9
Ngic donge-pisic bamadickewec
Yesu ye yefewa hikelu ngic monic donge-pisic fikeicne nganiwec. Aime mic-tengtengfocine yengi uwacnoibong, “Wewedu, ngic yogo male bikicte ailu donge-pisic fikewec? Yeicne me nenggac-mamackecine yekele bikicte?”+
Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Ngic yeicne me nenggac-mamackecine yeki bikic mi bafuwaiboc, miyac. Yogo Wapongte bole yela fikeme nganiningte ingucne fikewec.+ 4-5  Nongileng na salecnuwec, yele bole wenacka balu gadabeleng. Na himongka gagabac, dameng iwa himongtowale angoc aigabac. Aime mac debolelu kundung kweme monicti bole nalic mi badaicte.”+
Inguc milu himongka sofockelu himong yogo balu lalickeme nolac fikeme, ngic donge-pisic yele dongewa hosowec.+ Hosolu yanguc edowec, “Ga Siloam misa lifucka hikelu dongegone suwenong.” (Siloamte fungine yogo “Salebong hikewec.”) Inguc mime hikelu dongeine suwelu hilalu hefaliye kwesiwec.
Inguc ailu hefaliye kwesime, macfocine nga ngic-ngigac gocne esecne woc-wiyacte milocebalu game nganiibong, yengi yanguc miibong, “Ngic yagodi ngiyelu woc-wiyacte milocnubalu gawec, me?”
Inguc mibong gocne yengi miibong, “Yogo ye hocne.”
Aime gocne yengibac miibong, “Yogo ye miyac, yogo ye ingucne ngic monicti.”
Aime yeuctihac yowa milu edocebalu gawec, “Ngic yago na hocne.”
10 Inguc mime uwacnoibong, “Ga wenuc ailu dongegone hilagic?”
11 Inguc mibong yedi yanguc miwec, “Ngic monic wacine Yesu, yedi nolac lalickelu dongena hosolu salecnulu migac, ‘Ga hikelu Siloam lifucka dongegone suwenong.’ Inguc mime na hikelu lifucka dongene suwelu hilagabac.”
12 Inguc mime yanguc uwacnoibong, “Aime ngic yogo weni?”
Inguc mibong yedi miwec, “Na mi ngagegabac.”
Dongeine madickewec, yogolec uwaibong
13 Inguc mime yenge ngic esecne donge-pisic gawec, yogo Farisaio yengela mengockelu hikeibong. 14 Aime Yesu ye nolac lalickelu ngic dongeina hosolu bame dongeine hilawec, yogo Sabat damengka inguc aicnowec. 15 Aime Farisaio yengi inguchac ngic yogo nganilu uwacnoibong, “Ga wenuc ailu dongegone hilagamec?”
Mibong miwec, “Ye nolacti dongena hosome dongene suwelu hilagabac.”
16 Inguc mime Farisaio gocne yengi yanguc miibong, “Ngic yogo ye Sabat ngiyecaigabeleng, yogolec yefe mi balaibegac. Ilec ye Wapongtacni miyac.”
Inguc mibong gocnedi miibong, “Ngic bikickolecti wenucka pasile maaine ingucne badaicte?”
Inguc milu yengungtihac siyeckeibong. 17 Siyeckelu donge-pisicti dongeine hilawec, ye hatacmac uwacnoibong, “Ga ngic dongegone bame hilagamec, yele wenuc migic?”
Inguc mibong yedi miwec, “Ye siduc-mimi ngic monic.”+
18 Inguc mime Yuda ngic yengi ngic yogo donge-pisic gaweckacni dongeine madickeme hilawec, yogo mi ngagesingkeibong. Mi ngagesingkelu nenggac-mamackecine wacepalu 19 yanguc uwayeteibong, “Ngic yago ye ngekele madec, me? Ye dongeine pisickeicne fikewec, inguc migabiyec, me? Aime ye wenucka yakumac dongeine hilagac?”
