2
Aibaba silicine moniyang
Ngic hae-gbafocne, Sugucnenonggeng Yesu Kristo ye tapili nga wac feicneholec gagac. Ailu ye ngagesingkegaing, ngenge ngic feicne waicne nganicebalu aibabanginengte silicka mi aiyeledaing.+ I yangucte, ngic monicti ngengele kpakpaduc macka fedaicte. Ye ling goldi baicne, ailu ngakpi hibine madicne holelu kwesidaicte. Aime dameng iwahac ngic monic waweweine ye inguchac ngakpiine esecne wonongkolec holelu kwesidaicte. Inguc kwesiboc ngenge ngic ngakpiine hibine madicne holegac, ye nganilu yele midaingte, “Agone, ga yawa wele ngiye-ngiye madicna ngiyec.” Inguc milu ngic waweweine yelebac yanguc midaingte, “Ga edi hikelu domac,” me “Ga emena hige ede-edena wangiyenong.” Inguc aidaingtewa, ngenge ngengileng silicngineng ngani-motolu yefe sowacna ngic-ngigac agofocngineng wosaecebadaingte, me? Yogo mi madickedaicte.
Ngic hae-gbafocne ngengele angac ngagegabac, ngenge ngagening. Ngic-ngigac himongtowa yagowa waweweine gagaing, yenge ngage-ngagesing feicneholec aidaingte. Ailu ngani-damongte mole-damoc badaingte. Wapongti inguc ngagelu bawosaecebawec, me? Oc. Ngic-ngigac kweledi Wapongte angac ngagelu aicnocaigaing, yogo yengi ainingte mipangkewec.+ Nga ngengebac ngic-ngigac waweweine game bafuwayelecaigaing. Aime ngic mafatowanginengkolec yengi hocne basowalecngebalu yowawa locngebacaigaing, me? Oc, aime omale yenge sugu alang bacebacaigaing? Yesule wac madicne molickelu feinginang fewec. Aime moneng-mafanginengkolec yengi hocne wac yogo milu sulecaigaing, me? Oc, yenge inguc aicaigaing.
Ngageboc mikac gaga
Aime Wapongte hibiwa yefe-yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Gageicne aigelecaigac, silicine ingucnehac ngic-ngigac gale emewa gagaing, yengele kwelegonedi ago aiyelelu angac ngageyelelu gadamec.” (Dep 19:18)
Ngenge ngani-damongte yefe-yowa yogo foinac balaibecaigaingka, aibaba madicne aigaing.+ Ailu ngenge ngic feicne waicne nganicebalu aibabanginengte silicka aiyelegaingka bikic bafuwadaingte. Aime yefe-yowadi bikicngineng mime yegengkeme yefe-yowa wewe ngic, inguc wacngebadaicte.+ 10 I yangucte, monic ye yefe-yowa sasawa balaibeyackelu, hewacine moniyang sugu hegiledaicte, ye hewacine sasawa yogolec ameine badaicte.+ 11 I yanguc, Wapongti yanguc miwec fagac,
“Ga selo-boic mi aidamec.”
