11
Lasaros homawec
Ngic monic wacine Lasaros, ye Betani mac-alingka hucti bame fawec. Aime Maria nga yemeine Mata yeke mac iwa gaiboc.+ Aime Maria yedi hocne Sugucnele higewa heloc hoine madicnedi sotiyelu hosocnolu yeicne hodoc-dowecinele susucinedi keleng bacnowec. Aime Maria yele sengngine Lasaros ye hocne hucti bawec.+
Huc bame sengkecine yeki Yesula yowa loboc hikeme yanguc miiboc, “Sugucne ngagegic, ngic kwelegonedi angac ngagecnocaigic, ye hucti bame fagac.”
Inguc milu yowa loboc hikeme Yesu ye yowa yogo ngagelu yanguc miwec, “Ye homanale huc mi bagac. Huc yogo Wapongte wac feicne yegengkenale fikegac. Fikeme Wapong Madecinele wac feicne inguchac fikelu yegengkedaicte.”+ Aime Yesu ye Mata kwaineholec, ailu Lasaros yengele kweleinedi angackelu gawec.
Aime ye siduc yogo ngagelu hadeng yaeckang himong iwa hatacmac taockelu gawec. Iwa galu mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Nongileng Yudeya himongka hatacmac hefaliyelu hikenang.”
Inguc mime mic-tengtengfocine yengi yanguc miibong, “Wewedu, Yuda ngic yogowa gagaing, yenge posadi holecgulu wehomacgunogale aiibong. Aime dameng mi daliweme ga hatacmac iwa hikenogale aigic, me?”
Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Hadeng moniyangte kwelina dameng 12 fagac. Aime ngic monic ye wenacka yefe hikecaigac, ye nalic mi kwopockeme wawedaicte. I yangucte, ye himongtowale angoc nganidaicte. 10  Aimebac monic ye kundungka hikecaigac, ye kwopockeme wawedaicte. I yangucte, yela angoc monic mi fagac.”
11 Inguc milu yowa hatacmac yanguc taockelu edocebawec, “Nongileng agononggeng Lasaros ye gung fagac, nani yeuckebe fangkenale ailu iwa hikedacte.”
12-13 Yesu ye Lasaros homawecte mime, mic-tengtengfocine yengibac ngagebong ye gungbenang fawec. Yenge inguc ngagelu yanguc miibong, “Sugucne, ye gung fagacka madickelu fangkedaicte.”
14 Ilec ye yegena mifickelu yanguc edocebawec, “Lasaros ye biyac homagac. 15  Aime ngengi ngagesingkeningte ailu na yeholec iwa mi gaibale kwele-madic ngagegabac. Aime yakumac ngenge welebong yela hikenang.”
16 Inguc mime Tomas wacine monic Didimus* yedi mic-tengteng agofocine yanguc edocebawec, “Ye wehomanogale aigaingte nongileng inguchac Yesu bafickelu yeholec homanogale hikenang.”+
Homackacni gboliyelu fangke-fangke
17 Yesu ye Betani macka hikelu ngageme yanguc miibong, “Lasaros dongesiwa lobong biyac hadeng 4 inguc aigac.” 18 Yerusalem nga Betani hewacnginac 3 kilomita yogolecsoc, eme-eme ngiyeiboc. 19 Ilec Yerusalemkocni Yuda ngic-ngigac bocyacti yekele sengnginecte ailu kwele-mogung bafuwayetenogale milu, Mata nga Maria yekela kwesilu ngiyeibong. 20 Ngiyeebongka Yesu kwesigac, inguc mibong Mata ye yogo ngagelu yefewa bafuwanale hikeme, Maria ye macka ngiyewec.
21 Ngiyeme Mata ye hikelu Yesu yanguc edowec, “Sugucne, ga nongeholec yagowa gadengka, ibac sengne mi homadec. 22 Aime yakumac ga wiyac monicte Wapong uwacnoengka ye nalic geledaicte, inguc ngagegabac.”