20 Inguc mibong nenggac-mamackecine yeki yanguc miiboc, “Ngic yago nokele madec. Ye dongeine pisickeicne fikewec, yogo ngagegabelec. 21 Aime wenucka yakumac dongeine hilagac, ailu madi dongeine bamadickegac, yogo noke mi ngagegabelec. Ye biyac suguleicne. Ilec yeicne uwacnobong, yeuctihac fungineine edocngebana.” 22 Yeke Yuda ngic-ngigac micnefocngineng yengele hangocepame inguc miiboc. Yuda ngic-ngigac micnefocngineng yenge yowa monic biyachac yanguc milu hefeibong, “Monicti ‘Yesu ye Mesia hocne’, inguc mime yegengkedaictewa, ye kpakpaduc macka nalic mi fedaicte.” 23 Ilec ailu nenggac-mamackecine yeki yanguc miiboc, “Ye biyac suguleicne. Ilec yeicne uwacnoning.”
24 Inguc miboc yenge ngic donge-pisic gawec, ye alecine yaeckang hatacmac wackelu edoibong, “Ga Wapongte haicka yowa noine minong. Ngic yogo, ye bikickolec, inguc ngagegabeleng.”
25 Inguc mibong, yedi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngic yogo bikickolec me miyac, yogo na mi ngagegabac. Aime na wiyac moniyang sugu ngagegabac, na esecne donge-pisic gaibadi, yakumac dongene hilagabac.”
26 Inguc mime hatacmac yanguc uwacnoibong, “Ye oma wiyac aigelegac? Ailu ye silicine wenucka dongegone bamadickegac?”
27 Inguc mibong yedi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Na yogo biyac edocngebayackegabac. Aime ngenge nale yowale hedec mi logabiyeng. Ngenge omale hatacmac ngagenogale aigaing? Ngenge inguchac yele mic-tengtengfocine ainogale ngagesigaing, me?”
28 Inguc mime yenge misulec aicnolu yanguc miibong, “Ga hocne ngic yogolec mic-tengteng, nga nongebac Mosesle mic-tengtengfocinedi gagabeleng. 29 Wapongti Moses edome yowaine miwec, yogo ngagegabeleng. Aime ngic yago ye wenuwacni, yogo nonge mi ngagegabeleng.”
30 Inguc mibong bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngic yogo dongene bamadickegac. Aime ye wenuwacni kwesiwec, yogo ngenge mi ngagegaing. Na ilec welecngebagabac. 31 Nongileng yanguc ngagegabeleng, Wapongti bikic-baba yengele yowa nalic mi ngageyeledaicte. Aime ngic monicti ye alang bacnolu yowaine balaibecaigac, Wapongti ye sugu ngagegac.+ 32 Biyachac esecnebenang molickelu gaibengka, ‘Monic donge-pisic fikelu game ngic monicti dongeine bame madickewec,’ siduc monic ingucne mi ngageibeng. 33 Ngic yogo Wapongtacni mi kwesidecka, ye bole monic ingucne nalic mi badec.”
34 Inguc mime bafaliyelu yanguc edoibong, “Ga bikickacni fikelu gaingti yowa wedunolegic, me?” Inguc milu yebiyebong wawec.+
Ngage-ngagengineng mikac, yenge donge-pisic ingucne
35 Aime Yesudi ngic yebiyebong wawec, yele siduc yogo ngagelu basackelu bafuwalu yanguc edowec, “Ga Ngicte Madec ngagesingkegic, me?”
36 Inguc mime ngic yogodi miwec, “Sugucnene, ye maa? Edalicnung nganilu ye ngagesingkebe.”
37 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ga biyac nganigic. Ngic yogodi hocne gaholec yowa migac.”
38 Inguc mime miwec, “Sugucne, na ngagesinggugabac.” Inguc milu ye ketadi holecnolu afeewec.
39 Aime Yesudi yanguc miwec, “Na aibabangineng wosaenogale himongka waiba. Aime ngic donge-pisicti dongengineng hiladaingte. Nga dongengineng hilalu gagaing, yenge donge-pisic aidaingte.”
40 Yesu ye yowa inguc mime Farisaio gocne yeholec domaibong, yenge yowa yogo ngagelu yanguc miibong, “Nonge inguchac donge-pisic, me?”+
41 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Ngenge donge-pisic midaingka, ibac bikicnginengte umac mikac aidec. Aime ngenge yakumac migaing, ‘Nonge donge hilalu gagabeleng.’ Ilec ailu ngenge bikicnginengte umac fagachac.”
+ 9:2 Esek 18:20; Luk 13:2,4 + 9:3 Yoa 11:4 + 9:4-5 Mat 5:14; Yoa 8:12 + 9:6 Mrk 8:23 + 9:17 Yoa 4:19 + 9:31 Mige 34:15 + 9:34 Mige 51:5 + 9:40 Mat 15:14