wiyac monic ainoleme ilec nalic mi hangocnubadaicte.” (Mige 118:6-7)
Ngage-ngagesingnonggeng balaibenoga
Ngenge micnefocngineng Wapongte yowa edocngebalu wedungelelu gaibong ailu noine wenuc bafuwaibong, yogo ngagesilu gadabiyeng. Ngenge domalu ngage-ngagesingngineng ngani-motolu yengele silic balaibedabiyeng.+ Yesu Kristo ye awecnahac nga yakumac ailu damengsoc silicine moniyang gaginowagac.
Wapongte kwele-madicti kwele ngage-ngagengineng basanangkeme sanangne domadaingte, yogodi wiyac madicne. Aime noba-nosingte yefe-yowa haicine monic-monic yogodi kwelengineng nalic mi basanangkedaicte. Ilec ngenge yowa kwesacine gbolicne haicine monic-monic wedungelebong yowa ingucnedi mi mudocngebadaic.+ 10 Aime nongileng Yesudi alatanonggeng ingucne aime gagabeleng. Aime depec-baba ngic yenge kpoluc-falewa afeelu kwelec kwelu gagaing, yenge Yesudi alata aigac, iwacni nosing monic nalic mi balu nodaingte. 11  Depec-baba ngic yengele damong sugucnedi sic yengele sac balu Ibu-mac Kweline Gbagbacnebenang, iwa bafelu bikic baic-baicte ibu lolu gaibong. Ailu sic noinebac ngiye-domac aicaigaing mac yogolec lobeina lobong lobelu defeine sugu ailu gawec.+ 12 Ilec Yesudi inguchac yeicne sacti ngic-ngigac gbagbacne bacebanale taon nuinele lobina doic ngagewec.+ 13 Ilec ngiye-domac aicaigabeleng, yogolec lobeina yela hikelu yeholec momochac ye game bawec ingucnehac badabeleng.+ 14 Himong yagowa nongileng taon sanangne monic mi fagac. Ilec nongileng taonnonggeng lobewa kwesinale donge hilalu gagabeleng.+
Mimi-madicte ibu
15 Ilec nongileng Yesule wacka Wapong damengsoc mitengkedabeleng, yogodi ibu noine aidaic. Micnonggengti wacine mibeng yegengkeme noine bafuwadabeleng.+ 16 Aime ngic-ngigac gocne ngani-bafic aiyeledabiyeng. Ailu wiyacngineng fagac, yogo heuckelu yeledabiyeng, aibaba yogo mi hegiledaing. Wapongti ibu ingucnele hocne ngageme madickedaicte.+
Yowangineng balaibenoga
17 Ngenge micnefocngineng yenge alang bacebalu yowangineng balaibedabiyeng. I yangucte, yenge deboc-gboli galu kwele-asungineng damongkelu bolenginengte yowa-siduc Wapongta minogale damengngineng loicne fagac. Yogowa yengele bole yogo belic-belicineholec aidaic. Ngenge kwele-umacka bole yogo badaingtewa, na ngagebe ngenge nalic mi baficngebadaicte.+
Wenac-madic
18 Ngenge nongele milockedaing. Nonge kwele ngage-ngagenonggeng gbagbacne, inguc ngagepangkelu gagabeleng. Aime aibabanonggeng sasawa madicne fanale ainolegac.+ 19 Ngenge hatacmac mimilockabenang baficnubadaing, yogo kpafengngebagabac. I yangucte, na dameng mi wickedacte. Ailu ngengela biyacbenang hefaliye funogale ngagesigabac.
20 Sugucnenonggeng Yesu ye lama-damongtowa ingucne damongnubagac. Aime Kwele-mogungte Wapongti Yesu homackacni bagboliyeme fangkewecte Yesule sacka dodofic sanangne fafeginowagac.+ 21 Wapongti hocne Yesu Kristole ailu bole madicne sasawa banogale tapili bame wakengeleme yeicne angac nga ngage-ngage balaibedaingte. Ye inguc ainolelu ngageme madickedaicte, aibaba yogodi nongela fikedaic. Aime yela wac feicne moto-motoine mikac fafegidaic, yogo foinac.
22  Ngic hae-gbafocne, na hibi yago kwelengkegabac, yogo dalicne miyac. Ilec ngenge yowa yago tatakic mikac galu ngageningte kwelengineng kwefangngebalu migabac. 23 Ailu monic yanguc edocngebabe ngagening, yenge ngic hae-gbanonggeng Timoti muc-mackacni lukecnoibong. Ilec ye nala biyac kwesidaictewa, noke momochac ngengela biyac fulu nganicngebadabelecte.
24 Nongele wenac-madicti damongfocngineng ailu ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa ngengela fugac. Ailu alingfocnonggeng Itali himongkacni yenge inguchac wenac-madicngineng ngengela logaing.
25 Wapongte kwele-madicti ngic-ngigac sasawa ngengela fadaic.
Yogo foinac.
+ 13:2 Rom 12:13; Fike 18:1-8; 19:1-3 + 13:4 Efs 5:5 + 13:5 Yef 31:6,8; Yos 1:5 + 13:7 1Kor 4:16 + 13:9 Rom 14:17 + 13:11 Dep 16:27 + 13:12 Yoa 19:17 + 13:13 Hib 12:2 + 13:14 Hib 11:10,16; 12:22 + 13:15 Mige 50:14,23 + 13:16 Filp 4:18 + 13:17 1Tim 5:12 + 13:18 Sale 24:16; 2Kor 1:12 + 13:20 Yer 32:40; Esek 37:26; 1Pi 2:25