23 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Senggone ye homackacni gboliyelu fangkedaicte.”
24 Inguc mime Matadi yanguc miwec, “Ye dameng moto-motoina homackacni gboliyelu fangkedaicte, yogobac ngagegabac.”+
25 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Homackacni gboliyelu fangke-fangke nga gaga, yogo na hocne. Monic ye na ngagesingnudaicte, ye socinedi homadaicte, ailu ye sifu gaga badaicte. 26  Aime monic ye galu ngagesingnugac, ye mi homabenangkedaicte, miyac. Yogo ngagesingkegic me miyac?”
27 Inguc mime yedi yanguc miwec, “Oc, Sugucne, ga Mesia, Wapongte Madec himongka kwesinale miicne, yogo biyac ngagesinggugabac, yogo ga hocne.”+
28 Inguc milu hefaliye hikelu kwaine Maria wackeme leme sangicka edolu miwec, “Wewedudi kwesi ngiyelu gale uwagac.” 29-30 Aime Yesu ye mac-alingka mi kwesilu sulumewec, ye Matadi molickelu hike bafuwalu hegile kwesiwec, mac yogowahac domaemewa Maria ye Matale yowa yogo ngagelu biyac fangkelu hikewec. 31 Aime Yuda ngic-ngigac yenge yele macka ngiyelu kwele-mogung aiyeteibong, yenge Mariadi dacineholec fangkelu hikeme nganilu ye dongesiwa hiyanale hikegac, inguc milu ye balaibeibong.
32 Aime Maria ye Yesu domawec, iwa hikelu Yesule higewa wafalu yanguc edowec, “Sugucne, ga yawa gadeng, ibac sengne nalic mi homadec.”
33 Inguc milu hii-songgong ailu hiyame Yuda ngic-ngigac yeholec kwesiibong, yenge momochac hiyaibong. Hiyabong Yesudi yenge nganicebalu kwele-sowackolecti ngage-sowalelu asuine baumaleme ngage-hobelelu 34 miwec, “Wenuwa haic loibong?”
Inguc mime miibong, “Sugucne, wele nganic.”
35 Aime Yesu ye donge misaine wawec.
36 Wame Yuda ngic-ngigac yengi nganilu miibong, “Nganining, ye Lasarosle kweleinedi angac sugucnehac ngagecaigac.”
37 Aime yengelacni gocnedi yanguc miibong, “Ye molickelu donge-pisic dongenginang bame hilaibong. Aime Yesu ye ngic yago madicne damongkedecka midec, ye mi homadec.”+
Lasaros homackacni bagboliyeme fangkewec
38 Yesu ye hatacmac ngage-sowalelu dongesiwa hike sulumewec. Dongesi yogo posa henebewa posa monicti yefeine hedickeicne. 39 Fame hike sulumelu yanguc edocebawec, “Ngenge posa yogo baickening.”
Inguc mime ngic homawec, yele sengngine Matadi miwec, “Sugucne, ye homame lobeng yakumac hadeng 4 aime biyac hoineholec aigac.”
40 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ga ngagesingkedamectewa, Wapongte wac feicne nganidamecte, yogo biyac edocgugabac.”
41 Inguc mime yenge posa yogo baickebong, Yesu ye donge hilame feme nganilu, yanguc miwec, “Mamac, ga yowane biyac ngagegic. Ilec gale kwele-madic migabac. 42  Ga damengsoc mimilocne ngagecaigic, yogo biyac ngagegabac. Aime ga na salecnuing, yogo ngic-habu yago domagaing, yengi ngagesingkeningte inguc edocgugabac.”
43 Inguc milu Yesudi sanangnehac wackelu miwec, “Lasaros, ga fangkelu lobina wanong.” 44 Inguc mime ngic homaicne hige-moleine nga haic-mesuine kpolucti someckelu wabungkeicnedi fangkelu wawec.
