12
Yesu heloc hoineholec hosocnowec
Mat 26:6-13; Mrk 14:3-9
Ewalicebaicnele hombang yogolec hadeng 6 faemewa, Yesu ye Lasarosle mac Betani, iwa hikewec. Yesudi ngic ye hocne homackacni bagboliyeme fangkewec.+ Yenge mac iwa Yesule ailu nosing madicne lobeibong. Aime Matadi nosing yogo lome noibong. Aime ngic Yesuholec ngiyelu nosing noibong, Lasaros yengeholec momoc ngiyelu nowec.+ Ngiyeebongka, yogowahac Mariadi socte sanda 1 kilo nebocine efecnemac, umacine yogolecsoc balu Yesule higewa kweme wame hosocnowec. Sanda yogo daling wacine narda, yogolec misainedi baicne ailu yogolec fuline feicnebenang. Hosocnolu hodoc-dowecinele susucinedi higeine keleng bacnowec. Inguc aime heloc yogolec hoinedi fitolu mac yogolec kwelina sawelu fawec.+
Aime mic-tengtengfocine yengele hewackacni mic-tengteng monic wacine Yudas Iskariot, yedi hocne lobewa gacgu Yesu mudockeme badaingte, yedi yanguc miwec, “Nongileng omale sanda yogo hifa moniyangte bolele fuli* mi salegabeleng? Salelu moneng yogo balu ngic-ngigac waweweine yelebeng madickedec.” Yudas ye ngic-ngigac waweweine yogo yengele ngagesilu mi miwec, miyac. Ye hise-baba ngicte ailu hiye-monengngineng damongkelu moneng hise balu nolu gawec. Ilec ailu inguc miwec.
Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ga ngigac ye hegilenong. Ye sanda yogo moc lome faemewa gacgu homadacte, dameng iwa moc longnudaingkale ailu, hosonelegac. Ngic-ngigac waweweine yenge damengsoc ngengeholec gagidaingte. Nga nanibac ngengeholec damengsoc mi gadacte. Ilec ngigac ye aibaba madicne aigac.”+
Aime Yuda ngic-ngigac bocyacti Yesu ye Betani macka gagac, inguc ngagelu Yesu nganinogale sugu mi hikeibong. Yenge Yesudi Lasaros homackacni bagboliyeme fangkewec, ye momoc nganinogale hikeibong. 10-11 Inguc fikeme Yuda ngic-ngigac bocyacti Lasarosle ailu micne yengele yowa hegilelu Yesu ngagesingkeibong. Ilec depec-baba ngic micne yenge Lasaros inguchac webong homanale yowa-bole baibong.+
Yesudi donggi feina Yerusalem hikewec
Mat 21:1-11; Mrk 11:1-11; Luk 19:28-40
12 Mac saeme ngic-ngigac habutowadi hombangte ailu Yerusalem hikeibong. Hikelu ngagebong, Yesu ye biyac Yerusalem bangkalegac, inguc ngagelu ngic-ngigac yenge 13 yoc monic homu hengngine ingucnedi leso badulu yefewa Yesu fuluckeningte hikeibong. Hikelu yanguc wackeibong,
“Asec, ngic Sugucnele wacka welegac, ye mimi-madicineholec. (Mige 118:26)
Yedi Israel nongileng Ngictau.”+
14 Inguc wackebong Yesu ye donggi madecine monic bafuwalu feina felu ngiyewec. Yogolec ailu yanguc kwelengkeicne fagac,
15 “Sion aduine, ga mi hangocguna. Nganic, ngictaugone donggi madecinele feina ngiyeme welegac.” (Sek 9:9)
16 Pasi fikewec dameng iwa mic-tengtengfocine yenge yogolec fungine mi ngage-motoibong. Gacgu Yesu ye wac feicneholec aiwec, dameng yogowabac aibaba aicnoibong. Nga yowa yele ngagelu kwelengkeicne fagac, yogo ngage-motoibong.+
17 Aime ngic-ngigac habu yenge Yesuholec hikelu Lasaros dongesiwa homackacni wackelu bagboliyeme fangkeme nganiibong, yengi siduc yogo mibong sawewec. 18 Ye pasile maaine yogo bawecte ailu habutowadi ye nganinogale hikeibong. 19 Inguc aibong Farisaio yenge yengilangkac mingagec ailu yanguc miibong, “Ngagegaing, nongilengti wiyac monic ainogale silic mi aigac. Himongtowa yagolec ngic-ngigac sasawadi ye balaibelu hikeyackegaing.”
