13
Mic-tengtengfocine higengineng suwewec
Ewalicebaicnele hombang bangkaleme deboc moniyang sugu fawec. Fame Yesu ye himongtowa yago hegilelu Mamacta hefaliye fenale damengngine bangkalewec, yogo biyac ngagenaguwec. Inguc ngagelu yele ngic-ngigacfocine himongtowa yagowa gagaing, yengele kweleinedi angac ngagelu gawec. Gacgu gagainele dameng motonogale aime kweleinedi angac ngagelu aiyelewec. Yenge awelilicte nosing nolu ngiyeibong. Aime Aleng Sugucnenginengti ngage-ngageine Yudas Iskariot, ye Saimon madecine, yele kwelewa yanguc biyac lowec, yedi gacgu Yesu mudockeme ngaba yengi badaing.+
Aime Mamacti wiyac sasawa Yesule molewa biyachac lowec. Nga ye Wapongtacni walu hatacmac hefaliye fedaicte, ye yogo biyachac ngagewec.+ Ngagelu mac ngiye-ngiyeine hegile fangkelu ngakpi dalicne hemoctolu keleng-baba monic balu hewacina hefewec. Hefelu duwacka misa sotingkeme haume, mic-tengtengfocine yengele hige suweyelelu keleng-baba hewacina hefewec, yogodi higengineng bakelengkeyelewec.
Inguc ailu Saimon Pitala leme, Pitadi yanguc uwacnowec, “Sugucnene, ga wenucte higene suwedamecte?”
Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Na pasi aigabac, yogo ga yakumac yogolec fungine mi ngage-motogic. Nga lobewabac yogolec fungine ngage-motodamecte.”
Inguc mime Pitadi miwec, “Miyacbenang, ga nale hige mi suwedamecte.”
Mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Na higegone mi suwedactewa, ga naholec mi taockelu gadamecte.”
Inguc mime Saimon Pitadi miwec, “Sugucne, ga higene sugu mi suwedamecte, hodocne nga molene momoc suwenelec.”
10 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Monic ye misa biyachac lowalu socine bucbuchac gbagbackewecka, hatacmac mi lowadaic, higeine sugu suwedaic. Ngenge gbagbacne biyachac aiibong, aime yogo sasawa ngengele mi migabac.”+ 11 I yangucte, ma ngicti ye mudockeme badaingte, yogo biyac ngagewec. Ilec ailu yanguc miwec, “Na sasawa ngengele mi migabac.”
12 Yesu ye higengineng suweyackeme motome, ngakpi daleine holelu hatacmac wangiyelu yanguc uwayelewec, “Na ngengela pasi bagabac, yogolec fungine ngage-motogaing, me? 13  Ngenge na Wewedu nga Sugucne wacnucaigaing, yogo nalic micaigaing, na yogo hocne. 14  Na Sugucne nga Wewedunginengti kwelec kwekwe ingucne ailu higengineng suwegabacte, ngenge ngengungtihac inguchac higengineng suwenagudaing.+ 15  Na pasi madicne edalicngebalu aingelegabac, silicine ingucnehac balaibelu ngengungtihac badabiyeng.+ 16  Foinac, kwelec kwekwe ngic monicti sugucneinele feicne mi aidaicte. Nga ngic yowa bahikegac, yedi ngic ngiyelu saleme hikegac, yele feicne mi aidaictehac, yogo noinebenang edocngebagabac.+ 17  Ngenge yogo ngagelu balaibedaingtewa, ngenge kwele-angackolec gadaingte.
Yudasdi Yesu baningte mime yegengkewec
Mat 26:20-25; Mrk 14:17-21; Luk 22:21-23
18  “Na sasawa ngengele mi migabac. Bawosaecngebaiba, ngenge ngagecngebagabac. Ailu yowa Wapongte hibiwa kwelengkeicne fagac, yogo noine fikenale yowa yago kwelengkeicne,
‘Ngic naholec nosing nogac, ye biyac ngaba ainelenale aigac.’ (Mige 41:9)
19  Aibaba yogo fikedaicte. Aime ngenge ‘Na gagabachac,’ yogo ngagesingkeningte ailu, yakumac aibaba yogo mi fikeemewa yogolec silicine edocngebagabac.+ 20  Foinac, nani ngic me ngigac monic salebe kwesime monicti hefolegac, ye na hefolecnugac. Nga monic ye na hefolecnugac, ye Wapong na salecnuwec, ye momochac hefolegac, yogo noinebenang edocngebagabac.”+
21 Yesu ye yowa yogo mime, kweleine umaleme yowa yanguc milu edocebawec, “Foinac, ngengelacni monicti na ngaba yengele molewa locnudaicte, yogo noinebenang edocngebagabac.”
