5
Ngic-ngigac moneng-mafanginengkolec
Ngic-ngigac moneng-mafanginengkolec, ngenge ngagening, umac sugucnedi ngengela fikelu basowalecngebadaicte. Ilec ailu, ngenge aukwelu hiyaning. Ngenge woc-wiyacngineng musungkelu miyac aidaicte. Ailu ngakpi-kpolucngineng yogo une-kwadacdangti nome miyac aidaicte.+ Hufengti gol nga siliwangineng badaicte. Ailu hufeng yogodi siduc-mimi ngic ailu funginengineng mime yegengkedaicte. Aime woc-wiyacnginengti socnginang dac ingucne lobecngebadaicte. Ngenge dameng moto-motoina hocne moneng-mafangineng bakpaduc aibong, yogodi inguc fikengeledaicte. Ngagegaing, bole-ngicfocngineng yenge nosing ngengileng bolenginangkocni noine fuluckelu ngeleibong. Ngelebong ngenge bole-fuli mi yeleibong. Aime fuli yogodi hiyalu gagac. Aime bole-ngic yenge nosing noine kpaduckeibong, yenge inguchac hiyabong Sugucne Tapilitowa Fileine, yele hedecka biyac haume ngagewec.+ Ngenge himongka galu socte angac balaibeibong. Balaibebong moneng-mafanginengti gaganginang wakewec. Aime Wapongti ngic-ngigac wehomacebanale damengngine bangkaleemewa, ngengebac nogebec ailu gagainghac.+ Ngenge ngic dondonne yowawa lolu mimoctolu webong homawec. Aimebac ye ngaba monic mi balu gawec.
Yesu kwesidaicte
Ngic hae-gbafocne, ngenge ilec tatakic mikac wangec gaebongka Sugucne kwesidaic. Aime ngagegaing, nosing-bole filefocine yengi nosingngineng duwebong mac kweme yengi nosingngineng himongkacni sugulenale tatakic mikac noinele damengte wangec gacaigaing.+ Aime Sugucnele kwesi-kwesi dameng biyac bangkale welegacte ailu, ngenge inguchac kwelengineng basanangkelu tatakic mikac wangec gadabiyeng.+
Ngic hae-gbafocne, ngagegaing. Wowosae-ngic ye nu lobina biyac kwesilu domagac. Ngenge yowawa wawedaingkale, ngengungtihac yowa kwekwe mi ainagudaing. 10  Siduc-mimi ngic molickelu Sugucnele wacka yowa milu gaibong, yenge tatakic mikac umac balu ulucne gaibong. Ngic hae-gbafocne, ngenge yengele silic ingucnehac balaibelu inguc aidaing. 11 Ngagegaing, ngic-ngigac tatakic mikac gaibong, yengele ngagebeng kwele-angackolec aiwec. Aime ngenge Yople yowa-siduc biyac ngageibong. Ye umacka sanangne tatakic mikac gawecte ailu, Sugucnedi yela pasi madicne bawec. Sugucnedi kwele-sowac sugucnehac, nga ngageboc mikac aibabaine ingucne aicaigac.+
Yowa sanangkenale mi minoga
12 Aime ngic hae-gbafocne, yowa noine monic yanguc, ngenge yowangineng sanangkenale wiyac monic wackelu mi mibong sanangkedaic. Ngenge honocmeng me himong wackelu yowangineng mibong mi sanangkedaic. Ailu wiyac sugucne monic wackelu inguchac mi mibong sanangkedaic. Ngenge galu yowawa wawedaingkale, “foinac” yogo foinac. Nga “miyac” yogo miyac, inguc sugu midaing.+
Ngage-ngagesingkolec milockenoga
13 Ngengelacni ngic me ngigac monicti umac gocne fikecnodaictewa, ye milockedaic. Ailu monicti belic-belicka gadaictewa, ye mimiteng gee holedaic. 14 Aime ngengelacni monicti huc aicnodaictewa, Yesule habu damong wacebame yengi yele ailu Sugucnele wacka helocti hosocnolu milockedaing.+ 15 Inguc aibong mimiloc ngage-ngagesingkolec, yogodi huckolec ye bamadickedaicte. Ailu Sugucnedi bafickeme fangkedaicte. Aime ye bikickolec aigacka, Sugucnedi bikicine hegileme miyac aiyackedaicte.+ 16 Ilec ailu ngenge madickenogale bikicngineng ngengungtihac mifickeyackelu mimilocti baficnagudaing. Monic ye dondonnedi milockedaicte, yogodi wiyac tapiliineholec ailu babaficineholec aidaicte. 17  Elaiya ye ngicbenang nongileng ingucnedi mac mi kwenale milockeme mac mi kweme hifa habackang nga nebocine aiwec.+ 18 Ailu ye hatacmac milockeme sawawacni mac kweme himongti nosing hatacmac kwefickeme fikewec.+
Yefe lilonoga
19 Ngic hae-gbafocne, ngengelacni monicti yowa noinele yefe lilolu kosa hikedaictewa, monicti ye bafickeme ye hatacmac hefaliyedaicte.+ 20 Ailu ye yanguc ngagedaic, ye ngic bikickolec bafickeme sowacnele yefewacni hefaliyegac, ye ngic yele kwele-asuine homackacni bamoctocnome, bikicine bocyac miyac aidaicte.+
+ 5:2 Mat 6:19 + 5:4 Yef 24:14-15 + 5:5 Luk 16:25 + 5:7 Yef 11:14; Yer 5:24 + 5:8 Rom 13:11-12; 1Pi 4:7 + 5:11 Wah 34:6; Yop 1:21-22; 2:10; Mige 103:8 + 5:12 Mat 5:34-37 + 5:14 Mrk 6:13 + 5:15 Mrk 16:18 + 5:17 1Ngt 17:1; 18:1 + 5:18 1Ngt 18:42-45 + 5:19 Gal 6:1 + 5:20 Ynn 10:12; 1Pi 4:8