Yakobos
Yedi Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Yakobos, ye Yesule gbaine, ye Yesule habu Yerusalem iwa gaibong, yengele micne monic. Yesu homalu homackacni gboliyelu fangkeme hifa 20 ngama ingucne motome, yedi hibi yago kwelengkelu Yesule habu gocne yengela saleme hikewec. Ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec, yenge aibaba wenuc aicaigaing, yogolec kwelengkeyelewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1 Wenac-madic yowa
1:2–18 Umac haicine monic-monic
1:19–27 Wapongte yowa sugu ngagebeng mi madickegac, yogo balaibedabeleng
2:1–13 Ngic-ngigac nganicebalu aibaba silicine moniyang aiyeledabeleng
2:14–26 Aibaba yogodi ngage-ngagesing edaligac
3:1–18 Micnonggeng damongkelu yowa madicne sugu midabeleng
4:1—5:6 Yefe sowacne ewalilu Wapongte aibaba balaibedabeleng
5:7–20 Aibaba madicna sanangkelu domadabeleng
1
Wenac-madic yowa
Na Yakobos, Wapong nga Sugucne Yesu Kristo yekele kwelec kwekwe gagabac. Na hibi yago kwelengkelu Israel ngesa-ngambofocngineng 12 himongne himongne ngic-ngigac sasawa singsalolong kwelu gagaing, nale wenac-madic ngengela lobe fugac.+
Umac haicine monic-monic
Ngic hae-gbafocne, lokwesac nga umac haicine monic-monic fikengeledaicte, wiyac yogo sasawa belic-belicineholec, ngenge inguc ngagedaing.+ Ngenge yanguc ngagegaing, ngage-ngagesingngineng lokwesacka lobong yogodi basanangngebame ngic-ngigac sanangne aidaingte.+ Ailu ngenge tatakic mikac sanangne galu bolengineng bucbuchac badaingte. Bamoctolu sugule-benangkelu, wiyac monicte kauc nalic mi badaingte.
Wapongtacni ngage-ngage-motoc
Wapong ye pakeng-yowa mi micaigac. Ye angacka galu ngic-ngigac ngage-ngage bocyac yelecaigac. Ilec ngengele hewackacni ngic me ngigac monicti ngage-ngage-motocine lome songtoleme, ye Wapong milockelu uwacnome lacnodaicte.+ Aime ye uwacnolu milockenogale milu, iwabac ngageboc mikac ngagesingkelu milockedaing. Monic ye ngageboc aidaicte, ye kiwecte dibong ingucne, gbelongti yogo ewalilu lec-welec aime kosa wecaigac. Ngic-ngigac ingucne yenge, Sugucnelacni wiyac monic nalic badabelengte, inguc mi ngagesidaing. Ngic-ngigac ingucne yenge himongte gaga nga Wapongte gaga momochac balaibelu yengileng yefe sasawa yogo ngagebockolec gagaing.
Ngic feicne waicne
Ngic hae-gbanonggeng monic ye waweweine gacaigac, Wapongti yele ngageme feicne aigac, ye yogolec angac ngagedaic. 10 Aime ngic monic moneng-mafaineholec, Wapongti yele ngageme waweweine aigacte ye angac ngagedaic. Daling aliinedi kpinding kwelina siyeckelu molongkelu miyac aicaigac, ngic yogo ye ingucnehac miyac aidaicte.+ 11 Aime ubiyacte wenac dacineholecti ofelu kpinding kweme sokuwelu aliine silicine madicne molongkeme miyac aidaicte. Nga ngic moneng-mafaholecti wiyac bafuwanale boletowa bacaigac, ye silicine ingucnehac molongkelu miyac aidaicte.
12 Monic lokwesacka sanangne domalu umac badaicte, ye kwele-angackolec. Aime ngic-ngigac Wapong kwelenginengti angac ngagelu aicnocaigaing, yenge gaga-sanang yelenale mipangkewec. Monic ye lokwesacka sanangkelu gagac, ye yogo hocne badaicte. 13 Bikicte lokwesacti ngic monic fikecnome, ye yanguc mi midaic, “Wapongti lokwesacka locnugac.”
