4
Ngenge kwelengineng hefaliyedaing
Hewacnginang hudu nga ngaba yogo wenuwacni kwesilu kpafengngebagac? Ngani-angac fagac, yogo kwelenginangkocni, me? Oc, iwacni kwelenginang yuwenac aicaigaing.+ Ngenge andac ailu wiyac mi bacaigaing. Ilec ailu ngic wehomalu hasowac ngagelu wiyac nalic mi babong fikedaicte. Ailu ngenge ngelec-ngelec nga yuwenac aicaigaing. Ailu ngenge mimilocngineng mikac gagaingte wiyac madicne nalic mi badaingte. Ngengebac wiyac banogale milockelu yanguc ngagesicaigaing, Socte ngani-angacka moneng-mafanonggeng nalic wickedabelengte. Inguc ngagelu ngenge kosa milockelu yogolec noine monic mi badaingte.
Ngic-ngigac selo-boic ingucne aicaigaing, ngenge yanguc mi ngagegaing, me? Monic ye himongtowa yagolec gaga yogolec agoine aicaigac, ye Wapong lobe holecnodaicte. Ilec monic ye himongtowa yagolec gagale ago ainogale aigac, ye Wapongte ngabale aling aigac.+ Wapongte hibiwa yowa yanguc fagac, Ye asunonggeng nongileng kwelewa lome ngiyegac. Ilec nongileng yele aling ganangte bocyac aicnolu gagac. Ngenge yele aalic bafuwadaingkale, ye mi hegiledaing.* Yowa yogo moc mi kwelengkeicne fagac, yogo ngagegaing, me? Aimebac ye kwele-madic sugucne ewalilu ainolegac, yogolec hocne Wapongte hibidi yanguc migac,
“Wapongti ngic soc bafefe gagaing, yengele takickeme ngaba aigac. Nga soc-kwelengineng bawalu gagaing, yenge kwele-madic aiyelelu gagac.” (Ynn 3:34) +
Ilec ngenge Wapongte bagewa gadaing. Ilec ailu Aleng Sugucnenginengte yowa kwelu lobe holecnodaing. Inguc aiyebongka ye hegilecngebalu hikedaicte.+ Ailu ngenge Wapongte emewa ledaing. Inguc leebongka ye inguchac ngengele emewa weledaicte. Bikic-baba ngic, ngenge molengineng suwedaing. Nga ngic-ngigac kwele-yaeckolec gagaing, ngenge kwelengineng suwe-bamadic aibong gbagbacne aina.+ Ngenge ube-hobec nga kwele-sowac ngagelu hii-songgong aidaing. Ailu gougouholec gagaing, ngenge hefaliyelu maguc-maguc aidaing. Nga belic-belicka gagaing, ngenge hefaliyelu kwele-umackolec aidaing. 10 Ngenge Sugucnele haicka bawacnagudaing. Inguc aibong yedi wacngineng bafedaicte.+
Ngenge ngengung mi wosaecnagudaing
11  Ngic hae-gbafocne, ngenge ngengung mi misowalecnagudaing. Monic ye ngic hae-gbaine misowaledaicte, me aibabaine wosaelu misowaledaictewa, ye yefe-yowa misowalelu wosaegac. Ailu yefe-yowa wosaelu bawagicka, ga yefe-yowa mi balaibecaigic, miyac. Gagibac yefe-yowale wowosae-ngic ailu gagic. 12 Yefe-yowale wowosae-ngic, ye yefe-yowa kwelengkewec, ye moniyangti sugu gagac. Ailu yedi hocne nalic bikicte ameine bame wasecne aidaingte, me basowalecngebame miyac aidaingte, ye yogolec tapili facnogac. Ga monic emegona gagac, ye wosaecte tapili yogo madi gelewec? Monic mi geleicne, miyac.+
Soc bafefe ngic
13 Gocne yenge yanguc migaing, “Nonge yakumac me saeme taon iwa me taon monicka hikelu hifa moniyangte kwelina iwa galu woc-wiyac fuli balu salelu hiye-monengnonggeng hatacmac bafuwadabelengte.” Ngic-ngigac bole ingucne nalic bacaigaing. Aime sifu ngengele yanguc mibe ngagening.+ 14 “Ngenge saemele gaganginengte silic wenuc aidaicte, yogo monic mi ngagegaing. Gagangineng yogo hasoc ingucne, dameng kpisicnemac ofelu miyac aidaicte.”+ 15 Ngenge yanguc mibong madickedaicte, “Sugucnedi ngageme madickedaictewa, nonge gacgu bole yogo me yogo badabelengte.” 16 Aime ngenge ngage-ngagengineng yogo feicne ngagelu socngineng bafelu micaigaing. Yowa ingucne yogo aibaba sowacnebenang aigac. 17 Ilec ngagegaing, monic ye aibabaine madicne ainale ngage-ngage-motoc facnogac. Ailu yogo sifu hegiledaicte, ye bikickolec aidaicte.+
+ 4:1 Rom 7:23 + 4:4 Rom 8:7; 1Yoa 2:15 * 4:5 Wapongte hibile ngage-ngage ngic yenge yogolec yowa yanguc ngagegaing, Yakobos ye Wapongte hibiwacni yowa gocne yago ingucne kpatulecebalu migac, Wahikeicne 20:5; 34:14; Sekariya 8:2 + 4:6 1Pi 5:5 + 4:7 Efs 6:12 + 4:8 Sek 1:3; Mal 3:7; Yes 1:16 + 4:10 Yop 5:11; 1Pi 5:6 + 4:12 Rom 2:1; 14:4 + 4:13 Luk 12:18-20 + 4:14 Ynn 27:1; Mige 39:5,11 + 4:17 Luk 12:47