Yesu nganinogale kwesiibong
20 Aime ngic-ngigac hombangte Wapong afeenogale Yerusalem hikeibong, yengele hewacka Grik ngic-ngigac gocne momoc Wapong afeenogale hikeibong. 21 Galu Filipta kwesilu miibong, “Ngic sugucne, nonge Yesu nganinogale ngagegabeleng.” Aime Filip ye Galili prowinswa taon monic wacine Besaida, iwacni. 22 Inguc mibong Filip ye kwesilu Endru edome, yeke momochac hikelu Yesu edoiboc.
23 Edoboc Yesudi bafaliyelu yanguc edocepawec, “Ngicte Madec ye wac feicneholec ainale damengngine welegac.+ 24  Foinac, wit hucine monic homalu himongka mi haudaictewa, yogo yeicnakac sugu gadaicte, yogo foinacbenang edocngebagabac. Nga homalu himongka haudaictewa, yogobac noine bocyac bafuwadaicte.+ 25  Monic ye socte gagale angac ngagecaigac, ye gagaine sangkecnodaicte. Nga himong yagowa socte gagale kweleinedi lobe holecnolu gacaigac, ye gagaine bagacgu gaga-sanang bafuwadaicte.+ 26  Aime monic ye mole-baficne ainogale ngagegacka, ye na balaibecnudaic. Aime na gadacte, iwa ye inguchac naholec gadaicte. Nga monic ye nale mole-bafic aidaictewa, Mamacnedi ye mitengkedaicte.
27  “Yakumacbac kwelene umale-benangkeme wenuc midacte? Mamac, ga dameng yagowacni baicnunong, inguc midacte, me? Yogodi nalic mi aigac, na dameng yagolec hocne ailu kwesiiba.+ 28  Mamac, ga wacgone feicne basugulenong.”
Inguc milu domame, honocmengkacni yowa-malac monic yanguc fikewec, “Na wacne feicne biyachac basuguleiba, ailu hatacmac basuguledacte.”
29 Yowa inguc fikeme ngic-ngigac habutowadi yele emewa domaibong, yenge yowa-malac yogo ngagelu yanguc miibong, “Gbululungti holegac.”
Aime gocnedi yanguc miibong, “Angelo monicti yeholec yowa migac.”
30 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Yowa-malac yogo nale ailu mi fikegac, miyac. Yogo ngenge baficngebanale ailu fikegac. 31  Yakumacbac Wapongti himongtowa yagolec ngic-ngigac mimoctocebadaicte. Ailu himongtowa yagolec ngictau baickedaicte. 32  Aime ngic yengi himongkacni bafangnudaingte, dameng iwa, na ngic-ngigac sasawa kpaducebabe nala kwesiyackedaingte.”+ 33 Yeicne silicine wenucka homadaicte, yogolec mime yegengkenale inguc miwec.+
34 Inguc mime ngic-ngigac habutowadi yele yowa bafaliyelu yanguc miibong, “Yefe-yowawa yanguc mibong ngagecaigabeleng, ‘Mesia fikelu damengngine moto-motoine mikac gaginowagac.’ Aime ga wenucte migic, ‘Ngic yenge Ngicte Madec bafangkedaingte.’ Aime Ngicte Madec yogo maa?”+
35 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Angoc ye dameng bangkacnemac ngengeholec gadaicte. Aime kundungte tapilidi somecngebadaickale, ngenge angoc fangeleme angockolec gadabiyeng. Monic ye kundungka hikedaicte, ye yefe wenuwa hikegac, yogo nalic mi ngage-motodaicte.+ 36  Ilec ailu ngenge angocti ngengeholec fame angoc yogo ngagesingkedaing. Inguc aigacgu angocte adu-madecfocine aidaingte.” Yesu ye inguc milu yenge hegilecebalu baickelu sangkewec.+