Ailu hatacmac yanguc,
“Ga ngic-ngigac mi wehomacebadamec.” (Wah 20:13-14; Yef 5:17-18)
Aime selo-boic mi ailu ngic wehomadamectewa, yefe-yowa wewe ngic biyac ailu gagic.+ 12 Wapongte yefe-yowadi muckacni lukecnubagac. Ailu yedi yefe-yowa yogo balaibelu aibabanonggeng wosaedaicte. Ilec ngenge inguchac yefe-yowa yogo yowanginang nga aibabanginang balaibedaing.+ 13 Monic ye ngic-ngigac kwele-sowac mi aiyelecaigac, ye yowawa lobong dameng iwa kwele-sowac mikac mimoctodaicte. Aime monic ye kwele-sowackolec gacaigacti yowawa domalu gbelong aidaicte.+
Ngage-ngagesingkolec gaga
14 Ngic hae-gbafocne, ngic monicti midaicte, “Na ngage-ngagesingkolec gagabac.” Inguc milu aibabaine madicne mi facnogacka, ngage-ngagesingngine yogolec noine mi bafuwadaicte. Aime ngage-ngagesing ingucnedi umackacni nalic bamoctodaicte, me? Yogo miyac. Ilec ailu ye wasecne mi aidaicte. 15 Ngic hae-gba me adu-seng yengelacni monic, ye gagaina oma ngakpi-kpoluc holedaicte? Ailu hadengsoc nosing nonogale kpungkeme,+ 16 ngengelacni monicti yele yanguc midaicte, “Ga kwele-mogungkolec galu gbelong ngakpigone holelu nosing nogebec aidamec.” Ye micti sugu inguc milu socte wiyacka kpungkegac, yogo mi lacnodaictewa, wiyac madicne noine fikedaicte, me? Yogo miyac. 17 Inguc aime ngage-ngagesingine aibabaine mikac fagac, yogo noine mikac, homaicne.
18 Aime monicti yanguc midaicte, “Ga ngage-ngagesinggoneholec gagic. Nga nabac aibabane madicne balu gagabac.” Ngage-ngagesinggone aibabaine mikac, yogo edalicnungka nganilubac, aibabane edalicgube ngage-ngagesingne nalic nganidamecte.+ 19 Wapong ye moniyang sugu gagac, yogo biyac ngagesingkedamecte, yogodi madicne. Aimebac yogo sugu nalic mi aigac. Aleng yenge inguchac yogo ngagesingkelu hangocebame dengdengebacaigac.* 20 Nga gabac ngage-ngagesingkolec galu aibabagone mikac gagic, yogo noine monic mi bafuwadamecte, miyac. Ga ngic ngage-ngagegone mikac ingucne, yogolec silicine ngage-motodamec.
21 Molickelu nongileng ngambononggeng Abraham ye madecine Aisak depec hocne milu alatawa lome, Wapongti yele ngage-ngagesing yogo aibabaineholec nganilu ngic dondonne wackewec.+ 22 Aime yele ngage-ngagesing nga aibabaine, yeke baficnagulu yekilec momochac bole baiboc. Aime aibabainedi ngage-ngagesinginele bole bamoctome sugulewec, yogo ngani-motogic.+ 23 Aime yogodi noine aigac. Nga Wapongte hibidi edalicnubalu yanguc migac,
“Abraham ye Wapong ngagesingkewecte ailu, ye ngic dondonne wackewec.” (Fike 15:6)
Ailu yele yanguc migac, “Ye Wapong agoine.”+ 24 Ilec ailu Wapongti ngic monic aibabainele ailu ye ngic dondonne wackedaicte, yogo ngage-ngagesingka sugu miyac, ngenge yogo ngani-motogaing.
25 Aime silicine ingucnehac Wapongti yefe-ngigac Rahap aibabainele ailu dondonne wackewec, me? Oc, yedi ngic salecepabong kwesiboc macka locepawec. Locepalu monicka yefe salecepame hikeiboc.+ 26 Soc asuine mikac, yogo homaicne. Aime silicine ingucnehac ngage-ngagesing aibabaine mikac, yogo ingucnehac homaicne.
+ 2:1 Sale 10:34; Yak 2:9 + 2:5 1Kor 1:26-28 + 2:8 Mat 19:19; Gal 5:14 + 2:9 Yef 1:17 + 2:10 Mat 5:19 + 2:11 Rom 13:9 + 2:12 Gal 6:2; Yak 1:25; 1Pi 2:16 + 2:13 Mat 5:7; 18:32-35 + 2:15 1Yoa 3:17 + 2:18 Gal 5:6 * 2:19 Aleng yenge moc ngagesingkecaigaing, aibabangineng madicne monic mi fagac. Ilec ngage-ngagesingngineng yogo noine mikac. + 2:21 Fike 22:9-12 + 2:22 Hib 11:17-18 + 2:23 2Ngsi 20:7; Yes 41:8 + 2:25 Yos 2:1-21; Hib 11:31