2
Asule amuc
Ilec ailu ngenge sisipilic haicine monic-monic nga kwesac-aibaba ailu hasowac aibaba hegiledaing. Ailu ngic-ngigac mi sulecebadabiyeng.+
2-3 Sugucne ye madicne, ngenge yogo biyachac nonganiibong. (Mige 34:8)
Ilec ngenge kogoc gbolicnedi amucte aicnocaigac, silicine ingucnehac Wapongte yowa yogo asule amuc gbagbacne yogolec aingeledaic. Ngenge yogo nolu sugulebong yedi bikicte ameine bame wasecne aidaingte.
Depec-baba ngic gbagbacne
Sugucne ye posatowa gagaineholec ingucne, ngenge yela kwesilu gagabiyeng. Ngic yenge posa yogolec posa sowacne milu baickeibong. Aime Wapongtibac posa yogolec ngageme feicne aime yogo hocne bawosaewec. Aime ngenge inguchac posa gagaineholec yele silic aigaing. Aime Wapongti ngenge posa ingucne bacngebalu asule ibu-macine bacngebacaigac. Bacngebame ngenge yeicne depec-babale bingec ailu Asule yefewa mimitengti depec ingucne logaing, yogo Yesu Kristole ailu Wapongti nganime madickegac.+ Ilec Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ngagegaing, na posa-bosing silicine monic feicne yogo bawosaelu Sion iwa gunungkegabac. Monicti ye ngagesingkedaictewa, ye nalic mi gameedaicte.” (Yes 28:16) +
Ngic-ngigac ye ngagesingkelu gagaing, ngengela posa yogodi silicine monic alang-babaineholec aigac. Nga mi ngagesingkegaing, yengela yanguc fikedaicte,
“Mac-baba ngic yengi posa monic sowacne milu wickeibong. Aime posa yogodi macte posa-bosing ailu sanangne domadaicte.” (Mige 118:22)
“Aime yenge posa yogodi edebong kwopocebame wawelu ngage-sowac bafuwadaingte.” (Yes 8:14)
Yenge Wapongte yowa wecaigaingte inguc aidaingte, yowa yogo biyachac yengele milu loicne.
Wapongti hocne ngenge ngengung kundungkacni kwesiningte wacngebalu angocina hefolecngebalu yeicne angocine feicne, iwa locngebawec.
“Aime ngenge Wapongte pasi tapiliineholec mibong yegengkenale, yedi ngenge alingfocine bawosaecngebawec. Aime ngictaule depec-baba ngic bacngebame gagaing. Ngenge yeicne bingecte aling bacngebame ngic-ngigacfocine gagaing.” (Wah 19:5-6; Yes 43:20) +
10 Ngenge esecne Wapongte habu moniyang mi gaibong, miyac. Aime yakumacbac Wapongte ngic-ngigacfocine ailu yele habu gagaing. Ngenge esecne Wapongte kwele-sowac monic mi nganilu gaibong. Aime yanguctihac yele kwele-sowac nganilu gagaing.+
Ngage-ngagesingngineng mikac yengeholec galu baficebanoga
11 Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, ngenge himong yagowa kwilic gagaing.* Ilec ngenge kwele esecnele angac haicine monic-monicti kwele-asunginang hudu wecaigac. Aime ngenge yogo hegilelu ganingte sanangne migabac.+ 12 Ngenge ngic-ngigac Wapong mi ngagegaing, yengele hewacka aibabangineng madicne ailu gadaing. Yengi ngenge yanguc misowalecngebagaing, “Ngenge yefe-yowa hegilecaigaing.” Inguc milubac aibabangineng madicne nganibong Wapongti yengela kwesidaicte, dameng iwa yenge wacine bafedaingte.+
Micne yenge alang bacebadaing