Yesu mi ngagesingkeibong
37 Yesu ye pasile maaine bocyac yengele haicka bame, yengibac ye mi ngagesingkeibong. 38 Aime siduc-mimi ngic Yesaiyale yowa yogo noine fikewec,
“Sugucne, nonge siduc mibeng yegengkewec, ngic weni yengi ngagesingkeibong? Ailu Sugucnele bole sanangne yogo mala fikewec?” (Yes 53:1)
39 Yogolec ailu yenge nalic mi ngagesingkeibong. Ailu Yesaiyadi yowa monic yanguc taockelu miwec,
40 “Yenge dongenginengti nganidaingkale ailu, dongengineng bame kundung kwewec. Ailu kwelenginengti ngage-motolu hefaliyeme bamadicebadaickale ailu, kwelengineng basifuwewec.” (Yes 6:10)
41 Yesaiya ye Yesule wac feicne nganiwecte yele ngagelu yowa yago miwec.+
42 Aime ngic micne yengele hewackacni bocyacti Yesu ngagesingkeibong. Aimebac Farisaio yengi gacgu ngic micne kpakpaduc macka mi fedaingkale milu, yenge ngage-ngagesing yogo mi mibong yegengkewec.+ 43 Ngic micne yenge ngic-ngigac yengi wacngineng bafeningte angac sugucnehac fayelewec, yenge Wapongti wacngineng bafenale mi ngagelu gaibong.+
44 Aime Yesudi dacineholec wackelu yanguc miwec, “Monic na ngagesingnugac, ye na sugu mi ngagesingnugac, miyac. Ye na salecnuwec, ye momochac ngagesingkegac. 45  Ailu monic ye na nganicnugac, ye na salecnuwec ye momochac nganigac.+ 46  Aime ngic-ngigac ngagesingnugaing, yenge sasawadi kundungka hatacmac mi ganingte, himongka nani angoc waiba.
47  “Monic ye yowane ngagelu mi balaibedaictewa, nani ye aibabaine mi wosaelu mimoctodacte, miyac. Na himongte ngic-ngigac aibabangineng wosaelu mimoctonogale mi waiba. Nabac ngic-ngigac yengele bikicte ameine babe wasecne ainingte waiba.+ 48  Aime monic ye na lobe holecnulu yowane mi balaibedaictewa, wiyac monicti yele aibabaine wosaelu mimoctodaicte. Yowa migabac, yogodi hocne dameng moto-motoina aibabaine wosaelu mimoctodaicte. 49  Naneicne kwelenele yowa mi micaigabac, miyac. Mamac salecnuwec, ye yeuctihac ung-yowaine minogale salecnuwec. 50  Yele ung-yowa yogo gaga-sanangineholec, na yogo ngagegabac. Ilec ailu Mamac yowaine edocnuwec, yogohac micaigabac.”
+ 12:1 Yoa 11:1,43 + 12:2 Luk 10:40 + 12:3 Luk 7:37-38 * 12:5 Ye denarius 300 miwec. + 12:8 Yef 15:11 + 12:10-11 Yoa 11:45 + 12:13 Yoa 1:49 12:15 Sion aduine yogo Yerusalem ngic-ngigac yengele nangeng yowa. 12:16 Yesu yeicne homalu homackacni gboliyelu fangkewec, dameng iwa ye wac feicneholec aime ngage-motoibong. + 12:16 Yoa 2:22 + 12:23 Yoa 13:31-32; 17:1 + 12:24 1Kor 15:36 + 12:25 Mat 16:25 + 12:27 Mige 6:3; 42:5; Mat 26:38 + 12:32 Yoa 3:14 + 12:33 Yoa 19:6 + 12:34 Mige 110:4; Yes 9:7; Dan 7:14 + 12:35 Yoa 8:12 + 12:36 Efs 5:8 + 12:41 Yes 6:1 + 12:42 Yoa 9:22 + 12:43 Yoa 5:44 + 12:45 Yoa 14:9 + 12:47 Yoa 3:17