I yangucte, wiyac sowacnedi Wapong nalic mi fuluckedaicte. Nga Wapongti ngic monic bikicte lokwesacka inguchac mi lodaicte, miyac. 14 Ngic yengileng angacti lokwesacka filesoc locebadaicte. Ailu yengileng angacti bacebame kwesac ngage-ngage ngagelu aibaba haicine monic-monic ainogale angac ngagedaingte. 15 Aime angac sowacnedi gobeelu madec monic badaicte, ye wacine bikic. Aime bikicti sugulelu homac bafuwadaicte.
16 Ngic hae-gbafocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, ngenge kwesacngebabong yanguc mi ngagedaing, Wapongti bikicte lokwesacka locnubagac. 17 Wapong ye angoc sawawa fagac yogolec Mamac. Ailu yela kundung monic mi fagac, miyac. Yela angoc fawecti fagac, nga faginowagac. Aime wilengkacni wiyac madicne nga dondonne sasawa salenoleme wacaigaing, yogo kwele-madicineholec inguc nolelu gagac. 18 Wapong ye angacinele ailu yowa noina gobeelu bacnubame yele adu-madecfocine fikeibeng gagabeleng. Yedi mime wiyac sasawa himongka fikeyackewec, yogolec hodocine hole-hole ainangte inguc ainolewec.*+
Yowa ngagelu balaibenoga
19 Ngic hae-gbafocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, ngenge yanguc ngagening, yowa monic mibong kwesime ngenge biyac hedec lodabiyeng. Lolu yowa yogolec ameine biyac mi midabiyeng, me aalic biyac mi ngagedaing. 20 Wapongte haicka ngicte aalicti aibaba dondonne mi kwefickedaicte, miyac.+ 21 Ilec ailu ngenge aibaba wonongkolec nga sisipilic aibaba ingucne bocyac fagac, yogo sasawa baickeyackedaing. Ailu ngenge ulucne gacgubong yowa kwelenginang duweicne, yogolec tapilidi kwele-asungineng bikicte ameine bame wasecne aidaingte. Yowa yogo hefoledaing.+
22 Ngenge Wapongte yowa hedecti sugu mi ngagedaing. Ngenge yowaine ngagelu balaibedaingte, yogodibac madickedaicte. Inguc mi aidaingtewa, ngenge ngengileng kwesac ainagulu ngagebong ngic madicne gagabeleng ingucne aidaicte.+ 23 Monic ye Wapongte yowa moc sugu ngagelu yogo mi balaibedaictewa, ye ngicti yeicne haic-mesuine iluc nganicka nganicaigac, yogo ingucne. 24 Ye ilucine nganilu gacgu iwahac yeicne ngani-nganiine weningucne, yogo biyac ngigeckedaicte. 25 Wapongte yefe-yowa dondonne, yogodi muckacni lukecnubacaigac. Aime monicti yefe-yowa yogo ngani-ngagec aigacgu mi ngigeckeme aibabaine balu gadaicte, ye kwele-angackolec aidaicte.+
Alang-baba noine
26 Monic ye yeuctihac yanguc ngagedaicte, Na Wapong alang bacnolu gagabac, inguc milu beluine mi damongkedaictewa, yele alang-baba yogodi yefe lilome babaficine mi aidaicte. Ye yeicne kweleina kwesac aidaicte hocne.+ 27 Aime Wapong Mamacnonggeng yele haicka alang-babale aibaba gbagbacne, nga wonong mikac, yogolec silicine yanguc. Himongtowa yagolec angac lobe holecnolu, wonong mikac galu buwenac nga ngigac-hosec umacka gagaing, yenge ngani-damong aiyeledabeleng. Yogodi Wapongte alang-baba madicne.
+ 1:1 Mat 13:55; Gal 1:19; Sale 15:23; 1Pi 1:1 + 1:2 Rom 5:3-5 + 1:3 1Pi 1:7 + 1:5 Ynn 2:3-6 + 1:10 Yes 40:6-7 * 1:18 Noba-nosing gbolicnacni hodocine holecaigabeleng, yogo ingucnehac ainangte edocnubawec. + 1:18 Yoa 1:13 + 1:20 Ngag 7:9 + 1:21 Kol 3:8; 1Pi 2:1 + 1:22 Mat 7:26; Rom 2:13 + 1:25 Rom 8:2; Yak 2:12 + 1:26 Mige 141:3