Pita
Yedi Molic-molic Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Pita, ye Yesule mic-tengteng monic. Yedi Yesu homalu homackacni gboliyelu fangkeme hifa 34 ngama ingucne motome, hibi yago kwelengkelu Yesule habu gocne yengela saleme hikewec. Dameng iwa ye Roma iwa gawec. Yesule habu yogo yenge Asia prowins nebocina kiwec Saecne fawec, emeina mac-aling faibong, yenge mac-aling iwa gaibong.
Ngic-ngigac Yesu ngagesingkeibong, yengele ngabadi umac yeleibong. Ilec ailu yenge Yesu hegiledaingkale, Pitadi baficebanale hibi yago kwelengkeyelewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–2 Molic-molic yowa
1:3—2:10 Kristoholec gagale fungine
2:11—4:11 Habu gocne yengeholec madicne gadaing
4:11—5:12 Ngaba yengi umac yelebong umackolec gaibong
5:12–14 Yowa moto-motoine nga wenac-madic yowa
1
Hibile molic-molic yowa
Na Pita, Yesu Kristole salecebaicne gagabac. Wapongti bawosaecngebame Pontus nga Galata ailu Kapadosia nga Asia ailu Bitinia himongka gagaing, ngic-ngigac ngenge himongtowa yagowa kwilic kwesilu singsalolong kwelu gagaing, ngengele hibi yago kwelengkengelegabac. Wapong Mamacti biyachac ngageme fawecte, yedi bawosaecngebalu yanguc mimoctowec, Tili Asudi ngengela bole bame ngenge sugule-sanangkelu Wapongte bingec aidaingte. Inguc ailu ngenge Yesu Kristole yowa balaibebong, yele sacti wickeme suwecngebawec gagaing. Yele kwele-madic nga kwele-mogungtowadi ngengela sawelu fadaic.+
Gaga-sanangte wangec gagaing
Wapong ye Sugucnenonggeng Yesu Kristo yele Mamac, ye mimitengineholec. Yedi kwele-sowactowa ngagenolelu Yesu Kristo bagboliyeme homackacni fangkewec. Yefe iwa nongileng gaga bafuwanoleme fike-fike gbolicne fikeibeng. Inguc fikelu wangec gagabeleng. Ye inguc aime mole-damocngineng honocmengka felu baningte biyachac lowec fagac. Aime wiyac yogo mi miyac aidaicte. Ailu yogo nalic mi dangkedaicte, yogo gbagbacne faginowagac.+ Ngenge ngage-ngagesingkolec gaebongka Wapong ye tapiliineholecti damongngebame dameng moto-motoina wasecne aidaingte. Inguc fikenale efeckelu fagac.+
Aime dameng kpisicnemac yagowa umac nga lokwesac haicine monic-monic fikengeleme, ngenge sifu wiyac lobewa kwesidaicte, yogolec ngagelu mamang hidulu beliyelu gagaing.+ Gol silicine ngagegabeleng. Ngic yengi yogo esoickelu silicine ngani-motonogale dacka lobong lobeme wosaecaigaing. Aime gol noine yogo fikedaicte. Ailu yogo sifu lobewa miyac aidaicte. Aime umac nga lokwesacti ngage-ngagesingngineng esoickebong noine yegengkegac, yogo gol ewalilu wiyac feicne aigac. Yesu Kristodi fikelu yegengkedaicte, dameng iwa ngage-ngagesingngineng yogodi mimi-madicneholec nga wac feicneholec ailu alang-babaineholec aidaicte.+ 8-9 Ngenge ye dongenginengti mi nganiibong. Ailu sifu kwelenginengti yele angac ngagegaing. Ailu yanguctihac ye mi nganicaigaing. Ailu sifu ngenge ye ngagesingkegaing. Ailu ngenge ye ngagesingkebong, yedi kwele-asunginang bikicte ameine bame, ngenge wasecne aigaing. Ngenge yogo ngagesilu belic-belic sugucnehac nga wac feicneholec ailu gagaing.+
Wapongti wiyac baningte aling lowec
10  Siduc-mimi ngic yenge ngengi Wapongte kwele-madic banogale siduc-yowa miibong. Ailu ngenge wasecne aidaingte. Aime yengileng yefe yogo ngage-motoningte boletowa balu gaibong.+ 11 Inguc aibong Kristole Asudi yengele kwelewa game, Kristo ye doic ngagelu lobewa wac feicneholec banowagac, yogo Kristole Asudi kwelenginang gawecte gungka biyachac edalicebame mibong yegengkewec. Ailu yogo male yowa, nga ma damengka fikeme nganinogale donge hilalu gaibong.+ 12 Donge hilalu yengileng nganiningte miyac, yogo ngenge baficngebanogale yowaine mibong yegengkengelewec. Aime Wapongti yogo edalicebame yenge ngage-motoibong. Aime Wapongti Tili Asu honocmengkacni himongka saleme walu tapili yeleme, gocne yenge Siduc Madicne yogo balu ngengela mibong yegengkeme ngageibong. Aime angelo yenge inguchac yogo nganinogale aiyelecaigac.