22 Inguc mime mic-tengtengfocine yenge yengungtihac dongedi nganinagulu miibong, “Yogo male migac?” Inguc milu ngagebong kpungkewec. 23 Aime mic-tengtengfocine yengele hewackacni Yesudi mic-tengteng monicte kweleinedi angackelu gawec, yedi Yesule emewa ngiyewec.
24 Inguc ngiyeme Saimon Pitadi ye hodocti sosoc aicnolu miwec, “Ga uwacnoc, yogo male migac?”
25 Inguc mime mic-tengteng yogo Yesule mondacka holelu yanguc uwacnowec, “Sugucne, ga yogo male migic?”
26 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Na bret nebocine yago hulungka kpomuluckelu ngic monic lacnodacte, ngic yogo hocne.” Inguc milu bret balu hulungka kpomuluckelu Yudas Iskariot, Saimon madecine lacnowec.
27 Bret lacnome bame Satang, yedi kweleina hauwec. Haume Yesudi yanguc edowec, “Ga bole banogale ngagegic, yogo hikelu biyac badamec.”+ 28 Inguc mime mic-tengtengfocine ngiyeibong, yenge ye oma wiyacte migac, yogo mi ngage-motoibong. 29 I yangucte, Yudas ye moneng balu gawecte ailu, hombangte wiyac monic fuli banale micnogac, me ngic-ngigac waweweine wiyac monic yelenale micnogac, inguc ngageibong. 30 Aime Yudas ye bret nebocine balu iwahac fangkelu hauwec. Dameng iwa mac debolewec.
Pitadi Yesu bisockedaicte
Mat 26:31-35; Mrk 14:27-31; Luk 22:31-34
31 Yudas haulu hikeme Yesudi yanguc miwec, “Yakumacbac Ngicte Madec ye wac feicneholec yegengkedaicte. Yegengkeme ngic-ngigac yenge Ngicte Madecte boleinele ailu Wapongte wac feicne ngagedaingte.+ 32  Ngic-ngigac yenge Madec nganilu Wapongte wac feicne ngagedaingtewa, Mamacti yeicnele ailu Madecinele wac feicne yogo ngic-ngigac yengela bayegengkedaicte, yogolec dameng bangkalegac.+ 33  Adu-madecfocne, na dameng bangkacnemac ngengeholec galubac hikebe ngenge na basacnudaingte. Aime Yuda ngic-ngigac edocebaiba, yogohac yakumac ngenge edocngebagabac. Na hikedacte, iwa ngenge nalic mi fudaingte, miyac.+ 34  Ung-yowa gbolicne monic yanguc ngelegabac, ngenge ago ainagulu kwele-angacka gadabiyeng. Na ngenge ago aingelelu kwele-angacka gacaigabac, silicine ingucnehac ngengi kwele-angacka ainagulu gadabiyeng.+ 35  Ngenge filesoc filesoc ago ainagulu kwele-angacka gadaingtewa, ngic-ngigac sasawadi nganilu ngenge nale mic-tengtengfocne gagaing, yogo ngagedaingte.”
36 Inguc mime Saimon Pitadi yanguc uwacnowec, “Sugucne, ga wenuwa hikedamecte?”
Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ga yakumac na hikedacte, iwa nalic mi balaibecnulu hikedamecte, gacgu lobewabac balaibecnulu fudamecte.”
37 Inguc mime Pitadi hatacmac uwacnowec, “Sugucne, na omale yakumac nalic mi balaibecgudacte? Na ga baficgunogale nalic gagane hegiledacte.”
38 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Ga nalic nale ailu gagagone hegiledamecte, inguc migic, me? Foinac, kokolec ngicne mi hiyaemewa, gagi na bisocnung alecine habackang aidaicte, yogo noinebenang edocgugabac.”
+ 13:2 Luk 22:3; Yoa 13:27 + 13:3 Yoa 3:35; 16:28 + 13:10 Yoa 15:3; 6:64,70 + 13:14 Mat 20:28; Luk 22:27 + 13:15 Filp 2:5; Kol 3:13; 1Pi 2:21 + 13:16 Mat 10:24 + 13:19 Yoa 14:29; 16:4 + 13:20 Mat 10:40 + 13:27 Yoa 13:2 + 13:31 Yoa 12:23 + 13:32 Yoa 17:5 + 13:33 Yoa 7:33-34 + 13:34 Yoa 15:12,17; 1Yoa 3:23; 2Yoa 5