13 Ngenge Sugucnele ailu kiya gamang nga ngic sugucne, yengele bagewa galu yowangineng ngagelu gadabiyeng. Yogo ngictaudi tapili feicne balu gagac,+ 14 aime yele bagewa gawana sasawa gagaing. Ngictaudi bole-yowa yeleme yenge ngic-ngigac aibabangineng sowacne aicaigaing, yenge ameine baduyelecaigac. Nga aibaba madicne aicaigaing, yenge mitengebacaigac. 15 Ngic ngage-wosaecngineng mikac yenge wiyac monic mi ngage-motogaing, yogo yenge ngengi aibabangineng madicne aibong nganilu yowa mi midaing, yogodi Wapongte angac aigac.+ 16 Ngenge mucti mi witicngebaicne. Aime muc mikac gaga yogo gagaingte ailu sisipilic aibabanonggeng nalic aidabelengte milu mi ngagedaing, miyac. Ngenge Wapongte kwelec kwekwe aling gadabiyeng. 17 Ailu ngenge ngic-ngigac sasawa alang bayelelu ngage-ngagesingkolec ngic hae-gbafocngineng kwelenginengti angac ngageyelelu aidabiyeng. Ailu Wapongte hangocngebame alang bacnolu ngictau alang bacnodabiyeng.+
Doicka sanangne gadaing
18 Kwelec kwekwe ngic gagaing, ngenge sugucnefocngineng alang bacebalu yengele bagewa galu yowangineng ngagelu gadabiyeng. Sugucnefocngineng ulucne nga madicne gagaing, yengele sugu miyac. Ngenge sugucne sowacne momochac inguc aiyeledabiyeng.+ 19 Monic ye Wapongte yowa kwele ngage-ngageina fame yogo balaibelu game nganilu, sifu ye umacka lobong doic ngagedaicte. Ailu aibaba iwa ye sanangkelu domagacte aibaba yogodi kwele-madicineholec aigac. 20 Aime ngic yengi bikicnginengte ailu wecngebabong ngenge doicka felu yogolec bagewa sanangne gadaingtewa, yogolec wiyac monic madicne mi fagac, miyac. Ngenge aibabangineng madicne aibong doicka locngebabong yogolec bagewa sanangne gadaingte, yogodi Wapongta kwele-madicineholec aigac.+
Kristole hige-yefe
21 Ngenge inguc ainingte Wapongti wacngebawec. Ailu ngenge Kristole hige-yefe balaibeningte ye ngengele ailu doic ngagelu yefe yogo edalicngebawec.+
22 “Ye bikic monic mi bafuwawec. Ailu yele mickacni kwesac-yowa monic mi ngageibong.” (Yes 53:9)
23 Aime yenge misulec aicnobong ye yowangineng ameine monic mi bafaliyelu miwec. Ailu ye doic ngagelu yenge basowalecebanogale monic mi aiwec, miyac. Ye umacine yogo Wapongti yowa dondonna wosaelu micnonale, yele molewa lowec.+ 24 Ye yeicne socinedi nongileng bikic atickelu malicpongka domawec. Domame nongileng bikickacni homalu yefe dondonne balaibenangte inguc aiwec. Aime ye weibong, doic yogodi ngengele kwelele huc-doic yogo bamadickenale baficngebawec.+ 25 Ngenge esecne lama ingucne yefe lilolu singsalolong kwelu gaibong. Aime yanguctihac Lama-damong yela biyachac hefaliye kwesibong, yedi hocne kwele-asungineng ngani-damong aingelecaigac.+
+ 2:1 Efs 4:22; Yak 1:21 + 2:5 Efs 2:21-22; Miye 1:6 + 2:6 Efs 2:20 + 2:9 Yef 7:6; 14:2; Yes 9:2; Tit 2:14; Sale 26:18; Efs 5:8 + 2:10 Hos 2:23 * 2:11 Macngineng noine yogo honocmeng. + 2:11 Gal 5:17,24 + 2:12 Mat 5:16 + 2:13 Tit 3:1 + 2:15 1Pi 3:16 + 2:17 Rom 12:10 + 2:18 Efs 6:5 + 2:20 1Pi 3:14,17 + 2:21 Mat 16:24; Yoa 13:15 + 2:23 Yes 53:7; 1Pi 3:9 + 2:24 Rom 6:11; Yes 53:5-6 + 2:25 Esek 34:5-6; Mat 9:36; Yoa 10:14; Hib 13:20-21