Wame Yesudi yanguc edocebawec, “Ngenge kpoluc lukecnolu hegilebong hikena.”
Yesu webong homanale yowa hefeibong
Mat 26:1-5; Mrk 14:1-2; Luk 22:1-2
45 Yuda ngic-ngigac Maria nganinogale kwesiibong, yenge Yesudi bole bawec, yogo nganilu bocyacti ye ngagesingkeibong.+ 46 Mariala kwesiibong, yengelacni gocnedibac Farisaio yengela hikelu Yesudi pasi bawec, yogolec siduc edocebaibong.+
47 Edocebabong depec-baba ngic micnefocngineng ailu Farisaio, yenge Tutumangtowale memba wacebabong kwesi kpaduckeibong. Kpaduckelu yanguc miibong, “Ngic yogo, ngic-ngigac yengi ye ngagesingkeningte pasile maaine bocyac bagac. Ilec nongileng wenuc ainang? 48 Ye hegilebeng galu pasi ingucne taockelu badaictewa, ngic-ngigac sasawadi ye ngagesingkedaingte. Inguc aime Roma yengele hudu-baba ngic yengi kwesilu Ibu-macnonggeng nga ngic-ngigacfocnonggeng basowalecebadaingte.”
49 Inguc mibong yengelacni ngic monic wacine Kaifas, ye hifa iwa depec-baba ngic yengele damong sugucne gawec, yedi yanguc edocebawec, “Ngenge wiyac monic mi ngage-motogaing. 50 Ngic-ngigac aling sasawa mi miyac ainingte, ngic moniyangti sugu yengele ailu homamebac yenge gadaingte, yogodi madickedaicte, ngenge yogo mi ngage-motogaing, me?”
51 Yowa yogo yeicne kweleinele ngagelu mi miwec. Yedi hifa iwa depec-baba ngic yengele damong sugucne gawec. Yogolec ailu siduc-mimi ngic ingucne yowa miwec. Yesudi Yuda ngic-ngigac yengele ailu homanale inguc miwec. 52 Ye yengele sugu homanale mi wawec. Ye Wapongte adu-madecfocine singsalolong kweibong gagaing, yenge kpaducebame aling moniyang ainingte Kaifasdi inguc miwec.+ 53 Inguc mime hadeng yogowahac Yesu webong homanale molickelu yowa hefeibong.+
54 Inguc hefebong Yesu ye yogo ngagelu Yuda ngic-ngigac yengele hewacka hatacmac yegena mi lolickelu gawec. Aime himong kisiwa misaine mikac, yogolec emeina taon monic wacine Efaraim iwa fawec. Ye iwa hikelu mic-tengtengfocine yengeholec gawec.
55 Yuda ngic-ngigac yengele Ewalicebaicnele hombang dameng bangkaleme, ngic-ngigac bocyacti Wapongte haicka suwenagulu gbagbacne ainingte macngineng hegilelu Yerusalem hikeibong. 56 Hikelu Ibu-mac kwelina domalu Yesu basackelu yengungtihac yanguc uwanaguibong, “Ye hombangnonggang kwesidaicte, me wenuc?”
57 Aime depec-baba ngic micnefocngineng nga Farisaio yengi ngic-ngigac yanguc sanangnehac edocebaibong, “Yesu wenuwa gagac, yogo monicti bafuwalu ngama edocnubabong, hikelu badabeleng.”
+ 11:1 Luk 10:38-39 + 11:2 Yoa 12:3 + 11:4 Yoa 9:3 * 11:16 Didimus wac yogolec fungine yanguc, ye agoineholec fucsengeng fikeiboc. + 11:16 Mrk 14:31 + 11:24 Yoa 6:40 + 11:27 Yoa 6:69 + 11:37 Yoa 9:6 + 11:45 Yoa 7:31 + 11:46 Luk 16:31 + 11:52 Yoa 10:16 + 11:53 Yoa 5:18