10
Lama-damong madicne
“Foinac, ngic monicti lama yengele oda kwelina fenogale milu, oda nuine hegilelu monicka yefe fedaicte, ye hise ngic ailu kindololo ngic aidaicte, yogo noinebenang edocngebagabac. Ngic nuwa yefe fecaigac, ye lama yengele damong. Aime nule damongti yele ailu oda nuine nalic laliyedaicte. Laliyeme lama yenge yowa-malacine ngagebong, yeuctihac lama wacnginang wacebame kwesibong molickeyeleme yenge momoc lobeina haudaingte.
“Ye lamafocine mengocebame lobeina hauyackebong, molickeyeleme lamafocine yenge yele yowa-malacine ngagegaingte ailu ye balaibedaingte. Aime yenge ngic fulune nalic mi balaibedaingte. Yenge yele yowa-malac mi ngagegaingte hangoc hikeyackedaingte.” Yesudi nangeng yowa yogo holelu mime yenge yowa yogolec dabiyeibong.
Dabiyebong, Yesudi hatacmac yanguc edocebawec, “Foinac, nani lama yengele nu aigabac, yogo noinebenang edocngebagabac. Ngic gocne yenge na mi fikeebewa kwesiibong, yenge hise ngic ailu kindololo ngic. Aime lama yengi yengele yowale hedec mi loibong.+ Naneuctihac odale nu aigabac. Monic ye nala yefe felu oda kwelina fedaictewa, Wapongti ye bikicte ameine bame wasecne aidaicte. Ailu ye nuwa yefe fec-wac ailu noba-nosing bafuwadaicte. 10  Hise-baba ngic ye wiyac hise balu wehomacebalu basowalecebanale kwesicaigac. Aime nani hatacmac gaga babong wakengeleme ganingte kwesiiba.
11  “Naneicne lama-damong madicne. Damong madicnedi lama yengele ailu gagaine hegiledaicte.+ 12  Aime monic ye monengte ailu bole bagalu ngic monicte lama-damong gagac, ye lama yengele filengineng mi ailu gadaicte. Inguc ailu kate-hoda kwesime nganilu hegilecebalu hikedaicte. Hikeme kate-hodadi lama hilu nocebalu yebicebadaicte.+ 13  Ngic yogo ye bolele fuli banogale ailu lama yengele ngageboc mi aidaicte. 14-15  Naneuc lama-damong madicne. Mamacne ye na ngagecnugac. Aime nani inguchac Mamac ngagegabac, ingucnehac neuctihac lamafocne ngagecebagabac. Aime lamafocne yenge na ngagecnugaing. Na lama yengele ailu gagane hegiledacte.+
16  “Ailu lamafocne gocne gagaing, yenge oda yagowacni miyac. Aime nani yenge mengocebabe yowa-malacne ngagedaingte. Aime nale lama habu biyac migabac, yengeholec taocebabe lama habu moniyang aibong yengele damong moniyang sugu nani aidacte.+ 17  Na gagane hatacmac banogale ailu hegilegabac. Ilec ailu Mamacti nale angac ngagedaicte.+ 18  Monicti nale gaga nalic mi baickedaicte, naneuctihac gagane hegiledacte. Aime gagane hegilelu hatacmac badacte, yogolec bole-yowa tapiliineholec na neicna fagac. Yogo Mamacnedi inguc aibele ung-yowa edocnuwec.”
19 Yowa yogolec ailu Yuda ngic-ngigac yenge hatacmac siyeckeibong. 20 Siyeckelu ngic-ngigac bocyac yengi yanguc miibong, “Ye alengkolec gagacte kweleine sifuwegac. Ngenge omale yele yowale hedec logaing?”
21 Aime ngic-ngigac gocne yengi yanguc miibong, “Yowa ingucne ngic alengkolec yengele yowa miyac. Ngic alengkolecti ngic donge-pisic dongengineng nalic bame madickedaingte, me? Yogo miyac.”
Yesu mi ngagesingkeibong
22 Yerusalem iwa tilo dameng aime, Ibu-mac hatacmac mimoctoibong, yogolec hombangte dameng ngagesiibong.* 23 Dameng iwa Yesu ye Ibu-macte sobeng mecina dakec monic fawec, wacine Solomonte Dakec, iwa lec-welec aiwec. 24 Inguc aime Yuda ngic-ngigac yengi hewalingkelu yanguc edoibong, “Ga ma damengka funginegone miyengka yegengkeme ngagelu hatacmac kauc mi badabelengte? Ga Mesia gagamecka yogo miyengka yegengkeme ngagenang.”