Gaga gbolicne
13 Ilec ailu kwele ngage-ngagegone wosaelu aibabagone ailu gageicne damongnagulu Yesu Kristole kwesi-kwesi damengka fikelu yegengkedaicte, iwa kwele-madicine balu kwesidaicte. Ga ngage-ngagegone bucbuchac yele kwele-madicka sanangne loengka fame wangec gadamec. 14 Ngenge esecne Siduc Madicnele yowa mi ngage-motolu socte angac balaibeibong. Ailu ngenge adu-madec ingucne yowa balaibelu gadabiyeng. Aime socte angacti hatacmac mi damongngebadaic.+ 15 Wapongti wacngebawec, ye gbagbacne, aime ngenge ingucnehac hadengsoc aibabangineng gbagbacne aidaing. 16 Ilec yanguc kwelengkeicne fagac,
“Na gbagbacne. Ilec ailu ngenge gbagbacnehac gadabiyeng.” (Dep 11:44-45; 19:2; 20:7) +
Kristole sacti fuli bacnubawec
17 Wapong ye lemi-welemi mi facnogac. Ailu ye ngic-ngigac filesoc filesoc aibabanginengte silicka yowangineng mimoctogac. Aime ngenge ye “Mamac” wackedaingtewa, ngenge yakumac kwilic gagaing, dameng yagowa yele hangocngebame alang bacnolu gadabiyeng.+ 18 Ngenge esecne ngambofocngineng yengele gagawa moc gaebongka, Wapongti fulingineng balu bikicte muckacni lukecnubawec, yogo siliwa me goldi mi fuli bacngebawec. I yangucte, siliwa nga gol yeke miyac aidabiyecte. 19 Yebac Kristole sacti fuli bacngebawec. Aime Kristole sac yogo wiyac feicnebenang, ye lama madecine monic puling, me sowacneine mikacti depecte lama ingucne wehomawec.+
20 Himong nga sawa mi fikeebocka, Wapongti Kristo biyachac bawosaewec. Bawosaeme ye yakumac dameng moto-motoina ngengele ailu fikelu yegengkewec.+ 21 Fikelu yefe bafuwangeleme, yanguctihac Wapong ngagesingkelu gagabiyeng. Ye Madecine homackacni bagboliyeme fangkeme wac feicne lacnowec gagac. Ilec ailu ngengileng Wapong ngagesingkelu yela ngage-ngagengineng lolu wangec gagabiyeng.+
Wapongte yowa faginowagac
22 Ngenge yowa noine balaibebong yogodi kwelenginang suweme, kwelenginengti angac sugucnehac ngagelu aigabiyeng. Ilec ngenge ngic hae-gbafocngineng yengele kwelengineng gbagbacnedi angac kwesac mikac ngagelu damengsoc aiyeledabiyeng.+ 23 Wapongte yowa yogo gagaineholec ailu sanangne domagac. Yowa yogodi bagboliyecngebame fike-fike gbolicne fikeibong. Yogo socte wasec hucine dongke-dongkeineholec ingucne miyac. Yogo dongke-dongkeine mikac, yogodi kwodu ofelu gaga-sanangkolec aidaicte.
24 Ilec yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ngic-ngigac sasawa himongka gagaing, yenge kpinding ingucne. Ailu wacngineng feicne yogo daling aliine ingucne. Yenge kpinding nga daling aliine dangkecaigaing, yogo ingucnehac molongkelu dangkedaingte. 25 Sugucnele yowadibac fafa-sanang fagidaicte.” (Yes 40:6-8)
Yogodi Siduc Madicne aigac. Aime ngic yenge yogo mibong yegengkengeleme ngageibong.
+ 1:2 Rom 8:29; 2Tim 2:13 + 1:4 Kol 1:12 + 1:5 Yoa 10:28; 17:11 + 1:6 1Pi 5:10; Yak 1:2 + 1:7 Ynn 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Yak 1:3 + 1:8-9 Yoa 20:29; 2Kor 5:7 + 1:10 Mat 13:16-17 + 1:11 Mige 22; Yes 53; Luk 24:26-27 + 1:14 Rom 12:2; Efs 2:3; 4:17-18 + 1:16 Mat 5:48 + 1:17 Rom 2:11; Miye 2:23 + 1:19 Wah 12:5; 29:1; Dep 22:17-25; Sale 20:28; Hib 9:12-14 + 1:20 Efs 1:4 + 1:21 Yoa 14:6; Rom 5:1-2 + 1:22 Yoa 13:34; Rom 12:10