14
Mic-tengtengfocine basanangebawec
“Ngenge kwelengineng mi umaledaic. Ngenge Wapong ngagesingkelu, na inguchac ngagesingnudabiyeng. Nale Mamacte macka mac kweline bocyac fagac. Yogo mi fadecka midec, na yanguc mi edocngebadaba, ‘Na ngengele mac kweline bamockenogale hikedacte.’ Ailu ngengele mac kweline bamockenogale hikedactewa, hatacmac hefaliye kwesilu mengocngebadacte. Na gadacte, iwahac nongileng momochac ganangte ngagegabac.+ Ailu yefe wenuwa hikedacte, ngenge yogo biyac ngagegaing.”
Honocmengte yefe
Aime Tomasdi yanguc uwacnowec, “Sugucne, ga wenuwa hikedamecte, yogo mi ngagegabeleng. Yefe yogo wenuc ngage-motodabelengte?”
Uwacnome Yesudi yanguc miwec, “Na hocne yefe nga yowa noine ailu gaga. Monicti na mikacka Mamacta hikedaicte yogolec yefe monic mi fagac.+ Ngenge na ngagecnudaingtewa, Mamacne inguchac ngagedaingte. Ailu ngenge yakumac ye nganilu ngagegaing.”+
Inguc mime Filipdi yanguc miwec, “Sugucne, ga Mamac edalicnubaengka nganilu ngagebeng andoine aime gadabelengte.”
Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Filip, na dameng dalicne ngengele hewacka gabe ga mi ngagecnugic, me? Monic ye na nganicnugac, ye Mamacne momoc nganigac. Aime ga wenucte Mamac edalicngebabe nganiningte migic?+ 10  Na Mamacte kwelewa gagabac nga Mamacti nale kwelewa gagac. Ga yogo mi ngagesingkegic, me? Yowa edocngebacaigabac, yogo neicne kwelele mi micaigabac, miyac. Mamacti nale kwelewa galu bole yogo balu gagac.+ 11  Ngenge yowane yago ngagesingkening, na Mamacte kwelewa gagabac nga Mamacti nale kwelewa gagac. Inguc mibe ngagebong kpungkeme, bolene bacaigabac, yogo ngagesingkening.+
12  “Foinac, monic ye na ngagesingnudaicte, ye na bole bacaigabac, ingucnehac badaicte, yogo noinebenang edocngebagabac. Ailu na Mamacta hikenogale bole balu gaiba, ye yogo ewalilu hatacmac sugucnehac badaicte.+ 13  Madecti Mamacte wac feicne bafuwacnonale ailu ngenge wiyac sasawa nale wacka uwacnobong, yogo aidacte.+ 14  Ailu wiyac monicte nale wacka uwaneledaingtewa, na yogo aidacte.
Tili Asu saledaicte
15  “Ngenge kwelenginengti nale angac ngagelu gadaingtewa, ung-yowane balaibedaingte.+ 16  Aime nani Mamac uwacnobe yedi na ingucnehac ngic-hewac monic baficngebanale ngeleme yedi ngengeholec damengsoc gagidaicte.+ 17  Ailu ye yowa noinele Asu. Aime himongtowale ngic-ngigac yenge ye mi nganicaigaing. Ailu ye mi ngagegaingte nalic mi badaingte. Nga ngengibac ye ngagegaing, ye ngengele hewacka gacaigac, ailu kwelenginang hocne gadaicte.+ 18  Aime na hegilecngebabe ngenge buwenac ingucne mi gadaingte, miyac. Na ngengela kwesidacte. 19  Dameng bangkacnemac motome himongtowa yagolec ngic-ngigac yenge na hatacmac mi nganicnudaingte. Nga ngengibac nganicnudaingte. I yangucte, na gagabacte ailu ngenge gadaingte. 20  Na Mamacnele kwelewa gagabac. Aime ngenge nale kwelewa gagaing. Nga nani ngengele kwelewa gagabac, ngenge dameng iwa yogo ngage-motodaingte.+
21  “Monic ye nale ung-yowa ngagepangkelu balaibecaigac, ye kweleinedi nale angac ngagedaicte. Aime monic ye kweleinedi nale angac ngagedaictewa, Mamacnedi inguchac yele angac ngagecnodaicte. Aime nani yele angac ngagelu edalibe yegengkedaicte.”
22 Inguc mime Yudas Iskariot waseinedi Yesu yanguc uwacnowec, “Sugucne, ga nonge sugu fikenolenogale ngagesigic. Nga himongtowa yagolec ngic-ngigac yengelabac mi fikedamecte, yogo wenucte?”
23 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Monic ye kweleinedi nale angac ngagedaictewa, ye mic-yowane balaibedaicte. Balaibeme Mamacti yele angac ngagecnome, noke yela kwesilu yeholec gadabelecte. 24  Nga monic ye kweleinedi nale angac mi ngagecaigac, ye mic-yowane mi balaibedaicte. Aime na yowa mibe ngagecaigaing, yogo nale yowa miyac, yogo Mamac salecnuwec yele yowa hocne.+
25  “Na ngengeholec galu yowa yogo edocngebagabac. 26  Aime Mamacti ngic-hewacngineng yogo Tili Asu nale wacka saleme wadaicte. Walu yedi wiyac sasawa wedungelelu yowa edocngebaiba, yogo kwelenginang kwefangkeme ngagesidaingte. 27  Na kwele-mogungka locngebalu hikedacte. Aime kwele-mogungne logabac, yogodi ngengela fagidaicte. Himongtowa yagolec ngic-ngigac yengi kwele-mogung yelecaigaing, kwele-mogungne yogo ingucne miyac. Ilec ngenge kwele-umac mi badaing. Ailu hangoc mi aidaing.
28  “Na Mamacta hikelu hatacmac ngengela hefaliye kwesidacte, inguc mibe ngagegaing. Ailu ngenge kweledi nale angac ngagegaingka, ibac beliyedaingte. I yangucte, Mamac ye hocne nale feicne.+ 29  Aime hikedacte yogolec noine lobewa fikedaicte, wiyac yogo noine mi fikeemewa, ngengi ngagesingkeningte ailu siducine yakumac edocngebagabac.+
30  “Himongtowa yagolec ngictau kwesigacte na ngengeholec yowa dameng dalicne hatacmac mi midacte. Ngictau yogo yele tapili monic nale kwelewa mi fagac. 31  Aimebac na Mamacte angac ngagecaigabac. Ailu yedi bole-yowa banogale milu edocnuwec, yogolec silicina bole bacaigabac. Himongtowa yagolec ngic-ngigac yenge yogo ngage-motoning.
“Fangkebong hikenang.”
+ 14:3 Yoa 12:26 + 14:6 Yoa 11:25; Rom 5:1-2 + 14:7 Yoa 8:19 + 14:9 Yoa 12:45; Kol 1:15; Hib 1:3 + 14:10 Yoa 12:49 + 14:11 Yoa 10:38 + 14:12 Mrk 16:19-20 + 14:13 Mat 7:7; Yoa 15:16 + 14:15 Yoa 15:10; 1Yoa 5:3 + 14:16 Yoa 14:26; 15:26; 16:7 + 14:17 Yoa 16:13 + 14:20 Yoa 17:21-23 + 14:24 Yoa 7:16 + 14:28 Yoa 20:17 + 14:29 Yoa 13:19