25 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Yogo biyachac edocngebaiba. Aime ngengebac mi ngagesingnugaing. Na Mamacnele wacka bole balu gagabac, yogodi naneicne fungine bame yegengkecaigac. 26  Aime ngenge nale lama habufocne, yengelacni miyac. Ilec ailu na mi ngagesingnugaing. 27  Lamafocne yenge nale yowa ngagecaigaing. Aime na ngageyelebe yenge balaibecnulu gagaing. 28  Balaibecnubong nani gaga-sanang yelebe yengelacni monicti nalic mi homadaicte. Ailu monicti nale molewacni nalic mi bamoctocebadaicte.+ 29  Mamacnedi yenge nale molewa locebawec, ye wiyac sasawa yengele feicne. Ilec Mamacnele molewacni monicti yenge nalic mi bamoctocebadaicte. 30  Na nga Mamac noke moniyang.”
31 Inguc mime Yuda ngic-ngigac yengi posadi holeningte ailu posa hatacmac baibong. 32 Inguc aibong Yesudi yanguc edocebawec, “Mamactacni bole madicne bocyac edalicngebaiba. Aime fungine weni yogolec ngenge ngaba ailu posadi holecnunogale aigaing?”
33 Inguc mime Yuda ngic-ngigac yengi yanguc edoibong, “Bole madicnele ailu posadi holecgunogale mi aigabeleng. Ga himong ngicti geicnele Wapong milu Wapong fecnogic. Yogolec ailubac posadi holecgunogale aigabeleng.”+
34 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Yefe-yowanginang yowa yanguc kwelengkeicne fagac, yogo mi ngagegaing, me? Wapong yeuctihac ngic micne bawosaecebawec, yengele yanguc miwec,
‘Na yanguc migabac, ngenge sasawadi wapong.’ (Mige 82:6)
35-36  Wapongte yowa yeicne hibiwa kwelengkeicne fagac, yogo hefaliyelu silicine monic mi aigac. Aime nani yanguc migabac, ‘Na Wapongte Madec.’ Aime ngic Wapongte yowa biyachac ngagelu gaibong, yengele Wapongti miwec, ‘Ngenge wapong gagaing.’ Ilec ngenge omale yanguc migaing, ‘Ga Wapong fecnogic’? Wapongti ngic yeicne bingec bawosaelu saleme himongka wawec, yogo na hocne.
37  “Bole balu gagabac, yogo Mamacnelacni mi aigacka, ngenge mi ngagesingnudabiyeng. 38  Aime Mamacnele bole balu gabe, ngenge mi ngagesingnugaing. Ailu sifu bole tapiliineholec balu gagabac, bole yogo ngagesingkedaing. Inguc ailu Mamacnedi nala gagac nga nani yela gagabac, yogo ngagelu ngage-motodaingte.”+ 39 Inguc mime yenge hatacmac banogale aibong, ye yengele molewacni fotockelu hikewec.
40 Aime Yesu ye Yodan misa falockelu nebocina Yoane misa-lowacti molickelu bole balu misa lowayelewec, mac iwa hikelu gawec.+ 41 Iwa gaemewa ngic-ngigac bocyacti yela hikelu yanguc miibong, “Yoane ngagesingkenangte pasile maaine monic mi balu gawec. Aime ye ngic yagolec fungine miwec, yogobac noine aiyackegac.” 42 Inguc mibong himong iwa ngic-ngigac bocyacti Yesu ngagesingkeibong.
+ 10:8 Yer 23:1-2; Esek 34:2-3 + 10:11 Mige 23:1; Miye 7:17 + 10:12 Sale 20:29 + 10:14-15 Mat 11:27; 1Yoa 3:16 + 10:16 Yes 56:8; Esek 34:23 + 10:17 Filp 2:8-9 * 10:22 Dameng monicka Grik ngictau ye Wapongte Ibu-mac basowaleme wonongkolec aiwec. Hifa habackang motome Wapongte haicka gbagbacne ainale boleine baibong. Babong motome gbagbacne aiwec. Yogolec hombang ngagesiibong. Gbagbacne aiwec, dameng iwa hifa 134 motome Yesu fikewec. + 10:28 Yoa 3:16; 6:39 + 10:33 Dep 24:16 + 10:38 Yoa 14:10-11 + 10:40 Yoa 1:28